của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Người dùng Dịch vụ UPS CampusShip

 • Tạo Người dùng

  Là Quản trị viên, bạn có thể tạo người dùng Dịch vụ UPS CampusShip mới bằng cách nhập thông tin hồ sơ của họ vào hệ thống.
 • Thay đổi Khu vực Người dùng

  Trong UPS CampusShip, bạn có thể sửa đổi cách chỉ định khu vực người dùng cá nhân hoặc chọn một nhóm người dùng và thay đổi tất cả các cách gán khu vực người dùng ngay lập tức, tiết kiệm thời gian và công sức.
 • Nhập Người dùng

  Là Quản trị viên, bạn có thể nhập tệp thông tin người dùng để tiết kiệm thời gian và công sức.
 • Xuất Người dùng

  Thay vì sửa đổi thủ công các người dùng cá nhân, quản trị viên có thể xuất thông tin người dùng thành một tệp và sửa đổi nhiều bản ghi.
 • Sửa/Xoá Người dùng

  Chọn tab Quản trị, đi tới Quản lư Người dùng, và chọn T́m kiếm Người dùng.