z
  • Service disruptions due to the conflict in UkraineViac
Preskočiť na hlavný obsah

Podmienky používania internetovej lokality

PRED POUŽÍVANÍM TEJTO INTERNETOVEJ LOKALITY ("INTERNETOVÁ LOKALITA") SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVEJ LOKALITY. TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVEJ LOKALITY ("PODMIENKY POUŽÍVANIA") SPRAVUJÚ VÁŠ PRÍSTUP DO INTERNETOVEJ LOKALITY A JEJ POUŽÍVANIE. POUŽÍVANIE INTERNETOVEJ LOKALITY VÁM JE UMOŽNENÉ LEN POD PODMIENKOU, ŽE SÚHLASÍTE S DOLU UVEDENÝMI PODMIENKAMI POUŽÍVANIA. AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, NEVSTUPUJTE NA INTERNETOVÚ LOKALITU ANI JU NEPOUŽÍVAJTE. SPRÍSTUPNENÍM SI ALEBO POUŽÍVANÍM INTERNETOVEJ LOKALITY VY A ENTITA, KTORÚ OPRÁVNENE ZASTUPUJETE ("VY" ALEBO "VAŠE") PREJAVUJETE SÚHLAS SO ZAVIAZANÍM SA K TÝMTO PODMIENKAM POUŽÍVANIA.

1. Kvalifikačné predpoklady používateľa

Internetovú lokalitu prevádzkuje UPS a je dostupná len entitám a plnoletým osobám, ktoré môžu vytvoriť právne záväznú zmluvu(y) na základe platnej legislatívy. Ak nespĺňate tieto podmienky, nesmiete používať túto Internetovú lokalitu.

Späť na začiatok

2. Rozsah podmienok používania

Tieto Podmienky používania upravujú vaše používanie Internetovej lokality a všetkých aplikácií, softvéru a služieb (ďalej spoločne nazývané "Služby") dostupných na Internetovej lokalite, okrem prípadu, keď tieto Služby podliehajú samostatnej zmluve. Na používanie určitých Služieb a iných prostriedkov, ktoré vám boli poskytnuté na Internetovej lokalite ("Zmluva(y) o poskytovaní služieb"), sa vzťahujú špecifické podmienky a zmluvy. Každá takáto Zmluva o poskytovaní služieb je súčasťou príslušných Služieb alebo je uvedená prostredníctvom internetového odkazu spojeného s príslušnými Službami alebo v spojení s týmto internetovým odkazom.

Späť na začiatok

3. Zmena

UPS môže kedykoľvek revidovať a aktualizovať tieto Podmienky používania.  Ak budete používať Internetovú lokalitu aj po zmene týchto Podmienok používania, bude sa to považovať za súhlas s týmito zmenami. Každá oblasť Internetovej lokality môže byť zmenená, doplnená, vymazaná alebo aktualizovaná bez predchádzajúceho oznámenia na základe vlastného uváženia UPS. UPS môže tiež kedykoľvek, na základe vlastného uváženia, zmeniť alebo uvaliť poplatky na produkty a služby ponúkané prostredníctvom Internetovej lokality. UPS môže kedykoľvek, na základe vlastného uváženia, vytvoriť alebo zmeniť všeobecné pravidlá alebo limity týkajúce sa iných produktov a služieb UPS.

Späť na začiatok

4. Zmluvné podmienky služieb UPS

Tieto zmluvné podmienky služieb spoločnosti UPS (ďalej len „zmluvné podmienky služieb UPS“) pre dopravné a súvisiace služby poskytované spoločnosťou UPS sa vzťahujú na využívanie týchto dopravných a súvisiacich služieb z vašej strany prostredníctvom týchto internetových stránok, a to navyše k akýmkoľvek ďalším zmluvným podmienkam, ktoré sa môžu vzťahovať na túto transakciu tak, ako je uvedené v týchto podmienkach používania internetových stránok a v zmluve (zmluvách) o službách. Zmluvné podmienky služieb UPS sa týmto začleňujú do týchto podmienok používania, pričom všetky odkazy na podmienky používania v tomto dokumente budú v príslušnom rozsahu zahŕňať aj zmluvné podmienky služieb UPS.

Späť na začiatok

5. Informácie predložené prostredníctvom internetových stránok a služieb

Predkladanie informácií z vašej strany prostredníctvom internetových stránok a služieb sa riadi týmito podmienkami používania. Vyhlasujete a zaručujete sa, že všetky informácie, ktoré prostredníctvom internetových stránok alebo služieb poskytnete, budú za každých okolností presné a úplné, a že tieto informácie budete podľa potreby upravovať a aktualizovať.

Vzhľadom na osoby, ktorých osobné informácie poskytnete spoločnosti UPS prostredníctvom internetových stránok a služieb vyhlasujete, že máte oprávnenie poskytnúť tieto informácie spoločnosti UPS a že ste poskytli všetky nutné oznámenia a získali všetky nutné súhlasy so spracúvaním týchto informácií, ku ktorému môže v súvislosti s využívaním služieb z vašej strany dôjsť.

Späť na začiatok

6. Povolenie a vlastníctvo

Všetky práva na duševné vlastníctvo ("Duševné vlastníctvo") spojené s Internetovou lokalitou a jej obsahom ("Obsah") sú vo výlučnom vlastníctve UPS, jej pridružených spoločností a tretích strán. Obsah je chránený zákonom na ochranu autorských práv a inými zákonmi Spojených štátov a iných krajín. Prvky Internetovej lokality sú tiež chránené zákonom o obchodnej úprave, obchodnom tajomstve, nekalej súťaži a inými zákonmi a nesmú byť kopírované ani napodobňované v celku ani po častiach. Všetky špeciálne grafické objekty, ikony a iné položky, ktoré sa zobrazujú na Internetovej lokalite, sú ochranné známky alebo obchodné úpravy ("známky") spoločnosti UPS, jej pridružených spoločností alebo iných entít, ktoré udelili UPS právo a povolenie na používanie týchto známok a nesmú byť žiadnym spôsobom používané ani narušené bez výslovného písomného súhlasu UPS. Pokiaľ tieto Podmienky používania nestanovujú niečo iné, nesmiete žiadnym spôsobom kopírovať, reprodukovať, upravovať, prenajímať, požičiavať, predávať, vytvárať odvodené diela z, ukladať na server, prenášať ani distribuovať duševné vlastníctvo na tejto Internetovej lokalite bez písomného súhlasu UPS alebo príslušnej tretej strany. Pokiaľ nie je výslovne uvedené v tejto zmluve, UPS vám neudeľuje žiadne výslovné ani odvodené práva na duševné vlastníctvo UPS ani žiadnej tretej strany.

UPS vám udeľuje obmedzené, osobné, neprenosné, ďalej neprideliteľné, odvolateľné povolenie na (a) prístup a na používanie len Internetovej lokality, Obsahu a Služieb len spôsobom stanoveným UPS a (b) prístup k počítačovým a sieťovým službám ponúkaným na Internetovej lokalite ("Systémy UPS") a na ich používanie len spôsobom výslovne povoleným UPS. Okrem tohto obmedzeného povolenia, UPS neprenáša žiadnu účasť ani podiel na Systémoch UPS, informáciách ani údajoch dostupných cez Systémy UPS ("Informácie"), Obsah, Služby, Internetovú lokalitu ani na inom vlastníctve UPS tým, že vám umožní prístup na Internetovú lokalitu. Okrem rozsahu vyžadovaného zákonom alebo výslovne uvedeného v tejto zmluve, Obsah a/ani Informácie nesmú byť pretvárané, upravované, reprodukované, opakovane publikované, prekladané do žiadneho jazyka ani počítačového jazyka, prenášané v žiadnej forme ani žiadnymi prostriedkami, predávané ani redistribuované bez predchádzajúceho písomného súhlasu UPS. Bez výslovného súhlasu UPS nesmiete žiadnym spôsobom vytvárať, predávať, ponúkať na predaj, upravovať, reprodukovať, zobrazovať, verejne predstavovať, importovať, distribuovať, ďalej prenášať ani inak používať Obsah.

Späť na začiatok

7. Obmedzenia v používaní internetovej lokality

Popri iných obmedzeniach stanovených v týchto Podmienkach používania súhlasíte, že:

(a) Nesmiete pretvárať pôvodné informácie prenášané cez Internetovú lokalitu.
(b) Nebudete umiestňovať nepravdivé ani zavádzajúce informácie na Internetovú lokalitu.
(c) Nebudete používať ani si sprístupňovať žiadnu službu, informácie, aplikáciu ani softvér dostupný na Internetovej lokalite spôsobom, ktorý nie je výslovne povolený UPS.
(d) Nebudete zadávať ani kopírovať na Internetovú lokalitu žiadne informácie, ktoré obsahujú vírusy, trójske kone, červy, softvérové časované bomby ani iné počítačové programy, ktorých cieľom je poškodiť, narušiť obmedziť alebo získať kontrolu nad systémom, Internetovou lokalitou alebo Informáciami, alebo ktoré porušujú práva iných strán na duševné vlastníctvo (definované v nasledujúcom texte).
(e) Niektoré oblasti Internetovej lokality sú vyhradené pre zákazníkov UPS.
(f) Nesmiete používať ani pristupovať na Internetovú lokalitu ani do Systému UPS ani k službám žiadnym spôsobom, ktorý má, na základe posúdenia UPS, nepriaznivý vplyv na výkonnosť alebo fungovanie Systémov UPS, služieb alebo Internetovej lokality alebo narúša schopnosť oprávnených strán pristupovať do Systémov UPS, k službám alebo na Internetovú lokalitu.
(g) Nesmiete prispôsobovať ani používať prispôsobovacie nástroje na pripájanie častí alebo oblastí Obsahu alebo Informácií bez výslovného písomného súhlasu UPS.

Späť na začiatok

8. Prístup k Odosielacím systémom a Informáciám cez Internetovú lokalitu

Vaše používanie a prístup do Odosielacích systémov a k Informáciám podliehajú nasledujúcim podmienkam:

(a)  "Odosielacie systémy" pozostávajú zo Systémov UPS, ktorých účelom je umožniť sledovanie pohybu zásielok, času na ceste, vyhľadávanie pracovísk UPS, overovanie adries a iné funkcie a poskytovať iné informácie týkajúce zásielok alebo balíkov posielaných cez UPS.  Odosielacie systémy a Informácie získané z takýchto systémov ("Informácie o zásielke") môžete používať výlučne v spojení s balíkmi poslanými vami alebo vám alebo vo vašom mene a na žiaden iný účel. 
(b)  Odosielacie systémy a Informácie o zásielke sú súkromným vlastníctvom UPS.  UPS vás oprávňuje používať funkcie na sledovanie pohybu zásielok v rámci Odosielacích systémov výlučne na sledovanie pohybu zásielok, ktoré ste predložili alebo ktoré vám majú byť doručené prostredníctvom UPS a na žiaden iný účel.  Nie ste nijako oprávnený sprístupňovať Informácie o zásielke na žiadnej internetovej lokalite ani ich inak reprodukovať, distribuovať, kopírovať, ukladať, používať ani predávať Informácie o zásielke za účelom dosiahnutia obchodného zisku bez výslovného písomného súhlasu UPS.  Toto je osobná služba, takže vaše práva na používanie Odosielacích systémov ani Informácie o zásielke nie sú prevoditeľné.  Každý prístup a používanie, ktoré nie je v súlade s týmito podmienkami, je neoprávnené a prísne zakázané.
(c)  Akékoľvek používanie automatizovaných dopytovacích zariadení, robotov a nástrojov, programov, skriptov na opakované získavanie a extrahovanie údajov a iných mechanizmov s podobou funkcionalitou je výslovne zakázané.

Späť na začiatok

9. Odkazy

(a) Odkazy na externé lokality. Internetová lokalita môže obsahovať odkazy na internetové lokality a zdroje tretích strán (spoločne nazývané "Prepojené lokality"). Tieto Prepojené lokality sú určené výlučne na uľahčenie a nie ako súhlas UPS s obsahom na týchto Prepojených lokalitách. UPS neručí za správnosť, presnosť, podanie ani kvalitu žiadneho obsahu, softvéru, služby ani aplikácie nachádzajúcej sa na Prepojenej lokalite. UPS nezodpovedá za dostupnosť Prepojených lokalít ani za obsahu ani aktivity na týchto lokalitách. Ak sa rozhodnete vstúpiť na Prepojené lokality, robíte to na vlastné riziko. Vaše používanie Prepojených lokalít navyše podlieha platným pravidlám, obchodným podmienkam a podmienkam používania, okrem iného vrátane pravidiel ochrany osobných údajov platných na Prepojenej lokalite.
(b) Odkazy na interné stránky. Odkazovanie na akúkoľvek stránku Internetovej lokality inej ako http://www.ups.com cez odkaz s jednoduchým textom je prísne zakázané, pokiaľ nie je podpísaná špeciálna zmluva o používaní odkazov s UPS. Každá internetová lokalita alebo iné zariadenie, ktoré odkazuje na http://www.ups.com alebo akúkoľvek stránku dostupnú v rámci tejto lokality, nesmie (a) duplikovať Obsah, (b) používať prehliadač ani ohraničenú oblasť okolo Obsahu, (c) žiadnym spôsobom naznačovať, že UPS alebo niektorá z jej pridružených spoločností schvaľuje túto lokalitu alebo produkty ponúkané na tejto lokalite, (d) skresľovať skutkovú podstatu, vrátane jej vzťahu k UPS a ktorejkoľvek z jej pridružených spoločností, (e) prezentovať nepravdivé informácie o produktoch alebo službách UPS, a (f) používať žiadne logo ani známku UPS ani žiadnej z jej pridružených spoločností bez výslovného písomného súhlasu UPS.

Späť na začiatok

10. Predkladanie návrhov

UPS neakceptuje nápady, koncepcie ani postupy pre nové služby ani produkty podané cez Internetovú lokalitu ("Poznámky").  Ak dostaneme takéto Poznámky, súhlasíte, že (a) nebudú považované za dôverné ani proprietárne, (b) UPS ani jej pridružené spoločnosti nie sú povinné uchovávať takéto informácie v tajnosti a (c) UPS nadobudne neobmedzené, neodvolateľné, celosvetové právo na bezplatné používanie, komunikovanie, reprodukovanie, publikovanie, zobrazovanie, distribúciu a využívanie týchto Poznámok akýmkoľvek spôsobom na základe vlastného uváženia. 

Späť na začiatok

11. Ukončenie zmluvy

Súhlasíte, že UPS, na základe vlastného uváženia, môže kedykoľvek a z akéhokoľvek alebo žiadneho dôvodu ukončiť alebo pozastaviť vaše používanie Internetovej lokality, Systémov UPS, informácií, služieb a obsahu na základe vlastného uváženia, a to aj v prípade ak sú prístup a používanie stále povolené iným osobám.  Po takomto pozastavení alebo ukončení musíte ihneď (a) prestať používať Internetovú lokalitu a (b) zničiť všetky vytvorené kópie akéhokoľvek obsahu.  Pristupovanie na Internetovú lokalitu, do Systémov UPS, sprístupňovanie Informácií alebo Služieb po takomto ukončení, pozastavení alebo zrušení sa považuje za priestupok.  Navyše súhlasíte, že UPS nezodpovedá vám ani inej strane za ukončenie ani pozastavenie vášho prístupu na Internetovú lokalitu, do Systému UPS, k Informáciám a/ani Službám.

Späť na začiatok

12. Odopretie záruky

UPS NERUČÍ ZA VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ POUŽITÍM INTERNETOVEJ LOKALITY, SYSTÉMOV UPS, SLUŽIEB, INFORMÁCIÍ ANI OBSAHU.  POUŽÍVATE ICH NA VLASTNÉ RIZIKO.

INTERNETOVÁ LOKALITA, SYSTÉMY UPS, INFORMÁCIE, SLUŽBY A OBSAH SÚ POSKYTOVANÉ "TAK AKO SÚ".  UPS, JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, JEJ DODÁVATELIA, V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM, SA VZDÁVAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH AJ PREDPOKLADANÝCH, ZÁKONOM A INAK STANOVENÝCH, OKREM INÉHO VRÁTANE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, NENARUŠENIA PRÁV TRETÍCH STRÁN A VHODNOSTI NA PRÍSLUŠNÝ ÚČEL.  UPS ANI JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ ANI DODÁVATELIA NERUČIA ZA PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ, BEZPEČNOSŤ ANI VČASNOSŤ OBSAHU, INFORMÁCIÍ ANI SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH CEZ POUŽÍVANIE INTERNETOVEJ LOKALITY ANI SYSTÉMOV UPS.  ŽIADNE INFORMÁCIE, KTORÉ STE ZÍSKALI PROSTREDNÍCTVOM TEJTO INTERNETOVEJ LOKALITY, NEVYTVÁRAJÚ ZÁRUKU, KTORÁ NIE JE VÝSLOVNE UVEDENÁ SPOLOČNOSŤOU UPS V TÝCHTO PODMIENKACH POUŽÍVANIA.

NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ OBMEDZENIE PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY, TAKŽE OBMEDZENIA A ODOPRETIA V TEJTO ČASTI SA NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.  AK JEDNÁTE AKO SPOTREBITEĽ, VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ NEMOŽNO ODOPRIEŤ, AK EXISTUJÚ, NIE SÚ OVPLYVNENÉ TÝMITO USTANOVENIAMI.  SÚHLASÍTE A POTVRDZUJETE, ŽE OBMEDZENIA A ODOPRETIA ZODPOVEDNOSTI A ZÁRUKY UVEDENÉ V TÝCHTO PODMIENKACH POUŽÍVANIA SÚ FÉROVÉ A ODÔVODNENÉ.

Späť na začiatok

13. Obmedzenie zodpovednosti

V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM A V ROZSAHU, V KTOROM UPS INAK ZODPOVEDÁ ZA ŠKODU, UPS ZODPOVEDÁ LEN ZA SKUTOČNÉ ŠKODY.  V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM, UPS, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, JEJ DODÁVATELIA ANI TRETIE STRANY UVEDENÉ NA INTERNETOVEJ LOKALITE V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDAJÚ ZA VEDĽAJŠIE, NEPRIAME, ZVÝŠENÉ, NADRÁMCOVÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, STRATU ZISKU ANI ŠKODY VYPLÝVAJÚCE ZO STRATY ÚDAJOV ANI PRERUŠENIA PODNIKANIA V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ INTERNETOVÚ LOKALITU, SYSTÉMY UPS, INFORMÁCIE, SLUŽBY ANI OBSAH, NA ZÁKLADE ZÁRUKY, ZMLUVY, DELIKTU, TRESTNÉHO ČINU ALEBO AKÉHOKOĽVEK INÉHO ZÁKONNÉHO PREDPOKLADU, A BEZ OHĽADU NA TO, ČI UPS SI JE ALEBO NIE JE VEDOMÁ MOŽNOSTI VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD.  V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SA OPRAVNÉ PROSTRIEDKY, KTORÉ MÁTE K DISPOZÍCII V ZMYSLE TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA, POVAŽUJÚ ZA VÝLUČNÉ A OBMEDZUJÚ SA LEN NA TIE OPRAVNÉ PROSTRIEDKY, KTORÉ SÚ V TÝCHTO PODMIENKACH POUŽÍVANIA VÝSLOVNE UVEDENÉ. 

Späť na začiatok

14. Súlad s legislatívou vrátane kontroly vývozu

Súhlasíte, že bude používať Internetovú lokalitu striktne v súlade so všetkými platnými zákonmi, pravidlami a nariadeniami a spôsobom, ktorý, na základe výlučného uváženia spoločnosti UPS, neovplyvňuje negatívne dobré meno ani reputáciu UPS a neprijmete žiadne opatrenia, ktoré by mohli spôsobiť, že sa UPS dostane do rozporu s platnými zákonmi, pravidlami alebo nariadeniami vzťahujúcimi sa na UPS.

UPS a Internetová lokalita sa nachádzajú v Spojených štátoch.  Spojené štáty a niektoré iné jurisdikcie kontrolujú vývoz produktov a informácií.  Súhlasíte s dodržiavaním všetkých takýchto platných obmedzení, a že nebudete vyvážať ani spätne vyvážať Obsah (vrátane softvéru a služieb) do krajín ani osobám zakázaným na základe amerických a iných platných vývozných zákonov a nariadení.  Ak sprístupníte a načítate Obsah (vrátane softvéru a Služieb) alebo Informácie, znamená to, že sa nenachádzate v krajine, kde je takýto vývoz zakázaný, alebo nie ste osoba ani entita, ktorej je takýto vývoz zakázaný.  Plne zodpovedáte za dodržanie súladu so zákonmi miestnej jurisdikcie a všetkými ostatnými platnými zákonmi týkajúcimi sa dovozu, vývozu a opätovného vývozu Obsahu (vrátane softvéru a Služieb).

Späť na začiatok

15. Prehlásenia o nadchádzajúcich udalostiach

Okrem historických informácií uvedených v tomto dokumente, prehlásenia na tejto lokalite predstavujú výhľadové prehlásenie s významom podľa Časti 27A Zákona o cenných papieroch z roku 1933 a Časti 21E Zákona o burze cenných papieroch z roku 1934. Tieto výhľadové prehlásenia zahŕňajú určité riziká a neistotu, vrátane prehlásení týkajúcich sa zamýšľaných, predpokladaných a skutočných očakávaní spoločnosti UPS a jej manažmentu z hľadiska strategického smerovania, vyhliadok a budúcich výsledkov spoločnosti. Určité faktory môžu spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú významne líšiť od výsledkov uvedených vo výhľadoch, takými faktormi môžu byť ekonomické a iné podmienky na trhoch na ktorých pôsobíme, naše konkurenčné prostredie, dlhodobé regulačné, ekonomické a iné vplyvy vyplývajúce z udalostí z 11. septembra 2001, štrajky, prerušenie a spomalenie prác, vládne nariadenie, nárast cien leteckého a motorového paliva, cyklické a sezónne výkyvy našich prevádzkových výsledkov, prípadne iné riziká rozobrané v materiáloch, ktoré spoločnosť predkladá Komisii pre cenné papiere a burzu, pričom príslušný obsah týchto materiálov sa považuje za súčasť tohto dokumentu.

Späť na začiatok

16. Jurisdikcia


V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM, TÝMTO VÝSLOVNE SÚHLASÍTE, ŽE AKÉKOĽVEK KONANIE TÝKAJÚCE SA ALEBO VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO POUŽÍVANIA INTERNETOVEJ LOKALITY, SYSTÉMOV UPS, INFORMÁCIÍ, SLUŽIEB A OBSAHU SA BUDE RIEŠIŤ NA ŠTÁTNOM ALEBO FEDERÁLNOM SÚDE SÍDLIACOM V OKRESE FULTON V ŠTÁTE GEORGIA V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH A VÝSLOVNE SA ZRIEKATE AKEJKOĽVEK NÁMIETKY, KTORÚ BY STE MOHLI MAŤ TERAZ ALEBO V BUDÚCNOSTI VO VECI SÍDLA PRÍSLUŠNÉHO SÚDU ALEBO JURISDIKCIE TAKÉHOTO KONANIA.  SÚHLASÍTE, ŽE KAŽDÉ NÁROKOVANIE A PREDMET ŽALOBY TÝKAJÚCE SA ALEBO VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO POUŽÍVANIA INTERNETOVEJ LOKALITY, SYSTÉMOV UPS, INFORMÁCIÍ, SLUŽIEB A/ALEBO OBSAHU MUSIA BYŤ PODANÉ DO JEDNÉHO (1) ROKA OD VZNIKU TAKÉHOTO NÁROKU ALEBO PREDMETU ŽALOBY.

Späť na začiatok

17. Rozhodujúce právo a jazyk

V maximálnom rozsahu povolenom zákonom, tieto Podmienky používania sa riadia medzinárodným hmotným právom štátu Georgia, USA, okrem (i) prípadov konfliktu s ustanoveniami zákonov štátu Georgia; (ii) Dohody Spojených národov o zmluvách týkajúcich sa medzinárodného predaja tovarov; (iii) Konvencie o hraničnom období pri medzinárodnom predaji tovarov z roku 1974; a (iv) protokolu dopĺňajúceho Konvenciu z roku 1974, podpísanú vo Viedni 11. apríla 1980.  V maximálnom rozsahu povolenom zákonom, hlavným jazykom týchto Podmienok používania je angličtina.  Každý preklad slúži len na uľahčenie a anglickú verziu si môžete pozrieť (a) vrátením sa na domovskú stránku krajiny, ktorú ste si zvolili, (b) kliknutím na odkaz English v hornej časti stránky a (c) potom kliknutím na odkaz na Podmienky používania Internetovej lokality nachádzajúci sa v dolnej časti stránky.

Späť na začiatok

18. Všeobecné informácie

Nemôžete postúpiť tieto Podmienky používania ani žiadne svoje výhody, práva ani záväzky vyplývajúce z týchto Podmienok používania.  Ak je niektoré z ustanovení týchto Podmienok používania vyhlásené za neplatné súdom príslušnej jurisdikcie, neplatnosť takéhoto ustanovenia neovplyvní platnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok používania a tieto ostávajú v plnej platnosti a účinnosti.  Vzdanie sa niektorej z týchto Podmienok používania nesmie byť považované za ďalšie ani trvalé vzdanie sa takejto zmluvnej podmienky ani inej zmluvnej podmienky.

Späť na začiatok

19. Písomný dokument

Tieto Podmienky používania si môžete uchovať v písomnej podobe pre neskoršie použitie ich vytlačením a založením do vlastných záznamov a zároveň sa vzdávate akéhokoľvek ďalšieho nároku, aby tieto Podmienky používania boli zdokumentované v písomnej podobe.

Späť na začiatok

20. Kompletná zmluva

POKIAĽ NIE JE VÝSLOVNE UVEDENÉ V SAMOSTATNOM POVOLENÍ, ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ALEBO V INEJ PÍSOMNEJ ZMLUVE MEDZI VAMI A UPS ALEBO V PRÍSLUŠNOM SPRIEVODCOVI SADZBAMI A SLUŽBAMI UPS ALEBO V TARIFÁCH UPS, TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA PREDSTAVUJÚ CELÚ ZMLUVU MEDZI VAMI A UPS Z HĽADISKA POUŽÍVANIA INTERNETOVEJ LOKALITY, SYSTÉMOV UPS A AKÉHOKOĽVEK SOFTVÉRU, SLUŽBY, INFORMÁCIÍ A OBSAHU UVEDENÉHO V TEJTO ZMLUVE A NAHRÁDZAJÚ VŠETKY ROZHOVORY, KOMUNIKÁCIU, KONVERZÁCIU A DOHODY TÝKAJÚCE SA UVEDENÉHO PREDMETU. 

Späť na začiatok

21. Pre rezidentov provincie Quebec

Strany vyhlasujú, že chceli, aby tieto Podmienky používania a všetky dokumenty s nimi spojené, súčasné alebo budúce, boli napísané len v angličtine.

Les parties déclarent par les présentes qu’ils exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.

Späť na začiatok

22. Služby zákazníkom

Ak máte otázky alebo poznámky k Internetovej lokalite, môžete ich poslať na Oddelenie služieb zákazníkom UPS.

Späť na začiatok