Användarvillkor för UPS webbplats

VAR VÄNLIG LÄS NOGGRANT DESSA ANVÄNDARVILLKOR INNAN NI ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS ("WEBBPLATSEN"). DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBPLATSEN ("ANVÄNDARVILLKOREN") REGLERAR ERT TILLTRÄDE TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. NI FÅR ENDAST ANVÄNDA WEBBPLATSEN PÅ VILLKOR ATT NI SAMTYCKER TILL NEDAN ANGIVNA ANVÄNDARVILLKOR. BERED ER INTE TILLTRÄDE TILL OCH ANVÄND INTE WEBBPLATSEN OM NI INTE SAMTYCKER TILL ALLA ANVÄNDARVILLKOREN. GENOM ATT BEREDA ER TILLTRÄDE TILL ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN UTTRYCKER NI OCH DEN JURIDISKA PERSON SOM NI ÄR BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA ("NI" ELLER "ER") ERT SAMTYCKE TILL ATT BLI BUNDEN AV ANVÄNDARVILLKOREN.

1. KRAV PÅ ANVÄNDARE

Webbplatsen erbjuds av UPS och är tillgänglig endast för juridiska personer och fysiska personer som uppnått myndig ålder och kan ingå rättsligen bindande avtal enligt tillämplig lag. Om Ni inte uppfyller dessa krav får Ni inte använda Webbplatsen.

Tillbaka till början

2. RÄCKVIDD

Dessa Användarvillkor reglerar Er användning av Webbplatsen och alla tillämpningar, programvaror och tjänster (tillsammans "Tjänster") tillgängliga genom Webbplatsen, förutom i den omfattning som sådana Tjänster är föremål för ett separat avtal. Specifika villkor eller avtal kan gälla för användningen av vissa Tjänster och annat som erbjuds Er via Webbplatsen ("Tjänsteavtal"). Sådana eventuella Tjänsteavtal medföljer aktuella Tjänster eller finns angivna i anslutning till eller genom en hyperlänk i anslutning till aktuella Tjänster.

Tillbaka till början

3. ÄNDRINGAR

UPS kan när som helst ändra och uppdatera dessa Användarvillkor. Er fortsatta användning av Webbplatsen efter ändring av dessa Användarvillkor betyder att Ni samtycker till ändringarna. Webbplatsen kan, utan varsel och efter UPS eget gottfinnande, i alla avseenden ändras, utökas, tas bort eller uppdateras. UPS kan också när som helst efter eget gottfinnande ändra eller införa avgifter på produkter och tjänster som erbjuds genom Webbplatsen. UPS får när som helst efter eget gottfinnande införa eller ändra allmänna rutiner och begränsningar för andra UPS-produkter och -tjänster.

Tillbaka till början

4. UPS tjänstvillkor

Villkor och bestämmelser för UPS tjänster (”UPS tjänstvillkor”) som gäller för transport och närliggande tjänster som UPS tillhandahåller reglerar ditt användande av sådan UPS-transport och relaterade tjänster som har erhållits via den här webbplatsen. Detta gäller i tillägg till eventuella andra villkor som kan gälla för sådana transaktioner, i enlighet med vad som anges i dessa Användarvillkor för webbplatsen samt i tjänstavtal. UPS tjänstvillkor införlivas härmed i dessa Användarvillkor så att alla hänvisningar till Användarvillkor häri ska anses omfatta, i tillämplig utsträckning, UPS tjänstvillkor.

Tillbaka till början

5. Information som har lämnats ut via webbplatsen och tjänsterna

Ditt utlämnande av information via webbplatsen och tjänsterna regleras av dessa Användarvillkor. Du garanterar att all information som du tillhandahåller via webbplatsen eller tjänsterna är och kommer att förbli korrekt och fullständig samt att du upprätthåller och uppdaterar sådan information vid behov.

Med avseende på de personer vars personuppgifter du överlämnar till UPS via webbplatsen och tjänsterna, garanterar du att du har befogenhet att tillhandahålla sådana uppgifter och att du har överlämnat nödvändiga meddelanden därom samt erhållit alla nödvändiga medgivanden för behandling av sådana uppgifter, med beaktande av de tjänster du använder.

Tillbaka till början

6. LICENS OCH ÄGANDERÄTT

Varje immateriell rättighet ("Immateriell egendom") som har samband med Webbplatsen och dess innehåll ("Innehållet") tillhör med ensamrätt UPS, dess närstående företag eller tredje man. Innehållet skyddas av upphovsrättslagar och annan lagstiftning i både Förenta staterna och andra länder. Delar av Webbplatsen skyddas också av lagar om trade dress [en produkts helhetsintryck, inklusive utseende och image], affärshemligheter, illojal konkurrens och andra lagar och får inte kopieras eller imiteras vare sig helt eller delvis. All specialgjord grafik, alla ikoner och annat som förekommer på Webbplatsen är varumärken, tjänstemärken eller trade dress ("Märken") som tillhör UPS, dess närstående företag eller andra juridiska personer som givit UPS rätt och licens att använda sådana Märken och får inte användas eller utsättas för intrång på något sätt utan uttryckligt skriftligt medgivande från UPS. Om det inte uttryckligen medgivits i dessa Användarvillkor får Ni inte på något sätt kopiera, reproducera, ändra, hyra ut, låna ut, sälja, vidareutveckla, ladda upp, överföra eller distribuera Webbplatsens Immateriella egendom utan UPS eller aktuell tredje mans föregående skriftliga tillstånd. Om det inte uttryckligen anges häri, ger inte UPS Er någon uttrycklig eller underförstådd rätt till UPS eller tredje mans Immateriella egendom.

UPS upplåter till Er en begränsad, personlig, icke överlåtbar, icke underlicensierbar, återkallelig licens att (a) tillträda och använda endast Webbplatsen, Innehållet och Tjänsterna endast på det sätt som anges av UPS och (b) tillträda och använda UPS dator- och nätverkstjänster som erbjuds på Webbplatsen ("UPS Systems") endast på det sätt som uttryckligen tillåts av UPS. Med undantag av denna begränsade licens upplåter UPS inte någon rätt i eller till UPS Systems, information eller uppgifter som tillhandahålls genom UPS Systems ("Informationen"), Innehållet, Tjänsterna, Webbplatsen eller annan UPS tillhörig egendom genom att ge Er tillträde till Webbplatsen. Förutom i den utsträckning lagen så kräver eller det uttryckligen häri anges, får varken Innehållet och/eller Informationen plockas isär i kopieringssyfte, ändras, reproduceras, ånyo publiceras, översättas till något språk eller dataspråk, återsändas i någon form eller på något sätt återförsäljas eller återdistribueras utan UPS föregående skriftliga medgivande. Ni får inte på något sätt tillverka, sälja, erbjuda till försäljning, ändra, reproducera, visa, offentligt använda, importera, distribuera, vidaresända eller i övrigt använda Innehållet utan uttryckligt tillstånd från UPS.

Tillbaka till början

7. RESTRIKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

I tillägg till andra restriktioner som anges i dessa Användarvillkor samtycker Ni till att:

(a) Ni inte får dölja ursprunget av de uppgifter som överförs genom Webbplatsen.
(b) Ni inte får lägga ut falska eller oriktiga uppgifter på Webbplatsen.
(c) Ni inte får använda eller bereda Er tillträde till någon tjänst, information, tillämpning eller programvara som finns tillgänglig via Webbplatsen på ett sätt som inte uttryckligen tillåts av UPS.
(d) Ni inte får sända indata till eller ladda upp någon information på Webbplatsen som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, time bombs eller andra dataprogrammeringsrutiner som är avsedda att skada, störa, hindra eller ta över något system, Webbplatsen eller Informationen eller som gör intrång i annans immateriella rättigheter.
(e) vissa områden på Webbplatsen endast är öppna för UPS kunder.
(f) Ni inte får använda eller bereda Er tillträde till Webbplatsen eller UPS Systems eller Tjänsterna på något sätt som, enligt UPS bedömning, negativt påverkar prestanda eller funktion hos UPS Systems, Tjänsterna eller Webbplatsen eller stör behöriga parters möjligheter att bereda sig tillträde till UPS Systems, Tjänsterna eller Webbplatsen.
(g) Ni inte får rama in eller använda inramningsteknik för att innesluta någon del eller aspekt av Innehållet eller Informationen utan uttryckligt skriftligt medgivande från UPS.

Tillbaka till början

8. TILLTRÄDE TILL SHIPPINGRELATERADE SYSTEM OCH INFORMATION VIA WEBBPLATSEN

Er användning av och tillträde till Shippingrelaterade System och Information sker på följande villkor:

(a) "Shippingrelaterade system" består av de UPS-system som används för att erbjuda paketsökning, transittider, leveransplatser, address validation och andra funktioner och uppgifter relaterade till leverans av paket via UPS. De Shippingrelaterade systemen och Informationen som tas fram genom sådana system ("Shippinginformation") får endast användas av Er i samband med paket som sänds av eller till Er eller för Er räkning och inte för något annat ändamål.
(b) UPS har ensamrätt till de Shippingrelaterade systemen och Shippinginformationen. UPS bemyndigar Er att använda paketsökningsfunktioner inom de Shippingrelaterade systemen endast för att söka sändningar/leveranser som offererats av Er eller för Er till UPS för leverans och inte för något annat ändamål. Ni har ingen som helst behörighet att göra Shippinginformationen tillgänglig på någon webbplats eller på annat sätt reproducera, distribuera, kopiera, lagra, använda eller sälja Shippinginformation i vinstsyfte utan UPS uttryckliga skriftliga medgivande. Detta är en personlig tjänst och därför får Er rätt att använda Shippingrelaterade system och Shippinginformation inte överlåtas. Tillträde eller användning som inte överensstämmer med dessa Villkor är obehörig och strängt förbjuden.
(c) All användning av automatiska förfrågningsanordningar, robotar, verktyg för repetitiv datainsamling och sökning, rutiner, skript eller annan teknik med liknande funktioner i samband med Shippingrelaterade System är uttryckligen förbjuden.

Tillbaka till början

9. LÄNKAR

(a) Utgående länkar. Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje mans webbplatser och resurser (tillsammans "Länkade webbplatser"). Dessa Länkade webbplatser tillhandahålls enbart för Er bekvämlighet och inte med godkännande från UPS av innehållet på de Länkade webbplatserna. UPS gör inte några utfästelser avseende korrekthet, exakthet, prestanda eller kvalitet beträffande något innehåll, någon programvara, någon tjänst eller tillämpning som finns på någon Länkad webbplats. UPS ansvarar inte för de Länkade webbplatsernas tillgänglighet eller för deras innehåll eller aktiviteter. Om Ni beslutar att gå in på en Länkad webbplats, gör Ni detta på egen risk. Dessutom är användning av Länkade webbplatser villkorad av tillämpliga policies och användarvillkor, såsom Länkade webbplatsers konfidentialitetspolicy.
(b) Ingående länkar. Att länka till någon annan sida av Webbplatsen än http://www.ups.com genom en ren textlänk är absolut förbjudet i avsaknad av särskilt länkningsavtal med UPS. För varje webbplats eller annat som länkar till http://www.ups.com eller någon sida däri gäller att det är förbjudet att (a) kopiera Innehållet, (b) använda en webbläsare eller ram runt Innehållet, (c) på något sätt antyda att UPS eller något UPS närstående företag godkänner den eller de produkter som den innehåller, (d) oriktigt framställa sakförhållanden, inklusive dess anknytning till UPS eller något UPS närstående företag, (e) lämna falska uppgifter om UPS produkter och tjänster och (f) använda UPS eller något UPS närstående företags logotyp eller märke utan uttryckligt skriftligt medgivande från UPS.

Tillbaka till början

10. FÖRSLAG


UPS tar inte emot förslag, koncept eller metoder för nya tjänster eller produkter genom Webbplatsen ("Synpunkter"). Om sådana Synpunkter mottas godkänner Ni (a) att de inte skall anses vara konfidentiella eller rättsligen skyddade, (b) att UPS och dess närstående företag inte har någon förpliktelse att bevara sådana uppgifter konfidentiella och att (c) UPS har en obegränsad, oåterkallelig, över hela världen gällande, royaltyfri rätt att använda, vidarebefordra, reproducera, publicera, visa, distribuera och exploatera sådana Synpunkter på det sätt UPS väljer.

Tillbaka till början

11. UPPHÖRANDE

Ni samtycker till att UPS, efter eget gottfinnande, får avsluta eller inställa Er användning av Webbplatsen, UPS Systems, Informationen, Tjänsterna och Innehållet när som helst och av vilken anledning som helst eller utan anledning, även om tillträde och användning fortfarande medges andra. Efter sådan inställelse eller sådant upphörande måste Ni omedelbart (a) upphöra med användningen av Webbplatsen och (b) förstöra alla kopior som Ni har gjort av någon del av Innehållet. Tillträde till Webbplatsen, UPS Systems, Informationen eller Tjänsterna efter sådant upphörande, sådan inställelse eller sådant avbrytande skall utgöra en intrångshandling. Ni godkänner vidare till att UPS inte skall ansvara gentemot Er eller tredje man för upphörande eller inställelse av Ert tillträde till Webbplatsen, UPS Systems, Informationen och/eller Tjänsterna.

Tillbaka till början

12. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER

UPS GÖR INGA UTFÄSTELSER OM DE RESULTAT SOM KAN UPPNÅS VID ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, UPS SYSTEMS, TJÄNSTERNA, INFORMATIONEN ELLER INNEHÅLLET. ANVÄNDNING AV DESSA SKER PÅ ER EGEN RISK.

WEBBPLATSEN, UPS SYSTEMS, INFORMATIONEN, TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET ERBJUDS I BEFINTLIGT SKICK. UPS, DESS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET I LAG, FRÅN ALLA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, SOM FÖLJER AV LAG ELLER ANNAT, SÅSOM UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTT OCH LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL. UPS OCH DESS NÄRSTÅENDE FÖRETAG, LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER GER INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER OM EXAKTHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN, SÄKERHETEN ELLER LÄGLIGHETEN AV DET INNEHÅLL, DEN INFORMATION ELLER DE TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ ELLER GENOM ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER UPS SYSTEMS. DET UPPSTÅR INTE NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGIVITS AV UPS I DESSA ANVÄNDARVILLKOR PÅ GRUND AV DEN INFORMATION SOM NI ERHÅLLIT FRÅN WEBBPLATSEN.

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, MED PÅFÖLJD ATT BEGRÄNSNINGARNA OCH UNDANTAGEN I DENNA PUNKT KANSKE INTE ÄR TILLÄMPLIGA PÅ ER. DE AV ERA EVENTUELLA LAGLIGA RÄTTIGHETER SOM NI SOM KONSUMENT INTE KAN AVSTÅ FRÅN PÅVERKAS INTE AV DESSA BESTÄMMELSER. NI GODKÄNNER OCH BEKRÄFTAR ATT BEGRÄNSNINGARNA OCH UNDANTAGEN I FRÅGA OM ANSVAR OCH GARANTIER I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ÄR RÄTTVISA OCH SKÄLIGA.

Tillbaka till början

13. ANSVARSBEGRÄNSNING

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG OCH I DEN UTSTRÄCKNING SOM UPS I ÖVRIGT BEFINNS VARA SKADESTÅNDSANSVARIGT ANSVARAR UPS ENDAST FÖR FAKTISK SKADA. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG SKALL INTE UPS, DESS NÄRSTÅENDE FÖRETAG, LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER ELLER NÅGON TREDJE MAN SOM NÄMNS PÅ WEBBPLATSEN I NÅGOT FALL DRABBAS AV SKADESTÅND PÅ GRUND AV FÖLJDSKADA ELLER INDIREKT SKADA, FÖRHÖJT STRAFFSKADESTÅND, STRAFFSKADESTÅND, UTEBLIVNA VINSTER, ELLER FÖRLUSTER TILL FÖLJD AV FÖRLORADE DATA ELLER AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, UPS SYSTEMS, INFORMATIONEN, TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET VARE SIG PÅ GRUND AV GARANTI, AVTAL, KRÄNKNING SOM GRUNDAR SKADESTÅNDSRÄTT, LAGÖVERTRÄDELSE ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI OCH OAVSETT OM UPS HAR UPPLYSTS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG SKALL ER TILLKOMMANDE ERSÄTTNINGAR ENLIGT DESSA ANVÄNDARVILLKOR VARA EXKLUSIVA OCH BEGRÄNSAS TILL DEM SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA ANVÄNDARVILLKOR.

Tillbaka till början

14. IAKTTAGANDE AV LAGAR INKLUSIVE EXPORTKONTROLL

Ni samtycker till att använda Webbplatsen helt i enlighet med alla tillämpliga lagar, avgöranden och bestämmelser och på ett sätt som inte enligt UPS egen bedömning negativt återfaller på UPS goodwill eller anseende och till att inte vidta åtgärder som skulle innebära att UPS skulle bryta mot någon lag, något avgörande eller någon bestämmelse som är tillämplig på UPS.

UPS och Webbplatsen är baserade i Förenta staterna. Förenta staterna och vissa andra jurisdiktioner kontrollerar export av produkter och information. Ni samtycker till att iaktta alla sådana tillämpliga restriktioner och att inte exportera eller re-exportera Innehållet (inklusive eventuell programvara eller Tjänsterna) till länder eller personer som enligt Förenta staternas eller andra tillämpliga exportkontrollagar eller -bestämmelser är förbjudna. Om Ni tillträder och laddar ner Innehållet (inklusive eventuell programvara eller Tjänsterna) eller Informationen, garanterar Ni att Ni inte befinner Er i ett land där sådan export är förbjuden eller att Ni inte är en fysisk eller juridisk person till vilken sådan export är förbjuden. Ni är ensam ansvarig för efterlevnaden av lagarna i Er lokala jurisdiktion och alla andra tillämpliga lagar avseende import, export eller re-export av Innehållet (inklusive eventuell programvara eller Tjänsterna).

Tillbaka till början

15. UTTALANDEN OM FRAMTIDEN

Med undantag av historisk information häri, utgör uttalanden på denna Webbplats uttalanden om framtiden i den mening som framgår av Section 27A i Securities Act av 1933 och Section 21E i Securities Exchange Act av 1934. Sådana uttalanden om framtiden, såsom uttalanden om UPS och dess lednings avsikter, uppfattning eller aktuella förväntningar beträffande företagets strategiska riktlinjer, framtidsutsikter och framtida resultat, innebär risker och osäkerheter. Vissa faktorer, såsom ekonomiska och andra förhållanden på de marknader där vi arbetar, vår konkurrenssituation, långsiktiga rättsliga, ekonomiska och andra effekter av händelserna den 11 september 2001, strejker, arbetsnedläggelse och maskningsaktioner, myndighetsföreskrifter, prishöjningar på flyg- och motorbränsle, cykliska och säsongsbetingade variationer i vårt rörelseresultat och andra risker som avhandlas i våra inlagor till Securities and Exchange Commission, vilka resonemang inkorporeras häri genom hänvisning, kan medföra att de faktiska resultaten skiljer sig väsentligt från dem som framgår av uttalandena om framtiden.

Tillbaka till början

16. JURISDIKTIONSORT OCH JURISDIKTION

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET I LAG GODKÄNNER NI HÄRIGENOM UTTRYCKLIGEN ATT VARJE TVIST MED ANLEDNING AV ELLER I SAMBAND MED ER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, UPS SYSTEMS, INFORMATIONEN, TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET SKALL ANHÄNGIGGÖRAS I EN DELSTATLIG ELLER FEDERAL DOMSTOL I COUNTY OF FULTON, DELSTATEN GEORGIA, AMERIKAS FÖRENTA STATER, OCH NI AVSTÅR FRÅN VARJE INVÄNDNING SOM NI NU ELLER HÄREFTER KAN HA AVSEENDE JURISDIKTIONSORTEN ELLER JURISDIKTIONEN FÖR EN SÅDAN RÄTTEGÅNG. NI GODKÄNNER ATT VARJE ANSPRÅK ELLER RÄTTSGRUND MED ANLEDNING AV ELLER I SAMBAND MED ER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, UPS SYSTEMS, INFORMATIONEN, TJÄNSTERNA, OCH/ELLER INNEHÅLLET MÅSTE FRAMSTÄLLAS INOM ETT (1) ÅR EFTER DET ATT RÄTTSGRUNDEN FÖR ANSPRÅKET UPPSTOD.

Tillbaka till början

17. LAGVAL OCH SPRÅK

I den utsträckning det är tillåtet i lag skall dessa Användarvillkor vara underkastade delstaten Georgias i Förenta staterna interna materiella lagar exklusive (i) delstaten Georgias kollisionsnormer; (ii) Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor; (iii) 1974 års konvention om preskription vid internationella köp av varor; och (iv) protokollet med ändringar av 1974 års konvention, upprättat i Wien den 11 april 1980. I den utsträckning det är tillåtet i lag skall det engelska språket ha företräde i fråga om dessa Användarvillkor. Eventuell översättning har tillställts Er för Er bekvämlighet och Ni kan se den engelskspråkiga versionen genom att (a) gå tillbaka till hemsidan för det land Ni har valt, (b) välja den engelska länken högst upp på sidan och (c) sedan klicka på länken till Användarvillkoren för Webbplatsen längst ner på sidan.

Tillbaka till början

18. ALLMÄNT

Ni får inte överlåta dessa Användarvillkor eller Era rättigheter eller förpliktelser enligt dessa Användarvillkor. Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor konstateras vara ogiltig av behörig domstol, skall bestämmelsens ogiltighet inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i dessa Användarvillkor, som skall fortsätta att vara verksamma fullt ut. Avstående från något av dessa Användarvillkor skall ej anses som ytterligare eller fortsatt avstående från sådant villkor eller något annat villkor.

Tillbaka till början

19. SKRIFTLIGA HANDLINGAR

Ni får bevara dessa Användarvillkor i skriftlig form genom att skriva ut dem för Ert arkiv och Ni avstår från alla andra krav på att dessa Användarvillkor skall dokumenteras genom skriftlig handling.

Tillbaka till början

20. HELA AVTALET

UTOM OM DET UTTRYCKLIGEN ANGES I EN SEPARAT LICENS, ETT TJÄNSTEAVTAL ELLER ANNAT SKRIFTLIGT AVTAL MELLAN ER OCH UPS ELLER I TILLÄMPLIG UPS PRIS- OCH INFORMATIONSGUIDE ELLER UPS TARIFF, UTGÖR DESSA ANVÄNDARVILLKOR HELA AVTALET MELLAN ER OCH UPS AVSEENDE ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN, UPS SYSTEMS OCH ALL EVENTUELL PROGRAMVARA ELLER TJÄNSTER, INFORMATION OCH INNEHÅLL SOM FINNS DÄRI OCH ERSÄTTER ALLA DISKUSSIONER, MEDDELANDEN, SAMTAL OCH AVTAL AVSEENDE FÖREMÅLET FÖR DESSA VILLKOR.

Tillbaka till början

21. FÖR INVÅNARE I QUEBEC

Parterna förklarar att de har begärt att dessa Användarvillkor och alla tillhörande handlingar, både nuvarande och framtida, endast skall upprättas på engelska språket.

Les parties déclarent par les présentes qu'elles exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l'avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.

Tillbaka till början

22. KUNDTJÄNST

Frågor eller kommentarer avseende Webbplatsen kan tillställas UPS Kundtjänst.

Tillbaka till början