của
 • Temporary Service Suspension due to Flooding in Parts of Japan…Thêm
 • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Các Quyền Quản trị

Quyền của Quản trị viên Công ty và Khu vực

Là Quản trị viên Dịch vụ UPS CampusShip, thẩm quyền của bạn sẽ nằm trong phạm vị từ tất cả các quyền ở mức công ty (Quản trị viên Công ty) tới các quyền nhất định ở một khu vực cụ thể (Quản trị viên Khu vực).

Quyền của Quản trị viên Công ty

Chú ý: Dịch vụ UPS CampusShip gợi ý bạn thiết lập tối thiểu hai Quản trị viên Công ty để đảm bảo công việc khi vắng mặt.

Là Quản trị viên Công ty, bạn có tất cả các quyền quản trị ở mức công ty. Bạn có thể xem tất cả hoạt động vận chuyển của công ty bạn ở mọi khu vực tham gia, và bạn có thể truy cập ở cấp toàn bộ công ty và có quyền với tất cả chức năng của Dịch vụ UPS CampusShip, bao gồm:

 • Xem/sửa hồ sơ công ty
 • Thêm/sửa/xoá các khu vực công ty
 • Thêm/sửa/xoá người dùng
 • Thêm/sửa/xoá nhóm đặc quyền vận chuyển
 • Thêm/sửa/xoá giá trị số tham chiếu
 • Thêm/sửa/xóa địa chỉ trong Danh mục Địa chỉ Công ty bạn
 • Thêm/sửa/xóa địa chỉ trong Danh mục Địa chỉ Cá nhân của bạn
 • Xem lịch sử vận chuyển theo lô hàng của riêng bạn, theo người dùng, theo con số tham chiếu, theo khu vực, hoặc theo tất cả các khu vực
 • Yêu cầu lịch sử vận chuyển theo phạm vị ngày đối với toàn công ty
 • Nhập địa chỉ Công ty, các khu vực, giá trị số tham chiếu, người dùng
 • Thêm/sửa/xoá các nhóm địa chỉ
 • Quản trị lọc IP

Quyền của Quản trị viên Khu vực

là Quản trị viên Khu vực, bạn có tất cả các quyền quản trị đối với khu vực công ty cụ thể của bạn. Bạn có thể xem tất cả hoạt động vận chuyển của công ty bạn, và bạn có quyền truy cập và có quyền với tất cả chức năng của Dịch vụ UPS CampusShip đối với khu vực của bạn, bao gồm:

 • Thêm/sửa/xoá các khu vực công ty
 • Thêm/sửa/xoá người dùng
 • Xem nhóm đặc quyền vận chuyển
 • Thêm/sửa/xóa địa chỉ trong Danh mục Địa chỉ Công ty bạn
 • Thêm/sửa/xóa địa chỉ trong Danh mục Địa chỉ Cá nhân của bạn
 • Xem lịch sử vận chuyển theo lô hàng của riêng bạn, theo người dùng, theo khu vực, hoặc theo tất cả các khu vực
 • Yêu cầu lịch sử vận chuyển theo phạm vị ngày đối với một hoặc nhiều khu vực có thể áp dụng
 • Thêm/sửa/xoá các nhóm địa chỉ


Chú ý: Trao quyền quản trị cho bất kỳ người dùng nào khác được chỉ định khác cho phép người dùng xem thông tin công ty thích hợp, cũng như có khả năng tiềm năng để thêm, sửa, và xoá người dùng, các nhóm đặc quyền vận chuyển, giá trị số tham chiếu, khu vực vận chuyển, và Danh mục Địa chỉ Công ty.

Thông tin Liên quan