UPS
Prihlasovacie nastaveniaProfilPrehľad zákazníckych čísielAdministrationAdresár
Vytvoriť zásielkuUkázať históriuZrušiť zásielkuVytvoriť spätnú zásielkuDodať pomocou dávkového súboruVytvoriť importVypočítať čas a nákladyNaplánovať vyzdvihnutiePoužite medzinárodné nástrojeVyhľadanie miest podania zásielkyOtvorte si zákaznícke číslo u UPSObjednať zásobyNastaviť predvoľbyMedzinárodné služby
Vyhľadať zásielkyLearn About Quantum ViewAdministrationQuantum View ManageVstúpte do Systému Flex Global View
Doprava kritických zásielokLetecká dopravaNámorná nákladná doprava
ZačínamePrepravaSledovaniePrijatie zásielkyFakturácia a platbyPodpora pre technológie

Zverejňovanie informácií o súboroch cookie

Táto webová stránka používa súbory cookie. Pokračovaním v používaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.

Zaregistrovať sa

repl_legend_title

Postup:

  • 1
    Nastavenia prihlásenia
  • 2
    Adresa profilu
  • 3
    Registrácia je úplná
repl_legend_title

Čo nasleduje

Môj profil

Vytvoriť nastavenia prihlásenia

Pre vytvorenie Používateľského ID a hesla použite prosím formulár nižšie. Povinné polia sú označené znakom .

Používateľské ID a heslo

Požadované
Požadované
Požadované
Požadované
Požadované
Požadované

Zmluva o používaní technológií Požadované

Dohoda o technológii UPS

Verzia UTA05072014

POZORNE SI PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE ZMLUVNÉ PODMIENKY TEJTO DOHODY O TECHNOLÓGII UPS.  INDIKOVANÍM NIŽŠIE, ŽE SÚHLASÍTE SO ZÁVÄZNÝMI ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI TEJTO DOHODY, UZATVÁRATE PRÁVNE ZÁVÄZNÚ DOHODU SO SPOLOČNOSŤOU UPS MARKET DRIVER, INC. („UPS”).

Táto dohoda obsahuje (1) tieto všeobecné zmluvné podmienky (vrátane priloženého dokladu A (Definície – Všeobecné zmluvné podmienky) a  dokladu B (Dodatok k všeobecným zmluvnými podmienkam pre konkrétnu krajinu); (2) práva koncového používateľa (vrátane priloženého dokladu A (Definície – Práva koncového používateľa), doklad B (UPS Technology) a  doklad C (povolené územie)), ktoré sú dostupné na webovej stránke: <https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html> (keďže sa tieto práva koncového používateľa môžu priebežne meniť v súlade s podmienkami) a (3) dokumentáciu spomínanú v ktoromkoľvek z predchádzajúcich dokumentov; všetky sú zahrnuté do dohody odkazmi.  Týmto potvrdzujete, že ste si prečítali všeobecné zmluvné podmienky a práva koncového používateľa dostupné na webovej stránke: <https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html> VRÁTANE dokumentov, na ktoré sa odkazujú, a že ste im úplne porozumeliTáto dohoda vám môže byť predložená viackrát v súvislosti s Vašim prístupom a používaním technológie UPS.  Ak sa nezmení verzia dohody, každý taký prípad bude slúžiť na potvrdenie vzájomne uzavretej dohody, a nebude vytvárať dodatkovú ani osobitnú dohodu.

Pre účely tejto dohody:

„Zákazník” znamená osobu, ktorá je Vašim zamestnávateľom, nie je však Poskytovateľom služieb (1) a ktorej bol pridelený účet spoločnosti UPS, ktorý použijete na registráciu prvej technológie UPS, ktorú použijete, ak sa pre túto registráciu vyžaduje účet UPS, (2) a ktorej bol pridelený účet prvý UPS, ktorý použijete pri technológii UPS, ktorú použijete, ak sa účet UPS nevyžaduje pre túto registráciu, no vyžaduje sa na používanie, alebo (3) ak si technológia UPS, ktorú použijete, nevyžaduje účet UPS na registráciu ani na používanie.

„Poskytovateľ služieb“ znamená tretiu stranu najatú zákazníkom UPS, aby pomáhala tomuto zákazníkovi UPS pri riadení jeho prepravných aktivít so stranami spoločnosti UPS, vrátane poskytovateľov služieb fakturačných údajov, písomne schválených spoločnosťou UPS ako dodávateľov takýchto služieb pre zákazníka spoločnosti UPS, s tým rozdielom, že filiálky spoločnosti UPS môžu slúžiť ako poskytovateľ služieb bez písomného súhlasu spoločnosti UPS.

„Zamestnanec poskytovateľa služieb“ znamená zamestnanca poskytovateľa služieb.

„Vy” alebo privlastňovacie zámeno „Váš” znamená, podľa konkrétnych okolností: (i) vás ako jednotlivca, ak uzatvárate túto dohodu ako jednotlivec, nie v mene ktorejkoľvek inej tretej osoby, o Vašom vlastnom osobnom používaní UPS Technologies, (ii) vás ako jednotlivca a zákazníka, ak k UPS Technology pristupujete v rámci svojej zodpovednosti ako zamestnanca zákazníka, alebo (iii) vás ako jednotlivca i Vášho zamestnávateľa, ak je Váš zamestnávateľ poskytovateľom služieb pre zákazníka UPS a máte prístup k UPS Technology v rámci svojej zodpovednosti ako zamestnanca poskytovateľa služieb pri výkone služby v prospech zákazníka UPS.

Potvrdzujete a zaručujete sa, že ste dosiahli zákonom stanovený vek plnoletosti a, ak sa to hodí, že môžete vo svojom mene, v mene zákazníka alebo poskytovateľa služieb uzatvárať právne záväzné zmluvy podľa príslušných zákonov, týkajúce sa technológie UPS.  Ak kedykoľvek nastane situácia, že už nebudete oprávnení vo vlastnom mene, v mene zákazníka alebo poskytovateľa služieb, podľa konkrétnych okolností, uzatvárať právne záväzné zmluvy podľa príslušných zákonov, nesmiete ďalej používať technológiu UPS v mene takéhoto zákazníka alebo poskytovateľa služieb.

Všeobecné zmluvné podmienky

1.                   Definície. Termíny používané v tejto dohode majú význam uvedený vo všeobecných zmluvných podmienkach v tu pripojenom doklade A a v právach koncového používateľa, doklade A . V prípade akéhokoľvek konfliktu medzi ustanoveniami obsiahnutými v právach koncového používateľa a v týchto všeobecných zmluvných podmienkach budú platné tieto všeobecné zmluvné podmienky.

2.                   Udeľovanie licencie.

2.1.              RozsahUPS vám týmto udeľuje a vy prijímate podľa týchto zmluvných podmienok tejto dohody obmedzenú, odvolateľnú, neprevoditeľnú, nevýlučnú a neprenosnú licenciu na používanie technológie UPS a príslušnej technickej dokumentácie na povolenom území pre túto technológiu UPS.  Práva koncového používateľa obsahujú ďalšie všeobecné licenčné práva a obmedzenia, ako aj špecifické licenčné práva a obmedzenia pre technológiu UPS.

2.2.              Všeobecné obmedzenia – materiály a softvér UPS. Vy sami nesmiete, a ani nesmiete dovoliť svojim zamestnancom ani zástupcom, aby dali povolenie, zverejnili alebo previedli materiály UPS na žiadnu tretiu stranu bez písomného súhlasu spoločnosti UPS. Zaväzujete sa, že nebudete upravovať (vrátane opráv softvéru), reprodukovať, prenajímať, požičiavať, zaťažovať, distribuovať, opakovane distribuovať, opakovane robiť marketing ani inak nakladať s materiálmi UPS ani žiadnou ich časťou bez súhlasu spoločnosti UPS, a týmto sa vzdávate tohto práva udeleného príslušným zákonom, s výnimkou toho, ak je takého vzdanie sa práva nevymáhateľné. Zaväzujete sa, že nebudete kopírovať softvér, s výnimkou toho, ako sa to vyžaduje pri jeho používaní v súlade s touto dohodou s tým, že si smiete urobiť jednu (1) záložnú kópiu tohto softvéru výlučne na archívne účely. Táto záložná kópia bude obsahovať autorské práva spoločnosti UPS a ostatné vlastnícke upozornenia, a bude podliehať všetkým zmluvným podmienkam tejto dohody. Nehľadiac na nič svedčiace o opaku v tejto dohode, tento softvér nesmiete používať na spoločnom serveri so subdodávateľmi ani na základe spoločných služieb v kancelárii.

3.                   Záruky exportného práva.  Beriete na vedomie, že všetky tu poskytované materiály UPS sa podliehajú predpisom pre správu exportu USA (Export Administration Regulations, EAR), riadenými Úradom pre priemysel a bezpečnosť pod Ministerstvom obchodu USA ako aj inými americkými zákonmi a predpismi.  Súhlasíte, že budete dodržiavať predpisy EAR ako aj všetky príslušné zákony USA pri manipulácii a používaní všetkých tu poskytovaných materiálov UPS, a že nebudete exportovať ani opakovane exportovať materiály UPS s výnimkou ako je povolené predpismi EAR a inými príslušnými zákonmi.  Bez obmedzenia všeobecnej platnosti predchádzajúceho vyhlásenia súhlasíte, zaručujete aj garantujete, že žiadne materiály UPS nebudú sprístupnené, sťahované, zverejnené, prenášané, prevádzané, prepravované, exportované ani reexportované (1) na obmedzené územie (alebo jeho občanovi alebo rezidentovi) ani (2) žiadnej osobe, entite ani organizácii na zozname špeciálne označených osôb Ministerstva financií USA alebo zozname zamietnutých osôb alebo zozname entít Ministerstva obchodu USA.  Krajiny považované za obmedzené územie a osoby, entity alebo organizácie na vyššie uvedených zoznamoch sa z času na čas môžu meniť.  Súhlasíte, že sa budete informovať a budete dodržiavať tieto ustanovenia nezávisle na týchto zmenách.  Len ako nápomocná referencia, informácie o obmedzených územiach a osobách, entitách alebo organizáciách na vyššie uvedených zoznamoch sa nachádzajú na adrese: http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt ,

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx , and http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm .

4.                   Materiály UPS.

4.1.              Vlastníctvo práv na intelektuálny majetok.  Týmto beriete na vedomie a súhlasíte, že spoločnosť UPS vlastní všetky práva, nároky a záujmy na materiály UPS, alebo má právo vám na ne dať licenciu.  Beriete na vedomie, že ste nezískali žiadny vlastnícky podiel na materiáloch UPS a ani nezískate žiadny vlastnícky podiel na materiáloch UPS vďaka tejto dohode.  Nikdy nevykonáte ani vedome nedovolíte vykonanie žiadneho kroku ani veci, ktorá by akokoľvek poškodila práva spoločnosti UPS alebo držiteľov jej licencií a materiálov UPS.  Spoločnosť UPS a držitelia jej licencií si vyhradzujú všetky práva, týkajúce sa materiálov UPS, ktoré tu nie sú špecificky udelené.

4.2.              Zmeny v materiáloch UPS a technológii UPS.  Spoločnosť UPS môže kedykoľvek aktualizovať, pozmeniť, upraviť alebo doplniť ktorúkoľvek časť alebo všetky materiály UPS a/alebo technológiu UPS.

5.                   Podporné služby.

5.1.              Podpora a údržba. Z času na čas spoločnosť UPS podľa svojho vlastného uváženia môže, v reakcii na Vašu požiadavku, poskytnúť podporu alebo údržbu softvéru („podporné služby”). Týmto povoľujete spoločnosti UPS a jej oprávneným zástupcom („poskytovateľom podpory”) na zabezpečenie podporných služieb prístup k softvéru a iným aplikáciám, ktoré môžete používať v spojitosti so softvérom a Vašimi počítačovými systémami buď (1) na diaľku, prostredníctvom internetu alebo inými spôsobmi (ktoré si môžu vyžadovať inštaláciu ďalšieho softvéru na Váš počítačový systém spoločnosťou UPS alebo poskytovateľmi podpory („podporný softvér”), alebo (2) prostredníctvom návštev pracoviska v konkrétnych časoch, na ktorých sa strany vzájomne dohodli. Budete osobitne schvaľovať každú reláciu podpory pomocou podporného softvéru. Pri týchto reláciách môže UPS vidieť softvér ako bežiacu na Vašom počítačovom systéme a UPS vám môže pomáhať pri vykonávaní zmien na Vašich počítačových systémoch. Ďalej udeľujete spoločnosti UPS a poskytovateľom podpory právo manipulovať a upravovať softvér a Vaše počítačové systémy, aplikácie, súbory a príslušné údaje tak, ako je rozumne potrebné na to, aby vám poskytli podporné služby. Súhlasíte však s tým, že akékoľvek podporné služby budú poskytované na základe uváženia spoločnosti UPS a nič v tejto dohode nebude interpretované ako povinnosť spoločnosti UPS poskytovať akékoľvek podporné služby.

5.2.              Prístup k vlastníckym informáciám. Beriete na vedomie a súhlasíte, že môžete zverejniť, alebo že spoločnosť UPS alebo poskytovatelia podpory môžu pozorovať Vaše informácie a údaje počas poskytovania podporných služieb spoločnosťou UPS alebo poskytovateľmi podpory, a že tieto informácie a údaje sa nebudú považovať za dôverné a z toho dôvodu nepodliehajú článku 7 všeobecných zmluvných podmienok, ak spoločnosť UPS nepodala súhlas s opakom v podpísanej dohode o zachovaní dôvernosti osobitne mimo tejto dohody. Okrem toho beriete na vedomie, že diaľkové komunikačné relácie používané spoločnosťou UPS alebo poskytovateľmi podpory môžu byť realizované prostredníctvom internetu, ktorý je sám o sebe nezabezpečený, a súhlasíte, že spoločnosť UPS ani poskytovatelia podpory nebudú zodpovední za žiadne porušenia bezpečnosti, ku ktorým dôjde na internete. Pri požadovaní podporných služieb od spoločnosti UPS alebo poskytovateľov podpory by ste mali brať do úvahy vyššie uvedené fakty.

6.                   Pozastavenie, doba platnosti a výpoveď.

6.1.              Pozastavenie práv. Spoločnosť UPS môže podľa potreby pozastaviť Vaše práva na prístup ku ktorejkoľvek časti systémov UPS prostredníctvom technológie UPS alebo podľa výlučného uváženia spoločnosti UPS, za účelom, okrem iného, aby (1) zabránila prístupu ku ktorejkoľvek časti systémov UPS alebo technológie UPS, ktoré nie sú v súlade so zmluvnými podmienkami tejto dohody, (2) napravila materiálovú chybu v systémoch UPS alebo technológii UPS alebo (3) vyhovela zákonu, predpisu alebo pravidlu alebo akémukoľvek rozhodnutiu súdu alebo iného orgánu príslušnej jurisdikcie.

6.2.              Trvanie platnosti. Táto dohoda vstúpi do platnosti po tom, čo ju schválite kliknutím nižšie, a potom ostane v plnej účinnosti a platnosti až dovtedy, kým nebude vypovedaná tak, ako je tu určené („doba platnosti”).

6.3.              Hosťovaná technológia UPS. Niektoré technológie UPS sú hosťované spoločnosťou UPSI alebo dodávateľmi UPSI. Hosťovaná technológia UPS je hosťovaná na serveroch v Spojených štátoch amerických a plánuje sa, že bude k dispozícii dvadsaťštyri (24) hodín denne, sedem (7) dní v týždni (okrem času, keď budú nedostupné na údržbu), UPS však nezaručuje dostupnosť hosťovanej technológie UPS ani nepretržitý resp. bezchybný prístup. Spoločnosť UPS si vyhradzuje právo z času na čas prerušiť, obmedziť alebo dočasne odstaviť hosťovanú technológiu UPS na účely údržby, aktualizácií a iných podobných dôvodov. Súhlasíte, že spoločnosť UPS ani UPSI nebude zodpovedná ani nebude ručiť za žiadne škody vyplývajúce z akéhokoľvek prerušenia, pozastavenia alebo ukončenia hosťovanej technológie UPS bez ohľadu na ich príčinu.

6.4.              Výpoveď.

a.                   Ktorákoľvek strana môže vypovedať túto dohodu, a spoločnosť UPS môže vypovedať ktorúkoľvek alebo všetky týmto udelené licencie na technológiu UPS, kedykoľvek vo vhodnej dobe písomným upovedomením druhej strany.

b.                   Nehľadiac na predchádzajúce, táto dohoda bude vypovedaná bez akýchkoľvek ďalších potrebných krokov zo strany spoločnosti UPS, (1) pri porušení článku 3 , 4 (tretej vety), 7 alebo 10 , alebo sekcie 2.2 všeobecných zmluvných podmienok; (2) v prípade Vášho vyhlásenia konkurzu, začiatku konkurzu, reorganizácie korporácie, občianskej rehabilitácie, konkordátu, osobitnej likvidácie alebo akéhokoľvek iného konania vo veci insolventnosti ohľadom vás, alebo ak budete mať vymenovaného poručníckeho správcu, správcu, administratívneho poručníckeho správcu alebo likvidátora, alebo ak urobí rozhodnutie vyhlásiť úpadok, alebo ak súd vydá nariadenie v tomto zmysle, alebo (3) ak ste partnerom alebo zákazník alebo poskytovateľ služieb je v partnerstve a toto partnerstvo je zrušené.

6.5.              Platnosť výpovede.

a.                   Po vypovedaní tejto dohody z akéhokoľvek dôvodu, všetky tu udelené licencie budú okamžite vypovedané, a vy okamžite prestanete používať a ukončíte všetok prístup a používanie materiálov UPS a zničíte všetky materiály vo Vašej držbe alebo pod Vašou kontrolou.

b.                   Po vypovedaní ktorejkoľvek licencie na technológiu UPS okamžite prestanete používať a ukončíte všetok prístup a používanie materiálov tejto technológie UPS a pridružených materiálov UPS a zničíte všetky tieto pridružené materiály UPS vo Vašej držbe alebo pod Vašou kontrolou.

6.6.              Pretrvanie podmienok po vypovedaní. Všeobecné zmluvné podmienky, články 1 , 5 , 7 – 9 12 ; sekcie 4.1 , 6.5 6.6 doklad A a články a sekcie práv koncového používateľa, identifikované v právach koncového používateľa, sekcii 3.2 , pretrvajú vypovedanie tejto dohody z akéhokoľvek dôvodu.

7.                   Dôverné informácie, obchodné tajomstvá, informácie.

7.1.              Zverejnenie. Počas doby platnosti a aj potom nebudete používať (s výnimkou toho, ako je to povolené v súvislosti s Vašou nižšie uvedenou činnosťou), zverejňovať ani povoľovať žiadnej osobe prístup k žiadnym obchodným tajomstvám (vrátane, okrem iného, akýchkoľvek obchodných tajomstiev obsiahnutých v materiáloch UPS). Počas doby platnosti a na dobu piatich (5) rokov potom, s výnimkou toho, ako vyžaduje zákon, nebudete používať, zverejňovať ani povoľovať žiadnej osobe prístup k žiadnym dôverným informáciám, s výnimkou toho, ako je to povolené v súvislosti s Vašou nižšie uvedenou výkonnosťou. Beriete na vedomie, že ak porušíte článok 7 týchto všeobecných zmluvných podmienok, spoločnosť UPS na to nemá adekvátnu zákonom umožnenú nápravu, môže utrpieť nenapraviteľnú škodu, a bude oprávnená požadovať majetkovú náhradu. Zaväzujete sa, že tieto dôverné informácie a obchodné tajomstvá budete chrániť rovnako dôsledne ako by ste chránili svoje vlastné dôverné alebo vlastnícke informácie. Ak sa zverejnenie dôverných informácií vyžaduje podľa ustanovení nejakého zákona alebo súdneho nariadenia, musíte spoločnosť UPS upovedomiť dostatočne vopred, aby mala spoločnosť UPS rozumnú príležitosť vzniesť námietku.

7.2.              ZhromažďovanieNebudete zhromažďovať informácie ani odvodzovať či vyvíjať informácie, služby ani produkty, ktoré používajú informácie, s výnimkou toho, ako je to výslovne povolené v tejto dohode.

7.3.              Export dátNemôžete exportovať, či už (i) funkciou exportu údajov v Softvéri; (ii) extrahovaním z rozhrania Softvéru (napr. skenovanie obrazovky); ani (iii) iným spôsobom, žiadne dáta z databáz UPS a využívať takéto dáta na porovnávanie prepravných cien alebo časov doručenia s prepravnými cenami, alebo časmi doručenia tretích strán, ktoré nie sú členom UPSI.

8.                   Záruky.

8.1.              Podávané zákazníkom.  Potvrdzujete a zaručujete, že (1) zákazník nemá hlavné sídlo na zakázanom území; (2) nebudete používať technológiu UPS na zakázanom území; a (3) vy ani zákazník nie ste pod kontrolou žiadnej osoby na zozname špeciálne označených osôb Ministerstva zahraničných vecí USA alebo zozname zamietnutých osôb alebo zozname entít Ministerstva obchodu USA (pričom tieto zoznamy môžu byť z času na čas upravené, a ktoré, len na uľahčenie odkazov, sa nachádzajú na adrese, http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt , http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx , a  http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm ), alebo začlenený do národnej rezidencie vlády s obmedzeným územím.

8.2.              Zrieknutie sa nárokov.

a.                   STRANY UPS ZARUČUJÚ, ŽE DEVÄŤDESIAT (90) DNÍ OD DODANIA SOFTVÉRU VÁM BUDE TENTO SOFTVÉR FYZICKY FUNGOVAŤ TAK, AKO JE TO POPÍSANÉ V PRÍSLUŠNEJ TECHNICKEJ DOKUMENTÁCII K SOFTVÉRU. JEDINOU ZODPOVEDNOSŤOU SPOLOČNOSTI UPS ZA PORUŠENIE TEJTO VYŠŠIE UVEDENEJ ZÁRUKY BUDE NAHRADIŤ AKÝKOĽVEK TAKÝTO SOFTVÉR. S VÝNIMKOU TOHO, AKO JE UVEDENÉ V ZÁRUKE PREDCHÁDZAJÚCICH DVOCH VIET, BUDÚ MATERIÁLY UPS DODÁVANÉ „TAKÉ, AKÉ SÚ SO VŠETKÝMI CHYBAMI” A V ICH AKTUÁLNOM STAVE A FORME. ŽIADNA ZÁRUKA, TVRDENIE, GARANCIA, PODMIENKA, ZÁVÄZOK ANI ZMLUVNÁ PODMIENKA, VYJADRENÁ ANI MLČKY PREDPOKLADANÁ, ZÁKONNÁ ANI INÁ, ČO SA TÝKA STAVU, KVALITY, TRVANLIVOSTI, PRESNOSTI, ÚPLNOSTI, VÝKONNOSTI, NENARUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY, OBCHODOVATEĽNOSTI, TICHÉHO POTEŠENIA ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO POUŽITIE MATERIÁLOV UPS, NIE JE DANÁ ANI PRIJATÁ SPOLOČNOSŤOU UPS, A VŠETKY TAKÉTO ZÁRUKY, REPREZENTÁCIE, PODMIENKY, ZÁVÄZKY A ZMLUVNÉ PODMIENKY SÚ TÝMTO VYLÚČENÉ DO NAJVYŠŠEJ MOŽNEJ MIERY POVOLENEJ ZÁKONOM, AKO AJ AKÉKOĽVEK ZÁRUKY PLYNÚCE Z AKTIVÍT ALEBO POUŽÍVANIA. SPOLOČNOSŤ UPS NEZARUČUJE, ŽE CHYBY V MATERIÁLOCH UPS BUDÚ NAPRAVENÉ.  ŽIADNE ÚSTNE ANI PÍSOMNÉ INFORMÁCIE ANI RADY POSKYTNUTÉ SPOLOČNOSŤOU UPS ALEBO KTORÝMKOĽVEK ZÁSTUPCOM UPS NEBUDÚ PREDSTAVOVAŤ ZÁRUKU.

b.                   Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte, že prístup spoločnosti UPS alebo poskytovateľov podpory k Vašim počítačovým systémom, súborom a príslušným údajom v súlade so uvedenou sekciou 5 všeobecných zmluvných podmienok je len na pomoc pri podporných službách vo Vašom mene, a že vy sami ste zodpovední za zálohovanie Vašich počítačových systémov, aplikácií, súborov a údajov. VŠETKY PODPORNÉ SLUŽBY ALEBO PODPORNÉ SOFTVÉRY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU UPS ALEBO POSKYTOVATEĽOM PODPORY V SÚLADE S TOUTO DOHODOU SÚ POSKYTOVANÉ „SO VŠETKÝMI CHYBAMI”, A SPOLOČNOSŤ UPS NEDÁVA ŽIADNE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI MLČKY PREDPOKLADANÉ, OHĽADOM ŽIADNYCH TAKÝCHTO PODPORNÝCH SLUŽIEB ALEBO PODPORNÉHO SOFTVÉRU. BEZ OBMEDZENIA VŠEOBECNEJ ZÁVÄZNOSTI PREDCHÁDZAJÚCEHO VYHLÁSENIA, SPOLOČNOSŤ UPS TÝMTO VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY, VRÁTANE, OKREM INÉHO, AKEJKOĽVEK ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, TÝKAJÚCE SA PODPORNÝCH SLUŽIEB ALEBO PODPORNÉHO SOFTVÉRU POSKYTOVANÉHO PODĽA TEJTO DOHODY A VŠETKÝCH PRÍSLUŠNÝCH RÁD, DIAGNÓZ A VÝSLEDKOV. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE, ŽE SPOLOČNOSŤ UPS NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE CHYBY, VYNECHANIE, ZANEDBANIE, NEDOSTATKY ALEBO NESÚLAD V PODPORNÝCH SLUŽBÁCH.

c.                    STRANY UPS NEZARUČUJÚ PLYNULÝ, NEPRERUŠENÝ ANI ZABEZPEČENÝ PRÍSTUP K SYSTÉMOM UPS A PRÍSTUP K TÝMTO SYSTÉMOM UPS MÔŽE BYŤ NARUŠENÝ MNOHÝMI FAKTORMI MIMO KONTROLY SPOLOČNOSTI UPS. STRANY UPS NIE SÚ ZODPOVEDNÉ ZA ŽIADNE ŠKODY ŽIADNEHO DRUHU SPÔSOBENÉ TAKÝMTO NARUŠENÍM.

d.                   NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIA MLČKY PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY, PRETO OBMEDZENIA A VÝNIMKY V TEJTO SEKCII SA VÁS NEMUSIA TÝKAŤ.  TÁTO DOHODA VÁM DÁVA ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA.  MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA, KTORÉ SA V KAŽDEJ JURISDIKCII LÍŠIA.  SÚHLASÍTE A BERIETE NA VEDOMIE, ŽE OBMEDZENIA A VÝNIMKY ZO ZODPOVEDNOSTI A ZÁRUKY POSKYTOVANÉ V TEJTO DOHODE SÚ SPRAVODLIVÉ A ROZUMNÉ.

9.                   Obmedzenie zodpovednosti.

a.                   NEHĽADIAC NA NIČ SVEDČIACE O OPAKU OBSIAHNUTÉ V TEJTO DOHODE, STRANY UPS NEBUDÚ ZODPOVEDNÉ VOČI VÁM ANI ŽIADNEJ TRETEJ STRANE, V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM, ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, PRÍKLADNÉ, ODŠKODNÉ, ZNÁSOBENÉ, NÁHODNÉ ANI OSOBITNÉ ŠKODY, STRATU ZISKU, STRATU ÚDAJOV ALEBO POUŽITIE ÚDAJOV, STRATU ÚSPOR ALEBO NÁKLADOV NA OBSTARANIE NÁHRADNÉHO TOVARU, PLYNÚCE Z TEJTO DOHODY, KVÔLI PORUŠENIU ZMLUVY, ÚMYSELNÉMU PORUŠENIU (VRÁTANE ZANEDBANIA), DELIKTU, POUŽITIU MATERIÁLOV UPS ALEBO INAK, AJ AK BOLI STRANY UPS UPOVEDOMENÉ O PRAVDEPODOBNOSTI VZNIKU TÝCHTO ŠKÔD.  TOTO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI BUDE POUŽITEĽNÉ LEN DO MIERY POVOLENEJ ZÁKONOM V PRÍPADE HRUBÉHO ZANEDBANIA ALEBO ÚMYSELNÉHO NESPRÁVNEHO SPRÁVANIA STRÁN UPS V PRÍPADE OSOBNÉHO ZRANENIA ALEBO SMRTI. S VÝNIMKOU OBMEDZENÍ ZODPOVEDNOSTI STANOVENÝCH V PRÁVACH KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA, SEKCII 1.7 A VŠEOBECNÝCH ZMLUVNÝCH PODMIENKACH, SEKCII 8.2, ZODPOVEDNOSŤ VŠETKÝCH STRÁN UPS ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU (PRIAME ČI NEPRIAME) ALEBO POKUTY ZA STRATY, NEZÁVISLE NA FORME ŽALOBY ALEBO NÁROKU, ČI UŽ V ZMLUVE, ÚMYSELNOM PORUŠENÍ (VRÁTANE ZANEDBANIA), DELIKTE ALEBO INOM, V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREVÝŠI SÚHRNNE JEDEN TISÍC AMERICKÝCH DOLÁROV (1000.- USD), A TÝMTO SA VZDÁVATE VŠETKÝCH NÁROKOV NA ODŠKODNÉ VYŠŠIE NEŽ JE TU UVEDENÉ.

b.                   ABY SA PREDIŠLO POCHYBNOSTIAM A V SÚLADE S DRUHÝM ODSEKOM TÝCHTO VŠEOBECNÝCH ZMLUVNÝCH PODMIENOK, PREDLOŽENÍM TEJTO DOHODY (VERZIE UTA05072014) VIAC NEŽ JEDENKRÁT SA CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ STRÁN UPS NEZMENÍ O VIAC NEŽ JEDEN TISÍC AMERICKÝCH DOLÁROV (1000.- USD).

c.                    NÁROKY NEUPLATNENÉ DO ŠIESTICH (6) MESIACOV PO PRVEJ UDALOSTI, Z KTOREJ PLYNIE NÁROK, SA BUDÚ POVAŽOVAŤ ZA NEVYMÁHATEĽNÉ.

10.                Použitie mena a publicity.  S výnimkou toho, ako je stanovené v tejto dohode, sa zaväzujete, že bez osobitného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti UPS pre každý jednotlivý prípad, nebudete používať v reklamách, publicite ani inak mená strán UPS (vrátane, okrem iného, spoločnosti United Parcel Service of America, Inc.), ani partnerov či zamestnancov strán UPS, ani žiadne obchodné značky, obchodné známky, obchodnú úpravu ani ich napodobneniny vlastnené stranami UPS.

11.                Oznámenia.  S výnimkou toho, ako je špecificky uvedené v tejto dohode, všetky upovedomenia, požiadavky alebo iné komunikácie týmto vyžadované alebo povolené, budú písomné a budú vykonané nasledovne:

Ak od vás: osobným doručením, dodávkou UPS Next Day AirŽ (čím sa upovedomenie považuje za platné jeden pracovný deň po odoslaní), faxovým prenosom, ak odosielajúca strana dostane potvrdenie prenosu (upovedomenie sa považuje za platné v deň prijatia potvrdenia), alebo doporučenou poštou s vyžiadaním potvrdenia o doručení a predplateným poštovným (upovedomenie sa považuje za platné v desiaty pracovný deň po podaní na pošte) na adresu UPS, 55 Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328: UPS Právne oddelenie, fax: (404) 828-6912;

Ak od spoločnosti UPS: každou metódou, ktorá je k dispozícii vám, ako aj elektronickou poštou (upovedomenie sa považuje za platné v deň prenosu), na adresu, emailovú adresu alebo faxové číslo, podľa toho, ktoré sa hodí, (1) z Vašich registračných informácií pre technológiu UPS tak, ako ste ich poskytli spoločnosti UPS, alebo (2) na účet UPS, ktorý používate s technológiou UPS (3) ak sa neuplatnia ani (1) ani (2) vyššie, potom na adresu, e-mailovú adresu alebo faxové číslo, ktoré ste poskytli UPS.

Obidve strany môžu zmeniť svoju adresu, emailovú adresu alebo číslo faxu na upovedomenie počas tridsiatich (30) dní pred podaním písomného upovedomenia druhej strane.

12.                Iné.

12.1.           Nezávislé strany.  Strany sú nezávislé strany a nič tu uvedené nebude považované za vytvorenie zamestnaneckého alebo firemného vzťahu, partnerstva a/alebo spoločného podnikania medzi stranami. Žiadna strana nemá udelené žiadne právo ani oprávnenie prijať alebo vytvoriť akýkoľvek záväzok alebo povinnosť, vyjadrenú alebo mlčky predpokladanú, v zastúpení alebo v mene druhej strany, alebo viazať túto druhú stranu akýmkoľvek spôsobom.

12.2.           Vzdanie sa nároku.  Žiadne vzdanie sa nároku na ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody, alebo na akékoľvek práva či povinnosti ktorejkoľvek strany podľa tejto dohody nebude platné, s výnimkou písomného inštrumentu, podpísaného stranou alebo stranami vzdávajúcimi sa nároku na dodržiavanie, a akékoľvek takéto vzdanie sa nároku bude platné len v konkrétnom prípade a na konkrétny účel uvedený v takejto písomnosti.

12.3.           Oddeliteľnosť ustanovení.  V prípade zistenia, že niektoré z ustanovení tejto dohody je neplatné alebo nevymáhateľné v súlade so súdnym nariadením alebo rozhodnutím, zvyšok tejto dohody ostane platný a vymáhateľný podľa jej podmienok.

12.4.           Prevod.  Táto dohoda, vrátane všetkých práv, licencií alebo povinností podľa tejto dohody, nesmie byť vami prevedená na žiadnu inú osobu alebo entitu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti UPS.  Spoločnosť UPS môže previesť, delegovať alebo postúpiť celú túto dohodu alebo ktorúkoľvek jej časť alebo v nej uvedené práva na ktoréhokoľvek člena strán UPS bez potreby Vášho schválenia alebo súhlasu. Pre všetky tieto účely „prevod” bude zahŕňať, okrem iného, akúkoľvek fúziu alebo predaj všetkých aktív prevádzajúcej strany alebo ich zásadnej časti, alebo akékoľvek postúpenie tejto dohody alebo ktorejkoľvek jej časti podľa zákona alebo inak, alebo akýkoľvek predaj alebo postúpenie najmenej tridsať percent (30 %) hlasovania schopných akcií/podielov tu uvedenej prevádzajúcej alebo kontrolnej strany.  V prípade akéhokoľvek povoleného prevodu tejto dohody bude táto dohoda záväzná a platná pre prospech obidvoch strán a ich príslušných právnych nástupcov a oprávnených nadobúdateľov.

12.5.           Dane.  Akékoľvek poplatky splatné podľa tejto dohody nezahŕňajú žiadne dane a poplatky (vrátane, okrem iného, všetkých príslušných zrážaných daní a dane z pridanej hodnoty alebo akýchkoľvek iných daní alebo poplatkov) vymeraných ktorýmkoľvek riadne ustanoveným daňovým orgánom z tu uvedených poplatkov splatných spoločnosti UPS.  Vy sami budete zodpovední za výpočet a platbu všetkých týchto daní príslušnému daňovému orgánu, a neznížite výšku splatných poplatkov o túto daňovú platbu.

12.6.           Rozhodné právo, jurisdikcia a jazyk.  V plnej miere povolenej zákonom sa bude táto dohoda, akýkoľvek nárok, prípad alebo nezhoda vyplývajúca z nej alebo sa jej týkajúca (v prípade porušenia dohody, trestného činu alebo inom prípad) riadiť a chápať v zmysle zákonov štátu New York, Spojené štáty americké, s výnimkou (1) konfliktu so zákonnými princípmi; (2) Konvencie OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru; (3) Konvencie o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1974 a (4) Protokolu upravujúceho Konvenciu z roku 1974 podpísaného vo Viedni dňa 11. apríla 1980.  Strany vyhlasujú, že vyžadujú, aby táto dohoda a všetky jej príslušné dokumenty, aktuálne či budúce, boli spísané len v anglickom jazyku.  Les parties déclarent qu'elles exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.  V plnej miere povolenej zákonom a v súlade s platným uzavretím záväznej zmluvy je riadiacim jazykom tejto dohody angličtina, a akýkoľvek preklad, ktorý dostanete, je poskytovaný len ako výhoda pre vás.  V plnej miere povolenej zákonom musí byť všetka korešpondencia a komunikácia medzi vami a spoločnosťou UPS podľa tejto dohody v anglickom jazyku.  V prípade, že ste túto dohodu uzavreli pomocou internetového displeja s verziou dohody preloženou do iného jazyka, než americkej angličtiny, môžete si prezrieť verziu tejto dohody v americkej angličtine na stránke <https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html>VÝLUČNÚ JURISDIKCIU PRE VŠETKY NÁROKY, PRÍPADY ALEBO SPORY TÝKAJÚCE SA TEJTO DOHODY (ČI PRE PORUŠENIE DOHODY, ÚMYSELNÉ NEDODRŽANIE ALEBO INÉ) BUDE MAŤ FEDERÁLNY ALEBO ŠTÁTNY SÚD V ATLANTE, ŠTÁTE GEORGIE A STRANY TÝMTO SÚHLASIA S TOUTO VÝLUČNOU JURISDIKCIOU A NEODVOLATEĽNE SA VZDÁVAJÚ NÁROKU A NEBUDÚ UPLATŇOVAŤ ŽIADNU OBHAJOBU ZALOŽENÚ NA ZÁKLADE JURISDIKCIE NAD OSOBOU, NESPRÁVNEJ SÚDNEJ PRÍSLUŠNOSTI ALEBO NEVYHOVUJÚCEHO FÓRA.  Nehľadiac na predchádzajúce, do tej miery, ak sú na vymáhanie rozsudku súdu v Atlante, štáte Georgia potrebné následné, osobitné alebo podporné konania na inom americkom alebo zahraničnom súde, alebo ak je inak potrebné zabezpečiť úplnú nápravu a úplné riešenie všetkých sporných otázok, strany môžu ustanoviť takéto následné, osobitné alebo podporné konania na ktoromkoľvek takomto americkom alebo zahraničnom súde, a strany sa týmto zaväzujú schváliť nevýlučnú jurisdikciu tohto súdu a týmto sa vzdávajú akejkoľvek obhajoby týmto založenej na nedostatku jurisdikcie nad osobou, nesprávnej súdnej príslušnosti alebo nevyhovujúceho fóra. Nehľadiac na nič svedčiace o opaku v tejto dohode, spoločnosť UPS bude mať nárok na dočasnú nápravu alebo provizórne nápravné opatrenia pred akýmkoľvek súdom, ktorý má jurisdikciu.  Týmto schvaľujete prijateľnosť počítačových záznamov a elektronických dôkazov pri akomkoľvek spore.

12.7.           Vyššia moc. Žiadna strana nebude zodpovedná na nevykonanie akýchkoľvek svojich povinností podľa tejto dohody ani za žiadne iné škody alebo inú zodpovednosť, ak je toto nevykonanie spôsobené z akéhokoľvek dôvodu, ktorý je mimo jej rozumnej kontroly, vrátane, okrem iného, akéhokoľvek zásahu vyššej moci, pracovného štrajku alebo sporu, priemyselných nepokojov alebo vládneho vyhlásenia mimoriadneho stavu, súdneho alebo vládneho konania, predpisov o mimoriadnom stave, sabotáže, povstania, vandalizmu, zlyhaní elektroniky, rozsiahlych zlyhaní počítačového hardvéru alebo softvéru, meškajúcich dodávok zariadení, konaní tretích osôb alebo teroristických činov.

12.8.           NápravyVšetky tu uvedené nápravy sú nevýlučné.

12.9.           Dodržiavanie zákonov.  V súvislosti s nižšie popísanou výkonnosťou bude každá strana prísne dodržiavať všetky príslušné zákony, predpisy a nariadenia a nepodnikne žiadne kroky, ktoré by spôsobili, že druhá strana poruší akékoľvek príslušné zákony, predpisy alebo nariadenia, vrátane, tam kde sa to vyžaduje, vás ako držiteľa licencie, ktorý dáva zaregistrovať túto dohodu u vládnej entity.  Osobitne potvrdzujete, že materiály spoločnosti UPS poskytnuté na základe tejto zmluvy môžu obsahovať funkciu šifrovania.  Beriete na vedomie a súhlasíte, že stiahnutím, importovaním alebo používaním materiálov UPS v ktorejkoľvek inej krajine mimo Spojených štátov preberáte plnú zodpovednosť za dodržiavanie všetkých zákonov a predpisov v danej krajine vy a nie spoločnosť UPS, vrátane, bez obmedzenia, všetkých zákonov a predpisov riadiacich import, používanie, distribúciu, vývoj alebo prevod šifrovacieho softvéru alebo technológie a všetky požiadavky na registráciu alebo licencie pre tieto položky.

12.10.       Postupy týkajúce sa údajov. Aby mohli byť poskytované služby vyzdvihnutia a doručenia a v súvislosti s Vaším používaním technológie UPS, spoločnosť na prepravu balíkov UPS vo Vašej jurisdikcii, ktorej názov a adresa sa uvádza pod „Kontakt UPS” na webovej lokalite UPS pre Vašu jurisdikciu („Dodacia spoločnosť UPS”), zbiera, spracováva a používa osobné údaje. Spoločnosť UPS Market Driver, Inc., 55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia, 30328, USA, a iné osoby UPS dostávajú údaje a používajú ich na nižšie definované účely.

Osoby UPS spracovávajú osobné informácie v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sa používajú na účely (ďalej len „účely”) uvedené v oznámení o UPS Privacy Notice zverejnené na internetovej lokalite spoločnosti UPS na adrese < https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/privacy.html > a riadia sa týmto oznámením (ktoré sa týmto odkazom stáva súčasťou tejto dohody).. Osobné údaje môžu byť poskytované určitým príjemcom („príjemcovia”), ako sa popisuje v oznámení o ochrane súkromia v spoločnosti UPS. Týmto potvrdzujete, že ste si prečítali a plne ste pochopili oznámenie o ochrane súkromia v spoločnosti UPS.

Vyhlasujete a ručíte spoločnosti UPS, že ak vy alebo Vaši zamestnanci, zástupcovia alebo dodávatelia („osoby odosielateľa”) poskytujete spoločnosti dodacej spoločnosti UPS osobné údaje: (1) osoby odosielateľa majú právo a oprávnenie, aby tak konali, (2) vy alebo iná osoba odosielateľa ste informovali každého jednotlivca označeného osobnými údajmi (vrátane všetkých adresátov balíkov), že spoločnosť UPS bude spracovávať osobné údaje na účely špecifikované vyššie, že osobné údaje môže spoločnosť UPS poskytnúť príjemcom uvedeným vyššie, a že osobné údaje môžu byť prenesené do iných krajín ako krajiny, v ktorej osoby z UPS pôvodne zbierali tieto informácie (tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony o ochrane údajov ako krajina, v ktorej ste pôvodne poskytli informácie) a (3) získali ste súhlas každého takého jednotlivca so spracovaním popisovaným v týchto všeobecných zmluvných podmienkach v sekcii 12.10.

12.11.       NevýlučnosťNič v tejto dohode nebude považované za prekážku alebo obmedzenie spoločnosti UPS žiadnym spôsobom pri uzavretí podobných dohôd s inou osobou alebo pre priame jednanie alebo zmluvný záväzok so vzájomnými zákazníkmi strán.

12.12.       Celá dohoda; úprava. Táto dohoda predstavuje celé porozumenie a dohodu medzi stranami ohľadom témy tejto dohody a nahrádza akékoľvek a všetky (1) predchádzajúce alebo súčasné vyhlásenia, porozumenia a dohody týkajúce sa tejto témy a (2) všetky predchádzajúce verzie dohody o technológii UPS medzi spoločnosťou UPS a vami, ktoré sú všetky zlúčené do tejto dohody. Takéto zlúčenie nebude účinné vo vzťahu k softvéru. Používanie ktorejkoľvek určitej verzie softvéru sa vždy riadi dohodou o technológii UPS aktuálne platnou v čase, keď dostanete takúto určitú verziu softvéru. Akákoľvek korporačná technologická dohoda medzi spoločnosťou UPS a zákazníkom, či už uzavretá pred alebo po dátume tejto dohody, nahrádza túto dohodu. Akákoľvek dohoda o technológii UPS medzi spoločnosťou UPS a vami, ktorá má novšiu verziu než je verzia UTA04072012, nahrádza túto dohodu. Nahradenie akejkoľvek predchádzajúcej dohody neobmedzí práva spoločnosti UPS voči vám v dôsledku akéhokoľvek porušenia alebo nedodržania takejto predchádzajúcej dohody pred dátumom tejto dohody. Táto dohoda nesmie byť pozmenená ani upravená, jedine písomne s podpisom oprávnených zástupcov strán tejto dohody, no s tým, že spoločnosť UPS môže upraviť práva koncového používateľa v súlade s právami koncového používateľa, sekciou 3.1 a materiály UPS a technológiu UPS v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami, sekcia 4.2 . Písomnosť s elektronickým podpisom sa nekvalifikuje ako pozmenenie ani úprava tejto dohody.

12.13.       Vzdanie sa nároku: Upovedomenia pre Európsku úniu.  V čo najplnšom rozsahu povolenom zákonom, ak sa nachádzate v členskom štáte Európskej únie, sa vzdávate všetkých upovedomení, potvrdení príjmu a potvrdení, týkajúcich sa uzatvárania zmlúv elektronickým spôsobom, ktorý môže byť vyžadovaný podľa článkov 10(1), 10(2), 11(1) a 11(2) smernice EÚ 2000/31/EC, tak ako je implementovaná vo Vašej jurisdikcii s ohľadom na Vaše používanie technológie UPS.

12.14.       POZNÁMKA: Súhlas so spracovaním údajov. Ak v metódach špecifikovaných v oznámení o ochrane súkromia v spoločnosti UPS (pričom tieto preferencie môžete kedykoľvek zmeniť) neuvediete inak, týmto dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných informácií na vyššie stanovené účely vo všeobecných zmluvných podmienkach, sekcii 12.10 . Taktiež súhlasíte, že v prípadoch, kde ste adresátom alebo príjemcom zásielky, ste boli upovedomení a dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných informácií tak, ako sú popísané vo všeobecných zmluvných podmienkach, sekcii 12.10 .

12.15.       Podmienky špecifické pre určité krajiny.  Ak bývate alebo máte sídlo spoločnosti v jednej z nasledujúcich krajín uvedených ďalej, budú sa na vás vzťahovať podmienky dokladu B.  V prípade konfliktu alebo nejednoznačnosti medzi ustanoveniami uvedenými v texte týchto všeobecných zmluvných podmienok a akýchkoľvek ustanovení uvedených v doklade B, budú rozhodujúce ustanovenia dokladu B, ak sa na vás vzťahujú.

a.                   Krajiny Blízkeho východu: Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Tunisko, Alžírsko, Džibuti, Sudán, Sýria, Somálsko, Irak, Palestína, Libanon, Líbya, Maroko, Mauritánia a Jemen.  DOKLAD A

DEFINÍCIE – VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Filiálky znamenajú tretie strany, ktoré kontrolujú, sú kontrolované alebo sú pod spoločnou kontrolou, či už priamou alebo nepriamou, s osobou.

Dohoda je definovaná v druhom odseku týchto všeobecných zmluvných podmienok.

Alternatívne fakturované zásielky znamená zásielky podané stranám spoločnosti UPS od inej osoby vo Vašom mene, pričom tieto zásielky sú naúčtované na Váš účet UPS.

Prevod je definovaný v  sekcii 12.4 týchto všeobecných zmluvných podmienok.

Dôverné informácie znamenajú akékoľvek informácie alebo materiály s výnimkou obchodných tajomstiev, ktoré majú hodnotu pre spoločnosť UPS a nie sú všeobecne známe tretím stranám, alebo ktoré UPS získa od akejkoľvek tretej strany (vrátane, okrem iného, strán spoločnosti UPS), s ktorými spoločnosť UPS zaobchádza ako s vlastníckymi, nezávisle na tom, či sú vlastnené spoločnosťou UPS.  Medzi dôverné informácie budú patriť aj informácie definované nižšie.  Medzi dôverné informácie nebudú patriť informácie, o ktorých môžete preukázať, že: (1) vám boli známe v čase ich príjmu od spoločnosti UPS a nepodliehajú žiadnym iným dohodám o nezverejnení medzi stranami; (2) sú teraz alebo sa odteraz stanú všeobecne známe na verejnosti nie Vašou vinou; (3) ste ich inak zákonne a nezávisle vyvinuli bez odkazu na dôverné informácie; alebo (4) ste ich zákonne získali od tretej strany bez akejkoľvek povinnosti zachovania dôvernosti.

Zákazník je definovaný v treťom odseku týchto všeobecných zmluvných podmienok.

Práva koncového používateľa sú dokument dostupný na webovej stránky:
<
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html > a opísaný v druhom odseku týchto zmluvných podmienok.

Všeobecné zmluvné podmienky znamenajú tento dokument.

Prichádzajúce zásielky znamenajú zásielky podané stranám spoločnosti UPS na doručenie vám.

Informácie znamenajú informácie poskytované zo systémov UPS, týkajúce sa služieb poskytovaných stranami spoločnosti UPS, alebo vytvorené v súvislosti s Vašimi zásielkami so stranami spoločnosti UPS, vrátane, okrem iného, podaných zásielok.

Odchádzajúce zásielky znamenajú zásielku podanú stranám spoločnosti UPS od vás.

Povolené územie znamená pre ktorúkoľvek technológiu UPS tie krajiny, ktoré sú spojené s touto technológiou UPS v tu uvedenom doklade C v právach koncového používateľa.

Osoba znamená akéhokoľvek jednotlivca, korporáciu, spoločnosť s obmedzeným ručením, partnerstvo, spoločný podnik, združenie, akciovú spoločnosť, trust, neregistrovanú organizáciu alebo inú právnickú osobu.

Účely majú definíciu uvedenú v  sekcii 12.10 týchto všeobecných zmluvných podmienok.

Príjemcovia majú definíciu uvedenú v  sekcii 12.10 týchto všeobecných zmluvných podmienok.

Obmedzené územie znamená tie krajiny, na ktoré sa vzťahuje program komplexných ekonomických sankcií, riadený Úradom pre kontrolu zahraničných aktív Ministerstva financií Spojených štátov amerických („OFAC”), alebo akýkoľvek iný všeobecný zákaz na použitie, export alebo reexport technológie UPS na základe sankcií alebo zákonov na kontrolu exportu USA. Krajiny podliehajúce embargu alebo sankciám OFAC sa môžu kedykoľvek zmeniť.  Len kvôli možnosti pohodlne si zistiť príslušné informácie uvádzame nasledujúce odkazy, kde nájdete informácie o týchto krajinách  http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx , a  http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm .

Definícia poskytovateľa služieb je uvedená v treťom odseku všeobecných zmluvných podmienok.

Definícia zamestnanca poskytovateľa služieb je uvedená v treťom odseku všeobecných zmluvných podmienok.

Strany prepravcov majú definíciu uvedenú v  sekcii 12.10 týchto všeobecných zmluvných podmienok.

Softvér znamená tie položky technológie UPS, ktoré (i) sú softvérom a spoločnosť UPS vám ich poskytuje v rámci tejto dohody (s výnimkou vzorového počítačového softvérového kódu) a všetku príslušnú technickú dokumentáciu a (ii) všetky aktualizácie do tej miery, ako ich poskytuje spoločnosť UPS na základe tejto dohody.

Podporné služby majú definíciu uvedenú v  sekcii 5.1 týchto všeobecných zmluvných podmienok.

Podporný softvér má definíciu uvedenú definíciu uvedenú v  sekcii 5.1 týchto všeobecných zmluvných podmienok..

Poskytovatelia podpory majú definíciu uvedenú v  sekcii 5.1 týchto všeobecných zmluvných podmienok.

Technická dokumentácia znamená kolektívne akúkoľvek a zároveň všetku dokumentáciu a/alebo vzorový počítačový softvérový kód týkajúci sa technológie UPS alebo značiek UPS, poskytnuté alebo sprístupnené vám spoločnosťou UPS podľa tejto dohody.

Podaná zásielka znamená zásielku podanú (i) vami alebo vo Vašom mene stranám spoločnosti UPS na doručenie alebo (ii) treťou stranou strán UPS na doručenie vám, čo môže byť odchádzajúca zásielka, alternatívne fakturovaná zásielka alebo prichádzajúca zásielka.

Doba platnosti má definíciu vo všeobecných zmluvných podmienkach, sekcii 6.2 .

Obchodné tajomstvo znamená akékoľvek informácie spoločnosti UPS alebo ktoré spoločnosť UPS získala od tretej strany (vrátane, okrem iného, strán spoločnosti UPS), ktoré nie sú bežne známe ani dostupné verejnosti, (1) ktorých ekonomická hodnota, skutočná alebo potenciálna, spočíva v tom, že nie sú všeobecne známe a ich zistenie nie je dostupné legálnym spôsobom iným osobám, ktoré môžu získať ekonomickú hodnotu z ich zverejnenia alebo použitia, a (2) na ktoré sa vzťahuje úsilie udržať ich v tajnosti, ktoré je za daných okolností rozumné.

Aktualizácia/aktualizácie budú znamenať údržbu, opravy chýb, úpravy, aktualizácie, zlepšenia alebo revízie materiálov spoločnosti UPS.

UPS znamená spoločnosť UPS Market Driver, Inc.

Účet UPS znamená akýkoľvek prepravný účet pridelený vám členom strán spoločnosti UPS, vrátane, bez obmedzenia, účtov pridelených používateľom prepravy UPS.com známe ako „dočasné účty” a účty nákladnej dopravy UPS.

Databázy UPS znamenajú databázy distribuované pomocou softvéru alebo na použitie so softvérom, obsahujúce vlastnícke informácie vo vzťahu k prepravným službám strán spoločnosti UPS.

UPS Delivery Co. má definíciu uvedenú v  sekcii 12.10 týchto všeobecných zmluvných podmienok.

Značka UPS znamená slovná ochranná známka "UPS", ako je uvedené v rôznych registráciách ochranných známok, vrátane, ale bez obmedzenia na US ochrannej známke, registračné číslo 966724, a značka "UPS & predmet štylizovaného štítu", ako je uvedené nižšie, a ako je uvedené v rôznych registráciách ochranných známok, vrátane, ale bez obmedzenia na US ochrannej známke Registračné č: 2867999, 2965392, 2973108, 2978624, 3160056 a  Európskeho spoločenstva registrácie ochranných známok č: 3107026, 3107281, a 3106978.

UPS

Materiály UPS znamenajú kolektívne technológia UPS, UPS databázy, technická dokumentácia, informácie, softvér, UPS značky a UPS systémy.

Osoby UPS znamenajú spoločnosť UPS a jej aktuálne filiálky a ich príslušných akcionárov, funkcionárov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, partnerov, dodávateľov tretích strán a osoby udeľujúce licencie tretím stranám.

Oznámenie o ochrane súkromia spoločnosti UPS znamená oznámenie o ochrane súkromia, ktoré je k dispozícii na https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/privacy.html .

Systémy UPS znamenajú počítač a systémy sietí spoločnosti UPS, sprístupnené pomocou technológie UPS.

Technológia UPS znamená produkty, identifikované v právach koncového používateľa, doklade B .

Vy je definované v treťom odseku tejto dohody.

Choďte na spodnú časť týchto Podmienok a zaškrtnite políčko dole.

Pozrieť príklady

Ďalšie UPS stránky: