UPS
Nastavení přihlašováníProfilPřehled zákaznických účtůFakturaceSprávaAdresářProvádějte údržbu Vašeho UPS zákaznického účtu
Vytvořit zásilkuUkázat historiiZrušená zásilkaVytvořit návratkuPoslat pomocí dávkovacího souboruVytvořit ImportVypočítat čas a nákladyNaplánovat osobní vyzvednutíVyužití mezinárodních nástrojůPobočky UPSObjednat zásobyOtevřít účet UPSPrůvodce službami
Vysledovat zásilkuPoznejte Quantum ViewSprávaQuantum View ManageQuantum View DataPřístup k systému Flex Global View
Přeprava s kritickým časem dodáníLetecká nákladní přepravaNámořní nákladní přepravaSlužby zprostředkování celního odbavení
ZačínámeZásilkaSledováníObdržení vaší zásilkyFakturování a platbyTechnologická podpora

Informace o souborech cookie

Tato stránka využívá souborů cookie. Používáním této internetové stránky souhlasíte s použitím souborů cookie.

Registrovat

repl_legend_title

Postup:

  • 1
    Nastavení přihlášení
  • 2
    Adresa profilu
  • 3
    Registrace dokončena
repl_legend_title

Co je dále

Můj profil

Vytvořte nastavení přihlášení

Použijte prosím níže uvedený formulář a vytvořte identifikaci uživatele a heslo. Povinná pole jsou označena znakem .

Identifikace uživatele a heslo

Vyžaduje se
Vyžaduje se
Vyžaduje se
Vyžaduje se
Vyžaduje se
Vyžaduje se

Technologická smlouva Vyžaduje se

Smlouva o technologii UPS

Verze UTA05072014

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY O TECHNOLOGII UPS.  POKUD VYJÁDŘÍTE SVŮJ SOUHLAS S TÍM, ŽE PRO VÁS TYTO SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY BUDOU ZÁVAZNÉ, UZAVÍRÁTE TÍM PRÁVNĚ ZÁVAZNOU SMLOUVU SE SPOLEČNOSTÍ UPS MARKET DRIVER, INC. (DÁLE JEN „UPS“).

Tato Smlouva sestává z následujících částí: 1) tyto Všeobecné obchodní podmínky (včetně připojené Přílohy A [Definice - Všeobecné obchodní podmínky]) a Přílohy B (Specifický dodatek k Všeobecným obchodním podmínkám podle země); (2) Práva koncového uživatele (včetně připojené Přílohy A (Definice – Koncová práva uživatele), Přílohy B (Technologie UPS) a Přílohy C (Dovolené teritorium)), které jsou k dispozici na <https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html> (protože v souladu se smluvními podmínkami může čas od času dojít ke změnám v Právech koncového uživatele); a 3) dokumenty zmíněné v kterémkoli z výše uvedených materiálů, které jsou jejich součástí ve formě odkazu.  Tímto potvrzujete, že jste si přečetli a plně porozuměli Všeobecným obchodním podmínkám STEJNĚ JAKO Právům koncového uživatele, které jsou vám k dispozici na <https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html>, VČETNĚ dokumentace, na kterou se v nich odkazujeTato Smlouva Vám v souvislosti s přístupem k Technologii UPS a jejím používáním může být předložena k přijetí vícekrát.  Pokud ve verzi této Smlouvy nedošlo ke změnám, každé dodatečné přijetí této Smlouvy slouží jako potvrzení, že Smlouva byla skutečně uzavřena mezi oběma smluvními stranami, a netvoří tedy dodatečnou nebo samostatnou smlouvu.

Pro účely této Smlouvy znamená:

Slovo „Zákazník“ označuje fyzickou nebo právnickou osobu, která je Váš zaměstnavatel, ale není Poskytovatelem služeb, 1) a které byl přidělen Účet UPS, který používáte k registraci pro první Technologii UPS, k níž máte přístup (pokud se pro tuto registraci vyžaduje Účet UPS) a 2) které byl přidělen první Účet UPS, který používáte pro Technologii UPS, k níž máte přístup (pokud se Účet UPS nevyžaduje pro registraci, ale je nezbytný pro používání dané technologie), nebo 3) v případech, kdy první Technologie UPS, kterou použijete, nevyžaduje Účet UPS pro registraci ani použití.

"Poskytovatel služeb" je třetí strana, kterou zákazník UPS najal pro pomoc s aktivitami spojenými s přepravou zásilek prostřednictvím Zúčastněných stran UPS, včetně Poskytovatele služeb účtovacích údajů, schválená písemně společností UPS k provádění těchto služeb pro zákazníka UPS; nicméně za předpokladu že Přidružené subjekty UPS mohou sloužit jako Poskytovatel služeb bez písemného souhlasu UPS.

„Zaměstnanec poskytovatele služeb“ znamená zaměstnance Poskytovatele služeb.

„Vy“ nebo přivlastňovací „Váš, Vaše, Vaši“ znamená, podle toho, co přichází v úvahu: (i) Vás jako jednotlivce, jestliže tuto Smlouvu uzavíráte jako jednotlivec, a nikoli jménem jakékoli jiné třetí strany, za účelem svého vlastního osobního využívání Technologií UPS; (ii) Vás jako jednotlivce a Zákazníka, jestliže k Technologii UPS máte přístup v rámci Vašich zodpovědností jako zaměstnance Zákazníka; nebo (iii) Vás jako jednotlivce a Vašeho zaměstnavatele, jestliže je Váš zaměstnavatel Poskytovatelem služeb pro zákazníka UPS a k Technologii UPS máte přístup v rámci Vašich zodpovědností jako zaměstnance Poskytovatele služeb, abyste poskytoval (a) služby ve prospěch zákazníka UPS.

Tímto prohlašujete a zaručujete, že jste plnoletý(á) a způsobilý(á) k právním úkonům, a rovněž, podle okolností, že jste podle příslušných zákonů způsobilý(á) k právně závazným úkonům vlastním jménem, jménem Zákazníka nebo Poskytovatele služeb v souvislosti s Technologií UPS.  Pokud kdykoli dojde k situaci, kdy již nebudete způsobilý(á) podle příslušných zákonů k právně závazným úkonům svým jménem, jménem Zákazníka, případně Poskytovatele služeb, nebudete již moci používat Technologii UPS svým jménem, jménem tohoto Zákazníka či Poskytovatele služeb.

Všeobecné obchodní podmínky

1.                   DEFINICE. Termíny v této Smlouvě psané s počátečním velkým písmenem mají význam uvedený v Příloze A připojené ke Všeobecným obchodním podmínkám a v dokumentu Práva koncového uživatele v této Příloze A . V případě konfliktu mezi termíny uvedenými v Právech koncového uživatele a termíny uvedenými ve Všeobecných obchodních podmínkách budou mít přednost termíny uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách.

2.                   Poskytnutí licence.

2.1.              RozsahV rozsahu a na základě termínů a podmínek uvedených v této Smlouvě Vám UPS tímto poskytuje (a Vy tímto přijímáte) omezenou a odvolatelnou, nepostupitelnou, nevýlučnou a nepřevoditelnou licenci pro používání Technologie UPS a související Technické dokumentace na Dovoleném teritoriu pro danou Technologii UPS.  Práva koncového uživatele stanoví dodatečná všeobecná práva a povinnosti spojené s touto licencí, stejně jako práva a povinnosti spojené s licencí pro konkrétní Technologie UPS.

2.2.              Obecná omezení – Materiály a Software UPS.  Bez písemného souhlasu UPS nesmíte postupovat svou licenci, zveřejňovat nebo převádět Materiály UPS na žádnou třetí stranu (a musíte zabránit svým zaměstnancům a zástupcům v takovéto činnosti). Zavazujete se, že bez souhlasu UPS nebudete modifikovat (což se týká i oprav Softwaru), reprodukovat, krátkodobě či dlouhodobě pronajímat, půjčovat, zatěžovat jakýmkoli zástavním břemenem, distribuovat, redistribuovat, uvádět opětovně na trh nebo jinak disponovat s Materiály UPS nebo jakoukoli jejich částí, a vzdáváte se tímto jakýchkoli takových práv podle platných zákonů (s výjimkou případů, kdy je takové vzdání se práva právně nevynutitelné).  Zavazujete se, že nebudete kopírovat Software jinak než pro účely jeho používání podle této Smlouvy, s tím, že smíte pořídit jednu (1) záložní kopii výhradně pro účely archivace. Tato záložní kopie musí obsahovat údaje o autorském právu a jiné vlastnické údaje UPS, a budou se na ni vztahovat veškeré obchodní podmínky této Smlouvy.  Bez ohledu na obsah jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, které může stanovit jinak, nesmíte použít Software pro práci na bázi vztahů s externím dodavatelem sdílených služeb nebo organizací poskytující služby.

3.                   Zajištění dodržování vývozních předpisů.  Berete tímto na vědomí, že všechny Materiály UPS, poskytované podle této Smlouvy, podléhají předpisům správního úřadu pro vývoz v USA (Export Administration Regulations, zkratka „EAR“), uplatňovaným Úřadem průmyslu a bezpečnosti (Bureau of Industry and Security) amerického ministerstva obchodu (U.S. Department of Commerce), stejně jako dalším americkým zákonům a předpisům.  Zavazujete se dodržovat předpisy EAR a všechny příslušné americké zákony při zacházení ve všemi Materiály UPS a používání veškerých Materiálů UPS poskytovaných podle této Smlouvy, a nebudete exportovat ani reexportovat Materiály UPS jinak, než jak dovolují předpisy EAR a americké i jiné příslušné zákonné předpisy.  Aniž se tím omezuje obecná platnost výše uvedeného ustanovení, zavazujete se, prohlašujete a zaručujete, že k žádným Materiálům UPS nebude zjednán přístup, nebudou stahovány, vydávány, přenášeny, převáděny, překládány, exportovány a nebo reexportovány (1) do Zakázaného teritoria (nebo občanům či obyvatelům tohoto teritoria), nebo (2) jakékoli jiné fyzické či právnické osobě nebo organizaci, která je na seznamu „Speciálně určených osob“ (Specially Designated Nationals) vydaném ministerstvem financí USA (U.S. Treasury Department) nebo na „Seznamu osob, jimž byl odepřen vstup do USA“ (Denied Persons List) nebo „Seznamu subjektů“ (Entity List) vydaných ministerstvem obchodu USA (U.S. Department of Commerce).  Země pokládané za Zakázané teritorium a fyzické či právnické osoby nebo organizace na výše uvedených seznamech se mohou čas od času měnit.  Zavazujete se, že budete získávat aktuální informace a dodržovat toto ustanovení, ať již jsou tyto změny jakékoli.  Pouze pro usnadnění vyhledání příslušných odkazů jsou informace o zemích pokládaných za Zakázané teritorium a o fyzických či právnických osobách nebo organizacích zařazených do výše uvedených seznamů dostupné na adresách: http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt ,

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx a http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm .

4.                   Materiály UPS.

4.1.              Majitel práv k duševnímu vlastnictví.  Berete tímto na vědomí a souhlasíte s tím, že UPS vlastní všechna práva, vlastnické tituly a zisky spojené s Materiály UPS a vyplývající z Materiálů UPS, a že jí náleží právo udělit Vám licenci spojenou s těmito Materiály.  Berete tímto na vědomí a souhlasíte s tím, že jste v důsledku této Smlouvy nenabyli žádných vlastnických práv vůči Materiálům UPS a ani nenabýváte žádných vlastnických práv vůči Materiálům UPS.  Nikdy neučiníte nic, ani vědomě nedovolíte jakoukoli činnost nebo vznik jakýchkoli okolností, které by jakýmkoli způsobem omezovaly práva UPS nebo udělovatelů licencí UPS ve vztahu k Materiálům UPS.  Společnost UPS a její udělovatelé licencí si vyhrazují veškerá práva k Materiálům UPS, která nejsou specificky udělena podle této Smlouvy.

4.2.              Změny v Materiálech UPS a Technologii UPS.  UPS může kdykoli aktualizovat, modifikovat nebo doplnit jakékoli nebo veškeré Materiály UPS a/nebo Technologii UPS.

5.                   Služby podpory.

5.1.              Podpora a údržba.  UPS podle vlastního rozhodnutí může čas od času jako reakci na Váš požadavek poskytovat podporu nebo zajišťovat údržbu pro Software (dále jen „Služby podpory“). Tímto dáváte UPS a jejím pověřeným zástupcům (dále jen „Poskytovatelé podpory“) svolení, aby měli pro účely zajištění Služeb podpory přístup k Softwaru, jiným aplikacím, které případně používáte spolu se Softwarem, a k Vašim počítačovým systémům buď 1) dálkově, prostřednictvím Internetu nebo jinými prostředky (které mohou vyžadovat, aby UPS nebo Poskytovatelé podpory instalovali do Vašeho počítačového systému dodatečný software - dále jen „Podpůrný software“), nebo 2) při návštěvách Vašeho pracoviště v době, na které se obě smluvní strany dohodnou.  Každá relace podpory využívající Podpůrný software bude Vámi jednotlivě schválena.  Během takovýchto relací může UPS vidět, jak Software funguje ve Vašem počítačovém systému, a může Vám pomoci při provádění úprav Vašeho počítačového systému.  Dáváte tímto také UPS a Poskytovatelům podpory právo provádět manipulace a modifikace se Softwarem a Vašimi počítačovými systémy, aplikacemi, soubory a souvisejícími daty, jak je v rozumné míře nutné pro to, aby pro Vás byly zajištěny Služby podpory. Souhlasíte však s tím, že veškeré Služby podpory bude UPS poskytovat výhradně z vlastního rozhodnutí a nic v této Smlouvě nebude vykládáno jako závazek UPS poskytovat jakékoli Služby podpory.

5.2.              Přístup k vlastnickým informacím.  Tímto souhlasíte s tím a berete na vědomí to, že můžete předávat své informace a data, nebo že UPS nebo Poskytovatelé podpory mohou Vaše informace a data pozorovat při poskytování Služeb podpory společností UPS nebo těmito Poskytovateli podpory, a že tyto informace a data nebudou pokládána za důvěrná, a tudíž se na ně vztahovat ustanovení Článku 7 Všeobecných obchodních podmínek , pokud se s Vámi společnost UPS nedohodla jinak ve formě podepsané smlouvy o zachování důvěrnosti (která je samostatná a není součástí této Smlouvy). Navíc berete tímto na vědomí, že dálkové komunikační relace používané UPS nebo Poskytovateli podpory mohou být realizovány přes Internet, který je svou povahou nezabezpečený, a souhlasíte s tím, že UPS ani Poskytovatelé podpory neponesou zodpovědnost za jakákoli porušení zabezpečení, k nimž dojde prostřednictvím Internetu. Když žádáte UPS nebo Poskytovatele podpory o Služby podpory, musíte vzít v úvahu tyto výše uvedené aspekty.

6.                   Dočasné zbavení práv; doba platnosti a ukončení smlouvy.

6.1.              Dočasné zbavení práv. Na základě vlastního uvážení Vás může UPS dočasně zbavit práva na přístup k jakékoli části Systémů UPS prostřednictvím Technologie UPS nebo přístupu v rozsahu, který UPS považuje za potřebný. Účelem tohoto postupu může být mimo jiné 1) zabránit Vám v přístupu k jakékoli části Systémů UPS nebo Technologie UPS, který neodpovídá obchodním podmínkám této Smlouvy; 2) opravit závažnou chybu v Systémech UPS nebo Technologii UPS, nebo 3) jednat v souladu se zákonem, regulatorním nařízením, pravidlem nebo rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu v rámci příslušné platné jurisdikce.

6.2.              Doba platnosti Tyto Smlouva nabude účinnosti poté, co vyjádříte svůj souhlas s jejími podmínkami klepnutím na příslušné tlačítko. Od toho okamžiku bude Smlouva plně platná a účinná, dokud nedojde k jejímu ukončení v souladu se smluvními podmínkami (dále jen „Doba platnosti“).

6.3.              Hostovaná Technologie UPS. Určité druhy Technologie UPS jsou hostovány UPS, Přidruženými subjekty UPS nebo dodavateli UPS nebo Přidružených subjektů UPS. Hostovaná Technologie UPS je hostována na serverech ve Spojených státech amerických a je k dispozici dvacet čtyři (24) hodin denně, sedm (7) dní v týdnu (kromě případů, kdy není přístupná z důvodu údržby); UPS však nezaručuje přístupnost hostované Technologie UPS nebo to, že přístup k ní bude nepřerušovaný a bezchybný. UPS si vyhrazuje právo čas od času přerušit, omezit nebo dočasně zastavit provoz hostované Technologie UPS za účelem údržby, upgradu nebo z podobných důvodů. Souhlasíte s tím, že ani UPS ani Přidružené subjekty UPS nebudou nést zodpovědnost ani nebudou mít za povinnost nahradit škody vzniklé v důsledku přerušení, dočasného zastavení nebo ukončení provozu hostované Technologie UPS, ať již k tomu dojde z jakéhokoli důvodu.

6.4.              Ukončení smlouvy.

a.                   Tuto Smlouvu může ukončit kterákoli strana a UPS může ukončit platnost jakékoli nebo všech licencí poskytnutých podle této Smlouvy pro Technologii UPS; pro usnadnění tak lze učinit kdykoli pomocí písemného vyrozumění zaslaného druhé smluvní straně.

b.                   Bez ohledu na předchozí ustanovení bude tato Smlouva ukončena, aniž UPS bude muset podniknout jakékoli další kroky, 1) pokud dojde k porušení Článku 3 , 4 (třetí věta), 7 nebo 10 , nebo Oddílu 2.2 Všeobecných obchodních podmínek; 2) v případě Vašeho konkurzu, zahájení konkurzního řízení, reorganizace Vaší obchodní společnosti, občanskoprávní rehabilitace, konkordátu, zvláštní likvidace nebo jiného řízení týkající se Vaší nesolventnosti, nebo v případě, že je pro Vás ustanoven svěřenecký správce, administrátor, administrativní svěřenecký správce nebo likvidátor či pokud tato osoba rozhodne o ukončení obchodní činnosti, nebo pokud v tomto smyslu rozhodne soud, nebo 3) pokud jste jedním z partnerů v partnerském podniku nebo pokud je Zákazník partnerským podnikem nebo Poskytovatelem služeb, a toto partnerství je zrušeno.

6.5.              Účinky ukončení smlouvy.

a.                   Po ukončení této Smlouvy (ať již z jakéhokoli důvodu) skončí okamžitě platnost všech licencí poskytnutých podle této Smlouvy; musíte okamžitě přestat používat jakýkoli přístup k Materiálům UPS a jakékoli tyto Materiály, a musíte také zničit veškeré Materiály UPS, které máte ve svém držení nebo pod svou správou.

b.                   Po skončení platnosti jakékoli licence na Technologii UPS musíte okamžitě přestat používat přístup k příslušné Technologii UPS a souvisejícím Materiálům UPS a užívat tuto Technologii a Materiály, a musíte také zničit tyto veškeré související Materiály UPS, které máte ve svém držení nebo pod svou správou.

6.6.              Přetrvání platnosti termínů smlouvy po jejím ukončení.  Články 1 , 5 , 7-9 a 12 ; Oddíly 4.1 , 6.5 a 6.6 a Příloha A Všeobecných termínů a podmínek, stejně jako Články a Oddíly dokumentu Práva koncového uživatele (uvedené v Oddíle 3.2 Práv koncového uživatele) zůstanou v platnosti i po ukončení této Smlouvy, ať již k němu dojde z jakéhokoli důvodu.

7.                   Důvěrné informace, Obchodní tajemství a Informace.

7.1.              Odhalení.  Po Dobu platnosti a i po jejím uplynutí nesmíte používat Obchodní tajemství (jinak než jak je dovoleno v souvislosti se smluvním plněním podle této Smlouvy), předávat je nebo dovolit jinému Subjektu přístup k jakýmkoli Obchodním tajemstvím (včetně, mimo jiné, jakýmkoli Obchodním tajemstvím obsaženým v Materiálech UPS).  Po Dobu platnosti a po období pěti (5) let po jejím uplynutí, s výjimkou zákonem stanovených povinností, nesmíte používat Důvěrné informace, předávat je nebo dovolit jinému Subjektu přístup k jakýmkoli Důvěrným informacím jiným způsobem, než jak je dovoleno v souvislosti se smluvním plněním podle této Smlouvy.  Berete tímto na vědomí, že pokud porušíte ustanovení tohoto Článku 7 Všeobecných termínů a podmínek, UPS nemusí mít pro takové případy k dispozici prostředky právní nápravy, může utrpět nenapravitelnou škodu a bude mít nárok usilovat o její náhradu.  Zavazujete se, že budete chránit tyto Důvěrné informace a Obchodní tajemství stejně pečlivě, jako chráníte své důvěrné nebo vlastnické informace.  Pokud bude prozrazení Důvěrných informací vyžadováno podle ustanovení jakýchkoli zákonných předpisů nebo soudního nařízení, oznámíte to UPS s dostatečným předstihem, aby měla společnost UPS přiměřenou možnost vznést proti tomu námitku.

7.2.              AgregaceNesmíte seskupovat Informace s jinými informacemi, ani odvozovat nebo vytvářet informace, služby nebo produkty používající Informace jinak, než jak je výslovně dovoleno podle této Smlouvy.

7.3.              Export datNesmíte exportovat, ať již pomocí (i) funkce export dat zabudované do Softwaru; (ii) extrahováním z rozhraní Softwaru (např. screen scraping); nebo (iii) jinak, jakákoli data z Databází UPS a používat takováto data k porovnávání přepravních poplatků či dodacích lhůt s přepravními poplatky či dodacími lhůtami žádné třetí osoby, která není členem Zúčastněných stran UPS.

8.                   Záruky.

8.1.              Zákazník.  Prohlašujete a zaručujete, že: 1) Zákazník nemá sídlo v Zakázaném teritoriu; 2) nebudete používat Technologii UPS v Zakázaném teritoriu; a 3) ani Vy ani Zákazník nejste řízeni jakýmkoli Subjektem zařazeným do seznamu „Speciálně určených osob“ (Specially Designated Nationals), vydaného ministerstvem financí USA (U.S. Treasury Department), nebo do „Seznamu osob, jimž byl odepřen vstup do USA“ (Denied Persons List) nebo „Seznamu subjektů“ (Entity List), vydaných ministerstvem obchodu USA (U.S. Department of Commerce) (kteréžto seznamy mohou být periodicky doplňovány a jsou k dispozici pouze z důvodu snadného odkazu na webových stránkách http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt , http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx , http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm ), nebo že ani Vy ani Zákazník nejste registrováni jako obchodní společnost, nemáte bydliště ani sídlo, a nejste součástí vlády státního útvaru v Zakázaném teritoriu.

8.2.              Odmítnutí záruk.

a.                   ZÚČASTNĚNÉ STRANY UPS ZARUČUJÍ, ŽE PO DEVADESÁT (90) DNŮ OD DATA, KDY JE VÁM DORUČEN SOFTWARE BUDE TENTO SOFTWARE PODSTATNÝM ZPŮSOBEM FUNGOVAT TAK, JAK JE POPSÁNO V PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ DOKUMENTACI PRO DANÝ SOFTWARE. JEDINOU ZODPOVĚDNOSTÍ UPS PŘI NEDODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY BUDE NAHRADIT TAKOVÝTO SOFTWARE JINÝM. S VÝJIMKOU ZÁRUKY OBSAŽENÉ V PŘEDCHOZÍCH DVOU VĚTÁCH JSOU MATERIÁLY UPS DODÁVÁNY „TAK JAK JSOU, SE VŠEMI CHYBAMI“, VE SVÉM SOUČASNÉM STAVU A PODOBĚ. UPS NEPOSKYTUJE A NEPŘEJÍMÁ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, TVRZENÍ, UJIŠTĚNÍ, PODMÍNKY, ZÁVAZKY NEBO TERMÍNY, VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ, ZÁKONNÉ NEBO JAKÉKOLI JINÉ, TÝKAJÍCÍ SE STAVU, KVALITY, TRVANLIVOSTI, PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI, VÝKONNOSTI, NENARUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB, PRODEJNOSTI, BEZPROBLÉMOVÉHO UŽÍVÁNÍ A ZPŮSOBILOSTI PRO SPECIFICKÝ ÚČEL NEBO POUŽITÍ MATERIÁLŮ UPS, A VEŠKERÉ TAKOVÉ ZÁRUKY, TVRZENÍ, PODMÍNKY, ZÁVAZKY A TERMÍNY, STEJNĚ JAKO JAKÉKOLI ZÁRUKY VZNIKAJÍCÍ PŘI ZACHÁZENÍ S TĚMITO MATERIÁLY NEBO PŘI JEJICH POUŽÍVÁNÍ, JSOU TÍMTO ODMÍTNUTY V MAXIMÁLNÍM ZÁKONEM DOVOLENÉM ROZSAHU. UPS NEZARUČUJE, ŽE DEFEKTY V MATERIÁLECH UPS BUDOU ODSTRANĚNY.  ŽÁDNÉ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ INFORMACE NEBO DOPORUČENÍ POSKYTNUTÁ UPS NEBO JAKÝMIKOLI ZÁSTUPCI UPS NEBUDOU VYTVÁŘET ZÁRUKU.

b.                   Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že účelem přístupu UPS nebo Poskytovatelů podpory k Vašim počítačovým systémům, souborům a souvisejícím datům podle Článku 5 Všeobecných obchodních podmínek je pouze zajistit pro Vás Služby podpory, a že jste i nadále výlučně zodpovědní za zálohování svých počítačových systémů, aplikací, souborů a dat.  VEŠKERÉ SLUŽBY PODPORY NEBO PODPŮRNÝ SOFTWARE POSKYTOVANÉ UPS NEBO POSKYTOVATELI PODPORY PODLE TÉTO SMLOUVY JSOU DODÁVÁNY „TAK JAK JSOU, SE VŠEMI CHYBAMI“, A UPS NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI ODVOZENÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ JAKÝCHKOLI TAKOVÝCH SLUŽEB PODPORY NEBO PODPŮRNÉHO SOFTWARU. ANIŽ SE TÍM OMEZUJE OBECNÁ PLATNOST VÝŠE UVEDENÝCH USTANOVENÍ, UPS TÍMTO VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, JAKÉKOLI ZÁRUKY PRODEJNOSTI, NENARUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB NEBO ZPŮSOBILOSTI PRO SPECIFICKÝ ÚČEL VE VZTAHU K SLUŽBÁM PODPORY A PODPŮRNÉMU SOFTWARU, DODÁVANÝM PODLE TÉTO SMLOUVY, STEJNĚ JAKO VE VZTAHU KE VŠEM SOUVISEJÍCÍM RADÁM, DIAGNÓZÁM A VÝSLEDKŮM. BERETE TÍMTO NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE UPS NEPONESE ZODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNOU CHYBU, OPOMENUTÍ, SELHÁNÍ, NEDOSTATEK NEBO NEDODRŽENÍ PŘEDPISŮ V SLUŽBÁCH PODPORY.

c.                    ZÚČASTNĚNÉ STRANY NEZARUČUJÍ TRVALÝ, NEPŘETRŽITÝ NEBO ZABEZPEČENÝ PŘÍSTUP K SYSTÉMŮM UPS, A DO PŘÍSTUPU K TĚMTO SYSTÉMŮM UPS MŮŽE ZASAHOVAT ŘADA RŮZNÝCH FAKTORŮ, KTERÉ UPS NEMŮŽE OVLÁDAT. ZÚČASTNĚNÉ STRANY NEPONESOU ZODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU TĚCHTO FAKTORŮ.

d.                   NĚKTERÉ JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ OMEZENÍ ODVOZENÝCH ZÁRUK, TAKŽE OMEZENÍ A VYLOUČENÍ UVEDENÁ V TOMTO ODDÍLE SE NA VÁS NEMUSEJÍ VZTAHOVAT.  TATO SMLOUVA VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA.  MŮŽETE MÍT I JINÁ PRÁVA, KTERÁ JSOU RŮZNÁ V RŮZNÝCH JURISDIKCÍCH.  TÍMTO SOUHLASÍTE S TÍM A BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE OMEZENÍ A VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK V TÉTO SMLOUVĚ JSOU SPRAVEDLIVÁ A PŘIMĚŘENÁ.

9.                   Omezení zodpovědnosti.

a.                   BEZ OHLEDU NA OBSAH JAKÉHOKOLI USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY, KTERÉ MŮŽE STANOVIT JINAK, ZÚČASTNĚNÉ STRANY UPS NEPONESOU (V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU DOVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY) VŮČI VÁM ANI JAKÉKOLI TŘETÍ STRANĚ ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, REPRESIVNÍ, VÍCENÁSOBNÉ, NÁHODNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY, UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU DAT NEBO MOŽNOSTI POUŽÍVAT DATA, ZTRÁTU ÚSPOR NEBO NÁKLADY NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ, K NIMŽ DOJDE V DŮSLEDKU TÉTO SMLOUVY, PORUŠENÍ KONTRAKTU, PORUŠENÍ ZÁKONNÝCH USTANOVENÍ (VČETNĚ ZANEDBÁNÍ), DELIKTU, POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ UPS NEBO JINAK, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE ZÚČASTNĚNÉ STRANY UPS BYLY VYROZUMĚNY O PRAVDĚPODOBNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD.  TOTO OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI BUDE PLATIT JEN V ROZSAHU DOVOLENÉM ZÁKONEM V PŘÍPADĚ HRUBÉHO ZANEDBÁNÍ POVINNOSTÍ NEBO ZÁMĚRNÉHO NESPRÁVNÉHO JEDNÁNÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN UPS NEBO V PŘÍPADĚ OSOBNÍHO ZRANĚNÍ NEBO SMRTI. S VÝJIMKOU OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI STANOVENÝCH V ODDÍLE 1.7 PRÁV KONCOVÉHO UŽIVATELE A V ODDÍLE 8.2 VŠEOBECNÝCH TERMÍNŮ A PODMÍNEK, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ CELKOVÁ ZODPOVĚDNOST VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH STRAN UPS ZA JAKÉKOLI ŠKODY (PŘÍMÉ ČI JINÉ) NEBO PENÁLE NEBO ZTRÁTY, BEZ OHLEDU NA FORMU PRÁVNÍHO ÚKONU NEBO ŽALOBY, AŤ JIŽ V DŮSLEDKU KONTRAKTU, PORUŠENÍ ZÁKONNÝCH USTANOVENÍ (VČETNĚ ZANEDBÁNÍ), DELIKTU NEBO NĚČEHO JINÉHO, PŘEVÝŠIT ÚHRNNOU SUMU JEDNOHO TISÍCE AMERICKÝCH DOLARŮ (1000 USD), A TÍMTO SE VZDÁVÁTE NÁROKU NA NÁHRADU JAKÝCHKOLI ŠKOD PŘEVYŠUJÍCÍCH TUTO SUMU.

b.                   PRO VYLOUČENÍ VEŠKERÝCH POCHYB A V ZÁJMU SOULADU S DRUHÝM ODSTAVCEM TĚCHTO VŠEOBECNÝCH TERMÍNŮ A PODMÍNEK JE STANOVENO, ŽE POKUD JE VÁM TATO SMLOUVA (VERZE UTA05072014) PŘEDLOŽENA VÍCEKRÁT, NEVEDE TO KE ZMĚNĚ ÚHRNNÉ ČÁSTKY ZODPOVĚDNOSTI ZÚČASTNĚNÝCH STRAN UPS NAD SUMU JEDNOHO TISÍCE AMERICKÝCH DOLARŮ (1 000 USD).

c.                    POKUD NEUPLATNÍTE NÁROK DO ŠESTI (6) MĚSÍCŮ OD PRVNÍ UDÁLOSTI, KTERÁ VEDLA KE VZNIKU NÁROKU, BUDE SE MÍT ZA TO, ŽE JSTE SE TOHOTO NÁROKU ZŘEKLI.

10.                Používání názvu/jména a propagace.  S výjimkou toho, co výslovně uvádí tato Smlouva, souhlasíte s tím, že nebudete bez předchozího písemného svolení UPS (vydaného samostatně pro každý jednotlivý případ) používat v reklamě, propagaci ani jinak názvy Zúčastněných stran UPS (včetně, mimo jiné, společnosti United Parcel Service of America, Inc.) nebo jméno kteréhokoli partnera nebo zaměstnance, stejně jako žádná obchodní jména, ochranné známky či grafické prvky (nebo jejich simulace) vlastněné Zúčastněnými stranami UPS.

11.                Upozornění.  S výjimkou zvláštních ustanovení této Smlouvy musejí být veškerá oznámení, žádosti a jiné druhy komunikace, požadované nebo dovolené podle této Smlouvy, v písemné formě, a je nutno je zasílat následujícím způsobem.

Pokud je zasíláte Vy: osobní doručení, doručení službou UPS Next Day AirŽ (oznámení se bude pokládat za účinné jeden den po odeslání); faxem nebo přenosem telekopie, pokud odesílatel obdrží potvrzení o uskutečněném přenosu (oznámení se bude pokládat za účinné k datu, kdy odesílatel obdrží potvrzení); nebo jako doporučená poštovní zásilka s potvrzením o doručení a zaplaceným poštovným (oznámení se bude pokládat za účinné deset pracovních dnů po odeslání poštou) na adresu UPS, 55 Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, USA, k rukám: UPS Legal Department, číslo faxu: (404) 828-6912;

Pokud je zasílá UPS: všemi metodami, které máte k dispozici Vy, stejně jako elektronickou poštou (oznámení se bude pokládat za účinné k datu přenosu); na adresu, e-mailovou adresu nebo faxové číslo (podle toho, co je použito) na základě 1) Vašich registračních informací pro Technologii UPS v podobě, jak jste je poskytli UPS, 2) informací o Účtu UPS, který používáte s Technologií UPS nebo 3), jestliže neplatí ani 1) ani 2), poté na adresu, e-mailovou adresu nebo faxové číslo, podle toho, co připadá v úvahu, které jste jinak poskytl(a) UPS.

Kterákoli smluvní strana může změnit svou adresu, e-mailovou adresu nebo faxové číslo pro zasílání oznámení, o čemž musí písemně vyrozumět druhou smluvní stranu třicet (30) dní předem.

12.                Různé.

12.1.           Nezávislé smluvní strany.  Smluvní strany jsou nezávislé strany a nic v této Smlouvě nebude vykládáno jako ustanovení zakládající pracovní poměr nebo vztah zastupitelství, partnerství a/nebo společného podniku mezi smluvními stranami. Žádné smluvní straně není uděleno žádné právo nebo pravomoc přijmout nebo vytvořit jakýkoli závazek nebo povinnost, ať již výslovnou nebo odvozenou, za druhou stranu nebo jménem druhé strany, nebo druhou smluvní stranu k čemukoli jakýmkoli způsobem zavazovat.

12.2.           Zřeknutí se práv.  Žádné vzdání se smluvního plnění podle jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, ani jakéhokoli práva nebo splnění závazku kterékoli smluvní strany nebude účinné, pokud není učiněno ve formě písemného dokumentu podepsaného smluvní stranou nebo stranami vzdávajícími se práva na dodržení smluvních podmínek; toto vzdání se práva bude účinné jen pro daný konkrétní případ a pro konkrétní účel uvedený v takovém písemném dokumentu.

12.3.           Oddělitelnost ustanovení.  V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevynutitelným podle soudního výnosu nebo rozhodnutí, ostatní části této Smlouvy si podrží platnost a vynutitelnost v souladu se smluvními podmínkami.

12.4.           Postoupení.  Tuto Smlouvu, včetně veškerých práv, licencí nebo závazků podle této Smlouvy, nesmíte postoupit jakémukoli jinému Subjektu nebo právnické osobě bez předchozího písemného souhlasu UPS.  UPS může postoupit, delegovat nebo převést všechny části nebo jakoukoli část této Smlouvy nebo všechna práva podle této Smlouvy na kteroukoli ze Zúčastněných stran UPS, aniž k tomu potřebuje Vaše schválení nebo souhlas. Pro účely této Smlouvy bude termín „Postoupení“ zahrnovat mimo jiné jakékoli sloučení nebo prodej veškerých aktiv nebo podstatné části aktiv postupující strany nebo jakékoli převedení této Smlouvy nebo jakékoli její části v důsledku zákonného ustanovení nebo z jiného důvodu, nebo jakýkoli prodej nebo jiný převod třiceti procent (30 %) nebo více akcií s hlasovacím právem či majetkového zájmu postupující strany nebo převedení řízení postupující strany na jiný subjekt.  V případě, že dojde k jakémukoli dovolenému Postoupení této Smlouvy, bude tato Smlouva závazná vůči a ve prospěch každé z těchto stran a jejich právních nástupců a subjektů, jimž byla dovoleným způsobem postoupena.

12.5.           Daně  Veškeré poplatky hrazené podle této Smlouvy nezahrnují daně a poplatky (včetně mimo jiné všech příslušných srážkových daní a DPH nebo jiných daní či poplatků) ukládané jakýmikoli řádně zmocněnými daňovými úřady na platby, které se podle této Smlouvy mají platit UPS.  Ponesete výlučnou zodpovědnost za výpočet a úhradu jakýchkoli takových daní odváděných příslušnému daňovému úřadu a nesnížíte částky plateb, na něž se tyto daňové poplatky vztahují.

12.6.           Rozhodující právo: jurisdikce a jazyk.  V maximální míře dovolené zákonem budou tato Smlouva a jakýkoliv nárok, právní řízení nebo spor vyplývající nebo týkající se této Smlouvy (ať již pro porušení smluvních podmínek, porušení zákonných předpisů či z jiného důvodu) řízeny a vykládány v souladu se zákony státu New York ve Spojených státech amerických, s výjimkou 1) jejích ustanovení o konfliktu práva; 2) Úmluvy OSN o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží 3) Dohoda o omezení doby v Mezinárodním obchodě z r. 1974 a 4) dodatkového Protokolu k úmluvě z r. 1974 vydaného ve Vídni dne 11. dubna 1980.  Smluvní strany prohlašují, že požádaly, aby tato Smlouva a všechny dokumenty, které se k ní vztahují, ať již současné nebo budoucí, byly psány výhradně v anglickém jazyce.  Les parties déclarent qu'elles exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.  V maximální míře dovolené zákonem a v souladu s platným uzavřením závazného ujednání bude řídícím jazykem této Smlouvy angličtina a jakýkoli překlad, který jste obdrželi, Vám byl poskytnut výhradně pro Vaše pohodlí.  V maximální míře dovolené zákonem musí být veškerá korespondence a komunikace mezi Vámi a UPS podle této Smlouvy v angličtině.  Pokud jste vstoupili do této Smlouvy prostřednictvím internetového zobrazení překladové verze této Smlouvy v jazyce jiném než americká angličtina, můžete si prohlédnout verzi této Smlouvy v americké angličtině na adrese <https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html>VÝLUČNOU JURISDIKCI PRO JAKÝKOLIV NÁROK, PRÁVNÍ ŘÍZENÍ NEBO SPOR VYPLÝVAJÍCÍ NEBO VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO SMLOUVĚ (AŤ JIŽ PRO PORUŠENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK, DELIKT ČI Z JINÉHO DŮVODU) BUDE MÍT FEDERÁLNÍ NEBO STÁTNÍ SOUD VE MĚSTĚ ATLANTA, STÁT GEORGIA A SMLUVNÍ STRANY TÍMTO SOUHLASÍ S TOUTO VÝLUČNOU JURISDIKCÍ A NEODVOLATELNĚ SE VZDÁVAJÍ VEŠKERÝCH SOUČASNÝCH ČI PŘÍPADNÝCH BUDOUCÍCH PRÁVNÍCH NÁMITEK ZALOŽENÝCH NA TVRZENÍ, ŽE TENTO SOUD NEMÁ OSOBNÍ JURISDIKCI (IN PERSONAM), ŽE NEMÁ MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST NEBO ŽE SE JEDNÁ O NEVHODNOU PŘÍSLUŠNOST SOUDU (FORUM NON CONVENIENS).  Bez ohledu na výše uvedená ustanovení, pokud a v té míře, v jaké jsou nutná následná samostatná nebo dodatečná právní řízení u jiného soudu v USA nebo u zahraničního soudu za účelem vymáhání rozsudku vyneseného soudem ve městě Atlanta, stát Georgia, USA, nebo jak je nutné za účelem zajištění plné míry opravných prostředků a úplného vyřešení všech předmětů sporu, mohou smluvní strany vést takovéto samostatné nebo dodatečné právní řízení u jiného soudu v USA nebo u zahraničního soudu. Smluvní strany tímto souhlasí s nevýlučnou jurisdikcí takového soudu a vzdávají se tímto veškerých právních námitek založených na tvrzení, že takovýto soud nemá osobní jurisdikci (in personam), že nemá místní příslušnost nebo že se jedná o nevhodnou příslušnost soudu (forum non conveniens). Bez ohledu na jakékoli ustanovení této Smlouvy, které může stanovit jinak, bude mít UPS návrh na prozatímní opravné prostředky nebo dočasná nápravná opatření před jakýmkoli soudem, který má v dané věci jurisdikci.  Souhlasíte s tím, že při jakýchkoli sporech v důsledku této smlouvy budou přípustné počítačové záznamy a elektronické důkazy.

12.7.           Vyšší moc.  Žádná smluvní strana neponese zodpovědnost za neplnění jakýchkoli svých závazků podle této Smlouvy nebo za jakékoli škody či jinou odpovědnost, pokud je toto neplnění závazků způsobeno čímkoli mimo její rozumně předpokládanou kontrolu; to mimo jiné zahrnuje jakékoli události způsobené vyšší mocí, stávky či spory pracujících, nepokoje v průmyslové výrobě, mimořádné nařízení vlády, soudní úkon či vládní úkon, nařízení pro mimořádné situace, sabotáže, výtržnosti, vandalizmus, selhání elektroniky, vážná selhání počítačového hardwaru či softwaru, zpoždění dodávek zařízení, úkony třetích stran nebo teroristické akce.

12.8.           Nápravná opatřeníJakákoli nápravná opatření uvedená v této Smlouvě nejsou výlučná.

12.9.           Dodržování zákonů.  Každá smluvní strana musí v souvislosti s plněním smluvních závazků podle této Smlouvy přísně dodržovat veškeré platné zákony, nařízení a regulace, a neučinit nic, co by způsobilo, že druhá smluvní strana poruší jakékoli zákony, nařízení a regulace, které se na ni vztahují. To zahrnuje i povinnost Vás jako držitele licence předložit tuto Smlouvu příslušnému vládnímu úřadu tam, kde je to vyžadováno.  Tímto berete specificky na vědomí, že Materiály UPS poskytované podle této Smlouvy mohou obsahovat šifrovací funkci.  Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že stahování, import nebo používání Materiálů UPS v jakékoli zemi mimo Spojené státy znamená, že Vy, a nikoli UPS, přebíráte plnou zodpovědnost za dodržení všech zákonů a regulací v dané zemi, včetně, bez omezení, všech zákonů a regulací řídících import, používání, distribuci, vývoj nebo přenášení šifrovacího softwaru nebo technologie, stejně jako zodpovědnost za dodržení všech požadavků na registraci a udělování licencí k takovému softwaru a technologiím.

12.10.       Nakládání s daty.  Za účelem vyzvednutí a doručovacích služeb a v souvislosti s Vaším využíváním Technologie UPS firma doručující balíčky zaslané prostřednictvím UPS ve Vaší jurisdikci, jejíž název a adresu naleznete pod hlavičkou „Kontaktujte UPS“ na webových stránkách UPS pro Vaši jurisdikci (dále jen „Doručovací firma UPS“), shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje.  Společnost UPS Market Driver, Inc., 55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia, 30328, U.S.A., a jiné Zúčastněné strany UPS obdrží osobní údaje a budou je používat pro níže definované Účely. 

Zúčastněné strany UPS zpracovávají osobní údaje v souladu s platnými zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou používány pro stanovené účely (dále jen „Účely“), které jsou zde stanoveny a řídí se Oznámením UPS o ochraně osobních údajů zveřejněným na https://www.ups.com/content/us/en/privacy.html > (které je tímto začleněno do této Smlouvy formou odkazu)Osobní informace mohou být poskytnuty určitým příjemcům (dále jen „Příjemci“) tak, jak je popsáno v Oznámení UPS o ochraně osobních údajů. Prohlašujete tímto, že jste si přečetli Oznámení UPS o ochraně osobních údajů a plně jste mu porozuměli.

Tímto prohlašujete a zaručujete firmě UPS, že když Vy nebo Vaši zaměstnanci, zástupci nebo smluvní dodavatelé (dále jen „Zasílající strany“) poskytují společnosti UPS Delivery Co. osobní údaje: 1) mají k tomu Zasílající strany právo a oprávnění, 2) Vy nebo jiná Zasílající strana jste informovali každého jednotlivce identifikovaného osobními údaji (včetně všech adresátů zásilek), že UPS bude zpracovávat osobní informace pro výše uvedené Účely, že osobní informace mohou být poskytnuty firmou UPS výše uvedeným Příjemcům, a že osobní informace mohou být převedeny do jiných zemí, než kde Zúčastněné strany UPS původně informace nashromáždily (kteréžto země nemusí mít stejné zákony o ochraně osobních údajů jako země, kde jste původně informace poskytli), a 3) že jste získali svolení každé jednotlivé osoby k postupům popsaným v tomto Oddíle 12.10 Všeobecných obchodních podmínek.

12.11.        Nevýlučnost smlouvyNic v této Smlouvě nebude vykládáno jako cokoli, co by jakýmkoli způsobem znemožnilo nebo omezilo schopnost UPS uzavírat obdobné dohody s jakýmkoli jiným Subjektem nebo jednat či uzavírat smlouvy přímo se společnými zákazníky obou smluvních stran.

12.12.       Úplná dohoda; dodatky.  Tato Smlouva představuje úplné ujednání a dohodu mezi smluvními stranami, týkající se předmětu této Smlouvy, a nahrazuje jakékoli a všechny 1) předchozí nebo aktuální prohlášení, ujednání a dohody ve vztahu k předmětu Smlouvy a 2) jakékoli předchozí verze Smlouvy o Technologii UPS uzavřené mezi UPS a Vámi, které jsou všechny sloučeny do této Smlouvy. Takovéto sloučení nebude účinné ve vztahu k Softwaru. Smlouva o technologii UPS, která bude platit v okamžiku, kdy obdržíte konkrétní verzi Softwaru, bude vždy upravovat Vaše užívání takovéto verze Softwaru.  Jakákoli Smlouva o technologii UPS mezi UPS a Zákazníkem, ať již byla uzavřena před nebo po uzavření této Smlouvy, bude nahrazovat tuto Smlouvu.  Jakákoli Smlouva o technologii UPS mezi UPS a Vámi s číslem verze novějším než UTA04072012 bude nahrazovat tuto Smlouvu. Nahrazení jakékoli předchozí smlouvy neomezí nároky, které má UPS vůči Vám v důsledku jakéhokoli porušení takové předchozí smlouvy před datem uzavření této Smlouvy. Tato Smlouva může být modifikována nebo doplněna výhradně písemnou formou s podpisem pověřených zástupců obou stran této Smlouvy; avšak s tím, že UPS může modifikovat Práva koncového uživatele v souladu s ustanoveními Oddílu 3.1 dokumentu Práva koncového uživatele, a Materiály a Technologii UPS v souladu s ustanovením Oddílu 4.2 . těchto Všeobecných termínů a podmínek.  Písemný dokument s elektronickými podpisy nebude platnou změnou nebo doplňkem této Smlouvy.

12.13.       Zřeknutí se práv: oznámení v oblasti Evropské unie.  Pokud se nacházíte v některém členském státě Evropské unie, v maximální míře dovolené zákonem se tímto vzdáváte nároku na veškerá oznámení, potvrzení o doručení a jiná potvrzení týkající se uzavírání smluv elektronickými prostředky, která mohou vyžadovat ustanovení článků 10(1), 10(2), 11(1) a 11(2) Směrnice č. 2000/31/EC Evropské rady, uplatňovaná ve Vaší jurisdikci v souvislosti v Vaším používáním Technologie UPS.

12.14.       UPOZORNĚNÍ: Souhlas se zpracováním osobních informacíS výjimkou toho, co uvedete v opačném smyslu v souladu s metodami uvedenými v Oznámení UPS o ochraně osobních údajů (a tyto své preference můžete kdykoli změnit), dáváte tímto svolení ke zpracování osobních informací pro Účely uvedené výše v Oddíle 12.10 .  Souhlasíte také s tím, že v případech, kdy jste adresátem nebo příjemcem zásilky, jste byli informováni o zpracování a použití osobních informací, jak je uvedeno v Oddíle 12.10 Všeobecných termínů a podmínek, a že k tomu dáváte svolení.

12.15.       Specifické podmínky podle země.  Pokud jste obyvatelem jedné z níže vypsaných zemí nebo se v ní nachází vaše sídlo, vztahují se na vás podmínky Přílohy B.  V případě nejednoznačnosti mezi podmínkami obsaženými v hlavní části těchto Všeobecných obchodních podmínek a podmínkami obsaženými v Příloze B mají přednost podmínky v Příloze B, pokud se na vás Příloha B vztahuje.

a.                   Země Středního Východu: Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Tunisko, Alžírsko, Džibuti, Súdán, Sýrie, Somálsko, Irák, Palestina, Libanon, Libye, Maroko, Mauritánie a Jemen.  PŘÍLOHA A

DEFINICE – Všeobecné OBCHODNÍ podmínky

Přidružené subjekty jsou třetí strany, které řídí Subjekt, jsou řízeny Subjektem, nebo jsou řízeny stejnou entitou jako Subjekt (ať již přímo nebo nepřímo).

Smlouva je definována ve druhém odstavci těchto Všeobecných termínů a podmínek.

Alternativní fakturované zásilky  jsou zásilky, které Vaším jménem předal Zúčastněným stranám UPS jiný Subjekt, který vyúčtovává takové zásilky na Váš Účet UPS.

Postoupení je definováno tak, jak je uvedeno v Oddíle 12.4 Všeobecných termínů a podmínek.

Důvěrné informace  znamenají jakékoli informace nebo materiály (jiné než Obchodní tajemství), které mají hodnotu pro UPS a nejsou všeobecně známy třetím stranám, nebo které UPS získá od jakékoli třetí strany (včetně, mimo jiné, Zúčastněných stran UPS) a s nimiž UPS zachází jako s vlastnickými informacemi bez ohledu na to, zda jsou vlastnictvím UPS nebo nikoli.  Důvěrné informace zahrnují i níže definované Informace.  Důvěrné informace nebudou zahrnovat informace, o nichž můžete prokázat, že: 1) Vám byly již známy v době, kdy jste je obdrželi od UPS, a které nejsou předmětem jiné smlouvy o zachování důvěrnosti informací mezi smluvními stranami; 2) jsou nyní veřejně známé, nebo se později stanou veřejně známé bez Vašeho zavinění; 3) jsou to informace, které jste zákonně a nezávisle vyvinuli bez spojení s Důvěrnými informacemi; nebo 4) jste je zákonným způsobem získali od třetí strany bez toho, abyste byli vázáni povinností zachovávat jejich důvěrnost.

Zákazník je definován ve třetím odstavci těchto Všeobecných termínů a podmínek.

Práva koncového uživatele je dokument dostupný na adrese
<
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html > a popsaný v druhém odstavci těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Všeobecné obchodní podmínky  znamenají tento dokument.

Příchozí zásilky  jsou zásilky, předané Zúčastněným stranám UPS, aby byly doručeny Vám.

Informace  znamenají informace poskytované Systémy UPS a související se službami poskytovanými Zúčastněnými stranami UPS nebo vytvářené v souvislosti se zasíláním zásilek prostřednictvím Zúčastněných stran UPS, včetně, mimo jiné, Zásilek předaných k odeslání.

Odchozí zásilky jsou zásilky, které jste předali k odeslání Zúčastněným stranám UPS.

Dovolené teritorium  znamená pro kteroukoli Technologii UPS ty země, které jsou přiřazeny pro danou Technologii v Příloze C Práv koncového uživatele.

Subjekt  znamená jakoukoli fyzickou osobu, obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, partnerský podnik, společný podnik, asociaci, akciovou společnost, trust, organizaci neregistrovanou jako obchodní společnost nebo jinou právnickou osobu.

Účely jsou definovány tak, jak je uvedeno v Oddíle 12.10 Všeobecných termínů a podmínek.

Příjemci jsou definováni tak, jak je uvedeno v Oddíle 12.10 Všeobecných termínů a podmínek.

Zakázané teritorium  znamená země, na něž se vztahuje některý obecný program hospodářských sankcí ministerstva financí USA (U.S. Department of the Treasury) či Úřadu pro řízení zahraničních aktiv USA (Office of Foreign Assets Control, zkratka „OFAC“), nebo na něž se vztahují jiné obecné zákazy používání, exportu nebo reexportu Technologie UPS podle amerických hospodářských sankcí nebo zákonů o řízení exportu. Ve výčtu zemí, pro které platí embargo úřadu OFAC nebo hospodářské sankce, může kdykoli dojít ke změnám.  Pouze z důvodu usnadnění Vám následující odkazy poskytují  informace týkající se takovýchto zemí: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx ,  a http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm .

Poskytovatel služeb   je definován ve třetím odstavci Všeobecných obchodních podmínek.

Poskytovatel služeb je definován ve třetím odstavci Všeobecných obchodních podmínek.

Příjemci jsou definováni tak, jak je uvedeno v Oddíle 12.10 Všeobecných termínů a podmínek .

Software znamená veškeré položky Technologie UPS, které jsou (i) počítačový software dodaný společností UPS podle této Smlouvy (s výjimkou vzorkového počítačového softwarového kódu), stejně jako veškerá související Technická dokumentace a (ii) jakékoli Aktualizace poskytované UPS v rámci této Smlouvy.

Služby podpory jsou definovány v Oddíle 5.1 Všeobecných termínů a podmínek.

Podpůrný software je definován v Oddíle 5.1 Všeobecných termínů a podmínek.

Poskytovatelé podpory jsou definováni v Oddíle 5.1 Všeobecných termínů a podmínek.

Technická dokumentace  je souhrnný pojem označující jakoukoli a všechnu dokumentaci a/nebo vzorkový počítačový softwarový kód související s Technologií UPS nebo Značky UPS, kterou Vám UPS dodá nebo zpřístupní podle této Smlouvy.

Zásilka předaná k odeslání znamená zásilku, která byla předána k odeslání (i) Zúčastněným stranám UPS buďto Vámi nebo pro Vás, nebo (ii) třetí stranou Zúčastněným stranám UPS pro doručení Vám, což může zahrnovat Odchozí zásilky, Alternativní fakturované zásilky nebo Příchozí zásilky.

Termín je definován tak, jak je uvedeno v Oddíle 6.2 Všeobecných termínů a podmínek.

Obchodní tajemství  znamená jakékoli informace UPS nebo informace, které společnost UPS získala od třetí strany (včetně, mimo jiné, Zúčastněných stran UPS), které nejsou obecně veřejně známé nebo veřejně přístupné a které 1) mají skutečnou nebo potenciální ekonomickou hodnotu právě proto, že nejsou veřejně známé a nejsou snadno přístupné zákonnými cestami pro jiné osoby, které mohou získat ekonomické výhody z prozrazení nebo použití takových informací, a 2) na jejichž utajení je vynakládáno úsilí, které je za daných okolností přiměřené.

Aktualizace  znamená údržbu, opravu chyb, modifikace, aktualizace, vylepšení nebo revize Materiálů UPS.

UPS znamená společnost UPS Market Driver, Inc.

Účet UPS  znamená jakýkoli zasilatelský účet, zřízený pro Vás některou ze Zúčastněných stran UPS, včetně, bez omezení, těch účtů, které byly zřízeny pro uživatele služeb UPS.com, nazývaných „dočasné účty“, a zasilatelských účtů UPS Freight shipping.

Databáze UPS  jsou databáze vlastnických informací týkajících se přepravních služeb Zúčastněných stran UPS, které jsou distribuovány společně se Softwarem nebo pro účely jeho používání.

UPS Delivery Co.  je definována v Oddíle 12.10 Všeobecných obchodních podmínek.

„UPS“  tak, jak je zobrazena v různých registracích ochranných známek, mimo jiné včetně registrace ochranné známky USA č. 966,724 a značky „UPS & Stylized Shield Device“, jak je zobrazena níže, a v různých registracích ochranných známek, mimo jiné včetně registrace ochranné známky USA č.: 2,867,999, 2,965,392, 2,973,108, 2,978,624, 3,160,056 a registrace ochranné známky v Evropském společenství č: 3,107,026, 3,107,281 a 3,106,978.

UPS

Materiály UPS  je souhrnný pojem zahrnující Technologii UPS, Databáze UPS, Technickou dokumentaci, Informace, Software, Značky UPS a  Systémy UPS.

Zúčastněné strany UPS  je pojem zahrnující společnost UPS, její současné Přidružené subjekty a jejich akcionáře, vedoucí pracovníky, členy představenstva, zaměstnance, zástupce, partnery a třetí strany, které jsou dodavateli a poskytovateli licencí.

Oznámení UPS o ochraně osobních údajů znamená oznámení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/privacy.html .

Systémy UPS  znamená počítačové a síťové systémy UPS, k nimž máte přístup prostřednictvím Technologie UPS.

Technologie UPS znamená produkty definované v Oddíle B Práv koncového uživatele.

Vy je pojem definovaný ve třetím odstavci této Smlouvy.

Přesuňte se na konec těchto Smluvních podmínek a zaškrtněte níže zvedené pole.

Zobrazit ukázky

Další UPS stránky:
United Problem Solvers