của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Danh mục Địa chỉ

 • Tạo Mục nhập

  Trợ giúp về tạo mục nhập bằng Dịch vụ UPS CampusShipChọn tab Cài đặt của Tôi và đi tới Tạo/Thêm Địa chỉ bên dưới Danh mục Địa chỉ Công ty.
 • Nhập Danh mục Địa chỉ

  Thay vì nhập thủ công các địa chỉ cá nhân, Quản trị viên có thể nhập một tệp để thêm vào Danh mục Địa chỉ hiện có hoặc ghi đè lên một danh sách các địa chỉ hiện có.
 • Xuất danh mục địa chỉ

  Thay vì sửa đổi thủ công các địa chỉ cá nhân trong danh mục địa chỉ của bạn, quản trị viên có thể xuất thông tin địa chỉ thành một tệp và sửa đổi nhiều bản ghi.
 • Sửa/Xóa Mục nhập

  Bạn có thể sửa hoặc xóa thông tin địa chỉ lưu trong Danh mục Địa chỉ Công ty của công ty bạn hoặc Danh mục Địa chỉ UPS cá nhân của bạn.
 • Danh mục Địa chỉ Ngoài

  Trước khi bạn chọn địa chỉ từ cuốn địa chỉ mở rộng, bạn phải tải và cài đặt phần mềm External Address Book Plugin.