• การปรับบริการชั่วคราว…และอื่นๆ
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร…และอื่นๆ
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน…และอื่นๆ
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การแจ้งเตือนบริการ

สภาพอากาศที่รุนแรง ภัยธรรมชาติ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอาจจะทำให้บริการของเราหยุดชะงักในบางครั้ง ซึ่งหากมีเหตุการณ์การขัดขวางการบริการ การแจ้งเตือนจะปรากฏข้างล่าง จะมีแท็บการแจ้งเตือนสีทองปรากฎที่ด้านบนสุดของทุกหน้าของ ups.com

การแจ้งเตือนบริการ 1จาก 3