จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ UPS

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้อย่างถี่ถ้วนก่อนจะใช้งานเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) เงื่อนไขการใช้งาน "เว็บไซต์" (“เงื่อนไขการใช้งาน”) เหล่านี้กำกับการเข้าถึงและการใช้ "เว็บไซต์" "เว็บไซต์" นี้เปิดให้คุณใช้งานโดยมีเงื่อนไขว่าคุณยอมรับ "เงื่อนไขการใช้งาน" ที่กำหนดไว้ด้านล่างเท่านั้น หากคุณไม่ยอมรับ "เงื่อนไขการใช้งาน" ทั้งหมด ห้ามมิให้เข้าถึงหรือใช้ "เว็บไซต์" โดยการเข้าถึงหรือใช้งาน "เว็บไซต์" คุณและองค์กรที่คุณได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุณ”) แสดงให้เห็นถึงการยินยอมจะอยู่ภายใต้ "เงื่อนไขการใช้งาน"

เอกสารนี้ ประกอบไปด้วย:

1. การมีสิทธิ์ของผู้ใช้

UPS เป็นผู้ให้บริการ “เว็บไซต์” และเปิดให้บริการเฉพาะแก่องค์กรและบุคคลที่บรรลุนิติภาวะและมีความเหมาะสมที่จะทำธุรกรรมที่มีผลผูกมัดทางกฎหมายตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หาก “คุณ” ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่อนุญาตให้ “คุณ” ใช้งาน “เว็บไซต์”

กลับไปด้านบน

2. ขอบเขตของ "เงื่อนไขการใช้งาน"

“เงื่อนไขการใช้งาน” เหล่านี้กำกับการใช้งาน “เว็บไซต์” และแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ และบริการ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) ทั้งหมดของ “คุณ” ที่ “เว็บไซต์” เปิดให้บริการ เว้นแต่ในระดับที่ “บริการ” ดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อตกลงอื่นต่างหาก เงื่อนไขหรือข้อตกลงเฉพาะอาจนำมาใช้กับการใช้งาน “บริการ” บางประเภทและรายการอื่น ๆ ที่มอบให้กับ “คุณ” ผ่านทาง “เว็บไซต์” (“ข้อตกลงบริการ”) “ข้อตกลงบริการ” ดังกล่าวใด ๆ จะมาพร้อม “บริการ” ที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ในรายการที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนั้น หรือผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนั้น

กลับไปด้านบน

3. การแก้ไข

UPS อาจแก้ไขและปรับปรุง “เงื่อนไขการใช้บริการ” เหล่านี้ได้ทุกเมื่อ การใช้งาน “เว็บไซต์” อย่างต่อเนื่องใด ๆ ของ “คุณ” หลังจากการเปลี่ยนแปลง “เงื่อนไขการใช้งาน” เหล่านี้จะถือเป็นการยอมรับข้อเปลี่ยนแปลงดังกล่าว “เว็บไซต์” อาจมีการเปลี่ยนแปลง เสริมแต่ง ลบ หรือปรับปรุงด้านใด ๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลพินิจของ UPS แต่เพียงผู้เดียว UPS ยังอาจเปลี่ยนแปลงหรือคิดค่าธรรมเนียมสำหรับสินค้าและบริการที่ให้บริการผ่าน “เว็บไซต์” ได้ทุกเมื่อตามดุลพินิจของ UPS แต่เพียงผู้เดียว UPS อาจกำหนดหรือเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติทั่วไปหรือข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการอื่น ๆ ของ UPS ได้ทุกเมื่อตามดุลพินิจของ UPS แต่เพียงผู้เดียว

กลับไปด้านบน

4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของ UPS

ข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการของ UPS (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการของ UPS”) ที่บังคับใช้กับการขนส่งและบริการที่เกี่ยวข้องที่ UPS ให้บริการนั้นทำหน้าที่ควบคุมการใช้งานการขนส่งและบริการที่เกี่ยวข้องของ UPS ของคุณผ่านเว็บไซต์นี้ เพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใด ๆ ที่อาจบังคับใช้กับธุรกรรมดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานและข้อตกลงการในการให้บริการต่าง ๆ ของเว็บไซต์เหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการของ UPS จะผนวกรวมไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เพื่อให้การอ้างอิงทั้งหมดในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ที่อ้างถึงข้อกำหนดการใช้งานจะถือรวมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการของ UPS ตามที่เกี่ยวข้อง

กลับไปด้านบน

5. ข้อมูลที่ส่งผ่านเว็บไซต์และบริการต่าง ๆ

การส่งข้อมูลของคุณผ่านเว็บไซต์และบริการจะได้รับการดูแลโดยข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ คุณแสดงให้เห็นและรับรองว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ผ่านเว็บไซต์หรือบริการต่าง ๆ นั้นมีและจะมีความถูกต้องและสมบูรณ์ ซึ่งคุณจะรักษาและปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวตามต้องการ

สำหรับบุคคลใดที่มีคุณเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวแก่ UPS ผ่านเว็บไซต์หรือบริการต่าง ๆ นั้น คุณแสดงให้ UPS เห็นว่าคุณมีอำนาจในการให้ข้อมูลดังกล่าว และแสดงให้เห็นว่าคุณได้มอบการแจ้งเตือนที่จำเป็นต่าง ๆ ทั้งหมดและได้รับการยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวที่พิจารณาโดยบริการต่าง ๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่

กลับไปด้านบน

6. การให้อำนาจและกรรมสิทธิ์

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ทุกประการที่เกี่ยวข้องกับ “เว็บไซต์” และเนื้อหาของเว็บไซต์ (“เนื้อหา”) เป็นทรัพย์สินของ UPS บริษัทในเครือหรือบุคคลที่สามของ UPS แต่เพียงผู้เดียว “เนื้อหา” ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ส่วนประกอบของ “เว็บไซต์” ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายหลักรูปลักษณ์ทางการค้า ความลับทางการค้า การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และกฎหมายอื่น ๆ และไม่สามารถคัดลอกหรือเลียนแบบทั้งหมดหรือบางส่วนได้ กราฟิก ไอคอน หรือสิ่งอื่น ๆ ที่กำหนดเองทั้งหมดซึ่งปรากฏใน “เว็บไซต์” เป็นเครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ หรือรูปลักษณ์ทางการค้า (“เครื่องหมาย”) ของ UPS บริษัทในเครือของ UPS หรือองค์กรอื่น ๆ ที่ได้รับสิทธิและการมอบอำนาจจาก UPS ให้ใช้ “เครื่องหมาย” ดังกล่าว และไม่อาจนำมาใช้หรือแทรกแซงโดยลักษณะใดก็ตามโดยไม่ได้รับการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก UPS ยกเว้นได้รับอนุมัติอย่างชัดเจนโดย “เงื่อนไขการใช้งาน” เหล่านี้ด้วยประการอื่น “คุณ” ไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ปล่อยเช่า ให้กู้ยืม ขาย และ/หรือสร้างผลงานสืบเนื่องจาก อัปโหลด ส่งสัญญาณ และ/หรือเผยแพร่ “ทรัพย์สินทางปัญญา” ของ “เว็บไซต์” ด้วยวิธีการใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก UPS หรือบุคคลที่สามที่สมควร เว้นแต่จะแสดงไว้ ณ ที่นี้อย่างชัดแจ้ง UPS มิได้มอบสิทธิใน “ทรัพย์สินทางปัญญา” ของ UPS หรือของบุคคลที่สามใด ๆ โดยแสดงออกหรือโดยนัย

UPS อนุญาตให้ “คุณ” มีสิทธิประเภทจำกัด เป็นการเฉพาะตัว ไม่สามารถโอน ไม่สามารถให้ช่วง และยังสามารถเพิกถอนได้ให้แก่ “คุณ” เพื่อ (ก) เข้าถึงและใช้เฉพาะ “เว็บไซต์” “เนื้อหา” และ “บริการ” ในลักษณะที่ UPS เสนอให้เท่านั้น และ (ข) เข้าถึงและใช้บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ UPS ที่เสนอให้ภายใน “เว็บไซต์” (“ระบบ UPS”) ในลักษณะที่ UPS อนุญาตเป็นการชัดแจ้งเท่านั้น เว้นแต่สำหรับการอนุญาตสิทธิจำกัดนี้ UPS มิได้แสดงความสนใจใน “ระบบ UPS” ข้อมูลที่ใช้งานได้ผ่าน “ระบบ UPS” (“ข้อมูล”) “เนื้อหา” “บริการ” “เว็บไซต์” หรือทรัพย์สินอื่นใดของ UPS โดยการอนุญาตให้ “คุณ” เข้าถึง “เว็บไซต์” เว้นแต่ขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายหรือที่แสดงไว้ชัดแจ้งในที่นี้ ไม่อนุญาตให้ทำวิศวกรรมย้อนรอย ดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ แปลเป็นภาษาหรือภาษาคอมพิวเตอร์ใด ๆ ส่งสัญญาณซ้ำในรูปแบบหรือด้วยวิธีการใด ๆ ขายซ้ำ หรือเผยแพร่ซ้ำ “เนื้อหา” ไม่ว่าในส่วนใดโดยมิได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก UPS คุณต้องไม่ผลิต จำหน่าย เสนอเพื่อจำหน่าย ดัดแปลง แก้ไข ผลิตซ้ำ แสดง นำเข้า แจกจ่าย หรือใช้เนื้อหาในลักษณะใด ๆ ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้กระทำดังกล่าวจาก UPS

กลับไปด้านบน

7. ข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้งาน "เว็บไซต์"

นอกเหนือจากข้อจำกัดอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ก่อนหน้าในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ คุณยอมรับว่า:

(ก) คุณต้องไม่ปลอมแปลงที่มาของข้อมูลที่จัดส่งผ่านทางเว็บไซต์
(ข) คุณจะไม่แสดงข้อมูลที่ผิดหรือหลอกลวงในเว็บไซต์
(ค) คุณจะไม่ใช้หรือเข้าถึงบริการ ข้อมูล การใช้งาน หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์ในลักษณะที่ UPS ไม่อนุญาตอย่างชัดแจ้ง
(ง) คุณจะไม่ป้อนหรืออัปโหลดข้อมูลใด ๆ ไปยังเว็บไซต์ ที่อาจประกอบด้วยไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ระเบิดเวลา หรือชุดคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อทำลาย รบกวน สกัดกั้น หรือเข้ายึดระบบ เว็บไซต์ หรือข้อมูลใด ๆ หรือที่ฝ่าฝืนสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
(จ) ลูกค้าของ UPS อาจถูกจำกัดสิทธิ์ในพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์
(ฉ) คุณต้องไม่ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ หรือระบบ หรือบริการของ UPS ในลักษณะใด ๆ ที่ ตามการตัดสินของ UPS เห็นว่ามีผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อการปฏิบัติการหรือการทำงานของระบบ บริการ หรือเว็บไซต์ของ UPS หรือรบกวนความสามารถของหุ้นส่วนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงระบบ บริการ หรือเว็บไซต์ของ UPS
(ช) คุณต้องไม่ใช้เฟรมหรือใช้เทคนิคเฟรมเพื่อปิดส่วนหรือลักษณะของเนื้อหา หรือข้อมูล โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก UPS

กลับไปด้านบน

8. การเข้าถึงระบบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งผ่าน "เว็บไซต์"

การใช้งานและเข้าถึงระบบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

(ก) “ระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง” ประกอบด้วยระบบของ UPS ที่ใช้เพื่อให้บริการติดตาม เวลาในขณะขนส่ง สถานที่ตั้งของ UPS การตรวจสอบยืนยันที่อยู่ และฟังก์ชันและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งพัสดุผ่านทาง UPS ระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งและข้อมูลที่ได้รับจากระบบดังกล่าว (“ข้อมูลการจัดส่ง”) จะถูกนำมาใช้โดยคุณแต่เพียงผู้เดียวในลักษณะที่เชื่อมโยงกับพัสดุที่จัดส่งโดยหรือถึงคุณ หรือแทนคุณ และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
(ข) ระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งและข้อมูลการจัดส่งเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลของ UPS UPS อนุญาตให้คุณใช้ฟังก์ชันการติดตามภายในระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งเพียงเพื่อติดตามการฝากส่งแต่เพียงอย่างเดียวที่มอบโดยหรือสำหรับคุณถึง UPS เพื่อการส่งมอบ และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยไม่มีข้อจำกัด คุณไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างข้อมูลการจัดส่งที่มีอยู่ลงในเว็บไซต์อื่นใด หรือทำการสร้างใหม่ จำหน่ายจ่ายแจก ทำสำเนา จัดเก็บ ใช้ หรือจำหน่ายข้อมูลการจัดส่งเพื่อผลประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก UPS นี่เป็นบริการส่วนบุคคล ดังนั้นจึงไม่สามารถมอบหมายสิทธิในการใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งและข้อมูลการจัดส่ง การเข้าถึงหรือการใช้งานใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้เป็นที่ไม่อนุญาตและห้ามอย่างเด็ดขาด
(ค) การใช้งานใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งของอุปกรณ์ หุ่นยนต์สอบถามอัตโนมัติ หรือเครื่องมือรับข้อมูลซ้ำและสกัดข้อมูล กิจวัตร สคริปต์ หรือกลไกอื่น ๆ ที่ทำงานคล้ายกันนี้ เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดแจ้ง

กลับไปด้านบน

9. ลิงก์

(ก) ลิงก์ขาออก เว็บไซต์อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งทรัพยากรของบุคคลที่สาม (เรียกโดยรวมต่อจากนี้ว่า “ไซต์ที่ลิงก์”) ไซต์ที่ลิงก์เหล่านี้จะให้ความสะดวกสบายแก่คุณแต่เพียงอย่างเดียว และ UPS ไม่ได้การรับรองเกี่ยวกับเนื้อหาของไซต์ที่ลิงก์แต่ละแห่ง UPS ไม่ได้สร้างตัวแทนหรือการรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความแม่นยำ การปฏิบัติการหรือคุณภาพของเนื้อหา ซอฟต์แวร์ บริการ หรือแอปพลิเคชันใด ๆ ที่พบที่ไซต์ที่ลิงก์ใด ๆ UPS จะไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของไซต์ที่ลิงก์ หรือเนื้อหา หรือกิจกรรมของไซต์ดังกล่าว หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงไซต์ที่ลิงก์ คุณดำเนินการดังกล่าวที่ความเสี่ยงของตัวคุณเอง นอกจากนี้ การใช้งานไซต์ที่ลิงก์ของคุณขึ้นอยู่กับนโยบายและข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่มีผลบังคับใช้ใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์ที่ลิงก์
(ข) ลิงก์ขาเข้า การลิงก์ไปยังหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ http://www.ups.com ผ่านทางลิงก์ข้อความธรรมดาเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดหากไม่มีข้อตกลงการลิงก์กับ UPS ฉบับแยกต่างหาก ห้ามมิให้เว็บไซต์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ลิงก์ไปยัง http://www.ups.com หรือเพจใด ๆ ที่มีในที่นี้ (ก) ทำสำเนาเนื้อหาซ้ำ (ข) ใช้เบราว์เซอร์หรือสภาพแวดล้อมการล้อมกรอบรอบเนื้อหา (ค) แสดงเป็นนัยในลักษณะใด ๆ ว่า UPS หรือบริษัทในเครือรับรองเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์ (ง) บิดเบือนสถานะข้อเท็จจริงใด ๆ รวมถึงความสัมพันธ์กับ UPS หรือบริษัทในเครือของ UPS ใด ๆ (จ) แสดงข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ UPS และ (ฉ) ใช้โลโก้หรือเครื่องหมายใด ๆ ของ UPS หรือบริษัทในเครือ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก UPS

กลับไปด้านบน

10. การยื่น

UPS ไม่ยอมรับแนวคิด มโนทัศน์ หรือเทคนิคสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา (“ความคิดเห็น”) หากได้รับความคิดเห็นเหล่านั้น คุณทราบว่า (ก) ความคิดเห็นเหล่านั้นจะไม่ถือว่าเป็นความลับหรือเป็นเจ้าของ (ข) UPS และบริษัทในเครือไม่มีพันธะผูกพันในการรักษาข้อมูลดังกล่าวให้เป็นความลับ และ (ค) UPS จะมีสิทธิในการใช้งาน สื่อสาร ผลิตซ้ำ เผยแพร่ แสดง แจกจ่าย และที่ไม่จำกัด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นดังกล่าวในลักษณะที่ต้องการได้อย่างไม่จำกัด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั่วโลกและไม่มีค่าลิขสิทธิ์

กลับไปด้านบน

11. การยุติ

คุณยอมรับว่า UPS สามารถตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว ที่จะยุติหรือระงับการใช้งานเว็บไซต์ ระบบ UPS ข้อมูล บริการและเนื้อหาของคุณได้ทุกเวลาและด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่มีเหตุผลด้วยการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว แม้เมื่อยังคงอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงและใช้งานต่อไป เมื่อระงับหรือยุติดังกล่าว คุณต้อง (ก) หยุดการใช้งานเว็บไซต์ และ (ข) ทำลายสำเนาใด ๆ ที่คุณได้สร้างขึ้นจากส่วนใด ๆ ของเนื้อหาโดยทันที การเข้าถึงเว็บไซต์ ระบบ UPS ข้อมูล หรือบริการหลังจากการยุติ ระงับ หรือยกเลิกการดำเนินการดังกล่าวจะถือว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมาย นอกจากนี้ คุณยอมรับว่า UPS จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการยุติหรือระงับการเข้าถึงของคุณในเว็บไซต์ ระบบ UPS ข้อมูล และ/หรือบริการ

กลับไปด้านบน

12. การปฏิเสธความรับผิดชอบประกัน

UPS จะไม่รับรองเกี่ยวกับผลที่ได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์ ระบบ UPS บริการ ข้อมูลหรือเนื้อหา การใช้งานดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

เว็บไซต์ ระบบ UPS ข้อมูล บริการ และเนื้อหาจะเป็นการจัดหาไว้ในลักษณะ “ตามสภาพ” ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต UPS ผู้ได้รับใบอนุญาต และซัพพลายเออร์ทั้งหมด ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งปวง ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ไม่ว่าจะเป็นไปตามตัวบทกฎหมายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยของระบบกลไก การไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม และความพร้อมเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน UPS และบริษัทในเครือ ผู้ได้รับใบอนุญาต และซัพพลายเออร์ จะไม่รับรอง หรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำ ความครบถ้วน ความปลอดภัย หรือลำดับเวลาของเนื้อหา ข้อมูล หรือบริการที่จัดเตรียมไว้ให้บนหรือผ่านทางการใช้งานของเว็บไซต์หรือระบบ UPS ข้อมูลที่คุณได้รับจากเว็บไซต์จะไม่ถือเป็นการรับประกันใด ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

บางประเทศไม่อนุญาตให้มีการจำกัดการรับประกันโดยนัย ดังนั้นการจำกัดและการยกเว้นในส่วนนี้อาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ หากคุณทำข้อตกลงในฐานะผู้บริโภค สิทธิตามกฎหมายของคุณที่ไม่อาจสละได้ (หากมี) จะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดเหล่านี้ คุณยอมรับและรับทราบว่า ข้อจำกัดและข้อยกเว้นของความรับผิดและการรับประกันที่มีให้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้มีความยุติธรรมและเหมาะสมแล้ว

กลับไปด้านบน

13. ความจำกัดความรับผิด


ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตและภายใต้ขอบเขตที่ UPS พบว่ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเสียหายใด ๆ ทาง UPS จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นจริงเท่านั้น ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต จะไม่มีกรณีใดที่ UPS บริษัทในเครือ ผู้รับใบอนุญาต ซัพพลายเออร์ หรือบุคคลที่สามใด ๆ ที่กล่าวถึงที่เว็บไซต์จะต้องรับผิดต่อค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายเชิงลงโทษ และ/หรือค่าเสียหายสืบเนื่อง การสูญเสียผลกำไร และ/หรือความเสียหายที่เป็นผลจากการสูญเสียข้อมูล หรือการถูกขัดจังหวะทางธุรกิจที่เป็นผลจากการใช้งานและ/หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ ระบบ UPS ข้อมูล บริการ หรือเนื้อหาไม่ว่าจะอ้างอิงตามการรับประกัน สัญญา การละเมิด ความผิด หรือพื้นฐานทางกฎหมายอื่นใด และไม่ว่า UPS จะได้รับแจ้งความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การบรรเทาที่ระบุสำหรับคุณในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ จะเป็นแบบเฉพาะตัวและจำกัดตามที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้

กลับไปด้านบน

14. การปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงการควบคุมการส่งออก

คุณยอมรับที่จะใช้เว็บไซต์ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดอย่างเคร่งครัด และในลักษณะที่ตามวิจารณญาณของ UPS แล้ว จะไม่ส่งผลต่อค่าความนิยมหรือชื่อเสียงของ UPS ในทางที่เสียหาย และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่จะทำให้ UPS ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

UPS และเว็บไซต์มีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาและเขตอำนาจศาลบางแห่งควบคุมการส่งออกของผลิตภัณฑ์และข้อมูล คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อจำกัดที่มีผลบังคับใช้ดังกล่าวทั้งหมด และไม่ส่งออกหรือส่งออกซ้ำเนื้อหา (รวมถึงซอฟต์แวร์หรือบริการ) ไปยังประเทศหรือบุคคลที่ต้องห้ามภายใต้กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ควบคุมของสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น ๆ หากคุณเข้าถึงและดาวนโหลดเนื้อหา (รวมถึงซอฟต์แวร์หรือบริการใด ๆ) หรือข้อมูล คุณรับรองว่าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่การส่งออกดังกล่าวเป็นที่ต้องห้าม หรือไม่ใช่บุคคลหรือนิติบุคคลที่การส่งออกดังกล่าวเป็นที่ต้องห้าม คุณมีหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลในท้องถิ่นของคุณ และกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก หรือส่งออกซ้ำของเนื้อหา (รวมถึงซอฟต์แวร์ และบริการ)

กลับไปด้านบน

15. แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ยกเว้นสำหรับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในที่นี้ แถลงการณ์ที่สร้างขึ้นในเว็บไซต์นี้ประกอบด้วยแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าภายในความหมายของ มาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ของ 1933 และมาตรา 21E ของกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ของ 1934 ภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวประกอบด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางอย่าง รวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับเจตนา ความเชื่อ หรือความคาดหวังปัจจุบันของ UPS และการบริหารจัดการเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ การคาดการณ์และผลลัพธ์ในอนาคตของบริษัท ปัจจัยบางอย่างอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์จริงที่อาจแตกต่างอย่างร้ายแรงจากที่ประกอบอยู่ในแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า รวมถึง สภาพทางเศรษฐกิจและอื่น ๆ ในตลาด ที่เราปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมคู่แข่งของเรา ระเบียบข้อบังคับระยะยาว เศรษฐกิจและผลกระทบอื่น ๆ ที่เป็นผลจากเหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 ประท้วง การหยุดงานและการถ่วงงาน ระเบียบข้อบังคับทางราชการ การเพิ่มขึ้นของค่าเชื้อเพลิงมอเตอร์และการบิน ความผันผวนของวงจรและฤดูการในผลการปฏิบัติการของเรา เหตุสุดวิสัยและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อภิปรายในการยื่นฟ้องของบริษัทกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งคำอภิปรายดังกล่าวรวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิง

กลับไปด้านบน

16. ขอบเขตอำนาจศาล

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณยอมรับโดยชัดแจ้งในที่นี้ว่า กระบวนพิจารณาตามกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณในเว็บไซต์ ระบบ UPS ข้อมูล การบริการและเนื้อหา จะต้องดำเนินการขึ้นศาลรัฐหรือรัฐบาลกลางในมลรัฐฟุลตัน รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และคุณสละสิทธิ์โดยชัดแจ้งต่อการคัดค้านใด ๆ ที่คุณอาจมีในเวลานี้หรือหลังจากนี้เกี่ยวกับสถานที่หรือเขตอำนาจศาลของกระบวนพิจารณาตามกฎหมายดังกล่าว คุณยอมรับว่าการร้องเรียนหรือมูลฟ้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณในเว็บไซต์ ระบบ UPS ข้อมูล บริการ และ/หรือเนื้อหา จะต้องยื่นฟ้องภายใน (1) ปีนับจากวันที่ที่การร้องเรียนหรือมูลฟ้องดังกล่าวเกิดขึ้น

กลับไปด้านบน

17. กฎหมายที่กำกับและภาษา

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ควบคุมโดยกฎหมายที่มีสาระสำคัญภายในของรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยยกเว้น (i) ความขัดกันต่อหลักการทางกฎหมายจอร์เจีย (ii) อนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยการทำสัญญาสำหรับการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (iii) 1974 อนุสัญญาว่าด้วยช่วงเวลาการจำกัดในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ และ (iv) พิธีสารเวียนนา 11 เมษายน 1980 ที่มีการแก้ไขปรับปรุงของอนุสัญญา 1974

กลับไปด้านบน

18. ทั่วไป

คุณต้องไม่มอบหมายข้อกำหนดการใช้งานหรือความสนใจใด ๆ ของคุณ สิทธิ์หรือพันธะผูกพันภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หากมีข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ถูกตัดสินว่าไม่ถูกต้องโดยศาลใด ๆ ที่มีเขตอำนาจศาลที่เพียงพอ ข้อกำหนดที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อกำหนดที่เหลือของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งยังคงมีอำนาจบังคับใช้และผลตามกฎหมายอย่างเต็มที่ การสละสิทธิ์ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในอนาคตหรือต่อเนื่องของข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าวหรือข้อกำหนดการใช้งานอื่นใด

กลับไปด้านบน

19. เอกสารลายลักษณ์อักษร

คุณอาจเก็บรักษาข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ในรูปแบบลายลักษณ์อักษรโดยการพิมพ์ไว้เป็นบันทึกของคุณ และใช้เป็นหลักฐานการสละสิทธิ์ของคุณในข้อกำหนดอื่นใดของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ในลักษณะของเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร

กลับไปด้านบน

20. ข้อตกลงฉบับสมบูรณ์

ยกเว้นมีการจัดให้โดยชัดแจ้งภายใต้ใบอนุญาต บริการ หรือข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ แยกต่างหาก ระหว่างคุณและ UPS หรือในอัตรา UPS ที่มีผลบังคับใช้และคู่มือบริการ หรือค่าภาษีศุลกากร UPS ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ UPS เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ ระบบ UPS และซอฟต์แวร์หรือบริการ ข้อมูลและเนื้อหาใด ๆ ที่ประกอบอยู่ในที่นี้ และแทนที่การอภิปราย การสื่อสาร การสนทนา และข้อตกลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อตกลงในที่นี้

กลับไปด้านบน

21. สำหรับผู้พำนักอาศัยในควิเบก

คู่สัญญาประกาศว่าพวกเขาได้ขอให้ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้และเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในที่นี้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จะต้องร่างเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

Les parties déclarent par les présentes qu’ils exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.

กลับไปด้านบน

22. ฝ่ายบริการลูกค้า

คำถามและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อาจส่งไปยังบริการลูกค้า UPS

กลับไปด้านบน