จาก
 • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
 • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
 • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เงื่อนไขการใช้บริการ UPS My Choice

(1) เงื่อนไขที่ใช้บังคับ  การใช้บริการ UPS My Choice® (“บริการ”) อยู่ภายใต้เงื่อนไขบริการในที่นี้ (รวมถึงเงื่อนไขที่นำมาบังคับใช้เพิ่มเติมที่แสดงไว้ด้านล่าง) (“เงื่อนไข") และเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งทุกรายการจะนำมารวมไว้กับเงื่อนไขในที่นี้โดยเปิดเผยเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิง โดยจะใช้ยกเว้นแต่มีการแก้ไขตามเงื่อนไขในที่นี้:

 • เอกสารซึ่งกำหนดสถานที่ตั้งหรือกำหนดประเทศซึ่งอธิบายบริการของ UPS® สำหรับสิ่งของจัดส่งที่เป็นพัสดุขนาดเล็กและบริการขนส่งสินค้าซึ่งมีให้บริการในท้องที่หรือประเทศของคุณ
 • UPS พิกัดอัตราภาษีศุลกากร/ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการดังกล่าว (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ UPS”)1;
 • อัตราค่าบริการและคู่มือบริการของ UPS หรือคู่มือบริการและพิกัดอัตราภาษีศุลกากร (“คู่มือ UPS”)2; (หมายเหตุ: คู่มือ UPS และข้อกำหนดและเงื่อนไขของ UPS โดยรวมแล้วหมายถึง “พิกัดอัตราภาษีศุลกากร”)
 • ข้อตกลงด้านเทคโนโลยีของ UPS3
 • คำอธิบายของบริการซึ่งมีอยู่ที่โฮมเพจ UPS My Choice®4 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ให้บริการ และ
 • ประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์ส่วนบุคคลของ UPS5

1. ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของ UPS

2. ดูคู่มือ UPS

3. ดูข้อตกลงด้านเทคโนโลยีของ UPS

4. โฮมเพจ UPS My Choice®

5. ดูประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์ส่วนบุคคลของ UPS

เอกสารดังกล่าวใช้อธิบายบริการในที่นี้และบริการอื่น ๆ ของ UPS, ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ UPS, คู่มือ UPS, ข้อตกลงด้านเทคโนโลยีของ UPS และประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์ส่วนบุคคลของ UPS ซึ่งโดยรวมแล้วหมายถึง “เงื่อนไขที่ใช้บังคับ” และข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าของเงื่อนไขที่ใช้บังคับดังกล่าว หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งเตือน การใช้บริการของคุณให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยเปิดเผย ซึ่งได้ถูกรวมไว้ในเงื่อนไขที่ใช้บังคับนี้แล้ว โดยจะใช้กับการเรียกร้องค่าเสียหายไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อบังคับของบริการโดย UPS

คุณยอมรับโดยเปิดเผยว่าได้อ่าน เข้าใจ และเห็นชอบกับเงื่อนไขและยอมรับแอปพลิเคชันของพวกเขาแล้ว ในกรณีที่เงื่อนไขในที่นี้เกิดขัดแย้งกับส่วนอื่น ๆ ของเงื่อนไขที่ใช้บังคับ ให้นำเงื่อนไขในที่นี้ไปใช้บังคับกับการบริการ คำว่า “UPS” จะหมายถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกระบุไว้ในเงื่อนไขที่ใช้บังคับ โดยจะขึ้นอยู่กับสถานที่และประเทศที่ส่งมอบของให้กับ UPS เพื่อขน UPS อาจจ้างผู้รับเหมาช่วง (ยกตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการขนส่งที่ได้รับอนุญาตโดย UPS) เพื่อให้บริการและทำสัญญาในนามของตัวเองและทำแทนลูกจ้าง ตัวแทน และผู้รับเหมาช่วง ซึ่งแต่ละรายจะเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์จากเงื่อนไขในที่นี้

คุณยืนยันแล้วว่าตนเองเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่จะสามารถให้ความยินยอมในทุกสถานที่หรือประเทศของคุณ และมีอำนาจอย่างเต็มที่ เมื่อใช้งานบริการ คุณได้เห็นชอบกับเงื่อนไขในที่นี้แล้ว ฟีเจอร์ของบริการไม่ได้มีให้บริการในทุกสถานที่หรือประเทศซึ่ง UPS ให้บริการอยู่ บริการ UPS My Choice® คุณสามารถใช้ได้เพราะเป็นส่วนหนึ่งของบริการอยู่แล้ว ซึ่งจะแสดงขึ้นเมื่อคุณล็อกอินเข้าบัญชี UPS My Choice® ของคุณ เงื่อนไขในที่นี้ใช้กับการบริการทุกลักษณะที่ UPS เปิดให้ใช้งานได้ในสถานที่ตั้งและประเทศที่คุณพำนักอยู่ หากคุณเกี่ยวข้องในฐานะผู้บริโภค เงื่อนไขในที่นี้ก็อาจไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายของคุณ (หากมี) ซึ่งไม่อายสละสิทธิ์ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

คุณอาจแจ้งให้ UPS ทราบช่องทางการติดต่อที่สะดวก (“ช่องทางการติดต่อที่สะดวก”) โดยปรับปรุงโพร์ไฟล์บัญชี UPS ของคุณ ให้แสดงช่องทางการติดต่อที่สะดวกของคุณ หรือปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุในประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์ส่วนบุคคลของ UPS

(2) การอนุญาตและให้ความเห็นชอบ

 1. เรื่องทั่วไป  เมื่อใช้บริการสำหรับพัสดุ คุณได้รับรองและรับประกันว่า (i) คุณได้รับอนุญาตจากผู้ส่งให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งการจัดส่งของผู้ส่ง อันรวมถึงการกำหนดเส้นทางส่งมอบพัสดุไปยังที่อยู่อื่น การอนุญาตให้ปล่อยพัสดุ การเลื่อนให้จัดส่งช้าลง เพื่อเปลี่ยนแปลงบริการหรือระดับบริการซึ่งผู้ส่งเลือกไว้แล้ว หรือเพื่อกำหนดตารางส่งมอบพัสดุใหม่ และเพื่อรับการแจ้งเตือนและข้อมูลจัดส่งล่วงหน้าเกี่ยวกับพัสดุ และ (ii) คุณได้รับการอนุญาต สิทธิ์ใช้งาน และความยินยอมอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งจำเป็นต่อการสั่งซื้อ ใช้ หรือรับสิทธิประโยชน์ของบริการภายใต้ข้อกำหนดในที่นี้
 2. การอนุญาตฝากพัสดุไว้กับเพื่อนบ้าน  UPS My Choice® มีฟีเจอร์ Leave with Neighbor ซึ่งคุณจะสามารถฝากพัสดุทิ้งไว้กับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกัน/อยู่ในระยะเดินถึงได้ที่อยู่ปลายทางที่กำหนดไว้แต่ต้น UPS อาจเลือกที่จะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามคำขอบริการ Leave with Neighbor อันเป็นวิจารณญาณโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท หากคุณเลือกตัวเลือก “Leave with Neighbor” สำหรับพัสดุ (ในกรณีที่ UPS เปิดให้ใช้บริการนี้ได้ในสถานที่ตั้งและประเทศที่คุณพำนักอยู่) ข้อบังคับดังต่อไปนี้จะถูกนำมาใช้ ซึ่งเราจะขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของคุณ ซึ่งก็คือ: ชื่อและที่อยู่ คุณเห็นชอบที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันที่จะแจ้งให้เพื่อนบ้านผู้ซึ่งคุณเสนอชื่อให้ทราบว่า ข้อมูลของพวกเขาจะถูกนำไปประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งมอบพัสดุของคุณ และคุณจะต้องขอความเห็นชอบจากเพื่อนบ้านรายดังกล่าวก่อนจะเปิดเผยข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ (หากมี) ของเพื่อนบ้านกับ UPS และยินยอมให้ UPS ติดต่อเพื่อนบ้านรายนั้นได้ และคุณรับรองและรับประกันว่า ตนเองได้รับอนุญาตจากเพื่อนบ้านรายนั้นให้เปิดเผยรายละเอียดได้ คุณยังคงต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่คุณเป็นผู้มอบให้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของคุณ คุณยังมีหน้าที่ต้องแจ้งให้เพื่อนบ้านที่ผู้ (i) UPS คือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของเพื่อนบ้านรายนั้น ซึ่งจะถูกนำมาประมวลผลโดย UPS ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น (ii) เพื่อนบ้านรายนั้นจะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนและแก้ไขข้อมูลนั้นได้ หากเราได้รับทราบจากคุณหรือจากเพื่อนบ้านของคุณว่า เพื่อนบ้านไม่ประสงค์จะรับพัสดุแทนคุณ เราจะดำเนินขั้นตอนที่เหมาะสมซึ่ง UPS สามารถทำได้ ณ เวลานั้นเพื่อปฏิบัติตามคำขอนี้
 3. การขออนุมัติปล่อยพัสดุจัดส่งซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว UPS My Choice® มีฟีเจอร์ Authorized Shipment Release คุณจึงสามารถอนุมัติทางออนไลน์ให้ UPS ส่งมอบพัสดุโดยไม่ต้องมีการเซ็นรับเมื่อคุณไม่อยู่บ้านเพื่อเซ็นรับของด้วยตัวเอง เมื่อเลือกบริการ Authorized Shipment Release คุณได้ให้อนุญาตแก่ UPS โดยเปิดเผย ให้ปล่อยพัสดุซึ่งจ่าหน้าถึงคุณตามที่อยู่ของคุณ เมื่อไม่มีใครอยู่เพื่อรับของ และคุณได้รับรองและรับประกันว่า ตนเป็นผู้ที่มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวที่จะอนุมัติให้ทิ้งพัสดุไว้ ณ ยังสถานที่ที่เลือก UPS จะพยายามจัดส่งหนึ่งครั้ง และจะไม่ขอลายเซ็นเมื่อส่งมอบของ บันทึกการส่งมอบของ UPS ถือว่าเป็นหลักฐานการจัดส่งสุดท้าย เมื่อเลือกบริการ Authorized Shipment Release คุณยอมรับว่าพัสดุจะถูกปล่อยไว้ ณ จุดที่คุณเห็นชอบ คุณยอมรับความรับผิดชอบและความรับผิดที่ตามมาสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อพัสดุ รวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากพัสดุ แม้เกิดขึ้นกับบุคคลที่สามก็ตาม หลังจากที่พัสดุถูกส่งออกจากที่อยู่ที่ระบุไว้ UPS ยึดถือดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวอย่างไม่ถูกจำกัดขอบเขต เพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอทำการจัดส่งที่ได้รับอนุญาตแล้วของคุณ (และอาจไม่กระทำเช่นนั้นได้เนื่องจากเงื่อนไขการจัดส่ง เช่น สภาพอากาศเลวร้ายหรือความกังวลด้านความปลอดภัย) การจัดส่งที่ได้รับอนุญาตแล้วอาจไม่สามารถใช้งานได้ หากผู้จัดส่งได้ถูกระบุเงื่อนไขว่า จำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้บรรลุนิติภาวะสำหรับการรับพัสดุของคุณ หรือหากผู้จัดส่งได้ยกเว้นไว้ในฐานะตัวเลือกการจัดส่ง
 4. Household Member Authorization  คุณลักษณะ UPS My Choice® Household Member Authorization ช่วยให้คุณแบ่งปันสิทธิประโยชน์ UPS My Choice® กับสมาชิกคนอื่นๆ ในครัวเรือนของคุณได้ สมาชิกในครัวเรือนคือบุคคลที่อาศัยอยู่ในที่อยู่เดียวกันกับคุณ และมีนามสกุลเดียวกับคุณ และเกี่ยวข้องกับคุณหรือแต่งงานกับคุณ ตามขอบเขตที่ UPS ให้บริการในสถานที่หรือประเทศที่พำนักของคุณ คุณอาจได้รับอนุญาตให้เพิ่มสมาชิกในครัวเรือนที่พำนักในที่พำนักหลักที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ในการจัดส่งของ UPS My Choice® ไปยัง UPS My Choice® Membership ของคุณ ด้วยการใช้บริการสำหรับพัสดุ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้รับอนุญาตจากสมาชิกในครัวเรือนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกครัวเรือนของคุณเพื่อทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งพัสดุของสมาชิกในครัวเรือน รวมถึงการดูความคืบหน้าของการจัดส่ง การตั้งค่าการแจ้งเตือนการจัดส่ง และคำแนะนำการจัดส่งแบบเฉพาะเจาะจงต่างๆ คุณยอมรับว่าคุณมีหน้าที่ที่ต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกครัวเรือนใดๆ ก่อนที่คุณจะเพิ่มสมาชิกในครัวเรือนคนดังกล่าวเข้าไปใน UPS My Choice® Membership ของคุณและแบ่งปันชื่อสมาชิกในครัวเรือนและที่อยู่กับ UPS
 5. Leave at Location Authorization  คุณลักษณะ UPS My Choice® Leave at Location Authorization ช่วยให้คุณสามารถกำหนดสถานที่บางแห่งที่คุณต้องการให้คนขับรถของเราทิ้งพัสดุของคุณไว้ให้คุณ ตามขอบเขตที่ UPS ให้บริการในสถานที่หรือประเทศที่คุณพำนักอยู่ ถ้าคุณเลือกบริการ Leave at Location Authorization และระบุว่าจะให้ทิ้งพัสดุของคุณไว้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือถ้าคุณเลือกบริการ Leave with Neighbor หรือบริการ Authorized Signature Release ถือว่าคุณยอมรับว่าการทิ้งพัสดุไว้ตามคำแนะนำของคุณจะเป็นการส่งมอบโดยสมบูรณ์ คุณยอมรับความรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายของพัสดุ รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากพัสดุ แม้จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่สาม ภายหลังจากที่ทิ้งพัสดุนั้นไว้ตามคำแนะนำของคุณ หรือในกรณีที่มีการใช้บริการ Authorized Signature Release โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับ บริการ Leave at Location อาจไม่สามารถใช้ได้หากผู้จัดส่งได้ถูกระบุว่า จำเป็นต้องใช้ลายเซ็นของผู้บรรลุนิติภาวะสำหรับพัสดุของคุณ หรือหากผู้ส่งไม่ได้รวมไว้ในฐานะเป็นตัวเลือกการจัดส่ง

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการ  คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่อชิ้นพัสดุ หรือตามการตั้งค่าที่คุณแสดงสำหรับบริการบางอย่าง โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงขอบเขตที่มีอยู่ในสถานที่หรือประเทศที่คุณพำนักอยู่ “จัดส่งพัสดุของฉันในอีกวันหนึ่ง” “ส่งพัสดุของฉันไปยังที่อยู่อื่น” “ส่งกลับไปยังที่อยู่ของฉัน” “ทำการพยายามส่งมอบสามครั้งโดยใช้ที่อยู่ของฉัน” และบริการอื่นๆ เช่น UPS อาจใช้ดุลยพินิจอย่างไร้ขอบเขตและโดยเพียงผู้เดียว ในการให้บริการในสถานที่หรือประเทศที่คุณพำนักอยู่ หากมีคำขอบริการใดๆ และจำเป็นต้องมีการถ่ายโอนหรือการส่งมอบพัสดุนอกเหนือจากพื้นที่จัดส่งที่กำหนดไว้เดิมสำหรับที่อยู่ผู้รับเดิม (ที่อยู่จัดส่งที่ระบุไว้โดยผู้จัดส่งเดิม) จะต้องมีการคิดค่าธรรมเนียมการขนส่งเพิ่มเติมด้วย ค่าธรรมเนียมการขนส่ง (ถ้ามี) จะถูกคำนวณในอัตราที่ใช้บังคับระหว่างที่อยู่ผู้รับเดิมและที่อยู่ที่กำหนดเส้นทางใหม่ตามจำนวนระยะทางที่ระบุในการเชื่อมต่อตามคำขอของคุณ

เนื่องจากลักษณะของบริการ เวลารับประกันเดิมในการส่งมอบและการรับประกันบริการของ UPS / การรับประกันคืนเงิน (ในขอบเขตที่มีอยู่ในสถานที่หรือประเทศที่คุณพำนักอยู่) จะไม่สามารถใช้ได้กับพัสดุที่อยู่ภายใต้บริการดังกล่าว UPS อาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและ / หรือค่าดำเนินการใดๆ ที่ใช้กับบริการเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายใต้ข้อกำหนดประกาศใดๆ ที่บังคับใช้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะไม่ถูกประเมินสำหรับพัสดุที่ UPS ไม่สามารถให้บริการตามที่ร้องขอได้

หากคุณต้องการเลือกบริการที่มีให้บริการโดย UPS ในสถานที่หรือประเทศที่คุณพำนักอยู่ โดยมีค่าธรรมเนียมและ / หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คุณสามารถตั้งค่าหมายเลขบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ โดยลงชื่อเข้าใช้บัญชี UPS ของคุณผ่าน www.ups.com6 เข้าถึงการตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ และเลือกตัวเลือกการชำระเงิน คุณอนุญาตให้ UPS เรียกเก็บเงินจากบัตรชำระเงินหรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่เลือกไว้ในส่วนของตัวเลือกการชำระเงินของโปรไฟล์บัญชีผู้ใช้งาน UPS ของคุณสำหรับค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และดำเนินการเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวผ่านวิธีการชำระเงินนั้นต่อไปจนกว่าคุณจะเพิกถอนการอนุญาต คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินหรือเพิกถอนการอนุญาตของคุณได้ โดยเลือกส่วนของตัวเลือกการชำระเงินในโปรไฟล์บัญชีผู้ใช้งาน UPS ของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ อาจใช้เวลาถึง 10 วันตามปฏิทิน ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการอนุมัติการชำระเงินของคุณ

6. เยื่ยมชม ups.com

(4) การส่งมอบไปยังจุดบริการ UPS Access Point® จุดบริการ UPS Access Point® เป็นธุรกิจที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดยอิสระซึ่ง UPS กำหนดให้ผู้รับหรือผู้รับมอบอื่นๆ สามารถรับพัสดุได้ในสถานที่หรือประเทศที่คุณพำนักอยู่

พัสดุที่อาจได้รับสำหรับการจัดส่งที่จุดบริการ UPS Access Point® ขึ้นอยู่กับข้อจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ น้ำหนักและขนาด และมูลค่าที่แท้จริงและที่ประกาศไว้ ตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำของจุดบริการ UPS Access Point®7 ก่อนทำการจัดส่งพัสดุใดๆ ที่จุดบริการ UPS Access Point® ให้คุณหรือผู้รับอื่นที่ได้รับอนุญาตแล้ว คุณหรือผู้รับที่ได้รับอนุญาตแล้วนั้นอาจจำเป็นต้องถูกตรวจสอบชื่อและที่อยู่ของผู้รับ และการระบุถึงผู้รับที่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาลตามขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ข้อมูลใดๆ ที่ให้แก่ UPS จะถูกนำไปใช้ตามประกาศความเป็นส่วนตัวของ UPS แม้ว่าในบางเขตอำนาจศาล คุณอาจไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งการจัดส่งจะถูกส่งไปยังผู้รับที่ได้รับอนุญาตรายอื่น (นอกเหนือจากคุณ) คุณเป็นตัวแทนและรับประกันว่าคุณจะต้องแจ้งและได้รับความยินยอมจากผู้รับที่ได้รับอนุญาตแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ให้แก่ UPS จะถูกดำเนินการโดย UPS เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบตัวตนและการอนุญาต และอาจถูกถ่ายโอนไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากสถานที่หรือประเทศที่ UPS รวบรวมข้อมูลไว้ในตอนแรก

แม้จะมีการกล่าวถึงไว้ข้างต้นแล้วก็ตาม แต่การไปที่จุดบริการ UPS Access Point® ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ความรับผิดใดๆ ของ UPS สำหรับพัสดุที่สูญหาย เสียหาย หรือล่าช้า ที่ถูกส่งไปยังจุดบริการ UPS Access Point® อยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่ระบุไว้ในที่นี้และในข้อกำหนดที่บังคับใช้ สำหรับคำร้องขอให้เก็บพัสดุไว้เพื่อรอการไปรับพัสดุที่จุดบริการ UPS Access Point® พัสดุจะถูกเก็บไว้เป็นเวลาสิบ (10) วัน (ยกเว้นในสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก และเปอร์โตริโก โดยที่พัสดุเหล่านั้นจะถูกจัดเก็บไว้เป็นเวลาเจ็ด (7) วัน) ก่อนที่พัสดุดังกล่าวจะถูกส่งกลับไปยังผู้ส่ง (ค่าขนส่งจะถูกประเมินไปเรียกเก็บกับผู้ส่ง หากพัสดุถูกส่งคืนไปยังผู้ส่ง)

(5) การใช้ข้อมูล ในการสมัครสมาชิก UPS My Choice® Membership ของคุณ คุณอาจต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างไปยัง UPS หรือผู้ให้บริการของตนตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของ UPS ในการสมัคร คุณยินยอมให้มีการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์นี้

คุณยอมรับว่า UPS บริษัทอื่นๆ ในเครือ UPS ทั่วโลก และผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจาก UPS (รวมถึงบริษัทที่อาจตั้งอยู่นอกสถานที่หรือประเทศที่คุณพำนักอยู่ และ / หรือในสถานที่หรือประเทศที่อาจไม่มีการปกป้องข้อมูลในระดับเดียวกับสถานที่หรือประเทศของคุณ หรือสถานที่หรือประเทศที่นำส่งพัสดุไปยัง UPS เพื่อทำการขนส่ง) อาจใช้ข้อมูลใดๆ ที่คุณให้แก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ UPS My Choice® แก่คุณและตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของ UPS คุณมีสิทธิ์บางประการซึ่งสามารถใช้งานได้โดยการติดต่อ UPS ตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของ UPS

(6) UPS My Choice® Membership คุณสมบัติของ UPS My Choice® Membership อาจแตกต่างกันไปตามสถานที่พำนักของคุณ วิธีการลงทะเบียน ข้อมูลที่คุณได้รับ และข้อตกลงของคุณตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ UPS อาจจำกัดการเข้าถึงบริการบางอย่าง (ตัวอย่างเช่น คุณอาจถูกจำกัดให้รับการแจ้งเตือนการส่งพัสดุทางอีเมล) คุณอาจต้องทำการยืนยันตัวตนด้วยหลักฐานการยืนยันตนเองที่เพียงพอ ก่อนที่คุณจะสามารถเข้าถึงการเป็นสมาชิก UPS My Choice® Membership หรือบริการ UPS My Choice® (ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนเส้นทางไปยังที่อยู่อื่น)

คุณสามารถหยุดใช้บริการได้ตลอดเวลาและอาจยกเลิกการเป็นสมาชิก UPS My Choice® Membership ของคุณได้ตลอดเวลาโดยลงชื่อเข้าใช้บัญชี UPS My Choice® ของคุณ ทำการเข้าถึงการตั้งค่า UPS My Choice® ของคุณ ทำการเลือกจัดการความเป็นสมาชิกของฉัน และทำการเลือกเพื่อยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิก UPS My Choice® Membership ของคุณได้โดยติดต่อตามหมายเลขติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ UPS ในพื้นที่ของคุณ ซึ่งเผยแพร่ไว้ทางออนไลน์ที่ www.ups.com

(7)ข้อจำกัดความรับผิด ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ UPS จะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย การเรียกร้อง ความรับผิด หรือความเสียหายใดๆ ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นพิเศษ หรือเป็นเหตุให้เกิด ไม่ว่าจะเกิดจากการทำตามข้อสัญญาหรือไม่ หรือรวมถึง (“การสูญเสีย”) ที่เกิดขึ้นจากหรือจากการจัดหา การให้บริการของ UPS หรือความล้มเหลวในการให้บริการ การให้คำแนะนำ รวมถึงคำแนะนำของผู้รับฝาก สัญญาการปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือการส่งมอบล่าช้า ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ ความรับผิดของ UPS ที่เกี่ยวข้องกับการบริการรวมถึงความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อพัสดุหรือการจัดส่งที่ล่าช้า จะถูกจำกัดไว้โดยเงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ในการให้บริการ UPS ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วยวิธีอื่น การสูญเสียกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือการสูญเสียรายได้ การรับประกันการบริการของ UPS / การรับประกันคืนเงิน (สำหรับ UPS ที่มีให้บริการในพื้นที่หรือประเทศที่คุณพำนักอยู่) จะไม่นำไปใช้กับพัสดุที่เกี่ยวข้องกับ UPS MY CHOICE® โดยไม่จำกัด การเปลี่ยนแปลงในระดับการบริการ การเรียกร้องการค่าสินไหมทดแทนการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหมดหรือความล่าช้าจะต้องแจ้งให้ UPS ทราบตามการเปลี่ยนแปลงของค่าระวางเรือโดยผู้ส่งสินค้าเดิมหรือตามที่จำเป็นภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ UPS จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียที่ (I) ไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือ (II) เกิดจากเหตุการณ์บังคับใช้ (ตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้)

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ UPS จะต้องรับผิดต่อการสูญเสียใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสีย การขโมย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สาม หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าโดยบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นใด ข้อมูลอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้งานหรือจากการละเมิดข้อมูลหรือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว) ซึ่งคุณให้ไว้กับ UPS เพื่ออนุญาตให้ใช้งานเพื่อให้บริการแก่คุณ

บริการที่ UPS จัดหาให้ตามข้อกำหนดเหล่านี้ ถูกให้ไว้ “ตามสภาพที่เป็นกับทุกข้อผิดพลาด” และ UPS ไม่มีการรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับบริการดังกล่าว โดยไม่จำกัดขอบเขตของการปลอมแปลงภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ ในที่นี้ UPS ขอจำกัดการใช้งานที่ไม่เหมาะสม การมีส่วนร่วมของการฝ่าฝืนกฎหมายและเงื่อนไขใดๆ โดยปราศจากข้อจำกัดเรื่องระยะเวลา การรับประกัน หรือสภาพของสิ่งของที่ไม่เหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ และคำแนะนำ การวินิจฉัยและผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง คุณรับทราบและยอมรับว่า UPS จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การละเว้น ค่าเริ่มต้น ความบกพร่องหรือความไม่สอดคล้องใดๆ ในการให้บริการ

ข้อกำหนดเหล่านี้ให้สิทธิ์ตามกฎหมายเฉพาะแก่คุณ คุณอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล คุณยอมรับและรับทราบว่า ข้อจำกัดและข้อยกเว้นของความรับผิดและการรับประกันที่มีให้ในข้อกำหนดเหล่านี้มีความยุติธรรมและเหมาะสมแล้ว

(8) การปฏิบัติตามกฎหมายและการชดใช้ค่าเสียหาย ในทุกๆ ครั้งเมื่อคุณใช้บริการและเลือกคุณสมบัติใดๆ ของบริการ (รวมถึง แต่ไม่มีข้อจำกัดใดๆ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม สำหรับการจัดส่งแบบฝากไว้กับเพื่อนบ้าน) หรือความต้องการทางด้านการสื่อสาร ก็ตาม คุณจะยินยอมทำตามกฏหมายและระเบียบทุกอย่างที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดของ UPS ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ข้อกำหนด และข้อกำหนดที่ใช้บังคับเหล่านี้ เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับพึงอนุญาตสูงสุด คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายและแก้ต่างให้กับผู้ขนส่งและ UPS บริษัทแม่ของพวกเขา และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการบริษัท พนักงาน ตัวแทน และผู้สืบทอดตำแหน่งของพวกเขา และกำหนด จากการเรียกร้องค่าสินไหม การเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ความรับผิดชอบทางกฎหมาย ประเด็นฟ้อง ขั้นตอนการบังคับใช้ และคดีความใดๆ หรือ สภาพที่เกิดขึ้นจาก หรือสัมพันธ์กับการใช้บริการอันไม่เหมาะสมหรือโดยประมาทของคุณ และความต้องการของ UPS My Choice® ที่คุณเลือก รวมถึง ยกตัวอย่างเช่น (แต่ไม่มีข้อจำกัดใดๆ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม) สำหรับการจัดส่งแบบ ฝากไว้กับเพื่อนบ้าน การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อกำหนดของ UPS ที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนด และข้อกำหนดที่ใช้บังคับเหล่านี้

(9) การแก้ไขเปลี่ยนแปลง; การบอกเลิกบริการ เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับพึงอนุญาตสูงสุด ด้วยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวและเป็นอันเด็ดขาด ไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า UPS อาจจะ (ก) ปรับแก้หรืออัปเดตข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (ข) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิกชั่วคราว และ/หรือยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการ โดยปราศจากความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สาม (ค) เรียกเก็บ ละเว้น ลด และ/หรือ มิฉะนั้นได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ และ/หรือ (ง) เสนอโอกาสให้กับผู้ใช้บางคนหรือทั้งหมด เมื่อใดก็ตามที่ UPS ได้กระทำการเช่นนั้น คุณอาจจะยอมทำตามการเปลี่ยนแปลงนั้น หรืออาจแจ้งไปยัง UPS เพื่อแสดงว่าคุณไม่สามารถยอมรับได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่การสื่อสารมีผลต่อการแจ้งบอกเลิกบริการแล้ว คุณจะต้องหยุดใช้บริการโดยทันที มิเช่นนั้น การใช้บริการต่อไปของคุณ (รวมถึงการใช้บริการหลังจากการแจ้งการไม่ยอมรับของคุณแล้ว) จะถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นไปโดยปริบาย หาก UPS ได้ทำการละเว้น การลด และ/หรือมิฉะนั้นได้ทำการแก้ไขค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับ ส่วนลด การคืนเงิน และ/หรือ การชำระเงินคืนให้ใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นผลอันเนื่องมาจากการละเว้น การลด และ/หรือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น UPS สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะพยายามอบบริการให้ หาก UPS ตัดสินว่าการกระทำเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ UPS พนักงาน การดำเนินงานของพวกเขา หรือบุคคลที่สามใดๆ

(10) การแยกออกจากกันได้ของบทบัญญัติ หากบทบัญญัติของข้อกำหนดใดๆ เหล่านี้ถูกพบว่าเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย ใช้การไม่ได้ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ตามคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยของศาล (หรือสาเหตุอื่นใดที่มีผลทางกฎหมาย) บทบัญญัตินั้นจะ (1) ถือว่าได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น เพื่อทำให้บทบัญญัตินั้นสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับในการดำเนินคดีที่เฉพาะเจาะจงนั้น หรือเกี่ยวกับคำพิพากษา คำวินิจฉัย มูลเหตุ หรือ (2) ตามทางเลือกของ UPS และในดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ UPS ถือว่าบทบัญญัติได้ถูกตัดออกจากในการดำเนินคดีที่เฉพาะเจาะจงนั้น หรือเกี่ยวกับคำพิพากษา คำวินิจฉัย มูลเหตุนั้น และส่วนที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ต่อไป เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับพึงอนุญาตสูงสุด เพื่อความชัดเจน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ/หรือ การแยกออกจากกันของข้อกำหนด ภายใต้หมวดนี้ จะใช้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่คำพิพากษาของศาลหรือคำวินิจฉัยอื่นมีการตัดสินเท่านั้น ซึ่งบทบัญญัติหนึ่งข้อหรือมากกว่าของข้อกำหนดเหล่านี้เป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย ใช้การไม่ได้ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด ข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้โดยปราศจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือการแยกออกจากกันที่เกิดขึ้นตามหมวดนี้

(11) การละเว้นของความคุ้มครองภายใต้กฎหมายความลับทางไปรษณีย์ คุณได้ยอมรับว่าตัวเลือกการส่งมอบบางอย่างนั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายความลับทางไปรษณีย์ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณได้รั่วไหลไปยังบุคคลที่สาม (ยกตัวอย่างเช่น เพื่อนบ้านรับพัสดุที่จ่าหน้าถึงคุณอาจทำการลงชื่อว่าคุณเป็นคนรับพัสดุจากผู้จัดส่งของเจ้าใดเจ้าหนึ่ง) ตราบเท่าที่การใช้บริการของคุณจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายความลับทางไปรษณีย์เกี่ยวกับพัสดุที่จ่าหน้าถึงคุณ หรืออาจมีรั่วไหลไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากการจ่าหน้าพัสดุในการส่งมอบ จะถือว่าคุณได้ละเว้นการคุ้มครอง เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับพึงอนุญาตสูงสุด ภายใต้กฎหมายความลับทางไปรษณีย์เหล่านั้นสำหรับการส่งมอบพัสดุนั้นๆ ให้คุณ โดยการเลือกคุณสมบัติหรือบริการนั้นๆ

บทบัญญัติเฉพาะเจาะจงของแต่ละประเทศเพิ่มเติม

(12) ฝรั่งเศส. หากคุณใช้บริการนี้ในฝรั่งเศส:

การเพิกถอน   ตามข้อบังคับ L. 121-21-8, 12 ของหลักปฏิบัติสำหรับผู้บริโภคของฝรั่งเศส คุณไม่มีสิทธิ์ในการเพิกถอนนี้

เขตอำนาจศาล หากคุณใช้บริการในฐานะผู้บริโภค ข้อพิพาทและการเรียกร้องการค่าสินไหมทดแทนทุกกรณีที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลต่างๆ จะถูกส่งไปให้ศาลตัดสินภายใต้เงื่อนไขและกฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด ข้อพิพาทและการเรียกร้องการค่าสินไหมทดแทนทุกกรณีที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลต่างๆ จะถูกส่งไปให้ศาลปารีส คุณได้รับแจ้งว่า ในกรณีใดๆ ก็ตาม คุณอาจมีการขอความช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยตามธรรมเนียม หรือแผนทางเลือกการระงับข้อพิพาทใดๆ


(13) เยอรมนี.
หากคุณใช้บริการนี้ในเยอรมนี:

ทั่วไป ยกเว้นสำหรับการกำหนดทิศทางใหม่ของการส่งมอบพัสดุไปยังที่อยู่อื่น หรือสำหรับการเปลี่ยนแปลงระดับบริการที่เลือกโดยผู้จัดส่ง หมวด (2)a จะไม่ใช้บังคับกับผู้บริโภคที่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากธุรกิจ การค้า หรือวัตถุประสงค์ทางอาชีพ

การขออนุมัติปล่อยพัสดุจัดส่งซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว หมวด (2)c จะไม่ใช้บังคับกับลูกค้าในเยอรมนี และจะถูกแทนที่โดยบทบัญญัติดังต่อไปนี้:

คุณสมบัติการปล่อยการจัดส่งโดยได้รับอนุญาตของ UPS My Choice® จะทำให้คุณมอบอำนาจได้ทางออนไลน์เพื่อการส่งมอบของ UPS โดยไม่ต้องมีลายเซ็นสำหรับการส่งของ โดยการเลือกบริการการปล่อยการจัดส่งโดยได้รับอนุญาต คุณอนุญาตให้ UPS ปล่อยพัสดุซึ่งจ่าหน้าถึงคุณไปยังที่อยู่ของคุณเมื่อไม่มีใครอยู่รับการส่งมอบ และคุณได้ยอมรับว่าได้อนุญาตอย่างถูกต้องในการอนุมัติให้มีการทิ้งพัสดุไว้ยังสถานที่ที่เลือกไว้ UPS จะพยายามจัดส่งหนึ่งครั้ง และจะไม่ขอลายเซ็นเมื่อส่งมอบของ เมื่อเลือกบริการ Authorized Shipment Release คุณยอมรับว่าพัสดุจะถูกปล่อยไว้ ณ จุดที่คุณเห็นชอบ คุณยอมรับความรับผิดชอบและความรับผิดที่ตามมาสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อพัสดุ รวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากพัสดุ แม้เกิดขึ้นกับบุคคลที่สามก็ตาม หลังจากที่พัสดุถูกส่งออกจากที่อยู่ที่ระบุไว้ UPS จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการเคารพต่อคำร้องขอของคุณ ในการปล่อยการจัดส่งโดยได้รับอนุญาต (และอาจไม่ทำเช่นนั้น ตัวอย่างเช่น เพราะสภาพในขณะส่งมอบ เช่น สภาพอากาศที่เลวร้าย หรือ ความกังวลด้านความปลอดภัย) การจัดส่งที่ได้รับอนุญาตแล้วอาจไม่สามารถใช้งานได้ หากผู้จัดส่งได้ถูกระบุเงื่อนไขว่า จำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้บรรลุนิติภาวะสำหรับการรับพัสดุของคุณ หรือหากผู้จัดส่งได้ยกเว้นไว้ในฐานะตัวเลือกการจัดส่ง

การอนุมัติ ทิ้งไว้ยังสถานที่ที่กำหนด หมวด (2)e จะไม่ใช้บังคับกับลูกค้าในเยอรมนี และจะถูกแทนที่โดยบทบัญญัติดังต่อไปนี้:

คุณสมบัติ ทิ้งไว้ยังสถานที่ที่กำหนดของ UPS My Choice® สามารถช่วยให้คุณกำหนดสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่คุณต้องการจะทิ้งพัสดุของคุณไว้ได้ ตามขอบเขตที่มีอยู่โดย UPS ในตำแหน่งที่ตั้งของคุณหรือประเทศที่คุณพักอาศัยอยู่ หาดคุณเลือกบริการ ทิ้งไว้ยังสถานที่ที่กำหนด และระบุให้ส่งพัสดุทิ้งไว้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหากคุณเลือกบริการทิ้งไว้กับเพื่อนบ้าน หรือการปล่อยของโดยลายเซ็นผู้ได้รับอนุญาต ถือว่าคุณได้ยินยอมต่อความรับผิดชอบกับความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อพัสดุใดๆ เช่นเดียวกันกับ สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อพัสดุใดๆ ซึ่งเกิดจากพัสดุ แม้แต่กับบุคคลที่สาม หลังจากได้มีการปล่อยพัสดุออกไปแล้วตามคำสั่งของคุณ หรือตามดุลพินิจของผู้รับ ในกรณีสำหรับบริการการปล่อยของโดยลายเซ็นผู้ได้รับอนุญาต บริการ Leave at Location อาจไม่สามารถใช้ได้หากผู้จัดส่งได้ถูกระบุว่า จำเป็นต้องใช้ลายเซ็นของผู้บรรลุนิติภาวะสำหรับพัสดุของคุณ หรือหากผู้ส่งไม่ได้รวมไว้ในฐานะเป็นตัวเลือกการจัดส่ง

ข้อมูลใช้สำหรับการส่งมอบที่จุดบริการ UPS Access Point® ข้อมูลใดๆ ที่มอบให้กับ UPS ที่เกี่ยวกับหมวด (4) จะถูกใช้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลด้านบริการไปรษณีย์ของเยอรมนี (Postdienste Datenschutzverordnung).

การจำกัดความรับผิด หมวด (7) (การจำกัดความรับผิด) จะไม่ใช้บังคับกับลูกค้าในเยอรมนี และจะถูกแทนที่โดยบทบัญญัติดังต่อไปนี้:

UPS จะไม่รับผิดต่อการสูญเสีย ค่าสินไหม หนี้สิน หรือความเสียหายใดๆ ทุกชนิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม ความเสียหายที่สืบเนื่องต่อมา ความเสียหายพิเศษหรือเชิงลงโทษ ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับสัญญา หรือมิฉะนั้น (“ความสูญเสีย”) เกิดจากหรือเป็นผลมาจากบทบัญญัติของ UPS หรือความล้มเหลวในการมอบบริการ รวมถึงคำสั่งของผู้รับที่ตามมา ความล้มเหลวในการทำตามคำสั่งของผู้รับ การส่งมอบตามหรือตรงข้ามกับคำสั่งของผู้รับ ส่งมอบผิดที่ หรือส่งมอบล่าช้า ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ ความรับผิดของ UPS ที่เกี่ยวข้องกับการบริการรวมถึงความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อพัสดุหรือการจัดส่งที่ล่าช้า จะถูกจำกัดไว้โดยเงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ในการให้บริการ UPS ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วยวิธีอื่น การสูญเสียกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือการสูญเสียรายได้ การรับประกันการบริการของ UPS / การรับประกันคืนเงิน (สำหรับ UPS ที่มีให้บริการในพื้นที่หรือประเทศที่คุณพำนักอยู่) จะไม่นำไปใช้กับพัสดุที่เกี่ยวข้องกับ UPS My Choice® โดยไม่จำกัด การเปลี่ยนแปลงในระดับการบริการ การเรียกร้องการค่าสินไหมทดแทนการสูญเสียหรือความเสียหาย หรือการล่าช้าทุกอย่างจะได้รับการแจ้งไปยัง UPS ตามพิกัดอัตราภาษีศุลกากรโดยผู้ส่งต้นทาง


(14) อิตาลี.
หากคุณใช้บริการนี้ในอิตาลี:

เขตอำนาจศาล ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมดูแลโดยกฎหมายของอิตาลี ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากหรือเชื่อมโยงกับข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงคำถามใดๆ ก็ตาม ซึ่งเกี่ยวกับการดำรงอยู่ การมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย การตีความตามเจตนารมณ์ การปฏิบัติการ หรือการสิ้นสุด ของข้อกำหนดเหล่านี้ จะถูกส่งไปยังศาลของมิลานแต่ผู้เดียว

ข้อตกลง ตามและโดยผลแห่งข้อบังคับ 1341 และ 1342 ของประมวลกฎหมายแพ่งของอิตาลี คุณได้ประกาศว่า คุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับโดยชัดแจ้ง ในหมวดต่างๆ ดังต่อไปนี้: หมวด (2) (การอนุญาตและความยินยอม) หมวด(4) (ส่งมอบไปยังที่ตั้งของ UPS Access Point® ) หมวด(7) (การจำกัดความรับผิด) หมวด(8) (การปฏิบัติตามกฎหมายและการชดใช้ค่าเสียหาย), หมวด (9) (การแก้ไขเปลี่ยนแปลง; การบอกเลิกบริการ) และหมวด (14) (อิตาลี; เขตอำนาจศาล)


(15) ตุรกี.
  หากคุณใช้บริการนี้ในตุรก:

ข้อพิพาท หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในตุรกี ข้อพิพาท การเรียกร้องการค่าสินไหมทดแทน ประเด็นฟ้องใดๆ ที่เกิดจากหรือเชื่อมโยงกับข้อกำหนดเหล่านี้ จะได้รับการแก้ปัญหาโดยคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการสำหรับผู้บริโภคมซ฿่งมีอำนาจตามกฎหมายของตุรกี หรือศาลผู้บริโภค