của
 • Temporary Service Suspension due to Flooding in Parts of Japan…Thêm
 • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Tạo Mục nhập

Cách Tạo Mục Nhập Danh mục Địa chỉ Công ty

 1. Chọn tab Cài đặt của Tôi và đi tới Tạo/Thêm Địa chỉ bên dưới Danh mục Địa chỉ Công ty. Trang hiển thị cho phép bạn nhập thông tin địa chỉ để tạo một mục nhập danh mục địa chỉ.
 2. Chắc chắn rằng tất cả các trường được yêu cầu được bôi đậm có chứa dữ liệu chính xác và có thể chấp nhận được trước khi chọn Tạo để lưu trữ thông tin trong Dịch vụ UPS CampusShip. Để thoát mục nhập danh mục địa chỉ, chọn Hủy.
  Chú ý: Để giúp đỡ định rõ bản ghi địa chỉ khi tìm kiếm hoặc chỉnh sửa danh mục địa chỉ này, nhập một tên hiệu duy nhất.
 3. Để hoàn thành tạo ra địa chỉ công ty mới, chọn Tạo. Nếu cập nhật yêu cầu thêm thông tin, lời nhắc thông báo cho bạn trường nào cần được sửa đổi hoặc hoàn thành.

Trở lại Đầu trang

Cách Tạo Mục nhập Danh mục Địa chỉ Cá nhân

 1. Chọn thẻ My Setting (Cài đặt của tôi) và tới Create/Add Address (Tạo/Thêm Địa chỉ) trong Personal Address Book (Danh mục Địa chỉ Cá nhân). Một trang được hiển thị sẽ cho phép bạn nhập thông tin địa chỉ để tạo mục nhập cho danh mục địa chỉ.
 2. Hãy đảm bảo tất cả các trường in đậm đều có dữ liệu chính xác và được chấp nhận trước khi chọn Create (Tạo) để lưu thông tin trong UPS CampusShip. Để thoát mục nhập danh mục địa chỉ, chọn Cancel (Hủy).
  Lưu ý: Để giúp nhận dạng bản ghi địa chỉ khi tìm kiếm hoặc chỉnh sửa danh mục địa chỉ này, hãy nhập một tên hiệu riêng cho bản ghi.
 3. Để hoàn thành việc tạo địa chỉ cá nhân mới, hãy chọn Create (Tạo). Nếu cập nhật yêu cầu thêm thông tin, lời nhắc thông báo cho bạn trường nào cần được sửa đổi hoặc hoàn thành.
Trở lại Đầu trang