จาก
 • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
 • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
 • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การสนับสนุน CampusShip - คำถามที่พบบ่อยเรื่องการใช้งานเครื่องมือนำเข้า

ฉันจะนำเข้าที่อยู่อย่างไร

 1. เลือก การตั้งค่าของฉัน จากแถบเครื่องมือ และจากนั้นเลือก นำเข้าที่อยู่ จากสมุดที่อยู่ที่ต้องการ
 2. หากต้องการนำเข้าไฟล์ใหม่ ให้ป้อนเส้นทางหรือตำแหน่งที่ตั้งและชื่อของไฟล์ หรือเรียกดูเพื่อหาตำแหน่งไฟล์สำหรับนำเข้า หลังจากการหาตำแหน่งไฟล์ ให้เลือก เปิด เพื่อวางไฟล์ลงในตำแหน่งที่ตั้งและชื่อของกล่องข้อความไฟล์
 3. เลือกว่าคุณจะเพิ่มที่อยู่ในการนำเข้าไปยังรายการของคุณหรือเขียนทับบนรายการปัจจุบัน การเขียนทับรายการปัจจุบัน ที่อยู่ที่คุณนำเข้าจะเข้าไปแทนที่สมุดที่อยู่ปัจจุบันของคุณ เลือก นำเข้า

หมายเหตุ: ไฟล์ที่นำเข้าต้องมีลักษณะสามประการดังต่อไปนี้

 • ต้องมีนามสกุล .csv
 • ต้องอยู่ในรูปแบบคั่นด้วยจุลภาค
 • ต้องมีอักขระคั่นจุลภาค แม้จะเป็นช่องรายการเสริมก็ตาม


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของรูปแบบไฟล์ โปรดดูรูปแบบไฟล์นำเข้าสำหรับที่อยู่ในส่วนนี้

กลับไปด้านบน

ฉันจะนำเข้าตำแหน่งที่ตั้งอย่างไร

เลือก การดูแลระบบ จากด้านซ้ายของหน้า เลือก จัดการตำแหน่งที่ตั้ง แล้วเลือก นำเข้าสถานที่ตั้ง

การนำเข้าไฟล์ใหม่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ป้อนเส้นทางหรือตำแหน่งที่ตั้งและชื่อของไฟล์ หรือเรียกดูเพื่อหาตำแหน่งไฟล์สำหรับนำเข้า
 2. หลังจากการหาตำแหน่งไฟล์ ให้เลือก เปิด เพื่อวางไฟล์ลงในตำแหน่งที่ตั้งและชื่อของกล่องข้อความไฟล์
 3. เลือก นำเข้า และตำแหน่งที่ตั้งที่นำเข้าจะเพิ่มเข้าไปยังรายการปัจจุบันของคุณ

หมายเหตุ: ไฟล์ที่นำเข้าต้องมีลักษณะสามประการดังต่อไปนี้

 • ต้องมีนามสกุล .csv
 • ต้องอยู่ในรูปแบบคั่นด้วยจุลภาค
 • ต้องมีอักขระคั่นจุลภาค แม้จะเป็นช่องรายการเสริมก็ตาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของรูปแบบไฟล์ โปรดดูรูปแบบไฟล์นำเข้าสำหรับตำแหน่งที่ตั้งในส่วนนี้

กลับไปด้านบน

ฉันจะนำเข้าหมายเลขอ้างอิงอย่างไร

เลือก การดูแลระบบ จากด้านซ้ายของหน้า เลือก จัดการหมายเลขอ้างอิง จากนั้นเลือก นำเข้าหมายเลขอ้างอิง

การนำเข้าไฟล์ใหม่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ป้อนเส้นทางหรือตำแหน่งที่ตั้งและชื่อของไฟล์ หรือเรียกดูเพื่อหาตำแหน่งไฟล์สำหรับนำเข้า
 2. หลังจากการหาตำแหน่งไฟล์ ให้เลือก เปิด เพื่อวางไฟล์ลงในตำแหน่งที่ตั้งและชื่อของกล่องข้อความไฟล์
 3. เลือกว่าคุณจะเพิ่มหมายเลขอ้างอิงที่นำเข้าไปยังรายการของคุณหรือเขียนทับรายการปัจจุบัน การเขียนทับลงไปบนหมายเลขอ้างอิงปัจจุบันของคุณจะแทนที่หมายเลขอ้างอิงปัจจุบันของคุณ ด้วยหมายเลขอ้างอิงที่คุณนำเข้า
 4. เลือก นำเข้า

หมายเหตุ: ไฟล์ที่นำเข้าต้องมีลักษณะสามประการดังต่อไปนี้

 • ต้องมีนามสกุล .csv
 • ต้องอยู่ในรูปแบบคั่นด้วยจุลภาค
 • ต้องมีอักขระคั่นจุลภาค แม้จะเป็นช่องรายการเสริมก็ตาม


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของรูปแบบไฟล์ โปรดดูรูปแบบไฟล์นำเข้าสำหรับหมายเลขอ้างอิงในส่วนนี้

กลับไปด้านบน

ฉันจะนำเข้าผู้ใช้อย่างไร

เลือก การดูแลระบบ ในส่วนด้านซ้าย เลือก จัดการผู้ใช้ จากนั้น นำเข้าผู้ใช้

การนำเข้าไฟล์ใหม่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ป้อนเส้นทางหรือตำแหน่งที่ตั้งและชื่อของไฟล์ หรือเรียกดูเพื่อหาตำแหน่งไฟล์สำหรับนำเข้า
 2. หลังจากการหาตำแหน่งไฟล์ ให้เลือก เปิด เพื่อวางไฟล์ลงในตำแหน่งที่ตั้งและชื่อของกล่องข้อความไฟล์
 3. หากต้องการนำเข้าผู้ใช้ เลือก นำเข้า ผู้ใช้ที่นำเข้าจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการปัจจุบัน

หมายเหตุ: ไฟล์ที่นำเข้าต้องมีลักษณะสามประการดังต่อไปนี้

 • ต้องมีนามสกุล .csv
 • ต้องอยู่ในรูปแบบคั่นด้วยจุลภาค
 • ต้องมีอักขระคั่นจุลภาค แม้จะเป็นช่องรายการเสริมก็ตาม


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของรูปแบบไฟล์ โปรดดูรูปแบบไฟล์นำเข้าสำหรับผู้ใช้ในส่วนนี้

กลับไปด้านบน

ฉันจะแก้ไขข้อผิดพลาดการนำเข้าอย่างไร

ตัวเลือกเครื่องมือนำเข้าอนุญาตให้นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ .csv ลงในระบบ UPS CampusShip หากการยืนยันความถูกต้องของบันทึกบางรายการล้มเหลวระหว่างการนำเข้า ระบบจะสร้างไฟล์ข้อผิดพลาดพร้อมกับบันทึกที่ระบบไม่สามารถนำเข้าได้ ดูตารางต่อไปนี้สำหรับข้อผิดพลาดและทางแก้ไขที่เป็นไปได้ เมื่อแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว ลองกระบวนการนำเข้าอีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของรูปแบบไฟล์ โปรดดูคำถามที่พบบ่อยของรูปแบบไฟล์นำเข้าในส่วนนี้

ข้อความผิดพลาดการแก้ไข
ประเทศ/ดินแดนไม่ถูกต้อง ตรวจสอบประเทศกับรหัสประเทศ/ดินแดนที่ถูกต้องแล้วลองอีกครั้ง
บันทึกซ้ำซ้อน แก้ไขบันทึกให้เป็นค่าเดียวแล้วลองอีกครั้ง
เข้าสู่ระบบซ้ำซ้อน แก้ไขชื่อเข้าสู่ระบบให้เป็นค่าเดียวแล้วลองอีกครั้ง
เกินจำนวนบันทึกสูงสุด ระบบ UPSCampusShip ไม่สามารถลงทะเบียนชื่อเข้าสู่ระบบด้วย Application Programming Interface (API) ลองอีกครั้งในภายหลัง
IMS ผิดพลาด นำเข้าบันทึกไฟล์เกินขีดจำกัดของระบบ ลบบันทึกบางรายการแล้วลองอีกครั้ง
ความยาวช่องรายการผิดพลาด ตรวจสอบความยาวช่องรายการกับรูปแบบไฟล์ที่เหมาะสมแล้วลองอีกครั้ง
ประเภทข้อมูลไม่ถูกต้อง ตรวจสอบประเภทข้อมูลในรูปแบบไฟล์ที่เหมาะสมแล้วลองอีกครั้ง เช่น: อักขระตัวเลขและตัวอักษร
อีเมลไม่ถูกต้อง ตรวจสอบรูปแบบอีเมลแล้วลองอีกครั้ง
หมายเหตุ: ที่อยู่อีเมลต้องมี @
หมายเลขโทรสารไม่ถูกต้อง ตรวจสอบรูปแบบหมายเลขโทรสารแล้วลองอีกครั้ง
ตำแหน่งที่ตั้งไม่ถูกต้อง ชื่อตำแหน่งที่ตั้งไม่ถูกต้อง ตรวจสอบชื่อแล้วลองอีกครั้ง
เข้าสู่ระบบไม่ถูกต้อง ตรวจสอบชื่อเข้าสู่ระบบแล้วลองอีกครั้ง
โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบรูปแบบโทรศัพท์แล้วลองอีกครั้ง
รหัสไปรษณีย์ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบรหัสไปรษณีย์แล้วลองอีกครั้ง
จำนวนพารามิเตอร์ที่บันทึกไม่ถูกต้อง ตรวจสอบว่าไฟล์นำเข้ามีบันทึกทั้งหมดในไฟล์
หมายเหตุ: ช่องรายการทั้งหมด (รวมถึงช่องรายการว่าง) ต้องมีอักขระคั่นด้วยจุลภาคในไฟล์นำเข้า
ประเภทผู้ใช้ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบค่าประเภทผู้ใช้แล้วลองอีกครั้ง
หมายเหตุ: ข้อมูลที่ถูกต้องคือค่า 0 หรือ 1
ช่องรายการที่กำหนดไม่ครบ ป้อนช่องรายการที่ไม่ครบแล้วลองอีกครั้ง
จังหวัดไม่ถูกต้อง ตรวจสอบจังหวัดกับรหัสจังหวัดที่ถูกต้องแล้วลองอีกครั้ง
รัฐไม่ถูกต้อง ตรวจสอบรัฐกับรหัสรัฐที่ถูกต้องแล้วลองอีกครั้ง
กลับไปด้านบน

รูปแบบไฟล์นำเข้าที่ถูกต้องสำหรับสมุดที่อยู่คืออะไร

รูปแบบไฟล์สำหรับสมุดที่อยู่ส่วนตัวและองค์กร

ดูตารางนี้สำหรับรูปแบบสำหรับไฟล์นำเข้าสมุดที่อยู่ส่วนตัวหรือองค์กรของคุณ ไฟล์ทั้งหมดต้องบันทึกด้วยนามสกุล .csv พร้อมกับจุลภาคเป็นอักขระคั่นช่องรายการ ไฟล์นำเข้าต้องมีอักขระคั่นจุลภาคแม้สำหรับช่องรายการที่เป็นตัวเลือก

หมายเหตุ: ต้องไม่รวมหัวข้อคอลัมน์ นอกจากนี้ยังแนะนำให้คุณบันทึกโครงร่างไฟล์ส่งออกนี้สำหรับการใช้งานในอนาคต

ชื่อช่องรายการ

ประเภทช่องรายการ

ความยาวช่องรายการสูงสุด

ต้องมี

ค่าถูกต้อง

บริษัทหรือชื่อ

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ใช่

บริษัทหรือชื่อสำหรับที่อยู่

ชื่อเล่น

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ไม่ใช่

ตัวบ่งชี้ที่ใช้เพื่อบันทึกและเรียกที่อยู่ (ข้อความรายละเอียดสมุดที่อยู่)

ติดต่อ

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ไม่ใช่

ชื่อผู้ติดต่อของผู้รับ

ที่อยู่ 1

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ใช่

ที่อยู่ถนนของผู้รับ

ที่อยู่ 2

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ไม่ใช่

ข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติม (ห้อง ชั้น อพาร์ทเมนท์)

ที่อยู่ 3

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ไม่ใช่

ข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติม (แผนก)

เมือง

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

30

ใช่

เมืองของผู้รับ

รัฐ/จังหวัด

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

5

เงื่อนไข

รัฐหรือจังหวัดของผู้รับสำหรับสหรัฐฯ และแคนาดา ดูรหัสที่ถูกต้องในตารางรัฐ/จังหวัด กำหนดสำหรับที่อยู่สหรัฐฯ และแคนาดา

รหัสไปรษณีย์

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

9

เงื่อนไข

จะต้องยืนยันความถูกต้องของรหัสไปรษณีย์ของผู้รับสำหรับสหรัฐฯ และแคนาดา

ประเทศ

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

2

ใช่

ประเทศ/ดินแดนของผู้รับ ดูรหัสที่ถูกต้องในตารางประเทศ/ดินแดน

โทรศัพท์

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

15

ไม่ใช่

หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ

ส่วนขยาย

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

4

ไม่ใช่

หมายเลขต่อของโทรศัพท์ของผู้รับ

ที่อยู่อีเมล

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

50

ไม่ใช่

ที่อยู่อีเมลของผู้รับ เช่น: jdoe@somecompany.com

หมายเลขโทรสาร

ตัวเลข

15

ไม่ใช่

หมายเลขโทรสารของผู้รับ

ที่อยู่อาศัย

ตัวเลข

1

ใช่

ป้อน 1 หากที่อยู่ผู้รับเป็นที่พักอาศัยเท่านั้น
ป้อน 0 สำหรับที่อยู่ที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

รหัสสถานที่ตั้ง

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

10

ไม่ใช่

ตัวบ่งชี้ที่ไม่ซ้ำ สร้างขึ้นโดยผู้ดูแลระบบ
Quantum View เพื่อระบุแผนกที่รับใน
อาคารที่มีพื้นที่รับหลายพื้นที่

ตัวบ่งชี้ผู้รับ

ตัวเลข

1

ไม่ใช่

ป้อน 1 หากที่อยู่เป็นสามารถเรียกเก็บเงินจากผู้รับ
ป้อน 0 หากที่อยู่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้รับ

บัญชี UPS ของผู้รับ

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

10

ไม่ใช่

หมายเลขบัญชีการเรียกเก็บเงินของบุคคลที่สาม
รหัสไปรษณีย์บัญชี UPS ของผู้รับ

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

9

เงื่อนไข

หากระบุหมายเลขบัญชี UPS ของผู้รับมาให้และหากประเทศ/ดินแดนของผู้รับกำหนดให้มีรหัสไปรษณีย์
ตัวบ่งชี้ตู้ ปณ. ตัวเลข 1

เงื่อนไข

ป้อน 1 เฉพาะเมื่อที่อยู่เป็นตู้ ปณ. ป้อน 0 สำหรับที่อยู่ที่ไม่ใช่ตู้ ปณ.

รูปแบบสำหรับสมุดที่อยู่ UPS WorldShip International

ดูตารางนี้สำหรับรูปแบบสำหรับไฟล์นำเข้าสมุดที่อยู่หากสร้างขึ้นโดยใช้ UPS WorldShip ไฟล์ทั้งหมดต้องบันทึกด้วยนามสกุล .csv พร้อมกับจุลภาคเป็นอักขระคั่นช่องรายการ ไฟล์นำเข้าต้องมีอักขระคั่นจุลภาคแม้สำหรับช่องรายการที่เป็นตัวเลือก

หากต้องการนำเข้าสมุดที่อยู่ Worldship International ลงใน CampusShip คุณจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ในส่วนของไฟล์ส่งออก Worldship International ให้เลือกผู้รับเป็นข้อมูลส่งออก
 2. เลือก “จุลภาค” เป็นอักขระคั่นเท่านั้น
 3. เลือก “เขียนทับ” ไม่ใช่เพิ่มเข้าไป
 4. เลือกเฉพาะช่องรายการต่อไปนี้ตามลำดับเฉพาะที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

  บริษัทหรือชื่อ, ผู้ติดต่อ, ที่อยู่ 1, ที่อยู่ 2, ที่อยู่ 3, เมือง, ประเทศ, รหัสไปรษณีย์, รัฐ/จังหวัด, ที่อยู่อาศัย, โทรศัพท์, รหัสสถานที่ตั้ง, ที่อยู่อีเมล

  หมายเหตุ: ต้องไม่รวมหัวข้อคอลัมน์ นอกจากนี้ยังแนะนำให้คุณบันทึกโครงร่างไฟล์ส่งออกนี้สำหรับการใช้งานในอนาคต
 5. ส่งออกไฟล์
 6. เปิดไฟล์ .txt ที่สร้างขึ้นและยืนยันว่ามีเค้าโครงที่ถูกต้อง จะมีได้เฉพาะเครื่องหมายจุลภาค ห้ามมีเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายอัฒภาค
 7. ปิดไฟล์และไม่ต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
 8. เปลี่ยนนามสกุลไฟล์จาก .txt เป็น .csv
 9. นำเข้าไฟล์ .csv ลงใน CampusShip หมายเหตุ: อย่าลืมเลือก Worldship International เป็นรูปแบบไฟล์นำเข้า
รูปแบบไฟล์สำหรับที่อยู่ WorldShip

ดูตารางรูปแบบไฟล์นำเข้าสำหรับสมุดที่อยู่ที่สร้างขึ้นในรูปแบบ UPS WorldShip ไฟล์ทั้งหมดต้องบันทึกด้วยนามสกุล .csv พร้อมกับจุลภาคเป็นอักขระคั่นช่องรายการก่อนที่คุณจะสามารถนำเข้าไฟล์ได้

ชื่อช่องรายการ

ประเภทช่องรายการ

ความยาวช่องรายการสูงสุด

ต้องมี

ค่าถูกต้อง

บริษัทหรือชื่อ

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ใช่

ชื่อบริษัทของผู้รับ

ติดต่อ

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ไม่ใช่

ชื่อของผู้ติดต่อในที่อยู่ของผู้รับ

ที่อยู่ 1

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ใช่

บรรทัดแรกของที่อยู่ผู้รับ

ที่อยู่ 2

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ไม่ใช่

บรรทัดที่สองของที่อยู่ผู้รับ

ที่อยู่ 3

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ไม่ใช่

บรรทัดที่สามของที่อยู่ผู้รับ

เมือง

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

30

ใช่

เมืองของผู้รับ

ประเทศ

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

2

ใช่

ประเทศ/ดินแดนของผู้รับ

รหัสไปรษณีย์

อักขระตัวเลขและตัวอักษรหรือเฉพาะตัวเลข

9

เงื่อนไข

รหัสไปรษณีย์ของผู้รับ

รัฐ/จังหวัด

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

5

เงื่อนไข

รัฐ จังหวัด หรือมณฑลของผู้รับ

ที่อยู่อาศัย

ตัวเลข

1

ใช่

ใช้เมื่อผู้รับอยู่ในที่พักอาศัยส่วนบุคคล 1 = ที่พักอาศัย 0 = ไม่ใช่ที่พักอาศัย

โทรศัพท์

ตัวเลข

15

เงื่อนไข

กำหนดให้มีสำหรับปลายทางระหว่างประเทศและบริการเช้าตรู่ UPS ทางอากาศวันถัดไป

รหัสสถานที่ตั้ง

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

10

ไม่ใช่

ตัวบ่งชี้ที่ไม่ซ้ำ สร้างขึ้นโดยผู้ดูแลระบบ Quantum View เพื่อระบุแผนกที่รับใน อาคารที่มีพื้นที่รับหลายพื้นที่

ที่อยู่อีเมล

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

50

ไม่ใช่

ที่อยู่อีเมลที่จะส่งอีเมลแจ้งเตือนลูกค้าว่าดำเนินการจัดส่งพัสดุไปให้แล้ว สำหรับฉลากส่งคืนทางอิเล็กทรอนิกส์ นี่เป็นที่อยู่อีเมลที่ UPS จะส่งฉลากไปให้

กลับไปด้านบน

รูปแบบไฟล์นำเข้าที่ถูกต้องสำหรับตำแหน่งที่ตั้งคืออะไร

โปรดดูตารางรูปแบบไฟล์นำเข้าสำหรับไฟล์นำเข้าตำแหน่งที่ตั้ง ไฟล์ทั้งหมดต้องบันทึกด้วยนามสกุล .csv พร้อมกับจุลภาคเป็นอักขระคั่นช่องรายการ ไฟล์นำเข้าต้องมีอักขระคั่นจุลภาคแม้สำหรับช่องรายการที่เป็นตัวเลือก

นำเข้ารูปแบบไฟล์สำหรับตำแหน่งที่ตั้ง

โปรดอ้างอิงคู่มือต่อไปนี้สำหรับรูปแบบไฟล์ที่ถูกต้อง:

ชื่อช่องรายการ

ประเภทช่องรายการ

ความยาวช่องรายการสูงสุด

ต้องมี

ค่าถูกต้อง

ชื่อตำแหน่งที่ตั้ง

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ใช่

ชื่อตำแหน่งที่ตั้งซึ่งต้องเป็นชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำใคร

ชื่อผู้ติดต่อตำแหน่งที่ตั้ง

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ใช่

บุคคลติดต่อหลักของตำแหน่งที่ตั้ง

ที่อยู่ 1

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ใช่

ที่อยู่ถนนของตำแหน่งที่ตั้ง

ที่อยู่ 2

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ไม่ใช่

ข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติม (ห้อง ชั้น อพาร์ทเมนท์)

ที่อยู่ 3

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ไม่ใช่

ข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติม (แผนก)

เมือง

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

30

ใช่

เมืองของตำแหน่งที่ตั้ง

รัฐ/จังหวัด

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

5

เงื่อนไข

รัฐหรือจังหวัดของตำแหน่งที่ตั้ง ดูตารางรัฐ/จังหวัดสำหรับรหัสที่ถูกต้อง (กำหนดสำหรับสหรัฐฯ และแคนาดา)

รหัสไปรษณีย์

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

9

เงื่อนไข

รหัสไปรษณีย์ของตำแหน่งที่ตั้ง

ประเทศ

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

2

ใช่

ประเทศหรือดินแดนของตำแหน่งที่ตั้ง

โทรศัพท์

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

15

ใช่

หมายเลขโทรศัพท์ของตำแหน่งที่ตั้ง

ส่วนขยาย

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

4

ไม่ใช่

หมายเลขต่อของโทรศัพท์ของตำแหน่งที่ตั้ง

ที่อยู่อีเมล

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

50

ไม่ใช่

ที่อยู่อีเมลของตำแหน่งที่ตั้ง เช่น: jdoe@somecompany.com

หมายเลขโทรสาร

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

15

ไม่ใช่

หมายเลขโทรสารของตำแหน่งที่ตั้ง

หมายเลขบัญชี UPS

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

10

ใช่

หมายเลขบัญชี UPS ของตำแหน่งที่ตั้ง

โทรศัพท์สนับสนุน

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

15

ไม่ใช่

หมายเลขโทรศัพท์สนับนุนของตำแหน่งที่ตั้ง

อีเมลสนับสนุน

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

50

ไม่ใช่

ที่อยู่อีเมลสนับสนุนของตำแหน่งที่ตั้ง

การตั้งค่าประเภทอัตรา

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

1

ไม่ใช่

P = อัตราที่ประกาศ A = อัตราที่ต่อรอง หากไม่ได้ระบุค่า ระบบจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นอัตราที่ประกาศ (P)

กลุ่มที่อยู่ที่เกี่ยวข้อง

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ไม่ใช่

กลุ่มที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้ง

กลับไปด้านบน

รูปแบบไฟล์นำเข้าที่ถูกต้องสำหรับหมายเลขอ้างอิงคืออะไร

ดูตารางรูปแบบไฟล์นำเข้าสำหรับไฟล์นำเข้าหมายเลขอ้างอิง ไฟล์ทั้งหมดต้องบันทึกด้วยนามสกุล .csv พร้อมกับจุลภาคเป็นอักขระคั่นช่องรายการ ไฟล์นำเข้าต้องมีอักขระคั่นจุลภาคแม้สำหรับช่องรายการที่เป็นตัวเลือก

หมายเหตุ: ขนาดไฟล์สูงสุดสำหรับการนำเข้าหมายเลขอ้างอิงหนึ่งไฟล์คือ 4 MB จำนวนรวมของบันทึกที่จัดเก็บไว้ในช่องรายการหมายเลขอ้างอิงสามรายการต้องไม่เกิน 900,000

ชื่อช่องรายการ

ประเภทช่องรายการ

ความยาวช่องรายการสูงสุด

ต้องมี

ค่าถูกต้อง

ค่าอ้างอิง

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ใช่

ค่าอ้างอิงของบริษัทที่ไม่ซ้ำใคร

รายละเอียดการอ้างอิง

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

50

ไม่ใช่

รายละเอียดใช้ในการกำหนดค่าอ้างอิง

กลับไปด้านบน

รูปแบบไฟล์นำเข้าที่ถูกต้องสำหรับผู้ใช้คืออะไร

ดูตารางรูปแบบไฟล์นำเข้าสำหรับไฟล์นำเข้าผู้ใช้ ไฟล์ทั้งหมดต้องบันทึกด้วยนามสกุล .csv พร้อมกับจุลภาคเป็นอักขระคั่นช่องรายการ ไฟล์นำเข้าต้องมีอักขระคั่นจุลภาคแม้สำหรับช่องรายการที่เป็นตัวเลือก

ชื่อช่องรายการ

ประเภทช่องรายการ

ความยาวช่องรายการสูงสุด

ต้องมี

ค่าถูกต้อง

ชื่อ

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ใช่

ชื่อและนามสกุลของผู้ใช้

ชื่อเข้าสู่ระบบ

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

16

ใช่

ชื่อเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ ต้องไม่ซ้ำกันในทั้งระบบ

ตำแหน่งที่ตั้ง

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ใช่

ชื่อตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ ตำแหน่งที่ตั้งต้องสร้างขึ้นก่อนนำเข้าผู้ใช้

ที่อยู่อีเมล

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

50

ใช่

ที่อยู่อีเมลผู้ใช้ เช่น jdoe@somecompany.com

โทรศัพท์

ตัวเลข

15

ไม่ใช่

หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้

ส่วนขยาย

ตัวเลข

4

ไม่ใช่

หมายเลขต่อของโทรศัพท์ของผู้ใช้

ชื่อชุดสิทธิ์การจัดส่งของผู้ใช้

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

50

ใช่

สิทธิ์การจัดส่งของผู้ใช้ สิทธิ์การจัดส่งต้องสร้างขึ้นก่อนนำเข้าผู้ใช้

ค่าอ้างอิงเริ่มต้น 1

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

35

ไม่ใช่

ค่าอ้างอิงเริ่มต้น 1

ระดับบริการเริ่มต้น

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

3

ไม่ใช่

ระดับบริการเริ่มต้น ดูรหัสด้านล่าง

ผู้ใช้เดินทาง

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

1

ไม่ใช่

ป้อน 1 หากผู้ใช้ควรเป็นผู้ใช้เดินทาง
ป้อน 0 หากผู้ใช้ไม่ใช่ผู้ใช้เดินทาง

การสั่งซื้อของ

ตัวเลข

1

ไม่ใช่

ป้อน 1 หากผู้ใช้มีสิทธิ์ในการสั่งซื้อของ UPS
ป้อน 0 หากผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ในการสั่งซื้อของ UPS

หมายเลขโทรสาร

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

15

ไม่ใช่

หมายเลขโทรสารของผู้ใช้

ตัวบ่งชี้ผู้ดูแลระบบสถานที่ตั้ง

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

1

ไม่ใช่

ป้อน 1 หากผู้ใช้เป็นผู้ดูแลระบบสถานที่ตั้ง
ป้อน 0 หากผู้ใช้ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบสถานที่ตั้ง

อย่าอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขค่าหมายเลขอ้างอิง 1

อักขระตัวเลขและตัวอักษร

1

ไม่ใช่

ป้อน 1 สำหรับเลือกเพื่อไม่อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขค่าหมายเลขอ้างอิง 1 ป้อน 0 สำหรับไม่เลือกเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขค่าหมายเลขอ้างอิง 1

รูปแบบไฟล์นำเข้าผู้ใช้จะมีฟิลด์ที่ชื่อระดับบริการตามค่าเบื้องต้น นี่คือช่องสำหรับกรอก3ตัวอักษร รหัสใช้เพื่อระบุบริการ UPS ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รหัสที่ถูกต้องสำหรับฟิลด์นี้คือ:

บริการภายในประเทศของ UPS

บริการระหว่างประเทศของ UPS

014 = UPS Next Day Air Early A.M.

054 = UPS Express Plus

001 = UPS NEXT DAY AIR SAVER

007 = UPS Express

013 = UPS NEXT DAY AIR SAVER

065 = UPS Express Saver

059 = UPS 2nd Day Air A.M.

008 = UPS Expedited

002 = UPS 2nd Day Air

011 = UPS Standard

012 = UPS เลือก 3 วัน

003 = แผนที่บริการภาคพื้นดินของ UPS

กลับไปด้านบน

รหัสรัฐสำหรับไฟล์นำเข้าคืออะไร

ตารางต่อไปนี้แสดงรหัสรัฐแบบสองตัวอักษรที่จำเป็นสำหรับไฟล์นำเข้าที่อยู่และสถานที่ตั้งที่ใช้รอบโลก เร็กคอร์ดที่มีรหัสรัฐที่ไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการนำเข้า

รหัสรัฐและรหัสรัฐของแคนาดา

รัฐ

รหัส

อลาบามา

AL

อะแลสกา

AK

อาร์คันซอ

AR

อาริโซน่า

AZ

แคลิฟอร์เนีย

CA

โคโลราโด

CO

คอนเนตทิคัต

CT

เดลาแวร์

DE

ดิสทริคออฟโคลัมเบีย

DC

ฟลอริด้า

FL

จอร์เจีย

GA

ฮาวาย

HI

ไอดาโฮ

ID

อิลลินอยส์

IL

อินเดียนา

IN

ไอโอวา

IA

แคนซัส

KS

เคนตั๊กกี

KY

หลุยเซียนา

LA

เมน

ME

แมรี่แลนด์

MD

แมสซาชูเซต

MA

มิชิแกน

MI

มินนิโซตา

MN

มิสซิสซิปปี

MS

มิสซูรี่

MO

มอนแทนา

MT

เนบราสก้า

NE

เนวาดา

NV

นิวแฮมเชียร์

NH

นิวนิวเจอร์ซี

NJ

นิวเม็กซิโก

NM

นิวยอร์ก

NY

นอร์ทแคโรไลนา

NC

รัฐนอร์ทดาโกต้า

ND

โอไฮโอ

OH

โอกลาโฮมา

OK

โอเรกอน

OR

เพนซิลวาเนีย

PA

โรดไอส์แลนด์

RI

เซาท์แคโรไลนา

SC

เซาท์ดาโคตา

SD

เทนเนสซี

TN

เท็กซัส

TX

ยูทาห์

UT

เวอร์มอนต์

VT

เวอร์จิเนีย

VA

วอชิงตัน

WA

เวสต์เวอร์จิเนีย

WV

วิสคอนซิน

WI

ไวโอมิง

WY

รัฐของแคนาดา

รหัส

อัลเบอร์ต้า

AB

บริติชโคลัมเบีย

BC

แมนิโทบา

MB

นิวบรันสวิก

NB

นิวฟาวด์แลนด์

NF

นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรี

NT

โนวาสโกเชีย

NS

นูนาวุต

NU

ออนตาริโอ

ON

พรินซ์เอ็ดเวิร์ดไอส์แลนด์

PE

ควิเบก

QC

ซัสแคตเชวัน

SK

ยูคอนเทร์ริทอรี

YT

กลับไปด้านบน

รหัสประเทศหรือดินแดนสำหรับไฟล์นำเข้าคืออะไร

ตารางต่อไปนี้แสดงรหัสประเทศ/ดินแดนแบบสองตัวอักษรที่ถูกต้องที่จำเป็นสำหรับไฟล์นำเข้าที่อยู่และสถานที่ตั้งที่ใช้รอบโลก เร็กคอร์ดที่มีรหัสประเทศ/ดินแดนที่ไม่ถูกต้องจะไม่ถูกนำเข้า

รหัสประเทศ/ดินแดน

ตารางต่อไปนี้แสดงรหัสประเทศหรือดินแดน

ประเทศ/ดินแดน

รหัส

แอลเบเนีย
แอลจีเรีย
อเมริกันซามัว
อันดอร์รา
แองโกลา
แองกวิลลา
แอนติกาและบาร์บูดา
อาร์เจนตินา
อาร์มีเนีย
อารูบา
ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
อาเซอร์ไบจาน
อะโซรส์

AL
DZ
AS
AD
AO
AI
AG
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
PT

บาฮามาส
บาห์เรน
บังกลาเทศ
บาร์เบโดส
เบลารุส
เบลเยียม
เบลีซ
เบนิน
เบอร์มิวด้า
ภูฏาน
โบลิเวีย
โบแนเรอ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
บอตสวานา
บราซิล
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
บรูไน
บัลแกเรีย
บูร์กินาฟาโซ
บุรุนดี

BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BQ
BA
BW
BR
VG
BN
BG
BF
BI

กัมพูชา
แคเมอรูน
แคนาดา
หมู่เกาะคานารี
กาบูเวร์ดี
หมู่เกาะเคย์แมน
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
ชาด
ชิลี
จีนแผ่นดินใหญ่
โคลอมเบีย
คองโก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
หมู่เกาะคุก
คอสตาริกา
โกตดิวัวร์
โครเอเชีย
กือราเซา
ไซปรัส
สาธารณรัฐเช็ก

KH
CM
CA
IC
CV
KY
CF
TD
CL
CN
CO
CG
CD
CK
CR
CI
HR
CB
CY
CZ

เดนมาร์ก
จิบูตี
โดมินิกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน

ZR
DK
DJ
DM
DO

เอกวาดอร์
ติมอร์ตะวันออก
อียิปต์
เอลซัลวาดอร์
อังกฤษ
อิเควทอเรียลกินี
เอริเทรีย
เอสโตเนีย
เอธิโอเปีย

EC
TL
EG
SV
EN
GQ
ER
EE
ET

หมู่เกาะแฟโร
ฟิจิ
ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส
เฟรนช์เกียนา
เฟรนช์โพลินีเซีย

FO
FJ
FI
FR
GF
PF

กาบอง
แกมเบีย
จอร์เจีย
เยอรมนี
กานา
ยิบรอลตา
กรีซ
กรีนแลนด์
เกรเนดา
กัวเดอลุป
กวม
กัวเตมาลา
เกิร์นซีย์
กินี
กินี-บิสเซา
กายอานา

GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GL
GD
GP
GU
GT
GG
GN
GW
GY

เฮติ
ฮอลแลนด์
ฮอนดูรัส
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง, จีน
ฮังการี

HT
NL
HN
HK
HU

ไอซ์แลนด์
อินเดีย
อินโดนีเซีย
อิรัก
อิสราเอล
อิตาลี

IS
IN
ID
IQ
IL
IT

จาเมกา
ญี่ปุ่น
เจอร์ซีย์
จอร์แดน

JM
JP
JE
JO

คาซัคสถาน
เคนยา
คิริบาส
คอสไร
คูเวต
คีร์กีซสถาน

KZ
KE
KI
FM
KW
KG

ลาว
ลัตเวีย
เลบานอน
เลโซโท
ไลบีเรีย
ลิกเตนสไตน์
ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก

LA
LV
LB
LS
LR
LI
LT
LU

เขตบริหารพิเศษมาเก๊า, จีน
มาซิโดเนีย
มาดากัสการ์
มาเดียรา
มาลาวี
มาเลเซีย
มัลดีฟส์
มาลี
มอลตา
หมู่เกาะมาร์แชลล์
มาร์ตีนิก
มอริเตเนีย
มอริเชียส
เม็กซิโก
ไมโครนีเซีย
มอลโดวา
โมนาโก
มองโกเลีย
มอนเตเนโกร
มอนต์เซอร์รัต
โมร็อกโก
โมซัมบิก

MO
MK
MG
PT
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MQ
MR
MU
MX
FM
MD
MC
MN
ME
MS
MA
MZ

นามิเบีย
เนปาล
เนเธอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส
นิวแคลิโดเนีย
นิวซีแลนด์
นิการากัว
ไนเจอร์
ไนจีเรีย
เกาะนอร์ฟอล์ก
นอร์เทิร์นไอร์แลนด์
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
นอร์เวย์

NA
NP
NL
AN
NC
NZ
NI
NE
NG
NF
NB
MP
NO

โอมาน

OM

ปากีสถาน
ปาเลา
ปานามา
ปาปัวนิวกินี
ปารากวัย
เปรู
ฟิลิปปินส์
โปแลนด์
โปนเป
โปรตุเกส
เปอร์โตริโก

PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
FM
PT
PR

กาตาร์

QA

สาธารณรัฐคองโก
สาธารณรัฐไอร์แลนด์
สาธารณรัฐเยเมน
เรอูเนียง
โรมาเนีย
โรตา
รัสเซีย
รวันดา

CG
IE
YE
RE
RO
MP
RU
RW

ซาบา
ไซปัน
ซามัว
ซานมารีโน
ซาอุดีอาระเบีย
สก็อตแลนด์
เซเนกัล
เซอร์เบีย
เซเชลส์
เซียร์ราลีโอน
สิงคโปร์
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
หมู่เกาะโซโลมอน
แอฟริกาใต้
เกาหลีใต้
สเปน
ศรีลังกา
แซ็งต์บาร์เตเลมี
เซนต์คริสโตเฟอร์
เซนต์ครอย
ซินต์เอิสตาซียึส
เซนต์จอห์น
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์มาร์เท่น
เซนต์มาร์ติน
เซนต์ทอมัส
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีน
ซูรินาม
สวาซิแลนด์
สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์
ซีเรีย

AN
MP
WS
SM
SA
GB
SN
RS
SC
SL
SG
SK
SI
SB
ZA
KR
ES
LK
AN
KN
VI
AN
VI
KN
LC
AN
GP
VI
VC
SR
SZ
SE
CH
SY

ตาฮิติ
ไต้หวัน, จีน
ทาจิกิสถาน
แทนซาเนีย
ประเทศไทย
ติเนียน
โตโก
ตองกา
ทอร์โทล่า
ตรินิแดดและโตเบโก
ชุก
ตูนิเซีย
ตุรกี
เติร์กเมนิสถาน
หมู่เกาะเติกส์และเคคอส
ตูวาลู

PF
TW
TJ
TZ
TH
MP
TG
TO
VG
TT
FM
TN
TR
TM
TC
TV

ยูกันดา
ยูเครน
เกาะยูเนียน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สหราชอาณาจักร
United States
อุรุกวัย
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
อุซเบกิสถาน

UG
UA
VC
AE
GB
US
UY
VI
UZ

วานูอาตู
นครรัฐวาติกัน
เวเนซุเอลา
เวียดนาม
เวอร์จินกอร์ดา

VU
VA
VE
VN
VG

เวลส์
หมู่เกาะวาลิสและหมู่เกาะฟูตูนา

GB
WF

แยป

FM

แซมเบีย
ซิมบับเว

ZM
ZW

กลับไปด้านบน

ติดต่อ UPS

สำหรับคำถามเกี่ยวกับ UPS CampusShip ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ UPS CampusShip ของคุณ สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิคของ UPS CampusShip ให้เลือกลิงก์ด้านล่าง

ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ UPS CampusShip