của
 • Temporary Service Adjustments during National Day and Mid-Autumn Festival Holidays…Thêm
 • Temporary Service Adjustments due to Korea’s Thanksgiving Holiday…Thêm
 • Temporary Service Suspension due to Flooding in Parts of Japan…Thêm
 • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Xuất danh mục địa chỉ

Cách Xuất Địa chỉ

Thay vì sửa đổi thủ công các địa chỉ cá nhân trong danh mục địa chỉ của bạn, quản trị viên có thể xuất thông tin địa chỉ thành một tệp và sửa đổi nhiều bản ghi. Tệp đã được sửa đổi có thể được nhập trở lại Dịch vụ UPS CampusShip.

 1. Để xuất thông tin Danh bạ Địa chỉ từ Danh bạ Địa chỉ Công ty hoặc Cá nhân, hãy chọn Cài đặt của tôi.
 2. Chọn Xuất Danh bạ Địa chỉ dưới phần Danh bạ Địa chỉ Công ty hoặc Danh bạ Địa chỉ Cá nhân trong mô đun Danh bạ Địa chỉ. Chọn một trong hai liên kết sẽ tạo ra yêu cầu xuất tệp.
 3. Ngoài ra, bạn có thể chọn Xuất Danh bạ Địa chỉ Công ty bên dưới mục Nhập/Xuất Tệp ở menu sườn của phần Quản trị viên CampusShip. Chọn liên kết sẽ tạo yêu cầu xuất của bạn.

Xuất Trạng thái Tệp

Sau khi tạo yêu cầu xuất tệp của bạn, một màn hình hiển thị cho phép bạn kiểm tra tình trạng yêu cầu xuất địa chỉ của bạn sẽ xuất hiện.

Tình trạng Yêu cầu Xuất tệp có thể bao gồm:

 • Đang tiến hành: Tình trạng này cho biết yêu cầu xuất đang được xử lý và sẽ hoàn thành trong giây lát, phụ thuộc vào kích thước tệp. Để xem tình trạng mới nhất, hãy làm mới trang.
 • Đã hoàn thành: Hiển thị một liên kết để Xem Dữ liệu.
 • Đã hoàn thành nhưng bị Lỗi: Hiển thị một liên kết để Xem Dữ liệu và Xem Lỗi.
 • Thất bại: Hiển thị một liên kết để Xem Lỗi.


Để kiểm tra trạng thái của các hoạt động xuất tệp khác, hãy chọn Hiển thị Tất cả,Chỉ Địa điểm,Chỉ Người dùng,Công ty Chỉ Danh bạ Địa chỉ hoặc Chỉ Số tham chiếu từ danh sách thả xuống.

Trở lại Đầu trang