/
  • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Hỗ trợ

Gửi e-mail tới UPS

Bạn có câu hỏi hoặc bình luận không? Hãy gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời trong vòng một ngày làm việc. Các trường bắt buộc được chỉ ra với .

Step 1

Dựa trên thông tin mà bạn đã cung cấp, những chủ đề hỗ trợ sau có thể sẽ mang lại câu trả lời cho bạn.

  API có thể giúp công việc kinh doanh của tôi như thế nào?
  Tôi có phải chấp nhận một thỏa thuận cấp phép dài hạn để có được một API không?
  Cơ sở kiến thức trong Trung tâm Tài nguyên Nhà phát triển là gì?
  Có những loại UPS API nào?