UPS
InloggningsinställningarProfilSammanfattning av kontoFaktureringAdministrationAdressbokAdministrera ditt UPS-konto
Skapa sändningVisa historikAnnullera sändningSkapa returSkapa sändning med batchfilSkapa en importBeräkna leveranstid och fraktkostnadPlanera upphämtningAnvänd Internationella VerktygBeställa materialÖppna ett UPS-kontoAnge egna inställningarServiceguide
Söka sändningarÖppna UPS My ChoiceLäs mer om Quantum ViewAdministrationQuantum View ManageQuantum View DataÖppna Flex Global View
Brådskande fraktFlygfraktSjöfraktFörtullningsservice
Att komma igångSändningSökningMottagning av din sändningFakturering och betalningTeknisk support

Information om cookies

På denna webbplats används cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till användningen av cookies.

Registrera

repl_legend_title

Förlopp:

  • 1
    Inloggningsinställningar
  • 2
    Profiladress
  • 3
    Registreringen är klar
repl_legend_title

Vad kommer sen

Min profil

Skapa inloggningsinställningar

Använd nedanstående formulär för att skapa användar-id och lösenord. Obligatoriska fält visas med .

Användar-id och lösenord

Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt

Teknikavtal Obligatoriskt

UPS-TEKNIKAVTAL

Version UTA05072014

LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE VILLKOR I DETTA UPS-TEKNIKAVTAL.  GENOM ATT ANGE NEDAN ATT DU FÖRBINDER DIG ATT UPPFYLLA VILLKOREN I DETTA AVTAL INGÅR DU ETT RÄTTSLIGT BINDANDE AVTAL MED UPS MARKET DRIVER, INC. (”UPS”).

Detta avtal består av (1) dessa Allmänna villkor (inklusive härtill bifogad bilaga A (Definitioner – Allmänna villkor) samt bilaga B (Landsspecifika ändringar av allmänna villkor)); (2) Slutanvändares rättigheter (inklusive härtill bifogade bilaga A (Definitioner – Slutanvändares rättigheter), bilaga B (UPS-teknik) och bilaga C (Tillåtet territorium)) som finns tillgängliga på <https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html> (då Slutanvändares rättigheter kan ändras då och då i enlighet med villkoren) samt (3) dokumentationen som omnämns i det föregående, som inbegrips genom hänvisning.  Du bekräftar härmed att du har läst och till fullo förstått BÅDE Allmänna villkor och Slutanvändares rättigheter som du kan läsa på <https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html> INKLUSIVE den dokumentation som det hänvisas till därDet kan hända att avtalet visas flera gånger i samband med din åtkomst och användning av UPS-teknik.  Såvida inte avtalets version har ändrats är syftet med varje visning av avtalet att bekräfta det ömsesidigt överenskomna avtalet, snarare än att skapa ett nytt eller separat avtal.

För avtalets syfte:

I detta avtal betyder ”kund” den person som är din arbetsgivare, men som inte är en tjänsteleverantör, (1) och som har tilldelats det UPS-konto du använder för att registrera den första UPS-tekniken du tillgår, förutsatt att ett UPS-konto krävs för sådan registrering, (2) och som har tilldelats det första UPS-konto du använder med den UPS-teknik du tillgår; om ett UPS-konto inte krävs för registrering men krävs för användning eller (3) när den första UPS-tekniken du tillgår inte kräver ett UPS-konto för registrering eller användning.

"Tjänsteleverantör" betyder en tredje part anlitad av en UPS-kund i syfte att hjälpa UPS-kunden hantera sin sändningsaktivitet med UPS-parterna, inklusive leverantörer av faktureringsdatatjänster som skriftligen har godkänts av UPS för att utföra sådana tjänster åt UPS-kunden, dock under förutsättning att UPS-partners kan fungera som tjänsteleverantör utan skriftligt godkännande från UPS.

”Anställd hos tjänsteleverantör” betyder en person som är anställd av en Tjänsteleverantör.

”Du” eller det possessiva pronomenet ”din/ditt” betyder, såsom tillämpligt: (i) du som individ, om du ingår detta avtal i egenskap av privatperson och inte å någon annan tredje parts vägnar för ditt eget personliga bruk av UPS-teknikerna, (ii) du som individ och kund, om du använder UPS-teknik som en del av dina uppgifter som anställd hos kund, eller (iii) du som individ och din arbetsgivare, om din arbetsgivare är tjänsteleverantör till en UPS-kund och du använder UPS-teknik som en del av dina uppgifter som anställd hos tjänsteleverantören för att utföra tjänster till förmån för en UPS-kund.

Du utfäster och garanterar att du har nått myndig ålder och, om tillämpligt, att du har kundens tillstånd att ingå rättsligt bindande avtal avseende UPS-tekniken under tillämplig lag å dina egna, kundens eller tjänsteleverantörens vägnar.  Om du vid någon tidpunkt inte längre har tillstånd att under tillämplig lag ingå rättsligt bindande avtal å dina egna, kundens eller tjänsteleverantörens vägnar, efter vad som är tillämpligt, får du inte längre använda UPS-teknik å sådan kunds eller tjänsteleverantörs vägnar.

Allmänna villkor

1.                   Definitioner. Termerna i detta avtal har den betydelse som anges i Allmänna villkor bilaga A och Slutanvändares rättigheter, bilaga A . I händelse av skillnader mellan termerna i Slutanvändares rättigheter och dessa Allmänna villkor ska dessa Allmänna villkor äga företräde.

2.                   Licenstagares rättigheter.

2.1.              OmfattningHärmed ger UPS dig, och du accepterar, en begränsad, återkallelig, ej i andra hand licensierbar, icke-exklusiv, ej överlåtbar licens att använda UPS-tekniken och den tillhörande Tekniska dokumentationen i det tillåtna territoriet för UPS-tekniken, under förutsättning att villkoren i detta avtal uppfylls.  Slutanvändares rättigheter innehåller ytterligare allmänna licensrätter och -begränsningar, liksom särskilda licensrätter och -begränsningar beträffande specifik UPS-teknik.

2.2.              Allmänna restriktioner – UPS-material och Programvara.  Du ska inte licensiera i andra hand, avslöja eller överföra, och tillse att dina anställda och ombud inte licensierar i andra hand, avslöjar eller överför, UPS-materialen till tredje part utan föregående skriftligt tillstånd från UPS. Du förbinder dig att inte modifiera (inklusive korrigeringar av programvaran), reproducera, hyra ut, leasa, låna ut, inteckna, distribuera, återdistribuera, återmarknadsföra eller på annat sätt utlämna UPS-materialen eller någon del därav utan UPS samtycke, och avstår härmed från eventuella rättigheter under tillämplig lag, utom där sådan avsägelse inte kan beivras.  Du förbinder dig att inte kopiera programvaran förutom om detta krävs för att du ska kunna använda den i enlighet med detta avtal och förutom att du får lov att göra en (1) säkerhetskopia av programvaran uteslutande i syfte att arkivera programmet. En sådan säkerhetskopia ska inkludera UPS copyright och andra meddelanden om äganderätt och ska vara föremål för alla villkor i detta avtal.  Oaktat villkor av motsatt innebörd i detta avtal får du inte använda programvaran på basis av uthyrd tidsandel eller servicebyrå.

3.                    Utfästelser beträffande exportlag.  Du erkänner att allt UPS-material som tillhandahålls enligt detta avtal omfattas av U.S. Export Administration Rules (”EAR”) utfärdade av U.S. Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security, och av andra amerikanska lagar och förordningar.  Du förbinder dig att efterleva EAR och alla tillämpliga amerikanska lagar när du handhar och använder allt UPS-material som tillhandahålls enligt avtalet och att inte exportera eller återexportera UPS-materialet annat än om detta är tillåtet enligt EAR, amerikansk lag och övrig tillämplig lagstiftning.  Utan att begränsa allmängiltigheten i det föregående bekräftar och garanterar du att inget UPS-material kommer att tillgås från, nedladdas till, distribueras i, fraktas till, överföras till, omlastas i eller till, exporteras till eller återexporteras till (1) förbjudet territorium (eller person med medborgarskap eller hemvist där) eller (2) någon person som upptas i U.S. Department of Treasury's förteckning över Specially Designated Nationals (särskilt identifierade medborgare) eller till U.S. Department of Commerces Denied Persons List (nekade personer) eller Entity List (enheter).  De länder som utgör förbjudet territorium och de fysiska eller juridiska personer eller organisationer som upptas i de ovannämnda förteckningarna kan ändras från tid till annan.  Du förbinder dig att hålla dig uppdaterad och att iaktta denna bestämmelse oavsett sådana eventuella ändringar.  Information om länder som utgör förbjudet territorium och om de fysiska och juridiska personer eller organisationer som upptas i de ovannämnda förteckningarna finns på:

http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt ,

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx , och http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm .

4.                   UPS-material.

4.1.              Äganderätt till immateriella rättigheter.  Du erkänner och godtar härmed att UPS äger alla rättigheter, äganderätter och ägarandelar med avseende på UPS-materialen och har rätten att utfärda en licens till dig med avseende på dessa material.  Du erkänner att du inte har erhållit någon äganderätt med avseende på UPS-materialen och inte kommer att erhålla någon äganderätt med avseende på UPS-materialen genom detta avtal.  Du kommer inte att vid någon tidpunkt göra eller veterligen låta andra göra något som på något vis kan skada UPS eller dess licensgivares rättigheter med avseende på UPS-materialen.  UPS och dess licensgivare förbehåller sig alla rättigheter förknippade med UPS-materialen som inte utfärdas särskilt häri.

4.2.              Ändringar i UPS-material och UPS-teknik.  UPS får uppdatera, ändra, modifiera eller utöka alla UPS-material och/eller all UPS-teknik när som helst.

5.                    Supporttjänster.

5.1.               Support och underhåll.  UPS kan, på din begäran, efter eget gottfinnande då och då välja att tillhandahålla support eller underhåll för programvaran (”supporttjänster”). Du ger härmed UPS och dess behöriga ombud (”supportleverantörer”) rätten att i syfte att tillhandahålla supporttjänster tillgå programvaran, andra tillämpningsprogram som du kanske använder tillsammans med programvaran och dina datorsystem antingen (1) på annan ort, via Internet eller på annat sätt (som kan kräva att UPS eller supportleverantörerna installerar ytterligare programvara i dina datorsystem (”supportprogramvara”)) eller (2) genom besök på plats vid specifika av parterna ömsesidigt överenskomna tidpunkter.  Varje sådan supportsession som använder supportprogramvara skall godkännas separat av dig.  Under sådana sessioner kan UPS se den programvara som är i drift på ditt datasystem och UPS kan hjälpa dig att göra modifikationer av dina datasystem.  Du ger vidare UPS och dess supportleverantörer rätten att manipulera och ändra programvaran och dina datorsystem, tillämpningsprogram, filer och förknippade data i den utsträckning som är skäligen nödvändig för att tillhandahålla supporttjänster till dig. Du godkänner emellertid att alla supporttjänster kommer att tillhandahållas efter UPS eget gottfinnande och att ingenting i avtalet ska tolkas som att UPS är skyldig att tillhandahålla några supporttjänster.

5.2.               Tillgång till äganderättsskyddad information.  Du erkänner härmed att du kan avslöja och att UPS eller dess supportleverantörer kan observera din information och dina data i samband med supportleverantörens eller UPS tillhandahållande av supporttjänster, och att all information och all data ifråga ska anses vara icke konfidentiell(a) och därmed inte omfattas av Allmänna villkor artikel 7, såvida inget annat har avtalats av UPS i ett fristående skriftligt konfidentialitetsavtal. Du godtar vidare att fjärrkommunikationssessionerna som används av UPS eller supportleverantörerna kan implementeras via Internet, vars natur är osäker, och du godtar att UPS och supportleverantörerna inte ska vara ansvariga för eventuella säkerhetsintrång som sker på Internet. Betänk det ovanstående när du begär supporttjänster från UPS eller dess supportleverantörer.

6.                    Inställande, löptid och uppsägning.

6.1.              Inställande av rättigheter. UPS kan ställa in din rätt att komma åt någon del av UPS-systemen via UPS-tekniken eller efter behov och efter UPS eget gottfinnande, inklusive men utan begränsning för att (1) förhindra tillgång till någon del av UPS-system eller UPS-teknik som inte uppfyller villkoren i detta avtal; (2) korrigera ett väsentligt fel i UPS-systemen eller UPS-tekniken eller (3) efterleva en lag, bestämmelse eller ett beslut av domstol eller väsende med kompetent jurisdiktion.

6.2.              Löptid. Detta avtal ska träda i kraft i och med ditt godtagande genom att du klickar nedan och ska förbli i kraft därefter tills det sägs upp i enlighet med detta avtal (”giltighetstid”).

6.3.              Värdbaserad UPS-teknik. Viss UPS-teknik är värdbaserad hos UPS, dotterbolag till UPS eller leverantörer för UPS eller dotterbolag till UPS. Värdbaserad UPS-teknik drivs från servrar belägna i Förenta staterna och är schemalagd att finnas tillgänglig tjugofyra (24) timmar om dygnet, sju (7) dagar i veckan (förutom då den är otillgänglig på grund av underhållsarbete); dock garanterar inte UPS tillgängligheten till värdbaserad UPS-teknik, eller att åtkomsten kommer att vara oavbruten eller felfri. UPS förbehåller sig rätten att avbryta, begränsa eller upphäva värdbaserad UPS-teknik från tid till annan för syften såsom underhåll, uppgraderingar och liknande. Du godkänner att varken UPS eller dotterbolag till UPS skall hållas ansvariga eller skadeståndsskyldiga för skador som orsakas av avbrott, upphävande eller uppsägning av värdbaserad UPS-teknik, oavsett orsak.

6.4.              Uppsägning.

a.                   Endera parten kan säga upp detta avtal och UPS kan säga upp vilken som helst av licenserna för UPS-teknik under detta avtal, oavsett anledning och när som helst genom att tillhandahålla den andra parten skriftligt meddelande om sådan uppsägning.

b.                   Oavsett det föregående ska detta avtal sägas upp utan vidare åtgärder från UPS sida (1) vid brott mot Allmänna villkor, artikel 3 , 4 (tredje meningen), 7 eller 10 , eller Allmänna villkor paragraf 2.2 ; (2) i händelse av din konkurs, påbörjade konkurs, omorganisation, återställande, ackord, likvidation eller annat särskilt obeståndsförfarande med avseende på dig, eller om du ska utse en förvaltare, administratör eller förtroendeman eller ska genomföra avslutning av verksamheten eller om en domstol utfärdar en order på detta sätt eller (3) om du är en partner i eller kunden eller tjänsteleverantören är i ett partnerskap och detta partnerskap upphör.

6.5.              Uppsägningens effekt.

a.                   Vid uppsägning av detta avtal oavsett skäl ska alla licenser givna under avtalet omedelbart upphöra och du ska omedelbart sluta att tillgå och använda UPS-materialen, samt förstöra alla UPS-material i din besittning eller kontroll.

b.                   Vid uppsägning av en licens beträffande en UPS-teknik ska du omedelbart sluta att tillgå och använda denna UPS-teknik och förknippade UPS-material och förstöra alla sådana förknippade UPS-material i din besittning eller kontroll.

6.6.               Kvarstående villkor vid uppsägning.  Allmänna villkor, artiklar 1 , 5 , 7-9 och 12 ; paragraf 4.1 , 6.5 och 6.6 och bilaga A och artiklarna och de paragrafer i Slutanvändares rättigheter som identifieras i Slutanvändares rättigheter paragraf 3.2 ska förbli gällande när detta avtal sägs upp, oavsett skäl.

7.                   Konfidentiell information, affärshemligheter, information.

7.1.              Avslöjande.  Under avtalets giltighetstid och därefter ska du inte använda (utom på det sätt som tillåts i samband med ditt uppfyllande av avtalet), avslöja eller tillåta någon person att tillgå någon affärshemlighet (inklusive, utan begränsning, någon affärshemlighet i UPS-materialen).  Under avtalets giltighetstid och i en period av fem (5) år därefter, utom på det sätt som lagen annars kräver, ska du inte använda, avslöja eller tillåta någon person att tillgå någon konfidentiell information, utom på det sätt som tillåts i samband med ditt uppfyllande av avtalet.  Du erkänner att om du bryter mot artikel 7 av Allmänna villkor kan UPS inte ha tillgång till tillräcklig rättslig gottgörelse, kan utsättas för irreparabel skada och kan därför söka sedvanerättsligt åläggande.  Du förbinder dig att skydda sådan konfidentiell information och affärshemligheter med minst samma omsorg som du skyddar din egen konfidentiella och upphovsrättsligt skyddade information.  Om yppande av konfidentiell information krävs enligt lag eller domstolsbeslut ska du i god tid underrätta UPS så att UPS skäligen har möjlighet att framställa invändning.

7.2.              AggregationDu ska inte sammanställa informationen eller härleda eller utveckla information, tjänster eller produkter som utnyttjar informationen, utom på det sätt som uttryckligen tillåts under detta avtal.

7.3.              DataexportDu får inte exportera, vare sig via (i) dataexportfunktion inbyggd i programvaran; (ii) extraktion från programvarans gränssnitt (t.ex. skärmskrapning); eller (iii) eller på annat sätt, några data från UPS-databaserna och använda sådana data till att jämföra försändelsepriser eller leveranstider med försändelsepriserna eller leveranstiderna för någon tredje part som inte är medlem av UPS-parterna.

8.                   Garantier.

8.1.              Av kunden.  Du utfäster och garanterar att (1) kunden inte har sitt säte i det förbjudna territoriet; (2) du inte kommer att använda UPS-tekniken i det förbjudna territoriet och (3) varken du eller kunden styrs av någon person på U.S. Department of Treasurys förteckning över Specially Designated Nationals (särskilt identifierade medborgare) eller U.S. Department of Commerces Denied Persons List (nekade personer) eller Entity List (enheter) (som kan ändras då och då och som, endast som lättillgänglig referens, finns på http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt, , http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx , och http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm ), eller registrerat i, medborgare boende i eller myndighet i det förbjudna territoriet.

8.2.              Friskrivning.

a.                   UPS-PARTERNA GARANTERAR ATT I NITTIO (90) DAGAR FR.O.M. DET DATUM DÅ PROGRAMVARA LEVERERAS TILL DIG SKA PROGRAMVARAN VÄSENTLIGEN FUNGERA PÅ DET SÄTT SOM BESKRIVS I PROGRAMVARANS MOTSVARANDE TEKNISKA DOKUMENTATION. UPS ENDA ANSVAR VID ETT EVENTUELLT BROTT MOT OVANSTÅENDE GARANTI SKA VARA ATT ERSÄTTA PROGRAMVARAN I FRÅGA. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM ANGES I GARANTIN I DE TVÅ FÖREGÅENDE MENINGARNA TILLHANDAHÅLLS UPS-MATERIALEN ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH I AKTUELLT TILLSTÅND. UPS LÄMNAR OCH ANTAR INGEN GARANTI, INGEN UTFÄSTELSE, INGET VILLKOR ELLER LÖFTE, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, LAGSTADGAT ELLER ANNAT, BETRÄFFANDE UPS-MATERIALENS SKICK, KVALITET, HÅLLBARHET, PRECISION, FELFRIHET, PRESTANDA, ICKE-INTRÅNG AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÄLJBARHET, ANVÄNDBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ANVÄNDNING. ALLA SÅDANA GARANTIER, INTYGANDEN, VILLKOR OCH LÖFTEN FRÅNKÄNNES HÄRMED ALL VERKAN, SÅ LÅNGT DETTA MEDGES ENLIGT LAG, OCH ALLA GARANTIER SOM UPPSTÅR GENOM I BRANSCHEN ETABLERAD PRAXIS FRÅNSÄGS. UPS GARANTERAR INTE ATT DEFEKTER I UPS-MATERIALEN KOMMER ATT KORRIGERAS.  INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD SOM GES AV UPS ELLER NÅGON UPS-REPRESENTANT SKA SKAPA EN GARANTI.

b.                   Du godtar vidare att UPS och dess supportleverantörers åtkomst till dina datorsystem, filer och förknippade data enligt Allmänna villkor artikel 5 ovan endast är avsedd att underlätta supporttjänsterna för din räkning, och att du ensam bär ansvaret för att säkerhetskopiera dina datorsystem, dataprogram, filer och data.  ALLA SUPPORTTJÄNSTER OCH SUPPORTPROGRAMVAROR SOM TILLHANDAHÅLLS AV UPS ELLER SUPPORTLEVERANTÖR I ENLIGHET MED DETTA AVTAL TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UPS UTFÄSTER INGA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE DESSA SUPPORTTJÄNSTER. UTAN ATT INSKRÄNKA GILTIGHETEN AV DET OVAN STADGADE FRÅNSÄGER SIG UPS HÄRMED UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING GARANTI AVSEENDE SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, BETRÄFFANDE SUPPORTTJÄNSTER ELLER SUPPORTPROGRAMVAROR TILLHANDAHÅLLNA UNDER AVTALET OCH ALLA FÖRKNIPPADE RÅD, DIAGNOSER OCH RESULTAT. DU GODTAR ATT UPS INTE KOMMER ATT VARA ANSVARIGT FÖR EVENTUELLA FEL, UTELÄMNANDEN, BRISTFÄLLIGHETER ELLER BRIST PÅ ÖVERENSSTÄMMELSE I SUPPORTTJÄNSTERNA.

c.                    UPS-PARTERNA GARANTERAR INTE KONTINUERLIG, OAVBRUTEN ELLER SÄKER TILLGÅNG TILL UPS-SYSTEMEN. TILLGÅNGEN TILL DESSA UPS-SYSTEM KAN STÖRAS AV ETT ANTAL FAKTORER SOM LIGGER UTANFÖR UPS KONTROLL. UPS-PARTERNA ANSVARAR INTE FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM ORSAKAS AV SÅDANA STÖRNINGAR.

d.                   I VISSA RÄTTSOMRÅDEN TILLÅTS INTE BEGRÄNSNINGAR PÅ UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, VILKET INNEBÄR ATT DE I DENNA PARAGRAF ANGIVNA BEGRÄNSNINGARNA OCH UNDANTAGEN KANSKE INTE GÄLLER DIG.  AVTALET GER DIG SPECIFIKA RÄTTIGHETER UNDER LAGEN.  DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN RÄTTSOMRÅDE TILL RÄTTSOMRÅDE.  DU GODTAR OCH BEKRÄFTAR ATT DE BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG FRÅN ANSVAR OCH GARANTIER SOM DETTA AVTAL INNEHÅLLER ÄR SKÄLIGA OCH RIMLIGA.

9.                   Ansvarsbegränsning.

a.                   OAKTAT VILLKOR AV MOTSATT INNEBÖRD I DETTA AVTAL SKA UPS-PARTERNA INTE VARA ANSVARIGA TILL DIG ELLER NÅGON ANNAN TREDJE PART SÅ LÅNGT DETTA ÄR TILLÅTET UNDER TILLÄMPLIG LAG FÖR EVENTUELLA INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, EXTRAORDINÄRA SKADOR, VITEN, MÅNGFALDIGA, SEKUNDÄRA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST AV DATA ELLER DATAANVÄNDNING, FÖRLORADE BESPARINGAR ELLER KOSTNADER FÖR ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR BASERAT PÅ DETTA AVTAL, PÅ GRUND AV AVTALSBROTT, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING (INBEGRIPET VÅRDSLÖSHET), LAGÖVERTRÄDELSE, ANVÄNDNING AV UPS-MATERIALEN ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM UPS-PARTERNA HAR UPPLYSTS BETRÄFFANDE SANNOLIKHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN INTRÄFFA.  DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING SKA ENDAST GÄLLA I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER I HÄNDELSE AV UPS-PARTERNAS GROVA FÖRSUMLIGHET ELLER MEDVETNA FELAKTIGA AGERANDE ELLER I HÄNDELSE AV PERSONSKADA ELLER DÖDSFALL. MED UNDANTAG FÖR DEN ANSVARSBEGRÄNSNING SOM ANGES I PARAGRAF 1.7 I SLUTANVÄNDARES RÄTTIGHETER OCH I PARAGRAF 8.2 I DE ALLMÄNNA VILLKOREN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPS-PARTERNAS TOTALA ANSVAR FÖR EVENTUELLA SKADOR (DIREKTA ELLER INDIREKTA) ELLER VITEN ELLER FÖRLUST, OAVSETT ANSPRÅKETS KARAKTÄR, ANTINGEN DET GRUNDAS PÅ AVTALSBROTT, ANNAN SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING (INBEGRIPET VÅRDSLÖSHET), LAGÖVERTRÄDELSE ELLER ANNAT ÖVERSKRIDA USD 1000. DU AVSTÅR HÄRMED FRÅN SAMTLIGA KRAV PÅ SKADESTÅND ELLER VITEN ÖVER DENNA GRÄNS.

b.                   FÖR ATT UNDVIKA TVEKSAMHETER OCH I ENLIGHET MED DEN ANDRA PARAGRAFEN I DESSA ALLMÄNNA VILLKOR ÄNDRAS INTE UPS-PARTERNAS SAMMANLAGDA ANSVAR ÖVER 1 000 USD OAVSETT OM DU PRESENTERAR DETTA AVTAL (VERSION UTA05072014) MER ÄN EN GÅNG.

c.                    ANSPRÅK SOM INTE GJORTS GÄLLANDE INOM SEX (6) MÅNADER EFTER DEN FÖRSTA HÄNDELSE SOM FÖRANLEDDE ANSPRÅKET SKA ANSES FRÅNTRÄDDA.

10.                Användning av namn och publicitet.  Förutom vad som uttryckligen anges i detta avtal godkänner du att du inte ska, utan UPS separata föregående skriftliga samtycke, använda UPS-parternas namn i marknadsföring, publicitet eller på annat sätt (inklusive men utan begränsning United Parcel Service of America, Inc.), eller någon av UPS-parternas partners eller anställda, och heller inte något handelsnamn, varumärke, s.k. ”trade dress” eller simulering därav som ägs av UPS-parterna.

11.                Observera.  Förutom vad som annars uppges häri ska alla meddelanden, krav och annan kommunikation som krävs eller tillåts under detta avtal ske skriftligen och på följande sätt:

Om av dig: genom personligt överantvardande, leverans via UPS Next Day Air®, (varvid underrättelsen gäller en arbetsdag efter avsändandet); genom telefax- eller telekopieröverföring om bekräftelse på överföringen erhålls av avsändaren, varvid underrättelsen gäller det datum då bekräftelsen tas emot eller genom rekommenderad försändelse, med mottagningsbevis och förbetalt porto, varvid underrättelsen gäller från och med tionde arbetsdagen efter det den postats till UPS, 55 Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, USA, attention: UPS Legal Department, fax: +1-404-828-6912;

Om av UPS: genom varje metod tillgänglig för dig och även via elektronisk post, varvid underrättelsen gäller från och med dagen för överföringen; till adressen, e-postadressen eller telefaxnumret, (1) i dina registreringsuppgifter för UPS-tekniken som UPS tillhandahölls, (2) i ett UPS-konto som du använder med UPS-tekniken eller (3) om varken (1) eller (2) är tillämpliga, till den adress, e-postadress eller faxnummer, såsom tillämpligt, som du annars har uppgivit till UPS.

Vardera parten får ändra den adress, e-postadress eller det telefaxnummer som ska användas vid meddelanden genom att meddela den andra parten skriftligen trettio (30) dagar i förväg.

12.                Diverse.

12.1.           Självständiga parter.  Parterna är självständiga parter och ingenting häri ska tolkas som att anställning eller agentförhållande, partnerskap och/eller samriskföretagsförhållande existerar parterna emellan. Ingendera parten ges någon rätt eller behörighet att anta eller skapa någon skyldighet eller något ansvar, uttryckligen eller underförstått, å den andra partens vägnar, eller för att förbinda den andra parten på något sätt.

12.2.           Undantag.  Inget avstående av någon del av detta avtal eller några av endera partens rättigheter eller skyldigheter under detta avtal ska gälla, förutom enligt en skriftlig handling undertecknad av parten eller parterna varmed uppfyllelse avstås, och sådant eventuellt avstående ska endast gälla i den särskilda omständighet och i det särskilda syfte som anges i handlingen ifråga.

12.3.           Villkorens delbarhet.  I den händelse av att något villkor i detta avtal ogiltigförklaras eller inte kan verkställas på grund av domstolsbeslut ska resten av detta avtal förbli giltigt och verkställbart enligt dess villkor.

12.4.           Överlåtande.  Detta avtal, inklusive alla rättigheter, licenser och skyldigheter, får inte överlåtas av dig till någon annan person utan föregående skriftligt medgivande från UPS.  UPS får överföra, delegera eller överlåta hela eller delar av detta avtal och alla sina rättigheter enligt avtalet till en medlem av UPS-parterna utan ditt godkännande eller samtycke. I detta syfte ska ”överlåtelse” inkludera men inte vara begränsat till all sammanslagning eller försäljning av alla eller väsentligen alla den överlåtande partens tillgångar eller överlåtelse av detta avtal, eller någon del därav, genom lagens verkan eller på annat sätt, eller någon försäljning eller annan överföring av trettio procent (30 %) eller mer av den överlåtande partens röstandelar eller kontroll därav.  I händelse av eventuell tillåten överlåtelse av detta avtal ska avtalet vara bindande för och verka till förmån för vardera av parterna och deras respektive lagliga efterträdare och dem till vilka avtalet överlåtits.

12.5.           Skatter.  Alla avgifter som ska betalas under detta avtal innefattar inte eventuella skatter och avgifter (inklusive men inte begränsat till eventuella tillämpliga avräkningar av skatt och moms eller någon annan skatt eller avgift) som krävs av någon rättmätig skattemyndighet med avseende på avgifter som ska betalas till UPS under detta avtal.  Du ska ensamt ansvara för beräkningen av och betalningen av sådana skatter till den relevanta skattemyndigheten, och ska inte sänka beloppet på avgifterna för sådan skattebetalning.

12.6.           Tillämplig lag, behörig domstol och språk.  Så långt detta är tillåtet enligt lag ska detta avtal och eventuella krav, fall eller tvister som uppstår till följd av eller i relation med detta avtal (oavsett om det gäller avtalsbrott, förseelse eller annat) lyda under och tolkas enligt lagstiftningen i delstaten New York, USA, med undantag för (1) dess principer om lagval; (2) Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor; (3) 1974 års konvention om preskriptionstid vid internationella köp av varor och (4) protokollet om ändring av 1974 års konvention, antaget i Wien den 11 april 1980.  Parterna förklarar att de har begärt att detta avtal och alla tillhörande handlingar, både nuvarande och framtida, endast skall upprättas på engelska.  Les parties déclarent qu’elles exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.  Så långt detta är tillåtet enligt lag och förenligt med att ett bindande avtal ingås på ett giltigt sätt är engelska det språk som gäller för avtalet och varje översättning du erhållit tillhandahålls endast för din bekvämlighets skull.  Så långt detta är tillåtet enligt lag ska all skriftväxling och alla meddelanden mellan dig och UPS med anledning av detta avtal ske på engelska.  Om du har ingått detta avtal genom att på Internet visa en översatt version av det till något annat språk än engelska kan du läsa den engelska versionen av detta avtal på <https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html>EXKLUSIV JURISDIKTION FÖR VARJE TALAN MED ANLEDNING AV EVENTUELLT KRAV, FALL ELLER TVIST SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I RELATION TILL DETTA AVTAL (OAVSETT OM DET GÄLLER AVTALSBROTT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT) SKA VARA FEDERAL ELLER DELSTATLIG DOMSTOL I ATLANTA, GEORGIA, OCH PARTERNA GODTAR HÄRMED SÅDAN EXKLUSIV JURISDIKTION OCH AVSTÅR OÅTERKALLELIGEN FRÅN OCH SKA INTE HÄVDA NÅGOT FÖRSVAR BASERAT PÅ ATT SÅDAN TALAN ELLER SÅDANT FÖRFARANDE HAR VÄCKTS I FEL JURISDIKTION, OLÄMPLIG PLATS ELLER I ETT OBEKVÄMT FORUM.  Oavsett det föregående, om och i den utsträckning senare separata eller underordnade förfaranden i en annan amerikansk eller utländsk domstol krävs för att verkställa beslut av domstolen i Atlanta, Georgia, eller på annat sätt efter behov för att tillhandahålla fullständig gottgörelse och fullständig lösning av alla tvister, kan parterna påbörja sådana senare separata eller underordnade förfaranden i en sådan amerikansk eller utländsk domstol, och parterna godkänner härmed icke exklusiv jurisdiktion hos denna domstol och avstår härmed från eventuella försvar däri grundade på fel forum eller felaktig jurisdiktion. Oaktat villkor av motsatt innebörd i detta avtal ska UPS ha rätt att begära interimistiska åtgärder eller säkerhetsåtgärder vid varje behörig domstol.  Du godtar att dataregistreringar och elektronisk bevisning används som bevisning vid prövning av tvister med anledning av avtalet.

12.7.           Force Majeure.  Ingendera av parterna ska vara ansvarig för underlåtelse att utföra sina skyldigheter under detta avtal eller för skador eller annan skadeståndsskyldighet om sådan underlåtelse orsakas av omständigheter som parten inte skäligen kan anses råda över, inklusive men utan begränsning laga hinder, arbetsstrejk eller tvist, industriella oroligheter, nödorder utfärdad av myndighet, juridisk åtgärd eller myndighetsåtgärd, nödfallsföreskrifter, sabotage, kravaller, vandalism, elektroniskt funktionsfel, större funktionsfel på datorers hårdvara eller programvara, försenade leveranser av utrustning, åtgärder från tredje parter eller terroristdåd.

12.8.           Återställande åtgärderAlla gottgörelser som tillhandahålls under detta avtal är icke-exklusiva.

12.9.           Iakttagande av lagar.  Vardera parten ska i samband med fullgörande av sina förpliktelser enligt detta avtal fullständigt iaktta alla tillämpliga lagar, domstolsbeslut och förordningar och ska inte vidta några åtgärder som skulle kunna medföra att den andra parten överträder några tillämpliga lagar, domstolsbeslut eller förordningar, inklusive när så erfordras, du själv som licensinnehavare som inlämnar denna överenskommelse till en myndighet.  Du godkänner specifikt att UPS-material tillhandahållet enligt detta kontrakt kan innehålla krypteringsfunktionalitet.  Du bekräftar och godkänner att du genom att nedladda, importera eller använda UPS-material i något land utanför USA påtar dig ansvaret för att tillfullo följa alla lagar och förordningar i det landet, bland annat inklusive alla lagar och förordningar som reglerar import, användning, distribution, utveckling eller överlåtelse av programvara eller teknik för kryptering, samt alla krav på registrering eller licensiering som är förknippade med detta.

12.10.       Data, hanteringspraktik.  För att utföra upphämtnings- och leveranstjänster och i samband med din användning av UPS-tekniken , samlas din personliga information in, behandlas och används av det UPS-företag som levererar paket i din jurisdiktion, vars namn och adress återfinns under ”Kontakta UPS” på UPS-webbplatsen för din jurisdiktion (”UPS-leveransföretag”).  UPS Market Driver, Inc., 55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia, USA 30328 och de andra UPS-parterna erhåller personlig information och använder det för de syften som definieras nedan. 

UPS-parterna behandlar personlig information i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Den personliga informationen används för de syften (”syften”) som framställs i, och är föremål för, UPS Integritetspolicy publicerad på UPS webbplats på https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/privacy.html > (härmed införlivad genom hänvisning med detta avtal)Den personliga informationen kan yppas till vissa mottagare (”mottagare”) såsom framställt i UPS Integritetspolicy. Du bekräftar att du har läst och till fullo förstår UPS Integritetspolicy.

Du hävdar och garanterar till UPS att när du eller dina anställda, agenter eller konsulter ("Skickade parter") ger UPS Delivery Co. personlig information: (1) har avsändarparterna rätt och befogenhet att göra detta; (2) har du eller annan avsändarpart meddelat varje individ som identifieras med personlig information (inklusive alla paketadressater) att UPS kommer att behandla den personliga informationen för de syften som framställs ovan, att den personliga informationen kan tillhandahållas av UPS till mottagarna som framställs ovan, och att den personliga informationen kan överföras till andra länder än det land där UPS ursprungligen samlade in informationen (länder som kanske inte har samma dataskyddslagar som landet där du ursprungligen tillhandahöll informationen); och (3) har du erhållit samtycke från varje sådan individ till den behandling som framställs i dessa Allmänna villkor paragraf 12.10.

12.11.       Icke-exklusivitetIngenting i detta avtal ska tolkas som att det förhindrar att UPS på något sätt ingår liknande avtal med någon annan person eller handlar eller avtalar direkt med parternas ömsesidiga kunder.

12.12.       Hela avtalet, tillägg.  Detta avtal utgör hela överenskommelsen och avtalet mellan parterna med avseende på ämnet häri och ersätter alla (1) tidigare skriftliga eller muntliga avtal mellan dem med avseende därpå och (2) tidigare versioner av UPS-teknikavtal mellan UPS och dig, vilka är sammanfogade i detta avtal. Sådan sammanfogning kommer inte att omfatta programvara. Det UPS-teknikavtal som är aktuellt vid den tidpunkt då du erhåller en specifik version av programvaran kommer att styra din användning av denna programvara vid alla tidpunkter.  Alla företagsteknikavtal mellan UPS och kunden ska ersätta detta avtal, oavsett om de ingås före eller efter detta avtals giltighetsdatum.  Alla UPS-teknikavtal mellan UPS och dig av en senare version än version UTA04072012 ska ersätta detta avtal. Uppsägningen av eventuella tidigare avtal ska inte inkräkta på UPS rättigheter gentemot dig till följd av brott mot sådana tidigare avtal innan giltighetsdatum för detta avtal. Ändring eller tillägg av detta avtal får inte utföras utom skriftligen och med namnteckning från avtalsparternas behöriga representanter; dock förutsatt att UPS kan ändra Slutanvändares rättigheter enligt Slutanvändares rättigheter, paragraf 3.1 och UPS-materialen och UPS-tekniken enligt dessa Allmänna villkor, paragraf 4.2 .  En elektronisk namnteckning är otillräcklig för att utföra ändring eller tillägg av avtalet.

12.13.       Undantag Europeiska unionens informationskrav.  Om du är bosatt i en medlemsstat i Europeiska unionen avstår du med avseende på din användning av UPS-tekniken, såvitt det är lagligen möjligt, från rätten till alla meddelanden, mottagningsbekräftelser och andra bekräftelser angående avtal som ingås på elektronisk väg som kan krävas enligt artiklarna 10(1), 10(2), 11(1) och 11(2) i EU-direktiv 2000/31/EG, såsom detta genomförts i din rättsordning.

12.14.       OBS:. Samtycke till bearbetning av personlig informationMed undantag för vad du väljer att ange i motsats till de metoder som specificeras i UPS Integritetspolicy (vilka inställningar kan ändras av dig när som helst) godkänner du härmed att personlig information får bearbetas i det syfte som anges i Allmänna villkor,  paragraf 12.10 .  I de fall du är adressat eller mottagare av ett paket tillkännager du även att du har underrättats om och samtyckt till att personlig information bearbetas på det sätt som anges i paragraf 12.10 i Allmänna villkor.

12.15.       Landsspecifika villkor.  Om du bor eller har ditt registrerade kontor i något av de länder som anges nedan ska villkoren i bilaga B gälla för dig.  Om konflikt eller tveksamhet uppstår mellan någon bestämmelse som finns i huvuddelen av dessa allmänna villkor och bestämmelse som finns i bilaga B, ska bestämmelsen i bilaga B ha högre företräde om bilaga B gäller för dig.

a.                   Länder i Mellanöstern: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabien, Förenade Arab-emiraten, Jordanien, Tunisien, Algeriet, Djibouti, Sudan, Syrien, Somalia, Irak, Palestina, Libanon, Libyen, Marocko, Mauretanien och Jemen.  BILAGA A

DEFINITIONER – ALLMÄNNA VILLKOR

Partners betyder tredje parter som direkt eller indirekt styr, styrs av, eller styrs tillsammans med, en person.

Avtal definieras i andra stycket av dessa Allmänna villkor.

Sändningar med alternativ fakturering  betyder sändningar som inlämnas till UPS-parterna av en annan person på dina vägnar och där dessa sändningar debiteras på ditt UPS-konto.

Överlåtelse definieras i Allmänna villkor, paragraf 12.4 .

Konfidentiell information  betyder all information och allt material, utom affärshemligheter, som är av värde för UPS och inte allmänt känd för tredje part, eller som UPS erhåller från någon tredje part (inklusive och utan begränsning UPS-parterna) och som UPS behandlar som äganderättsskyddad, oavsett om den ägs av UPS eller inte.  Konfidentiell information ska inbegripa information.  Konfidentiell information ska inte inbegripa information som du kan bevisa: (1) att du kände till vid den tidpunkt då den mottogs från UPS och som inte är föremål för något annat avtal om tystnadsplikt mellan parterna; (2) har för närvarande offentliggjorts eller kommer härefter att offentliggöras för allmänheten utan att du begick något fel; (3) på annat sätt lagligen och självständigt framtogs av dig utan hänvisning till konfidentiell information eller (4) lagligen erhölls av dig från en tredje part utan skyldighet att bevara informationen som konfidentiell.

Kund definieras i tredje stycket av dessa Allmänna villkor.

Slutanvändares rättigheter avser det dokument som finns på
>
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html > och beskrivs i andra stycket i dessa allmänna villkor.

Allmänna villkor  betyder detta dokument.

Inkommande sändningar betyder sändningar som inlämnas till UPS-parterna för leverans till dig.

Information  betyder information som tillhandahålls från UPS-systemen förknippade med tjänster som tillhandahålls av UPS-parterna eller genereras i samband med att du sänder med UPS-parterna, inklusive men utan begränsning, inlämnade sändningar.

Utgående sändningar betyder en sändning som inlämnas till UPS-parterna av dig.

Tillåtna territorier  betyder avseende all UPS-teknik de länder som förknippas med sådan UPS-teknik på Slutanvändares rättigheter, bilaga C .

Person  betyder en fysisk person, ett aktiebolag, ett handelsbolag, ett samriskprojekt eller -företag, en förening, ett s.k. ”joint stock company”, en stiftelse, en organisation som inte är ett aktiebolag eller annan juridisk person.

Syften definieras i Allmänna villkor, paragraf 12.10 .

Mottagare definieras i Allmänna villkor, paragraf 12.10 .

Förbjudna territorier  betyder de länder som är föremål för omfattande ekonomiska sanktioner utfärdade av United States Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (USA:s finansdepartements avdelning för kontroll av utländska tillgångar, även ”OFAC”) eller av annat generellt förbud mot användning, export eller återexport av UPS-teknik, i enlighet med amerikanska sanktioner eller lagar om exportkontroll. Länder som är föremål för handelsbojkott eller sanktioner av OFAC kan ändras när som helst.  Följande länkar tillhandahåller information om sådana länder och kan användas i referenssyfte: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx och http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm .

Tjänsteleverantör definieras i Allmänna villkor, tredje stycket.

Tjänsteleverantör definieras i Allmänna villkor, tredje stycket.

Skeppande parter definieras i Allmänna villkor, paragraf 12.10 .

Programvara betyder sådan UPS-teknik som (i) utgörs av programvara och tillhandahålls av UPS enligt detta avtal (exklusive exempeldatakod) och därmed förknippad teknisk dokumentation, samt (ii) eventuella uppdateringar till denna, i den utsträckning som de tillhandahålls av UPS enligt detta avtal.

Supporttjänster definieras i Allmänna villkor, paragraf 5.1 .

Support-programvara definieras i Allmänna villkor, paragraf 5.1 .

Tillhandahållare av Support definieras i Allmänna villkor, paragraf 5.1 .

Teknisk dokumentation  är en gemensam beteckning för all dokumentation och/eller exempeldatakod beträffande UPS-tekniken eller UPS-märken på det sätt dessa tillhandahålls eller görs tillgängliga för dig av UPS under detta avtal.

Inlämnad sändning betyder en sändning som inlämnas (i) av eller åt dig till UPS-parterna för leverans eller (ii) av tredje part till UPS-parterna för leverans till dig, vilket kan vara en utgående sändning, en sändning med alternativ fakturering eller en inkommande sändning.

Löptid definieras i Allmänna villkor, paragraf 6.2 .

Affärshemlighet  betyder all information tillhörande UPS eller som UPS erhållit från en tredje part (inklusive men utan begränsning UPS-parterna), som inte är allmänt känd av eller tillgänglig för allmänheten och som (1) har verkligt eller potentiellt ekonomiskt värde genom att inte vara allmänt känd för och inte lätt åtkomlig på regelmässigt sätt av andra personer som kan ha ekonomisk vinning av dess röjande eller användning och (2) för vilken sekretesskydd med hänsyn till omständigheterna rimliga åtgärder har vidtagits.

Uppdatering(ar)  betyder underhåll, rättelser av fel, ändringar, uppdateringar, förbättringar eller revideringar av UPS-material.

UPS betyder UPS Market Driver, Inc.

UPS-konto  betyder alla sändningskonton som tilldelats dig av en medlem av UPS-parterna, inklusive bland annat de konton som tilldelats användare av UPS.com Shipping under beteckningen ”tillfälliga konton” och UPS fraktförsändelsekonton.

UPS-databaser  betyder databaser med äganderättsskyddad information som förknippas med UPS-parternas sändningstjänster och distribueras med eller för användning med programvaran.

UPS Delivery Co.  definieras i Allmänna villkor, paragraf 12.10 .

UPS-märke  betyder ordmärket ”UPS” såsom det visas i olika varumärkesregistreringar, inklusive men ej begränsat till Förenta staternas varumärkesregistrering nr. 966 724, och märket ”UPS & stiliserad sköld” såsom den visas nedan och såsom den visas i diverse olika varumärkesregistreringar, inklusive men ej begränsat till Förenta staternas varumärkesregistrering nr.: 2 867 999, 2 965 392, 2 973 108, 2 978 624, 3 160 056 och Europeiska gemenskapens varumärkesregistrerings Nr.: 3 107 026, 3 107 281 och 3 106 978.

UPS

UPS-material  betyder UPS-tekniken, UPS-databaserna, den tekniska dokumentationen, informationen, programvaran, UPS-märken  och UPS-systemen sammantagna.

UPS-parter  betyder UPS och dess partners vid tidpunkten ifråga, samt deras respektive aktieägare, styrelseledamöter, chefer, anställda, agenter, partners, tredjepartsleverantörer och tredjepartslicensgivare.

UPS' Integritetspolicy betyder det integritetsmeddelande som finns tillgängligt på https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/privacy.html

UPS-System betyder UPS dator- och nätverkssystem som tillgås av UPS-tekniken.

UPS-teknik  betyder produkterna som identifieras i Slutanvändares rättigheter, bilaga B .

Du definieras i tredje stycket av detta avtal.

Rulla längst ned i Villkor för att aktivera kryssrutan nedan.

Se exempel

Andra UPS-sidor:
United Problem Solvers