của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Các Mức Quản trị

Cách Xác định Cấp Quản trị

Trước khi bắt đầu thiết lập, xác định số cấp quản trị công ty bạn cần bằng cách trả lời những câu hỏi này:

  • Bao nhiêu khu vực sẽ có quyền truy cập dịch vụ UPS CampusShip?
  • Tất cả người dùng có quyền truy cập tất cả các dịch vụ UPS, hay chỉ những nhóm nhất định?
  • Có bao nhiều người chuyên cập nhật và bảo trì hệ thống dịch vụ UPS CampusShip?


Note: Là Quản trị viên Công ty, bạn có thể chỉ định nhiều quyền quản trị khác nhau cho người dùng dịch vụ UPS CampusShip trong công ty bạn, lên tới cấp Quản trị viên Khu vực. Những quyền này cho phép người dùng xem tất cả thông tin công ty thích hợp, chỉnh sửa Danh mục Địa chỉ Công ty, và thêm, sửa, và xóa người dùng, nhóm người dùng, và giá trị số tham chiếu.