• Wpływ koronawirusa na nasze usługi … Więcej
  • Powiadomienie o usługach z powodu sytuacji w Chinach Wschodnich… Więcej
  • Powiadomienie o usługach z powodu sytuacji w Ukrainie… Więcej
Pomiń i przejdź do głównej zawartości

Warunki korzystania z witryny internetowej

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEDSTAWIONYMI PONIŻEJ WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ ("WITRYNA INTERNETOWA"). WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ ("WARUNKI KORZYSTANIA") OKREŚLAJĄ WARUNKI DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ. UŻYTKOWNICY MOGĄ KORZYSTAĆ Z WITRYNY INTERNETOWEJ Z ZASTRZEŻENIEM WYRAŻENIA ZGODY NA PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ WARUNKI KORZYSTANIA. W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY NA WSZYSTKIE OKREŚLONE WARUNKI KORZYSTANIA NIE NALEŻY UZYSKIWAĆ DOSTĘPU ANI KORZYSTAĆ Z WITRYNY INTERNETOWEJ. UZYSKANIE DOSTĘPU LUB KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK LUB PODMIOT, DO REPREZENTOWANIA KTÓREGO UŻYTKOWNIK JEST UPOWAŻNIONY, ("UŻYTKOWNIK") WYRAŻA ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA.

1. Uprawnienia użytkownika

Witryna internetowa jest dostarczana przez firmę UPS i jest dostępna tylko dla jednostek prawnych oraz osób pełnoletnich, które mogą zgodnie z obowiązującym prawem zawierać prawnie wiążące umowy. Jeśli Użytkownik nie spełnia tego warunku, nie może użytkować tej Witryny internetowej.

Powrót do góry

2. Zakres Warunków użytkowania

Niniejsze Warunki użytkowania określają warunki korzystania z Witryny internetowej, wszystkich aplikacji, oprogramowania i usług (dalej łącznie nazywanych "Usługami") dostępnych w Witrynie internetowej z wyjątkiem sytuacji określonych w odrębnej umowie. W przypadku korzystania z niektórych Usług oraz innych elementów dostarczanych w Witrynie internetowej mogą mieć zastosowanie szczególne warunki lub umowy("Umowy usług"). Takie Umowy usług towarzyszą odpowiednim Usługom lub są z nimi powiązane przez odpowiednie hiperłącza, bądź są dostępne za pośrednictwem hiperłącz właściwych dla stosownych Usług.

Powrót do góry

3. Modyfikacje

Firma UPS może w dowolnym czasie zmienić i zaktualizować niniejsze Warunki. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej po wprowadzeniu zmian w tych Warunkach będzie oznaczało, że użytkownik zaakceptował zmiany. Dowolna część strony internetowej może zostać zmieniona, uzupełniona, usunięta lub zaktualizowana bez uprzedzenia według własnego uznania firmy UPS. Firma UPS może również zmienić lub wprowadzić opłaty za towary i usługi oferowane na stronie internetowej w dowolnej chwili według własnego uznania. Firma UPS może w dowolnym czasie i według własnego uznania ustalić lub zmienić ogólne zasady i ograniczenia dotyczące innych produktów i usług UPS.

Powrót do góry

4. Warunki świadczenia usług UPS

Warunki świadczenia usług UPS („Warunki świadczenia usług UPS”) mające zastosowanie do transportu i powiązanych usług świadczonych przez UPS regulują korzystanie przez Użytkownika z takich usług transportu UPS i powiązanych usług uzyskanych za pośrednictwem tej Witryny wraz z wszelkimi innymi warunkami, które mogą mieć zastosowanie do takich transakcji, jak przewidziano w niniejszych Warunkach korzystania z witryny oraz Umowie(-ach) o świadczenie usług. Warunki świadczenia usług UPS zostają niniejszym włączone do niniejszych Warunków korzystania w taki sposób, że wszelkie odniesienia do niniejszych Warunków korzystania uznaje się za obejmujące, w odpowiednim zakresie, Warunki świadczenia usług UPS.

Powrót do góry

5. Dane przekazywane za pośrednictwem strony internetowej i usług

Przesyłanie danych za pośrednictwem Witryny i Usług podlega niniejszym Warunkom korzystania. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszelkie dane podawane przez niego za pośrednictwem Witryny lub Usług są oraz pozostaną dokładne i kompletne oraz że zachowa i zaktualizuje takie dane w razie potrzeby.

W odniesieniu do każdej osoby, której dane osobowe zostały przekazane do UPS za pośrednictwem Witryny i Usług, Użytkownik oświadcza UPS, że jest upoważniony do dostarczenia takich danych oraz że przekazał wszelkie niezbędne informacje i uzyskał wszelkie niezbędne zgody na przetwarzanie takich danych wykorzystywanych przez Usługi, z których korzysta.

Powrót do góry

6. Prawa do licencji i własności

Wszelkie prawa do własności intelektualnej ("Własność intelektualna") związane z Witryną internetową i jej zawartością ("Zawartość") są wyłączną własnością firmy UPS, jej oddziałów lub stron trzecich. Zawartość jest chroniona prawem autorskim i innymi prawami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i innych krajach. Elementy tej Witryny internetowej są również chronione ustawami o ochronie projektów graficznych, o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji, prawem do zachowania tajemnicy handlowej i innymi prawami i nie mogą być kopiowane ani naśladowane w części lub całości. Wszystkie niestandardowe grafiki, ikony i inne elementy, które są wyświetlane w Witrynie internetowej, stanowią znaki towarowe, oznaczenia usług lub projekty graficzne ("Znaki") firmy UPS, jej oddziałów lub innych jednostek, które przyznały firmie UPS prawo i licencję na użytkowanie takich Znaków, i nie można ich wykorzystywać ani ingerować w nie w żaden sposób bez wyraźnej pisemnej zgody firmy UPS. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczonych w niniejszych Warunkach użytkowania Użytkownik nie może w żaden sposób kopiować, odtwarzać, modyfikować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, tworzyć dzieł pochodnych, przesyłać, transportować lub rozpowszechniać Własności intelektualnej Witryny internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy UPS lub właściwej strony trzeciej. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie firma UPS nie udziela Użytkownikowi żadnych wyraźnych lub domniemanych praw do swojej Własności intelektualnej ani Własności intelektualnej jakiejkolwiek strony trzeciej.

Firma UPS udziela Użytkownikowi ograniczonej, osobistej, niezbywalnej, niepodlegającej podlicencjonowaniu i odwołalnej licencji na (a) dostęp do Witryny internetowej, Zawartości i Usług i korzystanie z nich wyłącznie w sposób określony przez firmę UPS oraz (b) dostęp do usług komputerowych i sieciowych świadczonych przez firmę UPS ("Systemy UPS") i korzystanie z nich wyłącznie w sposób wyraźnie dozwolony przez firmę UPS. Poza niniejszą ograniczoną licencją firma UPS, udostępniając Użytkownikowi Witrynę internetową, nie przekazuje żadnych korzyści lub praw do Systemów, informacji lub danych UPS dostępnych za pośrednictwem Systemów UPS ("Informacje"), Zawartości, Usług, Witryny internetowej, ani innej własności firmy UPS. Z wyjątkiem przypadków zgodnych z wymogami prawa lub przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie żadna część Zawartości i/lub żadne Informacje nie mogą być dekompilowane, modyfikowane, odtwarzane, ponownie publikowane, tłumaczone na inne języki ani na języki programowania, ponownie przekazywane w żadnej postaci i w żaden sposób, ani odsprzedawane bez uprzedniej pisemnej zgody firmy UPS. Użytkownik nie może tworzyć, sprzedawać, przeznaczać na sprzedaż, modyfikować, kopiować, wyświetlać, publicznie przedstawiać, importować, rozpowszechniać i ponownie przekazywać Zawartości, ani wykonywać innych czynności w związku z Zawartością w żaden inny sposób bez uzyskania wyraźnej zgody od firmy UPS.

Powrót do góry

7. Ograniczenia dotyczące korzystania z Witryny internetowej

Oprócz innych ograniczeń wymienionych w niniejszych Warunkach użytkowania, Użytkownik akceptuje następujące warunki:

(a) Użytkownik nie będzie ukrywać pochodzenia informacji przesyłanych do Witryny internetowej.
(b) Użytkownik nie będzie umieszczać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji w Witrynie internetowej.
(c) Użytkownik nie będzie korzystać z usług, informacji, aplikacji lub oprogramowania i uzyskiwać do nich dostępu za pośrednictwem Witryny internetowej w sposób, który nie został wyraźnie dozwolony przez firmę UPS.
(d) Użytkownik nie będzie wprowadzać lub przesyłać do Witryny internetowej żadnych informacji zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, wirusy typu bomby zegarowe czy inne programistyczne procedury komputerowe, których przeznaczeniem jest niszczenie, zakłócanie pracy, przechwytywanie lub przywłaszczanie dowolnych Informacji, systemu, Witryny internetowej albo naruszenie prawa Własności intelektualnej (zdefiniowanej poniżej) lub inne.
(e) Niektóre części Witryny internetowej są dostępne tylko dla klientów UPS.
(f) Użytkownik nie może korzystać z Witryny internetowej lub Systemów lub Usług firmy UPS i uzyskiwać do nich dostępu w sposób mogący, w opinii firmy UPS, negatywnie wpłynąć na wydajność lub działanie Systemów, Usług lub Witryny internetowej UPS lub utrudniać uprawnionym stronom dostęp do Systemów, Usług lub Witryny internetowej UPS.
(g) Użytkownik nie może umieszczać w ramkach żadnych części lub aspektów Zawartości lub Informacji, ani wykorzystywać w tym celu technik ramkowania bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody od firmy UPS.

Powrót do góry

8. Dostęp do Systemów i Informacji związanych z wysyłką za pośrednictwem Witryny internetowej

Dostęp do Systemów związanych z wysyłką i Informacji o wysyłce oraz korzystanie z nich podlegają następującym warunkom:

(a)  "Systemy związane z wysyłką" to Systemy UPS używane do monitorowania, obliczania czasu przewozu, wskazywania lokalizacji UPS, zatwierdzania adresów oraz obsługiwania innych funkcji i informacji związanych z wysyłaniem paczek przez firmę UPS. Systemy związane z wysyłką oraz Informacje uzyskane z tych systemów ("Informacje o wysyłce") mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie w związku z paczkami wysyłanymi przez, do lub w imieniu Użytkownika i w żadnym innym celu.
(b)  Systemy związane z wysyłką oraz Informacje o wysyłce stanowią prywatną własność firmy UPS. Firma UPS upoważnia Użytkownika do korzystania z funkcjonalności monitorowania w Systemach związanych z wysyłką wyłącznie w celu monitorowania przesyłek przekazywanych firmie UPS w celu doręczenia przez lub do Użytkownika. Użytkownik w żadnym wypadku nie jest uprawniony do udostępniania Informacji o wysyłce w żadnej witrynie internetowej ani żadną inną drogą, a także nie jest uprawniony do odtwarzania, rozpowszechniania, kopiowania, przechowywania, używania lub sprzedawania Informacji o wysyłce w celach zarobkowych bez pisemnej zgody firmy UPS. Jest to usługa osobista, dlatego Użytkownik nie ma wyłącznego prawa do używania Systemów związanych z wysyłką oraz Informacji o wysyłce. Jakikolwiek dostęp do nich lub ich używanie w sposób niezgodny z niniejszymi warunkami są niedozwolone i surowo zabronione.
(c)  Każde użycie urządzeń do obsługi zautomatyzowanych zapytań, robotów, narzędzi, procedur i skryptów do zbierania i wyodrębniania informacji oraz innych mechanizmów o podobnej funkcjonalności w połączeniu z Systemami związanymi z wysyłką jest wyraźnie zabronione.

Powrót do góry

9. Linki

(a) Linki wychodzące. Witryna internetowa UPS może zawierać linki do witryn internetowych i zasobów stron trzecich (dalej łącznie nazywanych "Witrynami, do których kierują linki"). Linki te są umieszczane w Witrynie internetowej wyłącznie ze względu na wygodę Użytkownika i nie świadczą o aprobacie firmy UPS dla zawartości Witryn, do których kierują linki. Firma UPS nie udziela zapewnień ani gwarancji dotyczących poprawności, dokładności, wydajności lub jakości jakichkolwiek zawartości, oprogramowania, usług lub aplikacji znajdujących się w którejkolwiek z Witryn, do których kierują linki. Firma UPS nie ponosi odpowiedzialności za zawartość ani działanie tych witryn, ani nie gwarantuje do nich dostępu. Decyzję o korzystaniu z Witryn, do których kierują linki, Użytkownik podejmuje na własną odpowiedzialność. Ponadto korzystanie z Witryn, do których kierują linki, podlega odpowiednim zasadom i warunkom, w tym między innymi polityce prywatności danej witryny.
(b) Linki przychodzące. Umieszczanie linków tekstowych do dowolnej strony Witryny internetowej innej niż strona http://www.ups.com jest surowo zabronione, o ile nie została zawarta oddzielna umowa z firmą UPS dotycząca linków. Dowolna witryna internetowa lub inne urządzenie obsługujące łączenie ze stroną http://www.ups.com lub inną stroną dostępną w Witrynie internetowej nie może (a) powielać Zawartości, (b) korzystać z przeglądarki lub środowiska granicznego do korzystania z Zawartości, (c) sugerować w dowolny sposób, że firma UPS lub jej oddziały aprobują je same lub ich produkty, (d) fałszywie przedstawiać dowolnego stanu faktów, w tym związku z firmą UPS lub którymkolwiek jej oddziałem, (e) przedstawiać fałszywych informacji dotyczących produktów lub usług firmy UPS oraz (f) używać logo lub znaku firmy UPS lub któregokolwiek z jej oddziałów bez pisemnej zgody firmy UPS.

Powrót do góry

10. Przekazanie

Firma UPS nie wyraża zgody na przekazywanie za pośrednictwem Witryny internetowej pomysłów ani technik dotyczących nowych usług lub produktów ("Uwagi"). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku otrzymania przez firmę UPS takich Uwag (a) nie będą one traktowane jako poufne ani zastrzeżone, (b) firma UPS oraz jej oddziały nie będą zobowiązane do zachowania poufności informacji oraz (c) firma UPS będzie mieć nieograniczone, nieodwołalne i obowiązujące na całym świecie prawo do wykorzystywania, przekazywania, odtwarzania, publikowania, wyświetlania, rozpowszechniania i użytkowania Uwag w dowolny sposób i nie będzie objęta obowiązkiem uiszczania opłat licencyjnych za korzystanie z tego prawa.

Powrót do góry

11. Odmówienie dostępu

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma UPS może według własnego uznania odmówić Użytkownikowi dostępu lub zawiesić dostęp Użytkownika do Witryny internetowej, Systemów, Informacji, Usług i Zawartości, w dowolnym czasie i z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, nawet w przypadku pozostawienia dostępu i możliwości korzystania innym użytkownikom. W przypadku takiego zawieszenia lub odmówienia dostępu Użytkownik musi natychmiast (a) zaprzestać korzystania z Witryny internetowej i (b) zniszczyć wszystkie wykonane kopie części lub całości Zawartości. Korzystanie z Witryny internetowej, Systemów, Informacji lub Usług po takim odmówieniu, zawieszeniu lub zaprzestaniu będzie uznawane za naruszenie prawa. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że firma UPS nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za odmówienie lub zawieszenie dostępu do Witryny internetowej, Systemów, Informacji i/lub Usług.

Powrót do góry

12. Zrzeczenie się praw do gwarancji

FIRMA UPS NIE ZAPEWNIA UZYSKANIA SPODZIEWANYCH WYNIKÓW UŻYTKOWANIA WITRYNY INTERNETOWEJ, SYSTEMÓW UPS, USŁUG, INFORMACJI LUB ZAWARTOŚCI. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z NICH.

WITRYNA INTERNETOWA, SYSTEMY UPS, INFORMACJE, USŁUGI I ZAWARTOŚĆ SĄ DOSTARCZANE "W TAKIM STANIE, W JAKIM ZOSTAŁY WYTWORZONE" (AS IS). FIRMA UPS, JEJ LICENCJODAWCY ORAZ DOSTAWCY, W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI WYRAŹNYCH, DOMNIEMANYCH, OKREŚLONYCH PRZEPISAMI LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANEJ GWARANCJI W ZAKRESIE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA UPS I JEJ ODDZIAŁY, LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NIE UDZIELAJĄ ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA LUB TERMINOWOŚCI ZAWARTOŚCI, INFORMACJI LUB USŁUG DOSTARCZANYCH W WITRYNIE INTERNETOWEJ LUB W SYSTEMACH UPS LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM. ŻADNE INFORMACJE UZYSKANE Z WITRYNY INTERNETOWEJ NIE BĘDĄ STANOWIĆ GWARANCJI NIEOKREŚLONEJ WYRAŹNIE PRZEZ FIRMĘ UPS W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA.

NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE DOMNIEMANEJ GWARANCJI, WIĘC OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA ZAWARTE W TYM USTĘPIE MOGĄ NIE ODNOSIĆ SIĘ DO UŻYTKOWNIKA. JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST KLIENTEM INDYWIDUALNYM, NINIEJSZE POSTANOWIENIA NIE MAJĄ WPŁYWU NA OKREŚLONE PRZEPISAMI UPRAWNIENIA, KTÓRYCH NIE MOŻNA SIĘ ZRZEC, JEŚLI TAKIE OBOWIĄZUJĄ. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I POTWIERDZA, ŻE OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I GWARANCJI ZAWARTE W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA SĄ SPRAWIEDLIWE I UZASADNIONE.

Powrót do góry

13. Ograniczenie odpowiedzialności


W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ STOSOWNE PRZEPISY ORAZ O ILE FIRMA UPS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NA INNEJ PODSTAWIE, FIRMA UPS JEST ODPOWIEDZIALNA WYŁĄCZNIE ZA RZECZYWISTE SZKODY. W ŻADNYM WYPADKU W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA UPS LUB JEJ ODDZIAŁY, LICENCJODAWCY, DOSTAWCY LUB STRONY TRZECIE OKREŚLONE W WITRYNIE INTERNETOWEJ NIE MAJĄ OBOWIĄZKU WYPŁATY JAKICHKOLWIEK ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY PRZYPADKOWE I POŚREDNIE, ODSZKODOWAŃ PRZYKŁADOWYCH, ODSZKODOWAŃ ZA STRATY MORALNE I SZKODY WTÓRNE, ODSZKODOWAŃ ZA UTRATĘ ZYSKU LUB USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z UTRATY DANYCH LUB ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA BĄDŹ NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ, SYSTEMÓW, USŁUG, ZAWARTOŚCI LUB INFORMACJI FIRMY UPS BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ROSZCZENIA MIAŁYBY MIEJSCE NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, PRAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA CZYNY NIEDOZWOLONE CZY INNEJ TEORII PRAWNEJ ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA UPS ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ODSZKODOWANIA OKREŚLONE DLA UŻYTKOWNIKA W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA SĄ JEGO WYŁĄCZNYMI ODSZKODOWANIAMI I SĄ OGRANICZONE DO ODSZKODOWAŃ WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA.

Powrót do góry

14. Zgodność z przepisami łącznie z przepisami dotyczącymi ograniczeń eksportu

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Witryny internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami i uregulowaniami oraz w sposób, który w wyłącznej ocenie firmy UPS nie będzie negatywnie wpływać na wartość firmy UPS (goodwill) i jej reputację, a także zgadza się nie podejmować żadnych działań, które spowodowałyby, iż firma UPS naruszyłaby jakiekolwiek przepisy prawa, postanowienia sądów lub przepisy mające zastosowanie dla firmy UPS.

Firma UPS oraz Witryna internetowa mają swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i niektóre inne jurysdykcje stosują kontrolę eksportu produktów i informacji. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich stosownych ograniczeń oraz na zaniechanie eksportowania lub ponownego eksportowania Zawartości (obejmującej dowolne oprogramowanie lub Usługi) do krajów lub osób określonych w prawie Stanów Zjednoczonych lub innych odpowiednich przepisach lub regulacjach prawnych dotyczących ograniczeń eksportu. W przypadku uzyskiwania dostępu do Zawartości (obejmującej dowolne oprogramowanie lub Usługi) lub Informacji i pobierania ich, Użytkownik oświadcza, że nie znajduje się w kraju, do którego taki eksport jest zakazany, ani że nie jest osobą lub jednostką, do której taki eksport jest zakazany. Na Użytkowniku spoczywa wyłączna odpowiedzialność za zapewnienie zgodności Zawartości (obejmującej dowolne oprogramowanie lub Usługi) z przepisami lokalnej jurysdykcji i innymi odpowiednimi przepisami dotyczącymi importu, eksportu lub ponownego eksportu.

Powrót do góry

15. Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Z wyjątkiem informacji historycznych zawartych w niniejszym dokumencie stwierdzenia przedstawione w tej Witrynie internetowej są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości w rozumieniu Paragrafu 27A Ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 i Paragrafu 21E Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z roku 1934. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości niosą ze sobą pewne ryzyko, łącznie ze stwierdzeniami odnoszącymi się do zamiarów, przypuszczeń i bieżących oczekiwań firmy UPS i jej zarządu dotyczących kierunków strategicznych firmy, jej perspektyw i przyszłych wyników działalności. Pewne czynniki mogą sprawić, iż rzeczywiste wyniki działalności firmy będą się znacznie różnić od wyników przewidywanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Mogą to być czynniki ekonomiczne i inne czynniki związane z rynkami, na których firma UPS prowadzi działalność, jej otoczenie konkurencyjne, długoterminowe skutki (prawne, gospodarcze i inne) wydarzeń z dnia 11 września 2001 г. września roku, strajki, przestoje i zastoje w pracy, regulacje rządowe, podwyżki cen paliwa lotniczego i samochodowego, cykliczne wahania sezonowe w wynikach działalności oraz inne czynniki ryzyka spisane w aktach firmy UPS po uprzednim zbadaniu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd i załączone do wglądu do niniejszego dokumentu.

Powrót do góry

16. Jurysdykcja

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE OŚWIADCZA, IŻ PRZYJĄŁ DO WIADOMOŚCI, ŻE WSZELKIE POSTĘPOWANIE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ LUB SYSTEMÓW, USŁUG, ZAWARTOŚCI I INFORMACJI FIRMY UPS BĄDŹ ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NICH BĘDZIE PROWADZONE PRZEZ SĄD STANOWY LUB FEDERALNY W HRABSTWIE FULTON, W STANIE GEORGIA, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ. UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ RÓWNIEŻ PRAWA DO ZASTRZEŻEŃ ZWIĄZANYCH Z MIEJSCEM LUB JURYSDYKCJĄ TAKIEGO POSTĘPOWANIA TERAZ I W PRZYSZŁOŚCI. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE ROSZCZENIA LUB PODSTAWY ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM WITRYNY INTERNETOWEJ, SYSTEMÓW, USŁUG, INFORMACJI I/LUB ZAWARTOŚCI FIRMY UPS NALEŻY WNOSIĆ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD MOMENTU POWSTANIA TAKIEGO ROSZCZENIA LUB PODSTAWY ROSZCZENIA.

Powrót do góry

17. Obowiązujące prawo i język

W pełnym zakresie dozwolonym przepisami prawa niniejsze Warunki użytkowania są określane przez wewnętrzne prawa materialne stanu Georgia w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej z wyjątkiem (i) jego norm prawa kolizyjnego; (ii) Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów; (iii) Konwencji z 1974 roku o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów oraz (iv) Protokołu stanowiącego poprawkę do Konwencji z roku 11 kwietnia 1980 г. sporządzonego w Wiedniu dnia 1974 kwietnia roku.

Powrót do góry

18. Warunki ogólne

Użytkownik nie może cedować niniejszych Warunków użytkowania ani żadnych korzyści, przywilejów bądź zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków użytkowania. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania mocą orzeczenia sądu właściwej jurysdykcji uznane zostanie za nieważne, brak ważności takiego postanowienia nie wpłynie na ważność innych postanowień niniejszych Warunków użytkowania, które pozostaną w mocy. Żadne zrzeczenie się któregokolwiek z niniejszych Warunków użytkowania nie może być uważane za zrzeczenie się w przyszłości lub trwale tego ani żadnego innego warunku.

Powrót do góry

19. Udokumentowanie w formie pisemnej

Niniejsze Warunki użytkowania można zachować w formie pisemnej, drukując je dla własnych potrzeb. Użytkownik zrzeka się jednocześnie żądań, aby niniejsze Warunki użytkowania zostały udokumentowane w formie pisemnej.

Powrót do góry

20. Kompletna Umowa

O ILE NIE JEST TO WYRAŹNIE STWIERDZONE W OSOBNEJ LICENCJI LUB INNEJ PISEMNEJ UMOWIE POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM I FIRMĄ UPS BĄDŹ W OBOWIĄZUJĄCYM PRZEWODNIKU UPS PO STAWKACH I USŁUGACH LUB TARYFACH UPS NINIEJSZE WARUNKI STANOWIĄ KOMPLETNĄ UMOWĘ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM I FIRMĄ UPS DOTYCZĄCĄ KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ, SYSTEMÓW UPS ORAZ OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG, ZAWARTOŚCI I INFORMACJI W NICH ZAWARTYCH I ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE ROZMOWY, KOMUNIKACJĘ I UZGODNIENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU NINIEJSZEJ UMOWY.

Powrót do góry

21. Dla rezydentów Quebeku

Strony oświadczają, że wymagają, aby niniejsze Warunki użytkowania i wszystkie związane z nimi dokumenty, obecnie i w przyszłości, były sporządzane jedynie w języku angielskim.

Les parties déclarent qu’elles exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.

Powrót do góry

22. OBSŁUGA KLIENTA

Pytania lub uwagi dotyczące Witryny internetowej można zgłaszać do Działu Obsługi Klienta UPS.

Powrót do góry