của
  • Temporary Service Suspension due to Flooding in Parts of Japan…Thêm
  • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Các ví dụ Tổ chức

Cách Khớp Dịch vụ UPS CampusShip với Doanh nghiệp của bạn

Một Khu vực - Vài Người dùng

Một tổ chức với hai Quản trị viên Công ty, một khu vực, và vài người dùng. Người dùng có thể được nhập vào hệ thống Dịch vụ UPS CampusShip bằng cách đánh vào hoặc bằng nhập tệp người dùng.

Chú ý: Nhóm người dùng bằng cách chỉ định họ vào cùng nhóm đặc quyền vận chuyển. Một khu vực công ty có thể được xác định là một phòng hoặc nhiều phòng cùng chung địa chỉ đường. Điều này tạo sự linh hoạt tối đa về cách tổ chức và đặt tên khu vực.

Một Khu vực - Nhiều Người dùng

Một tổ chức với hai Quản trị viên Công ty, một khu vực, và nhiều người dùng. Người dùng có thể được nhập vào hệ thống Dịch vụ UPS CampusShip bằng cách nhập tệp người dùng.

Nhiều Khu vực - Hai Quản trị viên Công ty

Một tổ chức với hai Quản trị viên Công ty và nhiều khu vực. Khu vực có thể được nhập vào hệ thống Dịch vụ UPS CampusShip bằng cách đánh vào, và người dùng có thể được nhập bằng cách đánh vào hệ thống hoặc nhập tệp người dùng.

Nhiều Khu vực - Hai Quản trị viên Khu vực

Một tổ chức với hai Quản trị viên Công ty trung tâm, nhiều khu vực và nhiều Quản trị viên Khu vực. Quản trị viên Công ty có thể cài đặt Quản trị viên Khu vực và có thể nhập tệp người dùng để nhập người dùng vào hệ thống Dịch vụ UPS CampusShip. Quản trị viên Khu vực có thể nhập người dùng vào hệ thống bằng cách đánh vào hoặc nhập vào khu vực họ quản trị.

Thông tin Liên quan