của
  • Temporary Service Suspension due to Flooding in Parts of Japan…Thêm
  • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Trước khi bạn bắt đầu

Làm quen với Dịch vụ UPS CampusShip

Trước khi dùng dịch vụ UPS CampusShip, bạn sẽ cần đưa ra một số quyết định và cung cấp một số thông tin căn bản, bao gồm:

  • Công ty bạn cần có bao nhiêu cấp quản trị
  • Ai cần truy cập hệ thống Dịch vụ UPS CampusShip
  • Mỗi cấp hoặc nhóm cần có những đặc quyền vận chuyển nào


Để giúp bạn đưa ra những quyết định này, phần này cung cấp những ví dụ về cấu trúc quản trị, một danh sách thông tin quan trọng bạn cần có để thiết lập, và những gợi ý về việc chỉ định tên và mật khẩu đăng nhập.