z
 • Service disruptions due to the conflict in UkraineViac
 • Service impacts related to Coronavirus Viac
Preskočiť na hlavný obsah

UPS Returns®

Pokyny k obchodným faktúram

Informácie uvedené na faktúre budú použité na colné prejednanie a stanovenie príslušných colných a daňových poplatkov v krajine určenia.

Uveďte nasledujúce informácie:

 1. Uveďte celé meno a adresu odosielateľa (obvykle sa jedná o vývozcu) v časti Informácie o odosielateľovi.
  • Nezabudnite uviesť meno a telefónne číslo kontaktnej osoby.
  • Podľa potreby uveďte DIČ alebo DIČ DPH.
 2. Uveďte celé meno a adresu príjemcu do políčka Poslať na adresu.
  • Uveďte cieľovú krajinu, provinciu/teritórium a poštové smerové číslo.
  • Aby sa zabezpečilo riadne colné prejednanie a doručenie, musíte uviesť meno a telefónne číslo kontaktnej osoby.
  • Podľa potreby uveďte DIČ alebo DIČ DPH príjemcu.  Toto číslo môžete uviesť v návratovom balíčku alebo na štítku na balíku.
 3. Uveďte dátum.
 4. Podľa potreby uveďte číslo nákupnej objednávky, faktúry alebo súhlasu s vrátením (nahliadnite do dokumentácie v návratovom balíčku od osoby vracajúcej tovar).
 5. Uveďte obchodné podmienky (Incoterm), ktoré definujú poplatky zahrnuté v celkovej hodnote na faktúre.  Medzi príklady patria cena a dopravné (CFR) a cena, poistenie a dopravné (CIF).
 6. Uveďte dôvod vývozu.  Medzi príklady patria oprava, vrátenie, nesprávne rozmery, vrátenie na ocenenie, predaj a dočasný dovoz.
 7. Nechajte políčko Kupujúci: prázdne.
 8. Uveďte kompletný popis a hodnotu každej samostatnej položky alebo komodity v zásielke.  Vyvarujte sa používania všeobecných pojmov ako "diely", "vzorky" alebo "oblečenie".  Jednotlivé popisy musia jasne definovať položku, z čoho je vyrobená a na čo sa používa.
 9.      Uveďte nasledujúce informácie ku každej položke:
  • Počet jednotiek: Počet položiek každej komodity.
  • Merné jednotky: Medzi príklady patria každý, tucet a prepravky.
  • Jednotný tarifný kód: Klasifikácia každej komodity.  Uveďte, ak je známa alebo dostupná.
  • Krajina pôvodu: Krajina/oblasť, v ktorej bola komodita vyrobená.
  • Jednotková hodnota: Peňažná suma stanovujúca hodnotu alebo cenu každej komodity.  V prípade vzoriek alebo predmetov nekomerčnej hodnoty musíte uviesť nominálnu a objektívnu trhovú hodnotu na colné účely.
  • Celková hodnota: Súčin počtu jednotiek a jednotkovej hodnoty.
  • Vyrovnávacia mena: Medzi príklady mien patria USD = americký dolár, EUR = euro a CAD = kanadský dolár.
 10. V prípade potreby uveďte doplňujúce poznámky. Sú to dodatočné informácie o komodite.  Medzi niektoré príklady poznámok uvádzajúcich použiteľné špeciálne podmienky  patria: "položka je vracaná na opravu a hodnota na colné účely je len" alebo "položka je dovážaná dočasne".
 11. Uveďte vyhlásenie o deklarácii. Jedná sa o právny výklad vyžadovaný Spojenými štátmi na faktúre ku komoditám, ku ktorým sa vyžaduje povolenie, oslobodenie od povolenia alebo výnimka.  Odporúčame vám, aby ste uviedli vyhlásenie ku každej komodite na faktúre.
 12. Uveďte celkovú sumu riadkov faktúry. Toto je suma všetkých predchádzajúcich riadkov faktúry.
 13. Podľa potreby uveďte zľavu alebo rabat. Toto je suma odčítaná od sumy celkovej hodnoty.
 14. Uveďte dopravné alebo prepravné poplatky, ak sú známe. Toto sú náklady na prepravu komodít. Ak sú započítané do celkovej sumy faktúry, uveďte ZAPOČÍTANÉ. V opačnom prípade nechajte toto políčko prázdne.
 15. Uveďte poplatky za poistné, ak sú známe. Toto je suma zaplatená za pokrytie obnovovacích nákladov. Ak sú započítané do celkovej sumy faktúry, uveďte ZAPOČÍTANÉ. V opačnom prípade nechajte toto políčko prázdne.
 16. Uveďte iné poplatky alebo navýšenia, ak sú známe.
 17. Uveďte celkovú sumu faktúry. Toto je celková suma všetkých súm.
 18. Pripojte podpis a uveďte pozíciu odosielateľa a dátum podpisu. Tieto informácie sú vyžadované pre všetky medzinárodné zásielky.
 19. Uveďte celkový počet balíkov v tejto zásielke.
 20. Uveďte celkovú hmotnosť všetkých balíkov v tejto zásielke. Musíte uviesť celkovú hmotnosť  v kilogramoch alebo hmotnostných librách.
 21. K vracanej zásielke pripojte jeden originál a dve kópie faktúry.
 22. Podpíšte faktúru a prepravný štítok.