của
 • Temporary Service Suspension due to Flooding in Parts of Japan…Thêm
 • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Sửa/Xoá Các khu vực

Cách Sửa và Xoá Khu vực

Sửa một Khu vực

 1. Chọn tab Quản trị, đi tới Quản lư các Khu vực, và sau đó chọn T́m kiếm các Khu vực. Trang hiển thị cho phép bạn t́m kiếm các khu vực cụ thể theo Tên khu vực hoặc số tài khoản khu vực có chứa, bắt đầu với, hoặc khớp với cụm từ t́m kiếm của bạn.
 2. Trang làm mới với kết quả t́m kiếm của bạn. Để thoát t́m kiếm của bạn, chọn Hủy.
 3. Chọn một khu vực cụ thể để sửa và và chọn Xem/Sửa.
 4. Khi một khu vực được chọn, trang thông tin khu vực hiển thị. Sửa hồ sơ khu vực(ví dụ, thông tin địa chỉ, số điện thoại liên lạc khu vực hoặc số máy lẻ, số tài khoản khu vực).
 5. Chắc chắn rằng tất cả các trường được yêu cầu được bôi đậm chứa dữ liệu chính xác và có thể chấp nhận được. Nếu cập nhật không thành công, lời nhắc thông báo cho bạn trường nào cần được sửa đổi hoặc hoàn thành.

Xoá một Khu vực

 1. Chọn tab Quản trị, đi tới Quản lư các Khu vực, và sau đó chọn T́m kiếm các Khu vực. Trang hiển thị cho phép bạn t́m kiếm các khu vực cụ thể theo Tên khu vực hoặc số tài khoản khu vực có chứa, bắt đầu với, hoặc khớp với cụm từ t́m kiếm của bạn.
 2. Trang làm mới với kết quả t́m kiếm của bạn. Để thoát t́m kiếm của bạn, chọn Hủy.
 3. Chọn khu vực cụ thể để xoá và chọn Xoá. Khi khu vực đă được chọn, trang xác nhận xoá hiển thị. Bạn sẽ nhận được một lời nhắc báo hiệu về khu vực hiện có, và bất kỳ thông tin người dùng nào được liên kết với khu vực đó, sẽ được xóa vĩnh viễn. Xem lại thông tin và để xác nhận xoá, chọn Xoá.