จาก
 • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
 • ปรับการให้บริการชั่วคราวเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นในมณฑลเจ้อเจียง จีนแผ่นดินใหญ่… เพิ่มเติม
 • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เอกสารนี้ ประกอบไปด้วย:

ค่าธรรมเนียมหมายเลขบัญชีไม่ถูกต้องหรือสูญหาย

หมายเลขบัญชีถือว่าไม่ถูกต้อง หากไม่ใช่หมายเลขบัญชีที่ถูกต้องสำหรับบุคคลที่เรียกเก็บเงิน หรือหากเป็นหมายเลขบัญชีสำหรับผู้รับหรือบุคคลที่สามที่ไม่ชำระค่าดำเนินการจัดส่ง

 • ค่าดำเนินการต่อการส่งพัสดุจะถูกประเมินสำหรับในประเทศ (ถ้ามี) และระหว่างประเทศ หากเป็นการส่งพัสดุที่มีหมายเลขบัญชีผู้ชำระเงินสูญหายไปหรือไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ หากผู้รับหรือบุคคลที่สามไม่ชำระค่าดำเนินการจัดส่ง ผู้ส่งต้นทางจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิเสธพร้อมกับค่าดำเนินการจัดส่ง

กลับไปด้านบน

การชดเชยคาร์บอนของ UPS

การชดเชยคาร์บอนของ UPS เป็นทางเลือกสำหรับผู้ส่งสินค้าที่ตระหนักถึงผลกระทบต่อสภาพอากาศ และกำลังทำสิ่งที่ส่งผลดีต่อสถานการณ์ดังกล่าว การใช้ การชดเชยคาร์บอนของ UPS ช่วยให้คุณแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และช่วยให้คุณและผู้รับพัสดุของคุณมีส่วนร่วมในความมุ่งมั่นนั้น เมื่อคุณเลือกการชดเชยคาร์บอนของ UPS จะมีการคิดค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายในใบเรียกเก็บเงินของคุณสำหรับพัสดุแต่ละชิ้นที่ถูกเลือก

กลับไปด้านบน

UPS Broker of Choice

ด้วย UPS Broker of Choice ผู้นำเข้าเลือกนายหน้าศุลกากรของตนเองสำหรับกระบวนการผ่านด่านศุลกากรของการส่งพัสดุระหว่างประเทศของพวกเขาผ่าน UPS บริการนี้สำหรับการส่งพัสดุโดยใช้ UPS Worldwide Express Plus, UPS Worldwide Express, UPS Worldwide Express Saver, UPS Worldwide Expedited และ UPS Worldwide Express Freight Services. บริการตามค่าธรรมเนียมตามสัญญานี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่า ความสัมพันธ์ที่จัดตั้งขึ้นกับนายหน้าศุลกากรยังคงอยู่ในขณะที่ผู้นำเข้าทำงานกับ UPS เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและกระบวนการทางศุลกากร การใช้ UPS Broker of Choice ช่วยให้ผู้นำเข้าสามารถลดค่าธรรมเนียมและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขณะที่ใช้กระบวนการผ่านศุลกากรหลายขั้นตอน ผู้นำเข้ามีสองตัวเลือก:

 1. UPS Broker of Choice ในสถานที่: ใช้สำหรับการส่งพัสดุที่ยังคงอยู่ในความครอบครองของ UPS ในขณะที่นายหน้าศุลกากรของผู้นำเข้ามาดำเนินการตามขั้นตอนการผ่านพิธีการให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่ UPS จะเสร็จสิ้นการส่งมอบการส่งพัสดุ
 2. UPS Broker of Choice นอกสถานที่: ถูกใช้สำหรับการส่งพัสดุที่ย้าย "เข้าภายใน" โดยตรงไปยังคลังสินค้าควบคุม (ผูกมัด) คลังสินค้า (ตามคำสั่งของผู้นำเข้า) ที่นายหน้าศุลกากรของผู้นำเข้ามาดำเนินการตามขั้นตอนการผ่านพิธีการให้เสร็จสิ้น การขนส่งของ UPS เสร็จสมบูรณ์เมื่อส่งมอบการส่งพัสดุไปยังคลังสินค้า
กลับไปด้านบน

ใบเสร็จรับเงินค่าขนส่ง / ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการเก็บเงินค่าขนส่ง

หมายเลขบัญชีถือว่าไม่ถูกต้อง หากไม่ใช่หมายเลขบัญชีที่ถูกต้องสำหรับบุคคลที่เรียกเก็บเงิน หรือหากเป็นหมายเลขบัญชีสำหรับผู้รับหรือบุคคลที่สามที่ไม่ชำระค่าจัดส่ง:

ค่าธรรมเนียมต่อการส่งพัสดุจะถูกประเมินสำหรับการส่งพัสดุระหว่างประเทศด้วยหมายเลขบัญชีที่สูญหายไปหรือไม่ถูกต้อง

กลับไปด้านบน

ค่าธรรมเนียมบริการการส่งต่ออากรและภาษี

เมื่อเลือกตัวเลือก “ค่าธรรมเนียมบริการการส่งต่ออากรและภาษี" แล้ว ผู้ส่งจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการ

โปรดดูตารางค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้านบนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

แนวทางพิกัดภาษีเพิ่มเติม

การดำเนินการตามขั้นตอนการผ่านพิธีการตามปกติไม่ถูกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับรายการภาษีศุลกากรจำนวนไม่เกิน 5 ชิ้น จะมีการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับทุกรายการเพิ่มเติมหลังจากนั้น และอาจเพิ่มจนถึงระดับค่าดำเนินการสูงสุด

กลับไปด้านบน

ค่าดำเนินการจัดการเพิ่มเติม

การจัดการเพิ่มเติมจะถูกนำมาใช้กับรายการดังต่อไปนี้:

 • สิ่งของใดๆ ที่ถูกห่อหุ้มอยู่ในบรรจุภัณฑ์ขนส่งชั้นนอกที่ทำจากโลหะ, ไม้, พลาสติกแข็ง, พลาสติกอ่อน (เช่น ถุงพลาสติก) หรือโฟมสไตรีนที่ขยายตัว (เช่น สไตโรโฟม)
 • สิ่งของรูปทรงกระบอกใดๆ เช่น ถังบาร์เรล กลอง ถังน้ำ หรือยางรถ ซึ่งไม่สามารถห้อหุ้มอยู่ในภาชนะในการขนส่งแบบกระดาษแข็งลูกฟูกได้
 • พัสดุใดๆ ที่มีด้านที่ยาวที่สุดมีความยาวมากกว่า 48 นิ้ว (122 เซนติเมตร) หรือด้านที่ยาวรองลงมา มีความยาวมากกว่า 30 นิ้ว (76 เซนติเมตร)
 • พัสดุใดๆ ที่มีน้ำหนักจริงมากกว่า 70 ปอนด์ (32 กิโลกรัม)
 • พัสดุแต่ละชิ้นในการส่งพัสดุซึ่งมีน้ำหนักเฉลี่ยต่อชิ้นพัสดุมากกว่า 70 ปอนด์ (32 กิโลกรัม) และน้ำหนักสำหรับพัสดุแต่ละชิ้นไม่ได้ถูกระบุไว้ในเอกสารต้นทางหรือในการใช้ระบบการจัดส่งอัตโนมัติของ UPS

UPS ขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินค่าดำเนินการจัดการเพิ่มเติมสำหรับพัสดุใดๆ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ UPS แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าต้องการการจัดการพิเศษหรือไม่

กลับไปด้านบน

การแก้ไขที่อยู่ให้ถูกต้อง

อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไปยังผู้ส่งสำหรับการจัดส่งที่ไม่สำเร็จ เนื่องจากที่อยู่ในการจัดส่งไม่ถูกต้อง

โปรดดูตารางค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้านบนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

ค่าธรรมเนียมบริการพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่ส่วนขยาย

ค่าธรรมเนียมบริการในพื้นที่ห่างไกล
UPS ให้บริการรับส่งพัสดุแบบขยายระยะทางเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับในเขตเมือง มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการส่งพัสดุแต่ละครั้งที่ถูกรับมาหรือจัดส่งในพื้นที่ขยายระยะทางเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมบริการพื้นที่ห่างไกล
ค่าธรรมเนียมบริการนี้ใช้สำหรับการจัดส่งหรือรับพัสดุจากพื้นที่นอกเหนือพื้นที่ขยายระยะทางของ UPS ซึ่งสามารถเข้าถึงการรับและส่งมอบพัสดุได้น้อยกว่าพื้นที่ปกติ (บริการภายในประเทศและระหว่างประเทศ)

กลับไปด้านบน

ความพยายามในการส่งซ้ำ

ความพยายามในการจัดส่งเพิ่มเติมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

ค่าอากรชำระตามการจัดส่ง, V.A.T. ค่าดำเนินการที่ยังไม่ได้ชำระ

เมื่อ ตัวเลือกไค่าอากรชำระตามการจัดส่ง, V.A.T. ไม่ถูกชำระ” ถูกเลือก ค่าธรรมเนียมบริการจะถกเรียกเก็บไปยังไปผู้จัดส่ง

โปรดดูตารางค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้านบนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

ค่าปรับการชำระเงินล่าช้า

UPS จะส่งใบแจ้งหนี้สำหรับบริการที่เราจัดหาให้ ในกรณีที่ค้างชำระใบแจ้งหนี้ UPS จะเรียกเก็บค่าดำเนินการจากการชำระล่าช้า จำนวนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้นบนใบแจ้งหนี้ของ UPS ฉบับต่อไปของคุณ บทลงโทษนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายและการแก้ไขใดๆ ที่มีให้แก่ UPS

กลับไปด้านบน

ค่าธรรมเนียมข้อจำกัดเกินค่าสูงสุด

พัสดุที่มีน้ำหนักจริงมากกว่า 150 ปอนด์ (70 กิโลกรัม) หรือมีขนาดความยาวมากกว่า 108 นิ้ว (274 เซนติเมตร) หรือมีขนาดความยาวและเส้นรอบวงพัสดุรวมกันมากกว่า 157 นิ้ว (400 เซนติเมตร) จากการวัดเพื่อทำการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย จะไม่ถูกยอมรับให้ทำการขนย้ายหรือจัดส่ง พัสดุเหล่านี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมบริการพัสดุเกินขอบเขตสูงสุด นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากพบในระบบพัสดุขนาดเล็กของ UPS

กลับไปด้านบน

ค่าธรรมเนียมบริการการแจ้งเตือนก่อนการส่งมอบ

ผู้ส่งหรือผู้รับอาจร้องขอให้ UPS แจ้งให้ผู้รับทราบถึงการส่งพัสดุก่อนที่จะนำส่งไปยังศุลกากร เพื่อให้ผู้นำเข้าสามารถตรวจสอบยืนยันการจำแนก การประเมินค่า หรือข้อมูลการนำเข้าอื่นๆ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่อการส่งพัสดุจะถูกเรียกเก็บไปยังผู้นำเข้า หรือไปยังผู้จัดส่งเมื่อผู้จัดส่งถูกเลือกให้เป็นผู้ชำระอากรและภาษีสำหรับการส่งพัสดุ

กลับไปด้านบน

UPS Paperless Invoice

UPS Paperless Invoice อนุญาตให้ลูกค้าใช้ระบบการจัดส่งออนไลน์ของ UPS (ตัวอย่างเช่น Worldship®, UPS Campus Ship และ UPS Internet Shipping) เพื่อส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการดำเนินการตามขั้นตอนการผ่านพิธีการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบศุลกากรเฉพาะประเทศ อาจทำให้ไม่จำเป็นต้องแนบสำเนาใบแจ้งหนี้ไปยังการส่งพัสดุและลดความเป็นไปได้ของข้อผิดพลาดในการส่งหรือการส่งพัสดุล่าช้าเนื่องจากเอกสารที่ขาดหายไป

บริการนี้ถูกจัดหาให้ตามสัญญา และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

การจัดการพิเศษสำหรับพัสดุที่ไม่สามารถส่งมอบได้

พัสดุที่ถูกปฏิเสธโดยผู้รับ หรือพัสดุที่ไม่สามารถจัดส่งได้เนื่องจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ UPS จะถูกจัดเก็บไว้กับ UPS ผู้จัดส่งจะได้รับการติดต่อเพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติม การรับประกันบริการของ UPS จะไม่ใช้กับพัสดุที่ไม่สามารถส่งมอบได้ซึ่งถูกส่งคืนไปยังผู้ส่ง จะมีการคิดค่าธรรมเนียมบริการส่งคืนพัสดุที่นำส่งไม่ได้ นอกเหนือจากการคิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูตารางด้านบนสำหรับอัตราการจัดการเป็นพิเศษสำหรับพัสดุที่ไม่สามารถส่งมอบได้

กลับไปด้านบน

UPS Worldwide Express Plus

จะมีการคิดค่าธรรมเนียมบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งพัสดุฉุกเฉินในการส่งพัสดุด้วย UPS Worldwide Express Plus โปรดดูตารางค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้านบนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

ค่าธรรมเนียมบริการที่พักอาศัย

UPS ให้บริการจัดส่งไปยังที่อยู่อาศัยรวมถึงที่อยู่ทางธุรกิจ การส่งมอบถึงที่อยู่อาศัยเป็นจัดส่งไปยังบ้าน หรือที่พัก รวมถึงธุรกิจที่ดำเนินกิจการนอกบ้าน สำหรับการส่งมอบถึงที่อยู่อาศัยแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อการส่งพัสดุ

กลับไปด้านบน

UPS FTZ Facilitator

ด้วยการใช้ UPS FTZ Facilitator ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกมีความสามารถในการใช้ UPS ในการขนส่งระหว่างประเทศการส่งพัสดุ "ภายใน" ไปยังและจากเขตการค้าเสรี / เขตการค้าต่างประเทศทั่วโลก (FTZ) บริการนี้สำหรับการส่งพัสดุโดยใช้ UPS Worldwide Express Plus, UPS Worldwide Express, UPS Worldwide Express Freight Services, UPS Worldwide Express Saver, และ UPS Worldwide Expedited.

บริการตามค่าธรรมเนียมตามสัญญานี้อนุญาตให้ทำการส่งพัสดุไปยังหรือจาก FTZ โดยไม่ต้องใช้ผู้ให้บริการขนส่งรายอื่น การใช้ UPS เป็นแหล่งเดียวช่วยให้ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกสามารถเพิ่มการมองเห็นและการติดตามพัสดุ และลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผู้ให้บริการขนส่งหลายราย

ผู้นำเข้าจะเลือก UPS FTZ Facilitator เพื่อนำการส่งพัสดุที่จะส่งมอบไปยัง FTZ ที่กำหนดไว้แทนที่จะส่งผ่านศุลกากร ผู้ส่งออกจะเลือก UPS FTZ Facilitator เพื่อจัดส่งสินค้าภายในประเทศจาก FTZ ไปยังปลายทางระหว่างประเทศ

กลับไปด้านบน

ค่าธรรมเนียมบริการการจัดการพาเล็ทขนาดเกินมาตรฐาน

ค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมจะถูกเรียกเก็บจากพาเลทที่มีขนาดเกินที่ระบุไว้

กลับไปด้านบน

ค่าธรรมเนียมบริการการสำแดงรายการส่งออก

ค่าธรรมเนียมบริการการสำแดงรายการการส่งออกจะถูกใช้กับการส่งพัสดุแต่ละกรณีภายใต้สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งต่อไปนี้ โดยไม่คำนึงถึงมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ของการส่งพัสดุ:

 • การส่งพัสดุประกอบด้วยสินค้าเชิงกลยุทธ์ สินค้าที่ถูกควบคุมหรือจำกัดไว้ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้
 • ผู้จัดส่งและ / หรือผู้รับร้องขอให้การส่งพัสดุได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไม่จำเป็นต้องมีการประกาศอย่างเป็นทางการภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้
กลับไปด้านบน

การจัดเก็บคลังสินค้า

จะมีการเรียกเก็บค่าบริการจัดเก็บคลังสินค้าหากการส่งพัสดุไม่ผ่านด่านศุลกากรภายในเวลา 2 วันตามปฏิทิน ค่าใช้จ่ายจะถูกคำนวณนับจากวันที่ 3 และจะมีผลบังคับใช้ เว้นแต่ว่าการล่าช้านั้นเกิดจากความผิดพลาดของ UPS

กลับไปด้านบน

นายหน้าแบบทางเลือก

ผู้รับที่ไม่ต้องการบริการเต็มรูปแบบของ UPS Broker of Choice® อาจยังคงเลือกนายหน้าศุลกากรเฉพาะของพวกเขาเองได้สำหรับการดำเนินการผ่านด่านศุลกากรของการส่งพัสดุระหว่างประเทศของ UPS UPS จะถ่ายโอนข้อมูลและเอกสารพิธีการศุลกากรที่ได้รับจากผู้จัดส่งไปยังผู้รับหรือตัวแทนบุคคลที่สามที่ได้รับการแต่งตั้ง มีค่าดำเนินการต่อการส่งพัสดุแต่ละครั้ง

กลับไปด้านบน

ค่าธรรมเนียมบริการการสำแดงรายการนำเข้า

ค่าธรรมเนียมบริการการสำแดงรายการนำเข้าจะใช้กับการส่งพัสดุแต่ละครั้งภายใต้สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งต่อไปนี้:

 • การส่งพัสดุประกอบด้วยสินค้าเชิงกลยุทธ์ สินค้าที่ถูกควบคุมหรือจำกัดไว้ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้
 • ผู้จัดส่งและ / หรือผู้รับร้องขอให้การส่งพัสดุได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไม่จำเป็นต้องมีการประกาศอย่างเป็นทางการภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้
กลับไปด้านบน

การอนุญาตให้นำเข้า/ส่งออกเป็นการชั่วคราว

ผู้จัดส่งหรือผู้รับอาจร้องขอรายการศุลกากรพิเศษสำหรับการส่งพัสดุที่จะนำเข้ามาในประเทศเป็นการชั่วคราวให้เป็นสินค้าปลอดภาษีชั่วคราว และทำการส่งออกภายในกรอบเวลาตามกฎหมาย มีค่าดำเนินการต่อการส่งพัสดุแต่ละครั้ง

กลับไปด้านบน

ค่าธรรมเนียมรายการต้องห้าม

การจัดส่งที่มอบให้กับทาง UPS ที่ละเมิดหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่มีบังคับใช้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขว่าด้วยบริการและบริการตามสัญญาของ UPS (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดส่งที่ไม่อนุญาตต่าง ๆ หรือการจัดส่งที่ UPS ไม่ยอมรับหรือที่ให้บริการอย่างสม่ำเสมอโดยปราศจากข้อยกเว้น) นั้นจะมีค่าธรรมเนียม

ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้ดำเนินการด้วยการปราศจากซึ่งความลำเอียงและเป็นความรับผิดชอบเพิ่มเติมของผู้ส่งสำหรับข้อสรุปอื่น ๆ ทั้งหมดที่ UPS อาจได้รับผลเสียและข้อเรียกร้องต่าง ๆ ที่มีต่อ UPS อันเป็นผลมาจากการละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ค่าธรรมเนียมพัสดุขนาดใหญ่

ค่าธรรมเนียมพัสดุขนาดใหญ่จะถูกนำไปใช้กับพัสดุของ UPS แต่ละชิ้นเมื่อความยาวรวมกับเส้นรอบวง [(2 x กว้าง) + (2x สูง)] เกิน 300 เซนติเมตร แต่ไม่เกินขนาดสูงสุดของ UPS ที่ 400 เซนติเมตร

พัสดุขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักขั้นต่ำ 40 กิโลกรัมที่เรียกเก็บได้เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมพัสดุขนาดใหญ่

ค่าธรรมเนียมบริการการจัดการเพิ่มเติมจะไม่ได้รับการประเมินเมื่อมีการคิดค่าธรรมเนียมพัสดุขนาดใหญ่

จะรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink