của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Các Danh sách Phân phối

Bạn có thể tạo ra một danh sách phân phối bằng cách sử dụng các địa chỉ từ danh mục địa chỉ Công ty hoặc cá nhân của bạn. Mỗi danh sách phân phối có thể chứa tối đa 100 địa chỉ và các địa chỉ này phải nằm trong cùng quốc gia hoặc trong EU. Khi đang ở trong trang Tạo Lập một Lô hàng, bạn có thể chọn lựa một danh sách phân phối từ danh mục sổ xuống hoặc nhập vào tên danh sách phân phối trong trường nhập văn bản Tìm kiếm Địa chỉ Theo. Các lô hàng chỉ có một kiện và có các đặc điểm lô hàng giống nhau (trọng lượng, dịch vụ, các dịch vụ phụ trợ, phương thức thanh toán) thì có thể được xử lý bằng cách sử dụng Danh sách Phân phối.

Lưu ý: Một số dịch vụ và tính năng của UPS CampusShip phải được Quản trị viên UPS CampusShip của bạn chỉ định. Để liên lạc với quản trị viên của bạn, chọn lựa nút Administrator Lookup (Tìm Quản trị viên) (nếu có) hoặc Company Support (Hỗ trợ của Công ty) ở dưới cùng trang.