/
  • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

GST (Thuế Hàng hóa và Dịch vụ) đối với Hàng hóa Trị Giá Thấp nhập vào Úc

Nghị viện Liên bang Úc đã giới thiệu Bản Chỉnh Sửa Đạo Luật Ngân khố (Hàng hóa Giá trị thấp GST) năm 2017. Theo Đạo luật này, các công ty bên ngoài nước Úc sẽ cần phải áp thêm Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) 10% đối với hàng hóa giá trị thấp* được bán cho khách hàng ở Úc (hình thức B2C) kể từ ngày 01/07/2018.

Doanh nghiệp xuất khẩu** có doanh thu xuất khẩu B2C đến Úc hàng năm từ 75.000 AUD trở lên sẽ cần phải đăng ký với Sở Thuế Vụ Úc (ATO) qua đường link này để lấy Số Tham chiếu ATO (ARN) và đính kèm số này cùng với các chứng từ hải quan cho những lô hàng B2C giá trị thấp được xuất khẩu đến Úc. Ngoài ra, nhà xuất khẩu sẽ phải tính và nộp thuế GST trên các lô hàng hóa giá trị thấp của họ và gửi tờ khai GST cho ATO hàng quý.

Để biết thêm thông tin về các thay đổi, hãy truy cập trang web ATO tại www.ato.gov.au/AusGST

* Có trị giá từ 1000 AUD trở xuống tính trên mỗi lô hàng
** Bao gồm người bán, đơn vị điều hành chợ điện tử trực tuyến và các thực thể hỗ trợ người tiêu dùng Úc mua hàng hóa nước ngoài, ví dụ như hòm thư nước ngoài hay nhà cung cấp dịch vụ mua hàng cá nhân.