của
 • Temporary Service Suspension due to Flooding in Parts of Japan…Thêm
 • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Nhập Danh mục Địa chỉ

Cách Nhập Địa Chỉ

Thay vì nhập thủ công các địa chỉ cá nhân, Quản trị viên có thể nhập một tệp để thêm vào Danh mục Địa chỉ hiện có hoặc ghi đè lên một danh sách các địa chỉ hiện có.

Chú ý: Để sử dụng chức năng nhập, bạn phải có quyền Quản trị.

 1. Chọn tab Cài đặt của Tôi và đi tới Nhập Địa chỉ bên dưới Danh mục Địa chỉ Công ty hoặc Danh mục Địa chỉ UPS của Tôi. Trang hiển thị cho phép bạn nhập một tệp vào mục nhập địa chỉ. Bạn có thể thêm những địa chỉ đó vào tệp hiện có hoặc ghi đè lên nhóm người dùng hiện có.
 2. Để nhập một tệp, nhập tên và đường dẫn tệp, hoặc Duyệt tới vị trí tệp. Sau khi định vị tệp, chọn Mở để thả xuống trường trong hộp ký tự Tệp để Nhập.
  Chú ý: Tệp nhập phải có phần nới rộng .csv.
 3. Sau khi cài đặt vị trí tệp, chọn hành động cho tệp nhập.

  - Để nối thêm tệp nhập danh mục địa chỉ vào danh mục địa chỉ hiện có, chọn Thêm danh mục địa chỉ được nhập vào danh sách hiện tại.
  - Để ghi đè thông tin người dùng hiện có, chọn Ghi đè lên danh sách hiện tại bằng danh mục địa chỉ được nhập.
 4. Để bắt đầu tiến hành, chọn Nhập. Để thoát, chọn Hủy.

Các bước Tiếp theo

Tìm hiểu thêm thông tin cần thiết để nhập danh mục địa chỉ.

Định dạng Tệp Nhập: Danh mục Địa chỉ