/
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
 • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Xuất Khu vực

Cách Xuất Thông tin Khu vực

Thay vì sửa đổi thủ công các khu vực đơn, quản trị viên có thể xuất thông tin khu vực từ UPS CampusShip thành một tệp, sửa đổi nhiều bản ghi, và sau đó nhập tệp đã được sửa đổi trở lại UPS CampusShip.

 1. Để xuất thông tin khu vực, chọn Quản trị Dịch vụ UPS CampusShip ở khu vực bên trái, đi tới Quản lý các Khu vực, và chọn Xuất các Khu vực.
 2. Để truy lục kết quả khu vực, nhập tên khu vực và cài đặt tiêu chí lọc (ví dụ, "chứa" hoặc "khớp chính xác"). Nếu bạn không chắc chắn về cách đánh vần khu vực, chọn Tìm kiếm để tìm và chọn tên khu vực.
 3. Chọn một hoặc nhiều khu vực từ kết quả. Để cài đặt các trường khu vực được bao gồm trong tệp xuất, chọn Tiếp. Tùy chọn, bạn có thể chọn Xem các Lựa chọn nếu bạn có nhiều lựa chọn và muốn xem danh sách hợp nhất các lựa chọn của bạn. Để cài đặt các trường khu vực được bao gồm trong tệp xuất, chọn Xuất Dữ liệu.
  Chú ý: Các nhóm kết quả có thể choán hết chỗ ở một vài trang. Để tìm vị trí trong một danh sách dài các kết quả, dùng liên kết Tiếp theo và Trước.
 4. Chọn các trường để xuất. Để tạo yêu cầu tệp khu vực xuất của bạn, chọn Xuất Dữ liệu.

Xuất Trạng thái Tệp

Sau khi tạo ra yêu cầu tệp xuất của bạn, màn hình hiển thị cho phép bạn kiểm tra tình trạng của yêu cầu xuất.

Tình trạng Yêu cầu Tệp Xuất có thể bao gồm:

 • Đang tiến hành: Trạng thái này cho biết yêu cầu xuất đang được xử lý và sẽ hoàn tất trong giây lát, phụ thuộc vào kích thước tệp. Để xem tình trạng mới nhất, làm mới trang.
 • Đã hoàn thành Hiển thị liên kết để Xem Dữ liệu.
 • Hoàn thành nhưng gặp lỗi Hiển thị liên kết để Xem Dữ liệu và Xem Lỗi.
 • Thất bại Hiển thị liên kết để Xem Lỗi.

Để kiểm tra tình trạng của các hoạt động xuất khác, chọn Cho xem Tất cả, Chỉ Xuất Khu vực, Chỉ Xuất Người dùng, Chỉ Xuất Địa chỉ, hoặc Chỉ Xuất Số Tham chiếu từ danh sách thả xuống cho Bảng Tình trạng Sắp xếp theo.