จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การจัดทำเอกสารส่งออก

การจัดทำเอกสารส่งออก

UPS ใช้เอกสารนำเข้าและส่งออกของคุณเพื่อสำแดงสิ่งของจัดส่งของคุณต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรทั้งในประเทศที่ส่งออก และในประเทศที่นำเข้า คุณสามารถใช้ข้อมูลที่นี่เพื่อช่วยคุณในขั้นตอนการจัดทำเอกสาร

หมายเหตุ: สำหรับการจัดส่งระหว่างชาติสมาชิกในสหภาพยุโรป ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารการส่งออกเพื่อตรวจผ่านด่านศุลกากรเมื่อสินค้าถูกจัดส่งในเขตการเคลื่อนย้ายเสรี (Free Circulation) สำหรับสินค้าที่อยู่นอกเขตการเคลื่อนย้ายเสรี คุณจำเป็นต้องกรอกเอกสารและรวมถึงใบยืนยันรายการสินค้าและราคา

สำหรับการจัดส่งเอกสาร

ตามปกติแล้วเอกสารจะถูกตีความว่าเป็นการสื่อสารแบบลายลักษณ์อักษร ที่ถูกพิมพ์ หรือสั่งพิมพ์ซึ่งไม่มีมูลค่าทางการค้า

เมื่อคุณจัดส่งเอกสารในซองจดหมายของ UPS Express หรือในบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ที่คุณต้องทำก็เพียงแค่กรอกและพิมพ์ฉลากการจัดส่งของ UPS ซึ่งตามปกติไม่จำเป็นต้องมีใบยืนยันรายการสินค้า

ให้นับว่าซองจดหมายแต่ละซองหรือพัสดุอื่น ๆ เป็นการจัดส่งหนึ่งรายการ

ซองจดหมาย + ฉลากอัจฉริยะ

สำหรับการจัดส่งซึ่งไม่ใช่เอกสาร

เมื่อการจัดส่งระหว่างประเทศของคุณนั้นรวมรายการอื่น ๆ นอกเหนือจากเอกสาร ตามปกติแล้วจะต้องใช้ใบยืนยันรายการสินค้าและราคาต้นฉบับหนึ่งชุดและสำเนาสองชุด พร้อมกับเอกสารการจัดส่งของ UPS

พัสดุ + ฉลากอัจฉริยะ + ใบยืนยันรายการสินค้าและราคา

เมื่อคุณจัดส่งพัสดุหลายชิ้นไปยังผู้รับคนเดียวกัน จะต้องจัดทำเอกสารการจัดส่งเฉพาะพัสดุนำเท่านั้นพร้อมด้วยสำเนาใบยืนยันรายการสินค้าและราคาอีกสามชุด พัสดุชิ้นอื่น ๆ ที่เหลือ ทุกชิ้นจะต้องมีฉลากที่อยู่และฉลากการติดตามของ UPS Worldwide Services

ในส่วนของ UPS Worldwide Express FreightSM โดยปกติจะใช้เฉพาะใบแจ้งหนี้แก่ลูกค้าต้นฉบับหนึ่งชุดและสำเนาสองชุด พร้อมด้วยเอกสารการจัดส่งของ UPS สำหรับพาเลทหลายหลายชิ้นที่จัดส่งไปยังผู้รับรายเดียวกัน เฉพาะพาเลทนำเท่านั้น (1) ที่ต้องมีเอกสารการจัดส่ง (2) และสำเนาใบยืนยันรายการสินค้าและราคาสามชุด(3) พาเลทชิ้นอื่น ๆ ที่เหลือ ทุกชิ้นจะต้องมีฉลากที่อยู่และฉลากการติดตามของ UPS Worldwide Services

หากต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ โปรดติดต่อ UPS

เอกสารอื่นเพิ่มเติม

เอกสารอื่นอาจจำเป็นต้องใช้ ขึ้นอยู่กับลักษณะและมูลค่าของสิ่งของที่จัดส่ง และกฎระเบียบบางประการของประเทศปลายทาง ยกตัวอย่างเช่น ใบรับรองแหล่งกำเนิดจำเป็นต้องใช้เพื่อตรวจผ่านด่านศุลกากรในบางประเทศ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งล่วงหน้าสำหรับอาหารที่นำเข้าสู่และผ่านสหรัฐฯ

ระเบียบใหม่ของคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) กำหนดข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับระเบียบเพื่อตรวจผ่านอาหารที่นำเข้าโดย U.S. Bureau of Customs and Border Protection และ FDA

กรอกแบบฟอร์มการแจ้งล่วงหน้า