จาก
 • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
 • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รายชื่อรายการต้องห้าม

สิ่งต้องห้าม

สิ่งของต่อไปนี้ต้องห้ามไม่ให้จัดส่งไปยังทุกประเทศซึ่ง UPS ให้บริการอยู่:

 • เครื่องกระสุน (ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งใน "ภาษี/ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของ UPS - สหรัฐอเมริกา" ที่เริ่มต้นในหน้า 136)
 • ตั๋วเงิน ธนบัตร หรือสกุลเงิน (นอกเหนือจากเหรียญ)
 • ซากศพ ศพที่เผาหรือถูกทิ้ง
 • ดอกไม้ไฟ
 • ของเสียที่เป็นอันตราย
 • งาช้าง
 • กัญชา ซึ่งรวมถึงกัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์
 • ตราไปรษณียากร (แสตมป์)
 • หูฉลาม
 • การจัดส่งที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
 • นาฬิกาที่มีมูลค่าสูงกว่า 500USD

นอกจากนี้ยังห้าม: สินค้าที่เคลื่อนย้ายภายใต้กฎระเบียบ ATA Carnet และการส่งออกและนำเข้าชั่วคราวทั้งหมด สินค้าที่เคลื่อนย้ายภายใต้กฎระเบียบ FCR, FCT และ CAD (ชำระเงินสดตามเอกสาร) การขนส่งสิ่งของซึ่งเป็นเนื้อแท้โดยธรรมชาติ มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อน บกพร่อง หรือทำให้บุคคล สินค้า หรืออุปกรณ์เสียหาย สินค้า การขนส่งที่ต้องห้ามตามกฎหมายในประเทศต้นทาง ระหว่างการขนส่ง หรือปลายทาง (เช่น งาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง) สินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราสูง หรือสิ่งที่ต้องมีการอำนวยความสะดวก ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย หรือการอนุญาตเป็นพิเศษ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ สินค้าบางประเภทอาจขนส่งได้เฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดและสินค้าบางประเภทไม่ได้รับอนุญาตให้ขนส่งทางอากาศ (เช่น ของเหลวในภาชนะแก้ว)

ผู้ขนส่งจะต้องรับผิดชอบที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ การจัดส่งจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยศุลกากรหรือตัวแทนของหน่วยงานรัฐอื่นๆ และอาจเกิดความล่าช้า

เราสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือระงับการขนส่งหีบห่อใดๆ ที่ไม่ระบุรายละเอียดข้อมูลติดต่อของผู้ส่งและผู้รับและรายละเอียดสินค้า และภายใต้ดุลพินิจของเรา ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า หีบห่อนั้นไม่สามารถขนส่งได้หรือไม่ได้ระบุรายละเอียดที่เพียงพอ หรือจำแนกประเภทหรือบรรจุและติดฉลากในลักษณะที่ไม่เหมาะสมสำหรับการขนส่ง และไม่มีเอกสารที่จำเป็นแนบมาด้วย

เราจะไม่ขนส่งสินค้าซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลกลาง มลรัฐ หรือรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศต้นทางหรือปลายทาง หรือสินค้าที่ฝ่าฝืนกฎหมายการส่งออก การนำเข้า หรือกฎหมายอื่นๆ หรือสินค้าที่จะก่ออันตรายแก่พนักงาน ตัวแทน และผู้รับเหมาช่วงของเราหรือช่องทางการขนส่ง ซึ่งเราพิจารณาแล้วว่าอาจก่อการปนเปื้อน ทำให้สกปรก หรือก่อความเสียหายแก่สินค้าและอุปกรณ์ หรือเป็นสิ่งของซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการขนส่งหรือทำไม่ได้ในทางปฏิบัติ

สิ่งของต้องห้ามในการทำสัญญากับ UPS

UPS จะยอมรับสิ่งของที่เราระบุในบัญชีต้องห้ามในการขนส่งที่มีสัญญากับผู้ส่งสำหรับการขนส่งในปริมาณปกติและสามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน

สิ่งของซึ่งเราสามารถสามารถขนส่งได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ได้แก่

 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ไม่ได้ผลิตในประเทศ (เช่น หอยมุก สายนาฬิกาหนังงู)
 • สิ่งของที่มีมูลค่าสูง/ไม่ปกติ
 • สารชีวภาพประเภท B และตัวอย่างมนุษย์หรือสัตว์ที่ได้รับการยกเว้น
 • สินค้าอันตราย
 • อาวุธปืนและอาวุธ (รวมถึงอาวุธที่มีระเบิดซึ่งไม่มีดินระเบิดหรือเป็นของทำเลียนแบบ)
 • ขนเฟอร์
 • ทองหรือวัตถุมีค่าอื่นๆ
 • สัตว์มีชีวิต
 • สินค้าที่เน่าเปื่อยง่าย
 • ของใช้ส่วนตัว
 • พืช
 • เมล็ดพืช
 • ยาสูบ

ไม่ใช่สินค้าทุกประเภทจะสามารถจัดส่งไปยังทุกประเทศได้

รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงาน UPS ในพื้นที่ของท่าน

UPS ไม่ยินยอมที่จะขนส่งสิ่งของต้องห้ามใดๆ หาก UPS ทราบว่าพัสดุมีสิ่งของต้องห้ามใดๆ คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต่ำเพิ่มเติมให้แก่ UPS เป็นจำนวน 120 GBP นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบต่อข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งของ UPS การชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวของคุณไม่ได้จำกัดหรือเป็นการยกเว้นความรับผิดของคุณที่มีต่อ UPS อันเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งของ UPS และไม่ได้หมายความว่า UPS ยอมรับความรับผิดใดๆ หรือสละสิทธิ์ใดๆ ในส่วนสิ่งของที่ต้องห้ามดังกล่าว

ติดต่อ UPS

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink