của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Hỗ trợ

Email UPS

Tại sao chúng tôi yêu cầu bạn đăng nhập?

Bằng cách đối sánh tên, địa chỉ email và số điện thoại với Hồ sơ của bạn, chúng tôi có thể cung cấp phản hồi được cá nhân hóa hơn.