của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Danh mục Địa chỉ

Tự động Truy xuất Địa chỉ đã Lưu

UPS CampusShip trao cho bạn khả năng gửi hàng tự động, trực tuyến ngay tại bàn làm việc của mình. Trong số rất nhiều chức năng tiết kiệm thời gian của mình, hệ thống dựa vào Web này có tính năng đặc biệt là các danh mục địa chỉ cho phép bạn lưu trữ và lấy ra các địa chỉ mà bạn có thể sử dụng để tự động điền vào mẫu vận chuyển của mình.

Tìm kiếm và chọn từ Danh mục Địa chỉ Doanh nghiệp nếu công ty của bạn đã tạo loại danh mục này, hoặc từ Danh mục Địa chỉ Microsoft® Outlook® của bạn. Bạn cũng có thể xây dựng Danh mục Địa chỉ Cá nhân với tối đa 2000 liên hệ địa chỉ của các mối quan hệ cá nhân. Bạn có thể lưu các địa chỉ vào Danh mục Địa chỉ Cá nhân trong khi chuyển hoặc nhập các địa chỉ vào đó.

Cách Nhập Địa chỉ Mới

UPS CampusShip cho phép bạn tạo và lưu tới 2.000 địa chỉ trong danh mục địa chỉ cá nhân của riêng bạn. Nếu công ty của bạn đã lập một Sổ Địa chỉ Doanh nghiệp và các thông số cài đặt đặc quyền của bạn bao gồm tính năng này, bạn cũng có thể truy cập vào các địa chỉ này khi vận chuyển.

Đến My Settings(Cài đặt của tôi) để tạo các mục nhập sổ địa chỉ mới. 

Cách Cài đặt Trình cắm Danh mục Địa chỉ Bên ngoài

Trước khi bạn chọn địa chỉ từ cuốn địa chỉ mở rộng, bạn phải tải và cài đặt phần mềm External Address Book Plugin.

  1. Đăng nhập.
  2. Chọn đường link External Address Book mục Begin Your Shipment.
  3. Chọn Next để cài đặt và sau đó chọn Finish.


Lưu ý:
Bạn phải có Quyền đăng nhập
của Nhà quản trị đối với hệ điều hành Windows® XP, Windows Vista® và Windows® 7 để cài đặt ứng dụng External Address Book Plugin.

Sau khi cài đặt ứng dụng External Address Book Plugin, bạn sẽ có thể chọn địa chỉ thư mục Outlook® Address Book và chúng sẽ tự động thể hiện trên màn hình phát chuyển lô hàng của bạn:

  1. Đăng nhập.
  2. Chọn đường dẫn liên kết External Address Book dưới mục Begin Your Shipment.
  3. Đánh tên hoặc là chọn từ danh sách, sau đó chọn OK.
  4. Hoàn tất việc đăng ký gửi lô hàng của bạn.