của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Địa điểm Công ty

Trên trang này, bạn có thể nhập thông tin cần thiết để thiết lập địa điểm vận chuyển cụ thể cho công ty trong Dịch vụ UPS CampusShip, cũng như thông tin liên lạc Địa điểm cho địa điểm vận chuyển cụ thể đó. Bạn cũng có thể xem lại hoặc chỉnh sửa thông tin địa điểm vận chuyển. Sau khi bạn cập nhật trang này, thông tin sẽ được dịch vụ UPS CampusShip lưu lại và bạn có thể quay lại để chỉnh sửa vào bất cứ lúc nào.

 • Tạo Khu vực

  Thay vì sửa đổi thủ công các địa chỉ cá nhân trong danh mục địa chỉ của bạn, quản trị viên có thể xuất thông tin địa chỉ thành một tệp và sửa đổi nhiều bản ghi.
 • Định dạng Tệp Nhập: Khu vực

  Thay vì nhập thủ công các khu vực, Quản trị viên Công ty có thể nhập một tệp để thêm vào tệp hiện có.
 • Xuất Khu vực

  Thay vì sửa đổi thủ công các khu vực đơn, quản trị viên có thể xuất thông tin khu vực từ UPS CampusShip thành một tệp, sửa đổi nhiều bản ghi, và sau đó nhập tệp đã được sửa đổi trở lại UPS CampusShip.
 • Sửa/Xoá Các khu vực

  Chọn tab Quản trị, đi tới Quản lư các Khu vực, và sau đó chọn T́m kiếm các Khu vực.