/
  • Update: Resumption of Services in China Mainland…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Trụ sở khu vực và tập đoàn UPS

Thông tin Liên lạc

Các trụ sở chính trên thế giới của UPS
55 Glenlake Parkway NE
Atlanta , GA 30328
Hoa Kỳ
Tel.: 1-800-PICK-UPS

Văn phòng Khu vực Châu Á Thái Bình Dương của UPS
22 Changi South Avenue 2
UPS House Singapo , 486064
Châu Á

UPS Châu Âu
Avenue Ariane 5
1200 Brussel , Bỉ Châu Âu

UPS Châu Mỹ La Tinh và Caribê
3401 NW 67th Avenue, Bld. 805
Miami , FL 33122
USA

Thông tin Liên quan