của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Các bước bổ sung

Sau khi xem lại thông tin chung về công ty của bạn, và thực hiện những thay đổi đối với thông tin đó, bây giờ bạn có thể thêm thông tin mới (ví dụ, địa điểm công ty bổ sung, Danh mục Địa chỉ Công ty, nhóm đặc quyền vận chuyển, hoặc người dùng).

Do có thể nhập nhiều thông tin này thay vì đánh máy, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn các bước nhập tệp trong phần Quản lý Dịch vụ UPS CampusShip. Và bạn sẽ tìm thấy chi tiết định dạng một tệp cụ thể trong Nguồn.

Địa chỉ Công ty

Ngay bây giờ bạn có thể tạo hoặc nhập thêm địa chỉ theo yêu cầu của công ty. Để tạo mới các khu vực công ty, xem Tạo Khu vực trong phần các Khu vực Công ty trong hướng dẫn này. Để nhập các khu vực công ty, xem Nhập Khu vực trong phần các Khu vực Công ty.

Chú ý: Mỗi khu vực được công ty yêu cầu phải được định rõ trước khi bất kỳ người dùng nào có thể được chỉ định vào. Để gửi một lô hàng bằng Dịch vụ UPS CampusShip, người dùng phải được chỉ định vào một khu vực. Một khu vực công ty có thể được xác định là một phòng hoặc nhiều phòng cùng chung địa chỉ đường. Điều này cho phép linh hoạt tối đa về cách tổ chức và đặt tên khu vực.

Trở lại Đầu trang

Đặc quyền Vận chuyển

UPS CampusShip gồm có bốn nhóm đặc quyền vận chuyển mặc định trong số các quyền vận chuyển khác nhau và các dịch vụ bổ sung. Bạn có thể chỉ định bất kỳ nhóm mặc định nào vào người dùng mà không làm thay đổi cài đặt đặc quyền, hoặc bạn có thể biến đổi một nhóm cho phù hợp với nhu cầu công ty. Sau khi đặt tên và lưu trữ nhóm đặc quyền tùy chỉnh, bạn có thể chỉ định nó cho người dùng. Để tạo nhóm đặc quyền vận chuyển mới, xem Tạo Đặc quyền Vận chuyển trong phần Các nhóm Đặc quyền Vận chuyển.

Chú ý: Nhóm đặc quyền vận chuyển theo yêu cầu phải được định rõ trước khi nó được chỉ định cho bất kỳ người dùng Dịch vụ UPS CampusShip. Ví dụ, nếu công ty của bạn cần các nhóm đặc quyền vận chuyển khác với các nhóm đặc quyền mặc định , bạn sẽ phải tạo những nhóm you đó trước khi chỉ định người dùng vào chúng.

Trở lại Đầu trang

Số Tham chiếu

Bạn có thể tạo ngay bây giờ hoặc nhập số tham chiếu theo yêu cầu của công ty. Số tham chiếu được sử dụng để ghi lại thông tin về gói hàng (chẳng hạn., mã khách hàng/mã vấn đề, mã phòng, mã chi phí, số dự án, v..v.). Dịch vụ UPS CampusShip hỗ trợ lên tới ba danh sách khác nhau về giá trị số tham chiếu và mô tả, cho phép quản trị viên yêu cầu người dùng nhập một, hai, hoặc ba số tham chiếu để trợ giúp chức năng quản lý của công ty.

Xác định cách các trường tham chiếu này được dán nhãn, và quyết định xem các trường nào yêu cầu xác minh (chẳng hạn., một thông báo lỗi hiển thị nếu nhập thông tin không đúng).

Để tạo số tham chiếu mới, xem Tạo Số Tham chiếu trong phần Số Tham chiếu của hướng dẫn này. Để nhập số tham chiếu mới, xem Nhập Số Tham chiếu trong phần Số Tham chiếu.

Trở lại Đầu trang

Danh mục Địa chỉ

Ngay bây giờ bạn có thể tạo hoặc nhập Danh mục Địa chỉ Công ty theo yêu cầu của công ty. Để tạo Danh mục Địa chỉ Công ty, xem Tạo Mục nhập trong Phần danh mục địa chỉ của hướng dẫn này. Để nhập Danh mục Địa chỉ Công ty, xem Nhập Danh mục Địa chỉ trong Phần Danh mục Địa chỉ.

Trở lại Đầu trang

Người dùng Dịch vụ UPS CampusShip

Ngay bây giờ bạn có thể tạo hoặc nhập người dùng Dịch vụ UPS CampusShip. Để tạo mới người dùng Dịch vụ UPS CampusShip, xem Tạo Người dùng trong phần Người dùng Dịch vụ UPS CampusShip của hướng dẫn này. Để nhập người dùng Dịch vụ UPS CampusShip, xem Nhập Người dùng trong phần Người dùng Dịch vụ UPS CampusShip.

Trở lại Đầu trang

Triển khai Dịch vụ UPS Campusship

Dịch vụ UPS CampusShip bây giờ được cài đặt cho công ty của bạn và sẵn sàng để sử dụng.

Với tư cách cá nhân bạn được chỉ định vào Dịch vụ UPS CampusShip và bạn có thể học được cách sử dụng hệ thống bằng cách đọc Trợ giúp Vận chuyển. Người dùng có thể truy cập thông tin bằng cách chọn tab Vận chuyển , và Trợ giúp ở khu vực bên trái.

Chú ý: Vì người dùng sẽ yên tâm khi sử dụng các chức năng và tính năng của Dịch vụ UPS CampusShip, họ sẽ dựa vào hướng dẫn của bạn. Những nhu cầu này nên được giảm bớt nhanh chóng vì người dùng sẽ trở nên quen và thông thạo khi sử dụng hệ thống Dịch vụ UPS CampusShip.

Trở lại Đầu trang

Liên hệ UPS

Để được trả lời các thắc mắc về UPS CampusShip, vui lòng liên hệ với người quản trị UPS CampusShip của bạn. Để được Hỗ trợ Kỹ thuật UPS CampusShip, vui lòng chọn liên kết dưới đây.

Hỗ trợ Kỹ thuật UPS CampusShip