/
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
  • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Tạo Khu vực

Cách Xuất Địa chỉ

Thay vì sửa đổi thủ công các địa chỉ cá nhân trong danh mục địa chỉ của bạn, quản trị viên có thể xuất thông tin địa chỉ thành một tệp và sửa đổi nhiều bản ghi. Tệp được sửa đổi sau đó có thể được nhập trở lại vào UPS Campusship.

  1. Để xuất Thông tin Danh mục Địa chỉ từ Danh mục Địa chỉ Công ty của bạn hoặc từ Danh mục Địa chỉ UPS của Tôi, chọn Cài đặt của Tôi .
  2. Chọn Xuất Danh mục Địa chỉ bên dưới Phần Danh mục Địa chỉ Công ty hoặc Phần Danh mục Địa chỉ UPS của Tôi trong mô đun Danh mục Địa chỉ. Chọn liên kết sẽ tạo ra một yêu cầu xuất.
  3. Hơn nữa, bạn có thể chọn Xuất Danh mục Địa chỉ Công ty bên dưới Nhập/Xuất Tệp ở menu cạnh của phần Quản trị CampusShip. Chọn liên kết sẽ tạo ra yêu cầu xuất của bạn.

Xuất Trạng thái Tệp

Sau khi tạo ra yêu cầu xuất tệp của bạn, màn hình hiển thị cho phép bạn kiểm tra tình trạng của yêu cầu xuất.

Tình trạng Yêu cầu Xuất Tệp có thể bao gồm:

  • Đang tiến hành: Trạng thái này cho biết yêu cầu xuất đang được xử lý và sẽ hoàn tất trong giây lát, phụ thuộc vào kích thước tệp. Để xem tình trạng mới nhất, làm mới trang.
  • Đã hoàn thành: Hiển thị liên kết để Xem Dữ liệu.
  • Hoàn thành nhưng gặp lỗi: Hiển thị liên kết để Xem Dữ liệu và Xem Lỗi.
  • Thất bại: Hiển thị liên kết để Xem Lỗi.


Để kiểm tra tình trạng của các hoạt động xuất khác, chọn Cho xem Tất cả, Chỉ Khu vực , Chỉ Người dùng, Công ty Chỉ Danh mục Địa chỉ, hoặc Chỉ Số Tham chiếu từ danh sách thả xuống.