/
 • Coronavirus UpdateViac
 • Prevádzka UPS je otvorená: Vplyv na služby v súvislosti s koronavírusom… viacViac
Preskočiť na hlavný obsah

Položky so zakázaným vývozom

Zakázané položky

Neprepravujeme nasledujúce položky:

 • Alkoholické nápoje
 • Zvieraciu kožu (z nedomácich zvierat)
 • Položky mimoriadnej hodnoty (napr. umelecké diela, starožitnosti, drahokamy, zlato a striebro)
 • Nebezpečné tovary / rizikové látky
 • Zbrane
 • Kožušiny
 • Slonovinu a výrobky zo slonoviny
 • Živé zvieratá
 • Peniaze a obchodovateľné cenné papiere
 • Rýchlo sa kaziace tovary
 • Osobný majetok (okrem USA)
 • Rastliny
 • Pornografický materiál
 • Semená
 • Známky mimoriadnej hodnoty
 • Tabak a tabakové výrobky
 • Batožinu bez sprievodu

Niektoré krajiny majú na zozname ďalšie položky, na ktorých posielanie sa vzťahuje zákaz alebo obmedzenie. Odosielateľ zodpovedá za zabezpečenie súladu s platnými vládnymi nariadeniami a zákonmi použiteľnými v každej krajine. Odporúčame odosielateľom, aby si pozreli zoznam položiek so zakázaným dovozom pre každú krajinu.

UPS si vyhradzuje právo odmietnuť alebo pozastaviť prepravu akéhokoľvek balíka, ktorý neobsahuje podrobné kontaktné informácie o odosielateľovi a príjemcovi a o tovare, ktorý, podľa nášho názoru, nie je vhodný na prevážanie alebo nie je dostatočný opísaný, klasifikovaný alebo zabalený a označený spôsobom vhodným na prepravu a neobsahuje požadovanú sprievodnú dokumentáciu.

UPS neprepraví tovar, ktorý je zakázaný zákonom alebo nariadením akejkoľvek federálnej, štátnej alebo miestnej vlády v krajine pôvodu alebo určenia, alebo ktorý môže porušovať platné vývozné, dovozné alebo iné zákony alebo ohroziť bezpečnosť zamestnancov, zástupcov alebo dodávateľov alebo spôsob prepravy alebo, na základe nášho názoru, môže zašpiniť, spôsobiť pokazenie alebo inak poškodiť tovar alebo zariadenia, alebo ktorý je z ekonomického alebo prevádzkového hľadiska nevhodný na prepravu.

Posielanie zakázaných položiek na zmluvnom základe s UPS:

UPS môže na zmluvnom základe prijať niektoré položky uvedené na našom zozname ako zakázané ak sú od odosielateľa, ktorý pravidelne posiela určité množstvo a je schopný splniť všetky príslušné požiadavky.

Nie všetky komodity možno odosielať do všetkých krajín/oblastí.

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte miestnu pobočku UPS.

Spoločnosť UPS nesúhlasí s prepravou akýchkoľvek zakázaných predmetov. Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek iné ustanovenie v týchto podmienkach alebo prepravných podmienkach spoločnosti UPS, ak spoločnosť UPS zistí, že balík obsahuje akýkoľvek zakázaný predmet, musíte spoločnosti UPS zaplatiť dodatočný minimálny administratívny poplatok vo výške 130 EUR okrem akýchkoľvek ďalších príslušných poplatkov. Platba tohto poplatku žiadnym spôsobom neobmedzuje ani nevylučuje vašu zodpovednosť voči spoločnosti UPS, ktorá vyplýva z porušenia prepravných podmienok spoločnosti UPS, ani to neznamená, že spoločnosť UPS prijíma akúkoľvek zodpovednosť alebo sa vzdáva akýchkoľvek práv v súvislosti s takýmito zakázanými predmetmi.

Kontaktovať UPS