của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Chính Sách về Quyền Riêng Tư

Không bán thông tin cá nhán của tôi

Cung cấp Ưu tiên Bảo mật

Theo mô tả trong mục "Thông tin Chúng tôi Chia sẻ" của Thông báo Bảo mật UPS, bạn có thể lựa chọn là không chia sẻ thông tin cá nhân nào đó với các bên thứ ba.  Biểu mẫu tương tác cho phép bạn gửi yêu cầu đến UPS để từ chối bán thông tin cá nhân về bạn.

Để làm như vậy, vui lòng cung cấp thông tin được yêu cầu dưới đây và sau đó chỉ ra ưu tiên của bạn. Ưu tiên của bạn sẽ áp dụng cho thông tin bạn cung cấp tại đây.

Các trường bắt buộc được chỉ ra vớiRequired.

CAC WIDGET

Để từ chối các đối tác truyền thông xã hội, quảng cáo và phân tích thu thập thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể truy cập các trang web sau:

           www.aboutads.info

           www.thetradedesk.com/general/privacy#_Toc514494731

 

Bạn cũng có thể gửi yêu cầu Chọn không Tham gia theo các kênh được xác định trong “Yêu cầu Thực hiện Quyền của Bạn” trong Thông báo về Quyền riêng tư của UPS