of
  • Service Adjustments related to Coronavirus...More
  • Operating Schedule during the Lunar New Year Holidays...More
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment...More
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine...More
Skip To Main Content

บริการลูกค้าสัมพันธ์

ส่งอีเมลถึง UPS

ระบุช่องที่จำเป็นต้องกรอก

คุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะหรือไม่ ส่งอีเมลถึงเรา แล้วเราจะรีบตอบกลับทันที

แบบฟอร์มเชิงโต้ตอบนี้ช่วยให้คุณสามารถขอสิทธิ์เข้าถึงและขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ UPS เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ เพื่อขอให้ UPS ลบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ และ/หรือเลือกที่จะปฏิเสธไม่ให้มีการขายข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ สิทธิ์เหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดและข้อยกเว้นบางประการภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้