của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Hỗ trợ

Email UPS

Chỉ ra trường bắt buộc

Bạn có câu hỏi hoặc bình luận không? Gửi email cho chúng tôi và chúng tôi sẽ phản hồi sớm.

Biểu mẫu tương tác này cho phép bạn yêu cầu quyền truy cập và thông tin cá nhân mà UPS thu thập về bạn; để yêu cầu UPS xóa thông tin cá nhân về bạn và/hoặc từ chối bán thông tin cá nhân về bạn. Các quyền này phải tuân theo những giới hạn và loại trừ nhất định theo luật hiện hành.