của
 • Temporary Service Suspension due to Flooding in Parts of Japan…Thêm
 • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Danh mục Địa chỉ Ngoài

Cách Cài đặt Trình cắm Danh mục Địa chỉ Bên ngoài

Trước khi bạn chọn địa chỉ từ cuốn địa chỉ mở rộng, bạn phải tải và cài đặt phần mềm External Address Book Plugin.

 1. Đăng nhập.
 2. Chọn đường link External Address Book mục Begin Your Shipment.
 3. Chọn Next để cài đặt và sau đó chọn Finish.


Lưu ý:
Bạn phải có Quyền đăng nhập
của Nhà quản trị đối với hệ điều hành Windows® XP, Windows Vista® và Windows® 7 để cài đặt ứng dụng External Address Book Plugin.

Sau khi cài đặt ứng dụng External Address Book Plugin, bạn sẽ có thể chọn địa chỉ thư mục Outlook® Address Book và chúng sẽ tự động thể hiện trên màn hình phát chuyển lô hàng của bạn:

 1. Đăng nhập.
 2. Chọn đường dẫn liên kết External Address Book dưới mục Begin Your Shipment.
 3. Đánh tên hoặc là chọn từ danh sách, sau đó chọn OK.
 4. Hoàn tất việc đăng ký gửi lô hàng của bạn.