/
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
 • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Định dạng Tệp Nhập: Khu vực

Cách Nhập Khu vực

Thay vì nhập thủ công các khu vực, Quản trị viên Công ty có thể nhập một tệp để thêm vào tệp hiện có.

Chú ý: Để sử dụng chức năng nhập này, bạn phải có quyền Quản trị Công ty.

 1. Chọn Quản trị ở khu vực phía trên, đi tới Quản lý Khu vực, và sau đó chọn Nhập Khu vực. Trang hiển thị cho phép bạn nhập một tệp thông tin khu vực để thêm vào tệp hiện có.
 2. Để nhập một tệp, nhập tên và đường dẫn tệp, hoặc duyệt tới vị trí tệp. Sau khi định vị tệp, chọn Mở để thả xuống trường trong hộp ký tự Tệp để Nhập.
  Note: Tệp nhập phải có phần nới rộng .csv.
 3. Để bắt đầu quy trình, chọn Nhập. Để thoát, chọn Hủy.

Sử dụng dấu phẩy làm dấu phân tách trường: Khi nhập thông tin, sử dụng dấu phẩy để phân cách thông tin cho mỗi trường. Nếu một trường trống, cần có dấu phẩy để "bỏ qua" tới trường tiếp theo. Do vậy, định dạng có thể chứa nhiều dấu phẩy trong một hàng mà không có khoảng cách, như được hiển thị trong "chỉ trường bắt buộc" mẫu dưới đây

 • Bản ghi mẫu chỉ với các trường bắt buộc:
  TestLocation,JoeContact,12, Main TestLocation,JoeContact,123tlanta,GA,770--55-1234,,U.S.,30350,,ABC123,
 • Bản ghi mẫu với tất cả các trường:
  TestLocation,JoeContact,123 Main Street, Tầng 4,Phòng Kế Toán,Atlanta,GA,770-555-1234,1234,U.S.,30350, joe@company.com,ABC123,770-555-4321

Chú ý: Các trường nhập khác nhau có những giới hạn được nêu chi tiết trong Giới hạn Nhập Tệp dưới phần Thu thập Thông tin Chính trong hướng dẫn này.

Định dạng Tệp Nhập đối với Khu vực

Hãy tham khảo hướng dẫn sau để có định dạng tệp đúng:

Tên Trường

Loại Trường

Độ dài Tối đa của trường

Yêu cầu

Giá trị Hiệu lực

Tên Khu vực

Các ký tự chữ số

35

Tên khu vực cho mỗi công ty phải là duy nhất

Tên Liên lạc Khu vực

Các ký tự chữ số

35

Người liên lạc chính của khu vực

Địa chỉ 1

Các ký tự chữ số

35

Địa chỉ đường của khu vực

Địa chỉ 2

Các ký tự chữ số

35

Không

Thông tin địa chỉ bổ sung (phòng, tầng, căn hộ)

Địa chỉ 3

Các ký tự chữ số

35

Không

Thông tin địa chỉ bổ sung (phòng)

Thành phố

Các ký tự chữ số

30

Thành phố của khu vực

Tiểu bang/Tỉnh

Các ký tự chữ số

5

Điều kiện

Tiểu bang hoặc tỉnh của khu vực. Xem bảng Tiểu bang/Tỉnh để có các mã hợp lệ (yêu cầu đối với Hoa Kỳ và Canada)

Mã Bưu điện

Các ký tự chữ số

9

Điều kiện

Mã bưu điện của khu vực

Nước

Các ký tự chữ số

2

Quốc gia/lãnh thổ của địa điểm

Điện thoại

Các ký tự chữ số

15

Số điện thoại của khu vực

Số máy lẻ

Các ký tự chữ số

4

Không

Số máy lẻ của khu vực

Địa chỉ E-mail

Các ký tự chữ số

50

Không

Địa chỉ e-mail của khu vực; ví dụ: jdoe@somecompany.com

Số fax

Các ký tự chữ số

15

Không

Số fax của khu vực

Số Tài khoản UPS

Các ký tự chữ số

10

Số Tài khoản UPS của khu vực

Điện thoại Hỗ trợ:

Các ký tự chữ số

15

Không

Số điện thoại hỗ trợ của khu vực

E-mail Hỗ trợ

Các ký tự chữ số

50

Không

Địa chỉ e-mail hỗ trợ của khu vực

Cài đặt Loại Giá

Các ký tự chữ số

1

Không

P = giá công bố, A = giá thương lượng. Nếu giá trị không được cung cấp, nó sẽ mặc định thành giá công bố (P)

Nhóm Địa chỉ Liên kết

Các ký tự chữ số

35

Không

Nhóm Địa chỉ Liên kết của Khu vực

Các bước Tiếp theo

Xem mã của các Tiểu bang Mỹ, Tỉnh Canada, và quốc gia hay lãnh thổ toàn cầu.

Xem mã Tiểu bang và TỉnhMở liên kết trong cửa sổ mới

Xem Mã Quốc gia hay Lãnh thổMở liên kết trong cửa sổ mới