của
 • Temporary Service Suspension due to Flooding in Parts of Japan…Thêm
 • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Sửa/Xóa Mục nhập

Bạn có thể sửa hoặc xóa thông tin địa chỉ lưu trong Danh mục Địa chỉ Công ty của công ty bạn hoặc Danh mục Địa chỉ UPS cá nhân của bạn.

Cách Sửa Mục nhập Danh mục Địa chỉ

 1. Chọn tab Cài đặt của tôi và đi tới Địa chỉ Tìm kiếm bên dưới Danh mục Địa chỉ Công ty hoặc Danh mục Địa chỉ UPS. Trang hiển thị cho phép bạn tìm kiếm các mục nhập danh mục địa chỉ cụ thể theo Tên hiệu, Tên Công ty, Tên liên lạc có chứa, bắt đầu với, hoặc khớp với cụm từ tìm kiếm của bạn.
 2. Trang làm mới với kết quả tìm kiếm của bạn. Để thoát tìm kiếm của bạn, chọn Hủy.
 3. Từ các kết quả, chọn mục nhập danh mục địa chỉ cụ thể và chọn Xem/Sửa.
 4. Trang Danh mục Địa chỉ  chi tiết hiển thị. Bạn có thể đánh lên hoặc dán đè lên thông tin địa chỉ, ID khu vực, và các trường nhập khác. Để thoát mục nhập danh mục địa chỉ, chọn Hủy.
 5. Chắc chắn rằng tất cả các trường được yêu cầu được bôi đậm có chứa dữ liệu chính xác và có thể chấp nhận được trước khi chọn Cập nhật để lưu trữ thông tin trong Dịch vụ UPS CampusShip. Nếu cập nhật yêu cầu thêm thông tin, lời nhắc thông báo cho bạn trường nào cần được sửa đổi hoặc hoàn thành.

Trở lại Đầu trang

Cách xoá Mục nhập Danh mục Địa chỉ

 1. Chọn tab Cài đặt của tôi và đi tới Địa chỉ Tìm kiếm bên dưới Danh mục Địa chỉ Công ty hoặc Danh mục Địa chỉ UPS của Tôi . Trang hiển thị cho phép bạn tìm kiếm các mục nhập danh mục địa chỉ cụ thể theo Tên hiệu, Tên Công ty, Tên liên lạc có chứa, bắt đầu với, hoặc khớp với cụm từ tìm kiếm.
 2. Trang làm mới với kết quả tìm kiếm của bạn. Để thoát tìm kiếm của bạn, chọn Hủy.
 3. Từ các kết quả, chọn mục nhập danh mục địa chỉ cụ thể và chọn Xoá.
 4. Trang Xác nhận Xoá hiển thị. Để xác nhận xoá, chọn Xoá.
Trở lại Đầu trang