Gå till huvudinnehåll

Tilläggsavgifter

Tilläggsavgifter

Tilläggstjänst

Pris (SEK)

Skicka sändningar

Valutaomvandling 0,75% av det omvandlade beloppet

Överskridna maxdimensioner*

SEK 368,00 per paket

Tilläggsavgift för stort paket* SEK 368,00 per paket

Tilläggsavgift för specialhantering av olevererbara sändningar

SEK 50,00 per försändelse för internationella tjänster

Adresskorrigering

SEK 62,00 per sändning

Mottagare/Tredje part vägrar att betala

SEK 107,00 per sändning

Tilläggsavgift för saknat eller ogiltigt kundnummer

SEK 107,00 per sändning

Underskrift krävs

Vuxen persons underskrift krävs

SEK 9,50 per sändning

SEK 28,00 per sändning

Administrativ avgift för tull- och momshantering SEK 178,00 per sändning

UPS carbon neutral (per paket/per pall)

Avgiften är SEK 1 per paket för försändelser inrikes med servicealternativen UPS Express Plus, UPS Express och UPS Express Saver. Avgiften är SEK 2 per paket för försändelser inom EU med servicealternativen UPS Express Plus, UPS Express, UPS Express Saver och UPS Standard, samt för försändelser till Liechtenstein, Norge och Schweiz med servicealternativet UPS Standard. Avgiften är SEK 5,50 per paket för försändelser utanför EU med servicealternativen UPS Express Plus, UPS Express, UPS Express Saver, samt för alla försändelser med servicealternativet UPS Expedited.
SEK 135 per pall för UPS Worldwide Express Freight-sändningar.

Skicka och ta emot sändningar

Hämtnings- och leveransservice till avlägsna områden, (per kg eller minimibeloppet om det är högre)

Hämtnings- och leveransservice till extra avlägsna områden, (per kg eller minimibeloppet om det är högre)

4,00/211,00 för inrikes och utrikes


5,30/262,00 för inrikes och utrikes

Tillägg för extra hantering*

SEK 42,00 per paket

Alla andra bastjjnster
Leverans till bostad

Freight

Leverans till bostad

Lördagsleverans

 

SEK 23,00 per sändning

 

SEK 790,00 per sändning

SEK 1470,00 per sändning

Dröjsmålsränta (det belopp som är lägst av procentsats av fakturerat belopp och maxbelopp) 8,00%/50,00
Avgift för överdimensionerade pallar SEK 821,00 per pall

Förtullningsservice - Import

Återinförselavgift SEK 250,00 per sändning
Temporär import SEK 500,00 per sändning
Temporär Export SEK 500,00 per sändning

Tulldeklarationer som överstiger 5 varulinjer
(per varje ytterligare linje)

SEK 87,00 (per varje ytterligare linje)

Transitering (Bonded Transfer) med UPS garanti

SEK 610,00 per sändning

Avgift för hantering av transitering (Bonded Transfer)

SEK 180,00 per sändning

Lagerkostnad (efter 3 arbetsdagar)

SEK 220,00 (pkt/dag)

Hanteringsavgift för kunder utan UPS-konto (för det utlagda beloppet/minimibeloppet om det är högre)

3,20%/126,00

Omprövning

SEK 950,00 per sändning

Utläggsersättning (avgift i % av det utlagda beloppet eller minimibeloppet om det är högre)

3,20%/126,00

Icke rutinmässig införtullning

importIcke rutinmässig införtullning export

SEK 430,00 per sändning

SEK 435,000 per sändning

Övriga serviceavgifter SEK 500,00 per sändning
Avgift för provisorisk förtullning SEK 520,00 per sändning
Skicka SAD-dokument SEK 65,00 per sändning
Införsel under andra statliga myndigheter (Other Government Agency Entry) SEK 510,000 per sändning
Inspektionsavgift SEK 500,00 per sändning
Intra-EU transitavgift SEK 600,00 per sändning

InförselavgiftÅterinförselTemporär import / Import- eller exportgaranti

SEK 130,00 per sändning

SEK 260.00 per sändning

SEK 500.00 per sändning

Förtullningsservice - Export

Specialinförsel

Ytterligare tullpositioner/Komplex införsel

SEK 47,00 /extra varulinjer > 5

Lagerförvaring

SEK 161,00 /per Pkt/dag (efter 2 arbetsdagar)

Omprövning

SEK 475,00 per sändning

Tullinspektion

SEK 190.00 per sändning

Icke rutinmässig införtullning

SEK 190.00 per sändning

Preferensdokument

SEK 430.00 per sändning

Exportformaliteter vid utförsel

SEK 190.00 per sändning
Tillbaka till början

Tilläggsavgift för stort paket

En tilläggsavgift för stort paket tillkommer för varje UPS-paket vars längd plus omkrets [(2 x bredd) + (2 x höjd)] tillsammans överstiger 330 cm men inte överstiger UPS maxstorlek på 419 cm.

Stora paket har en lägsta faktureringsbar vikt på 40 kilo, förutom tilläggsavgiften för stora paket.

En extra hanteringsavgift kommer inte att appliceras när tilläggsavgift för Stort paket har tillämpats.

Tillbaka till början

Tilläggsavgift för saknat eller ogiltigt kundnummer

Ett kundnummer är ogiltigt om det inte är rätt kundnummer för den part som ska faktureras, eller om kundnumret tillhör en mottagare eller tredje part som inte betalar fraktkostnaderna.

 • En avgift per sändning tillkommer för inrikes (om tillgängligt) och internationella sändningar där kundnumret saknas eller är ogiltigt. Om mottagaren eller tredje part dessutom inte betalar fraktkostnaderna, kommer den ursprungliga avsändaren att faktureras en vägringsavgift plus fraktkostnaderna.

Tillbaka till början

Överskridna maxdimensioner

Paket med en verklig vikt på mer än 150 lbs (70 kg), som är längre än 108 tum (270 cm) eller vars sammanlagda längd och omkrets överstiger 165 tum (419 cm) som mäts för att fastställa den fakturerbara vikten accepteras inte för transport. Dessa paket debiteras med en avgift för Överskridna maxdimensioner i tillägg till alla övriga avgifter och kostnader om de upptäcks i UPS nätverk för pakettransport. Paket som överstiger 165 tum (419 cm) i sammanlagd längd och omkrets kommer också att debiteras med en tilläggsavgift för Stort paket.

Tillbaka till början

Införselavgift

När en sändning importeras (till Sverige eller Frankrike) och om du är en registrerad importör för momsbetalning, kommer UPS att förbereda importklareringen åt dig. Processen innebär kontroll av bifogad tullfaktura och färdigställande av de införselförberedelser som krävs av tull- och skattemyndigheterna. Det inkluderar beräkning av gällande tull och moms för varje varutyp som sändningen innehåller samt överföring av tulldeklaration till tullen så att paketet kan frigöras från tullager.

UPS kommer att ta ut en införselavgift för att täcka kostnader för hantering, administration samt lokaler för tullklarering.

Tillbaka till början

Adresskorrigering

Om en adress är fel gör vi varje rimlig ansträngning för att hitta rätt adress och leverera sändningen så länge det är inom samma destinationsland. En tilläggsavgift för denna service debiteras avsändaren. Tilläggsavgiften för adresskorrigering hittar du i tabellen över tilläggsavgifter.

Tillbaka till början

Förtullningsservice

UPS förtullningsservice tillhandahålls utan extra kostnad för rutinmässig förtullning. Vårt mål är alltid att tillhandahålla en enkel, smidig process och snabb tullklarering så att dina varor kan levereras i tid. Förberedelserna för tullklareringen börjar redan när din sändning är på väg, tack vare förhandsinformationen som skickas via UPS nätverk. Myndighetsbestämmelser kräver specifik dokumentation för internationella sändningar och UPS erbjuder expertservice för förberedelser av kompletta och korrekta exportdokument. Vi erbjuder alternativa förtullningstjänster för att hjälpa dig förebygga oförutsedda förseningar av sändningen. En tilläggsavgift kan tillkomma för en del av dessa tjänster. Tilläggsavgifterna hittar du i tabellen övertilläggsavgifter.

Tilläggsavgifterna som kan tillkomma för tullklareringsprocedurer inkluderar, men inskränker sig inte till, följande:

 • klareringsprocedurer som inkluderar en annan myndighet än tullen
 • transitprocedur
 • lagringskostnader
 • tullgranskning
 • kostnader efter tullgranskning
 • sändningar tullklarerade av tredje part


Kontakta din UPS-representant för fullständig information. Moms ingår inte i tilläggsavgifterna.

Tillbaka till början

UPS carbon neutral

UPS carbon neutral är ett alternativ för kunder som är medvetna om sin miljöpåverkan och som gör något positivt åt det. När du använder UPS carbon neutral visar du dina åtaganden när det gäller klimatförändringar, och det låter dig och dina mottagare dela detta åtagande. När du väljer UPS carbon neutral kommer en fast avgift att läggas till din faktura för varje försändelse du valt.

Tillbaka till början

Valutaomvandling

Avgifter som debiteras en betalares konto i en utländsk valuta räknas om till betalarens valuta, enligt en växelkurs som fastställs med hjälp av de större bankerna en gång i veckan.

Tillbaka till början

Utläggsersättning

UPS kvalificerade förtullningsagenter har bred erfarenhet av komplicerade sändningar. Elektronisk överföring av sändningsdata gör att tullklareringen går snabbare. UPS kan betala in tull, moms och andra statliga avgifter för kundens räkning. Tilläggsavgiften för utläggsersättning kan du se i tabellen över tilläggsavgifter.

Tillbaka till början

Tilläggsavgifter för avlägsna och extra avlägsna områden

Tilläggsavgift för avlägsna områden
UPS erbjuder en upphämtnings- och leveranstjänst i både avlägsna områden och i tätorter. En extra avgift tillkommer för varje sändning som hämtas och/eller levereras i ett avlägset område.

Tilläggsavgift för extra avlägsna områden
Denna tilläggsavgift gäller för leverans till eller upphämtning från ett område som ligger utanför UPS avlägsna områden och som är mer svårtillgängligt för upphämtningar och leveranser (inhemska och internationella tjänster).

Tillbaka till början

Vidarebefordringsavgift för tull och skatter

Den här avgiften gäller sändningar utanför EU, när den som betalar tullavgifterna och skatterna inte befinner sig i destinationslandet. Avgiften debiteras den som betalar för frakten.

Tillbaka till början

Tillägg för extra hantering

Extra hantering tillämpas för följande:

 • alla artiklar som är inneslutna i en ytterförpackning av metall eller trä
 • alla cylinderformade föremål, till exempel tunnor, trummor, hinkar eller däck, som inte är helt inneslutna i en ytterförpackning av wellpapp
 • alla paket där den längsta sidan överstiger 122 cm eller där den näst längsta sidan överstiger 76 cm
 • alla paket med en verklig vikt som överstiger 32 kg
 • varje paket i en sändning där den genomsnittliga vikten per paket är större än 32 kg och vikten för varje paket inte har specifierats i källdokumentet eller i det UPS-system för automatiserad sändning som har använts.

UPS förbehåller sig också rätten att bedöma avgiften för extra hantering för paket som, enligt UPS uppfattning, behöver extra hantering.

Med tanke på den extra hantering som krävs från vår sida, och den eventuella försening som det kan medföra, gäller därför inte UPS pengarna-tillbaka-garanti för dessa sändningar. UPS kommer därför inte att återbetala transportkostnader för sändningar som kräver extra hantering och inte levereras inom den tidsram som normalt gäller för dessa sändningar.

Tillbaka till början

Dröjsmålsränta

UPS kommer att skicka en faktura till dig för den service som vi har utfört. Betalningsdatumet anges på fakturan. Om vi inte erhållit betalning i tid, debiterar vi dröjsmålsränta. Räntesatsen (som bestäms på basis av rådande ränteläge) framgår av fakturan.

Tillbaka till början

Påminnelseavgift

UPS kommer att skicka en faktura till dig för den service som vi utfört. Om betalningen för en faktura är förfallen kan UPS ta ut en påminnelseavgift. Denna avgift tillkommer på din nästa UPS-faktura. Avgiften tillkommer utöver eventuell dröjsmålsränta och juridiska rättigheter och åtgärder som är tillgängliga för UPS.

Tillbaka till början

Avgift för överdimensionerade pallar

Beroende på ursprung och destination kan denna tilläggsavgift tillämpas på vissa UPS Worldwide Express Freight-försändelser. För att avgöra om ett visst ursprungs- eller destinationsland har en övre gräns för palldimensioner, vänligen gå in på www.ups.com/worldwideexpressfreight.

Tillbaka till början

Mottagare/tredje part vägrar att betala

Om mottagaren eller en tredje part har utsetts att betala transportkostnaderna, och det visar sig att kundnumret som har angivits för debitering är fel eller saknas, kommer UPS att leta i sina register efter rätt kundnummer. Vare sig kundnumret hittas eller inte debiteras en administrativ avgift till avsändaren.

Tillbaka till början

Leverans till bostäder

UPS tillhandahåller leveranser till såväl hemadresser som arbetsplatser. En hemleverans är en leverans som går till ett hem, inklusive till företag som är baserade i hemmet. En extra kostnad tillkommer för varje sändning som går till en hemadress.

Tillbaka till början

Vuxen persons underskrift krävs

Använd "Vuxen persons underskrift krävs" för att förhindra att minderåriga tar emot leveranser av lagliga eller andra skäl. Detta kan gälla alkoholhaltiga drycker och tobak, eller bara varor som du föredrar att en vuxen tar emot.

Tillbaka till början

Underskrift krävs

Normalt kräver UPS mottagares underskrift för alla leveranser. Ett undantag är leveranser i vissa länder där "Lämna på angiven plats" (leverans på en förutbestämd plats på mottagarens område utan krav på underskrift) eller "Lämna i brevfack" tillåts. Lämna i brevfack är ett säkert alternativ som tillåter chauffören att lämna vissa bostadsleveranser i ett säkert brevfack utan krav på underskrift så att leverans kan utföras utan att mottagaren behöver vara på plats för att ta emot paketet.

Använd Underskrift krävs för att förhindra användning av "Lämna på angiven plats" eller "Lämna i brevfack" i länder där dessa alternativ är tillgängliga.

Tillbaka till början

Specialhantering av olevererbara sändningar

När UPS har vidtagit åtgärder för att försöka leverera en internationell sändning men inte har lyckats kommer vi att hantera din sändning enligt dina instruktioner. Detta efter att först på alla sätt försökt leverera sändningen. Transportkostnad plus en tilläggsavgift debiteras avsändaren för varje olevererbar sändning. Kontakta ditt lokala UPS-kontor för ytterligare information.

För alla sändningar inom EU och inom ditt land kommer vi automatiskt att returnera din sändning med servicalternativet UPS Standard (om tillgänglig). Transport- och bränsleavgifter tillkommer.

Tillbaka till början

Skatter

I våra tilläggsavgifter och avgifter för alternativ service ingår inte skatter. När moms utgår debiteras denna enligt gällande skattesats.

Tillbaka till början

Posthanteringsavgift

Avgift för att ta emot deklarationen via post, ingen avgift för e-post.

Tillbaka till början

Avgift för provisorisk förtullning

Denna avgift tillämpas om uppgifter saknas på importdokumenten så att förtullning inte kan utföras utan att UPS kontaktar mottagaren. Avgiften tillämpas även om kunden själv ber UPS att kontakta dem före förtullningen.

Tillbaka till början

Återinförselavgift

Om det på importfakturan framgår att det är en vara som kommer i retur men det saknas uppgifter för att slutföra deklarationen, så att kunden måste kontaktas, tillkommer en extra avgift..

Tillbaka till början

Lagerkostnad

En avgift tas ut efter fem arbetsdagar, per paket och dag.

Tillbaka till början

Här hittar du mer information