của
  • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Suspension due to Flooding in Kumamoto, Japan…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Những thay đổi đối với Quy định Khai hàng hóa Trước của Hải quan Trung Quốc Đại Lục

Tổng cục Hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Đại Lục (GACC) đã ban hành Chỉ dẫn số 56 (2017), điều chỉnh các yêu cầu kê khai đối với hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu được vận chuyển bằng đường biển và hàng không kể từ ngày 1/6/2018.

 Các yếu tố thông tin bổ sung theo các yêu cầu sửa đổi bao gồm:
• Mã doanh nghiệp bên gửi hàng*
• Mã định dạng liên lạc và số liên lạc của bên gửi hàng
• Mã doanh nghiệp bên nhận hàng*
• Mã định dạng liên lạc và số liên lạc của bên nhận hàng
• Tính chuyên biệt cao hơn của hàng hóa được vận chuyển

Các thông tin trên cần phải được ghi trong hóa đơn thương mại hoặc đơn đặt hàng giao hàng. Để biết thêm thông tin về chính sách mới này, hãy truy cập trang web Hải quan Trung Quốc Đại Lục (chỉ bằng tiếng Trung Quốc Đại Lục Giản thể) hay bằng cách khác, vui lòng liên hệ với Đại diện Tài khoản hoặc Đại diện Dịch vụ Khách hàng tại địa phương của bạn.

* Mã doanh nghiệp đề cập đến mã mà bên gửi hàng/bên nhận hàng đã đăng ký tại cơ quan của quốc gia họ để kinh doanh và có định nghĩa khác nhau theo quốc gia.