z
  • Service disruptions due to the conflict in UkraineViac
Preskočiť na hlavný obsah

Záruka vrátenia peňazí

UPS ponúka pri niektorých službách a zvolených destináciách bezplatnú záruku vrátenia peňazí. Ak chcete zistiť, či sa vzťahuje na vašu zásielku, prejdite na "Vypočítať čas doručenia" v časti Posielanie alebo Zdroje na www.ups.com a zadajte informácie o svojej zásielke. Prípadne kontaktujte miestne Oddelenie služieb zákazníkom UPS a požiadajte o informácie. Ak využijete službu záruky vrátenia peňazí a my doručíme zásielku mimo záväzného času uvedeného na príslušnej službe, na požiadanie vám preplatíme službu alebo vám pripíšeme kredit vo výške prepravných poplatkov (alebo príslušnej časti z celkovej sumy, ak nebol splnený časový limit len pri niektorých balíkoch), bez DPH, ciel, daní, pod podmienkou, že sú splnené nasledujúce podmienky:

a) prepravná dokumentácia (vrátane štítkov) musí byť správne vyplnená a príslušný balík musí obsahovať papierové štítky vyrobené cez UPS OnLineTM Shipping Solutions alebo inak v súlade so "Sprievodcom štítkami UPS";

b) všetka ďalšia dokumentácia vyžadovaná krajinou pôvodu alebo destinácie alebo akoukoľvek inou tranzitnou krajinou musí byť úplne a presne vyplnená a musí byť priložená k balíku;

c) v prípade potreby, balík musí obsahovať smerovací štítok pre sobotné doručenie (pri destináciách, pre ktoré je táto služba dostupná);

d) zásielka musí byť doručená do UPS v alebo pred najneskorším časom vyzdvihovania stanoveným našou spoločnosťou pre garantované doručenie;

e) musíte oznámiť svoju žiadosť o reklamáciu UPS v písomnej podobe alebo telefonicky do 15 dní od dátumu naplánovaného doručenia a uviesť meno/názov a adresu príjemcu, dátum poslania, hmotnosť balíka a číslo zásielky UPS;

f) zásielka nemôže vyžadovať dodatočnú manipuláciu ako je opísané v Dodatočnej manipulácii sekcii poplatkov na www.ups.com.

g) odosielateľ musí poskytnúť včasné odovzdanie všetkých príslušných informácií spoločnosti UPS. Včasné odovzudanie, ako sa používa v týchto Podmienkach, sa vzťahuje na elektronický prenos všetkých príslušných informácií (vrátane, ale nielen, úplného mena príjemcu, úplnej adresy doručenia a rozmerov a hmotnosti zásielky) do UPS 15 minút pred posledným nami určeným časom vyzdvihnutia pre garantované doručenie

Záruka nie je platná, ak neskoré doručenie bolo spôsobené nesúladom balíka s obmedzeniami a podmienkami služieb stanovenými v našich Prepravných podmienkach, z dôvodu udalostí mimo našej kontroly (vyššia moc) alebo v dôsledku pozastavenia prepravy alebo realizácie zástavného práva v súlade s Prepravnými podmienkami.