UPS
InloginstellingenProfielKlantennummeroverzichtFactureringBeheerAdresboekUw UPS klantennummer onderhouden
Zending makenGeschiedenis bekijkenZending ongedaan makenRetourzending makenVerzenden met een batch-bestandEen importzending aanmakenTijd en kosten berekenenAfhaling PlannenLocaties zoekenOpenen van een UPS-klantennummerGebruik Internationale HulpmiddelenVoorraad bestellenVoorkeuren instellenServicegids
Zendingen tracerenToegang tot UPS My ChoiceMeer weten over Quantum ViewBeheerQuantum View ManageQuantum View DataToegang tot Flex Global View
Belangrijke vrachtLuchtvrachtZeevrachtDouane-inklaringsdiensten
Aan de slagVerzendenTracerenUw zending ontvangenFacturering en betalingTechnologische ondersteuning

Registreren

repl_legend_title

Status:

  • 1
    Logininstellingen
  • 2
    Profieladres
  • 3
    Registratie voltooid
repl_legend_title

Wat is de volgende stap

Mijn Profiel

Logininstellingen aanmaken

Gebruik het onderstaande formulier om een gebruikers-ID en wachtwoord aan te maken. Verplichte velden worden aangegeven met .

Gebruikers-ID en wachtwoord

Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht

Technologie-overeenkomst Verplicht

OVEREENKOMST BETREFFENDE UPS TECHNOLOGIE

Versie UTA05072014

GELIEVE DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST BETREFFENDE UPS TECHNOLOGIE AANDACHTIG TE LEZEN. DOOR HIERONDER AAN TE DUIDEN DAT U ERMEE INSTEMT DOOR DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN TE ZIJN, SLUIT U EEN JURIDISCH BINDENDE OVEREENKOMST MET UPS MARKET DRIVER, INC. (“UPS”).

Deze Overeenkomst bestaat uit (1) deze Algemene Voorwaarden (met inbegrip van de bijbehorende aangehechte Bijlage A (Definities – Algemene Voorwaarden) en Bijlage B (Landspecifiek Amendement op de Algemene Voorwaarden); (2) de Rechten van de Eindgebruiker (met inbegrip van de bijbehorende aangehechte Bijlage A (Definities – Rechten van de Eindgebruiker), Bijlage B (UPS Technologie) en Bijlage C (Toegestane Regio’s) die hier beschikbaar zijn <https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html> (welke Rechten van de Eindgebruiker van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd conform de voorwaarden ervan); en (3) de documentatie waarnaar in het bovenstaande wordt verwezen, welke documenten alle door middel van verwijzing zijn inbegrepen. U bevestigt hierbij dat u ZOWEL de Algemene Voorwaarden ALS de Rechten van de Eindgebruiker hebt gelezen en volledig hebt begrepen. Deze zijn voor u ter inzage beschikbaar op <https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html> MET INBEGRIP van de documentatie waarnaar daarin wordt verwezen. Het kan zijn dat U de Overeenkomst meerdere keren te zien krijgt in combinatie met Uw toegang tot en gebruik van UPS Technologie. Tenzij de versie van de Overeenkomst is gewijzigd, dient elk exemplaar ter bevestiging van de onderling gesloten Overeenkomst en niet om een aanvullende of afzonderlijke Overeenkomst te sluiten.

Met betrekking tot de Overeenkomst geldt het volgende:

“Klant” verwijst naar de Persoon die uw werkgever is maar die geen Serviceprovider is (1) en aan wie het UPS Klantennummer is toegewezen dat u gebruikt voor registratie bij de eerste UPS Technologie waartoe u toegang verkrijgt, indien een UPS Klantennummer voor dergelijke registratie is vereist, (2) en aan wie het eerste UPS Klantennummer is toegewezen dat u gebruikt met de UPS Technologie waartoe u toegang verkrijgt, indien een UPS Klantennummer niet is vereist voor registratie, maar wel voor gebruik, of (3) wanneer voor de eerste UPS Technologie waartoe u toegang verkrijgt, geen UPS Klantennummer voor registratie of gebruik is vereist.

"Serviceprovider" is een derde die door een UPS klant is geëngageerd als hulp voor deze UPS klant bij het beheer van zijn verzendactiviteiten bij de UPS Partijen, inclusief Serviceproviders van Factureringsgegevens die schriftelijk door UPS zijn geautoriseerd om deze diensten te verlenen aan de UPS-klant; mits aan UPS gelieerde ondernemingen echter dienst kunnen doen als Serviceprovider zonder schriftelijke autorisatie door UPS.

“Werknemer van de Serviceprovider” betekent een werknemer van een Serviceprovider.

“U” of het bezittelijk, “Uw” betekent, voor zover van toepassing: (i) u als een individu, als u deze Overeenkomst aangaat als een individu ten behoefte van geen andere partij dan uw eigen persoonlijk gebruik van de UPS Technologieën; (ii) u als individu en Klant, als u toegang verkrijgt tot de UPS Technologie als onderdeel van uw verantwoordelijkheden als een werknemer of Klant; of (iii) u als individu en uw werkgever, als uw werkgever een Serviceprovider is voor een UPS-klant en u toegang krijgt tot de UPS Technologie als deel van uw verantwoordelijkheden als een Werknemer van een Serviceprovider om de diensten ten behoeve van een UPS-klant uit te voeren.

U verklaart en garandeert dat U meerderjarig bent en dat, indien van toepassing, U krachtens de toepasselijke wet wettelijk bindende overeenkomsten betreffende UPS Technologie kunt aangaan namens U, de Klant of Serviceprovider. Als U op een willekeurig moment niet langer gemachtigd bent om krachtens de toepasselijke wet wettelijk bindende overeenkomsten namens U, de Klant of Serviceprovider (zoals van toepassing) aan te gaan, mag U de UPS Technologie niet langer namens Uzelf, een dergelijke Klant of Serviceprovider gebruiken.

Algemene Voorwaarden

1.                   Definities. De in deze Overeenkomst gebruikte termen beginnend met een hoofdletter hebben de betekenis die in Bijlage A en Bijlage A van de Rechten van de Eindgebruiker eraan is toegeschreven. In geval van tegenstrijdigheid tussen de termen van de Rechten van de Eindgebruiker en deze Algemene Voorwaarden, geven deze Algemene Voorwaarden de doorslag.

2.                   Licentieverlening.

2.1.              Bereik. UPS verleent U en U accepteert, onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, een beperkte, herroepbare, niet in sublicentie te geven, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de UPS Technologie en bijbehorende Technische Documentatie in de Toegestane Regio’s voor desbetreffende UPS Technologie te gebruiken. De Rechten van de Eindgebruiker bevatten aanvullende algemene licentierechten en -beperkingen alsmede licentierechten en -beperkingen die specifiek voor de UPS Technologie zijn.

2.2.              Algemene beperkingen – UPS Materialen en Software. U mag de UPS Materialen niet in sublicentie geven, openbaar maken of overdragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van UPS, en U moet ervoor zorgen dat Uw werknemers en vertegenwoordigers dit niet doen. U stemt ermee in de UPS Materialen of enig gedeelte ervan niet zonder toestemming van UPS te wijzigen (ook niet met betrekking tot correcties aan de Software), te vermenigvuldigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te bezwaren, te verspreiden, te herverspreiden, verder te verkopen of er op andere wijze over te beschikken zonder de toestemming van UPS, en U doet hierbij afstand van dergelijke, krachtens de toepasselijke wet verleende rechten, behalve wanneer dergelijke afstand van rechten niet-afdwingbaar is. U stemt ermee in de Software niet te vermenigvuldigen, tenzij dit is vereist voor het gebruik ervan in overeenstemming met deze Overeenkomst, op voorwaarde dat U, uitsluitend voor archiveringsdoeleinden, één (1) reservekopie (back-up) van de Software maakt. Dergelijke reservekopie moet alle mededelingen inzake het auteursrecht en andere eigendomsrechten van UPS bevatten en is onderworpen aan alle voorwaarden van deze Overeenkomst. Niettegenstaande het in deze Overeenkomst eventueel vermelde tegendeel mag U de Software niet gebruiken op outsourcing/timesharing- of servicebureaubasis.

3.                   Waarborgen betreffende exportwet. U erkent dat alle onder deze Overeenkomst verstrekte UPS Materialen onderworpen zijn aan de Amerikaanse (VS) Export Administration Regulations (EAR) die door het Bureau of Industry and Security van het Amerikaanse (VS) Ministerie van Handel worden beheerd, en aan andere Amerikaanse (VS) wetten en voorschriften. U stemt ermee in om de EAR en alle toepasselijke Amerikaanse (VS) wetten na te leven bij het hanteren en gebruiken van alle onder deze Overeenkomst verstrekte UPS Materialen en de UPS Materialen niet te exporteren of te herexporteren behalve zoals toegestaan door de EAR, de Amerikaanse (VS) wet en andere toepasselijke wetten. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, stemt u ermee in en verklaart en garandeert u dat geen toegang tot de UPS Materialen zal worden verkregen (1) vanuit een Verboden Regio (of vanuit een onderdaan of inwoner ervan) of (2) vanuit personen, entiteiten of organisaties op de Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse (VS) Ministerie van Financiën of de Denied Persons List of Denied Entity List van het Amerikaanse (VS) Ministerie van Handel en dat de UPS Materialen er ook niet in zullen worden gedownload of openbaar gemaakt, er niet naar zullen worden vervoerd of overgebracht, er niet via of naar zullen worden overgeladen en er niet naar zullen worden geëxporteerd of herexporteerd. De landen die worden beschouwd als Verboden Regio’s, en de personen, entiteiten of organisaties op de bovengenoemde lijsten kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. U stemt ermee in op de hoogte te blijven van deze bepaling en deze na te leven ondanks dergelijke wijzigingen. Informatie over de landen die als Verboden Regio’s worden beschouwd, en de personen, entiteiten of organisaties op de bovengenoemde lijsten is gemakkelijk te vinden op: http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt ,

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx , en http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm .

4.                   UPS Materialen.

4.1.              Eigenaar van intellectuele eigendomsrechten. U erkent en stemt ermee dat UPS eigenaar is van alle rechten, eigendomsrechten en belangen in de UPS Materialen en het recht heeft de licentie aan U te verlenen. U erkent dat U geen eigendomsrecht in de UPS Materialen hebt verworven en uit hoofde van deze Overeenkomst ook geen eigendomsrecht in de UPS Materialen verwerft. U mag op geen enkel ogenblik iets doen of bewust toestaan dat iets wordt gedaan wat op één of andere manier afbreuk zou doen aan de rechten van UPS of haar licentiegevers op de UPS Materialen. UPS en haar licentiegevers behouden zich de hierin niet specifiek verleende rechten met betrekking tot de UPS Materialen voor.

4.2.              Wijzigingen aan UPS Materialen en UPS Technologie. UPS kan de UPS Materialen en/of UPS Technologie op elk willekeurig moment geheel of gedeeltelijk, bijwerken, wijzigen, aanpassen of aanvullen.

5.                   Supportservices.

5.1.              Support en onderhoud. UPS kan van tijd tot tijd en volledig naar eigen goeddunken en in reactie op Uw verzoek ondersteuning of onderhoud voor de Software (“Supportservices”) verstrekken. Opdat UPS en haar gemachtigde vertegenwoordigers (de “Providers van Supportservices”) Supportservices kunnen verstrekken, machtigt U hen hierbij tot het verkrijgen van toegang tot de Software en andere applicaties die U eventueel in combinatie met de Software en Uw computersystemen gebruikt, en wel (1) op afstand via het Internet of andere middelen (waarvoor er mogelijk extra software op Uw computersystemen moet worden geïnstalleerd door UPS of de Providers van Supportservices (“Supportsoftware”)) of (2) door on-site bezoeken op specifieke tijdstippen, zoals onderling overeengekomen door de partijen. Elke Supportsessie door middel van de Supportsoftware zal door U moeten worden goedgekeurd. Tijdens dergelijke sessies kan UPS de Software zien zoals die op Uw computersysteem functioneert en UPS kan U helpen bij het aanbrengen van eventuele modificaties aan uw computersysteem. Voorts verleent U aan UPS en haar Providers van Supportservices het recht om de Software en Uw computersystemen, applicaties, bestanden en bijbehorende gegevens te manipuleren en te wijzigen naarmate dit redelijkerwijs nodig is om U Supportservices te verstrekken. U stemt er echter mee in dat Supportservices naar goeddunken van UPS worden verstrekt en dat niets in de Overeenkomst zal worden uitgelegd alsof UPS verplicht is tot het verstrekken van Supportservices.

5.2.              Toegang tot eigendomsrechtelijke informatie. U erkent en stemt ermee in dat U Uw informatie en gegevens kunt openbaar maken of dat UPS of de Providers van Supportservices Uw informatie en gegevens kunnen inzien tijdens het verstrekken van Supportservices door UPS of de Providers van Supportservices, en dat dergelijke informatie en gegevens als niet-vertrouwelijk zullen worden beschouwd, en dus niet de Algemene Voorwaarden onder Artikel 7 van deze Overeenkomst vallen, tenzij UPS daarover anders is overeengekomen in een ondertekende overeenkomst inzake geheimhouding die los van deze Overeenkomst staat. U erkent bovendien dat de afstandscommunicatiesessies die door UPS of haar Providers van Supportservices worden aangewend, via het Internet kunnen worden geïmplementeerd, hetgeen inherent onveilig is, en gaat U ermee akkoord dat UPS of de Providers van Supportservices niet aansprakelijk zijn voor inbreuken op de veiligheid die zich op het Internet voordoen. U moet met het bovenstaande rekening houden als u UPS of haar Providers van Supportservices om Supportservices van vraagt.

6.                   Opschorting; Duur en beëindiging.

6.1.              Opschorting van rechten. UPS kan Uw rechten opschorten om toegang te verkrijgen tot enig gedeelte van de UPS Systemen via de UPS Technologie of al naar gelang nodig volledig naar eigen goeddunken van UPS, met inbegrip van en zonder enige beperking, teneinde (1) niet aan de voorwaarden van deze Overeenkomst beantwoordende toegang tot enig gedeelte van de UPS Systemen of de UPS Technologie onmogelijk te maken; (2) een substantiële fout in de UPS Systemen of de UPS Technologie te corrigeren of (3) een wet, een voorschrift of een regel, of een uitspraak van een rechtbank of enige andere ter zake bevoegde instantie na te leven.

6.2.              Duur. Deze Overeenkomst wordt van kracht als U Uw instemming te kennen geeft door hieronder te klikken, en blijft volledig van kracht totdat zij is beëindigd zoals voorzien in de Overeenkomst (de “Duur”).

6.3.              Gehoste UPS Technologie. Bepaalde UPS Technologieën wordt gehost door UPS, aan UPS gelieerde ondernemingen of verkopers van UPS of de verkopers van aan UPS gelieerde ondernemingen. Gehoste UPS Technologie wordt gehost op servers in de Verenigde Staten van Amerika en zijn volgens de planning vierentwintig (24) uur per dag zeven (7) dagen per week beschikbaar (met uitzondering van onderhoudsperiodes); echter UPS geeft geen garantie voor de beschikbaarheid van gehoste UPS Technologie of dat de toegang ononderbroken of vrij van fouten is. UPS houdt zich het recht voor om de UPS Technologie van tijd tot tijd te onderbreken, beperken of op te schorten voor onderhoud, upgrades en soortgelijke redenen. U stemt ermee in dat noch UPS noch de aan UPS gelieerde ondernemingen verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele schade als gevolg van een onderbreking, opschorting of beëindiging van de gehoste UPS Technologie, ongeacht de oorzaak.

6.4.              Beëindiging.

a.                   Elke partij kan deze Overeenkomst gemakshalve op elk willekeurig moment en om welke reden dan ook beëindigen, en UPS kan gemakshalve op elk willekeurig moment en om welke reden dan ook een of meer licenties op de UPS Technologie beëindigen, door de andere partij van een dergelijke beëindiging schriftelijk op de hoogte te stellen.

b.                   Niettegenstaande het voorgaande is deze Overeenkomst beëindigd zonder dat UPS enige verdere maatregel hoeft te nemen (1) bij schending van Artikel 3 , 4 (derde zin), 7 of 10 , of Paragraaf 2.2 van de Algemene Voorwaarden; (2) in geval van Uw faillissement, inleiding van faillissement, bedrijfsreorganisatie, gerechtelijke sanering, gerechtelijk akkoord, speciale liquidatie of enige andere gerechtelijke actie met betrekking tot Uw insolventie, of als U een curator, beheerder, bestuurlijke curator of liquidateur laat aanstellen of een resolutie tot vereffening laat goedkeuren, of als zulks bij rechterlijk vonnis gebeurt, of (3) als U een partner bent in een partnership of de Klant of Serviceprovider een partnership is en een dergelijk partnership wordt ontbonden.

6.5.              Effect van beëindiging.

a.                   Bij de beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook zijn alle krachtens deze Overeenkomst verleende licenties onmiddellijk beëindigd en moet U onmiddellijk alle toegang tot en gebruik van de UPS Materialen staken en alle UPS Materialen die in Uw bezit of beheer zijn, vernietigen.

b.                   Bij de beëindiging van een licentie op een UPS Technologie moet U onmiddellijk alle toegang tot en gebruik van een dergelijke UPS Technologie en de ermee geassocieerde UPS Materialen staken en alle dergelijke geassocieerde UPS Materialen die U in uw bezit of beheer zijn, vernietigen.

6.6.              Voortbestaan van voorwaarden bij beëindiging. Artikelen 1 , 5 , 7-9 en 12 ; Paragrafen 4.1 , 6.5 en 6.6 en Bijlage A van de Algemene Voorwaarden en de Artikelen en Paragrafen van de Rechten van de Eindgebruiker die in Paragraaf 3.2 van de Rechten van de Eindgebruiker zijn gespecificeerd, blijven voortbestaan nadat de Overeenkomst om welke reden dan ook is beëindigd.

7.                   Vertrouwelijke Informatie, Handelsgeheimen, Informatie.

7.1.              Openbaarmaking. Tijdens de Duur en erna mag U (behalve zoals toegestaan met betrekking tot het nakomen van Uw verplichtingen onder deze Overeenkomst) geen Handelsgeheimen gebruiken, openbaar maken of er aan enige Persoon toegang toe verlenen (met inbegrip van en zonder enige beperking, Handelsgeheimen die in de UPS Materialen zijn vervat). Tijdens de Duur en gedurende een periode van vijf (5) jaar erna, behalve wanneer door de wet anders is opgelegd, mag U geen Vertrouwelijke Informatie gebruiken, openbaar maken of er aan enige Persoon toegang toe verlenen, behalve zoals toegestaan met betrekking tot het nakomen van Uw verplichtingen onder deze Overeenkomst. U erkent dat bij schending van Artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden UPS mogelijk geen bij wet voorziene verhaalsmogelijkheid ter beschikking heeft, eventueel onherstelbare schade lijdt en recht heeft op het vragen van equitable relief (billijk herstel). U stemt ermee in alle dergelijke Vertrouwelijke Informatie en Handelsgeheimen met niet minder toewijding te beschermen dan waarmee U Uw eigen vertrouwelijke en eigendomsrechtelijke informatie beschermt. Als de openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie is vereist onder de bepalingen van enige wet of rechterlijke uitspraak, moet U voldoende voorafgaand aan de openbaarmaking, UPS op de hoogte stellen, zodat UPS een redelijke kans krijgt zich hiertegen te verzetten.

7.2.              Samenvoeging. U mag de Informatie niet samenvoegen of informatie, services of producten die van de Informatie gebruik maken, niet afleiden of ontwikkelen, behalve indien uitdrukkelijk toegestaan krachtens deze Overeenkomst.

7.3.              Data-export. U mag geen gegevens exporteren, hetzij door (i) de functionaliteit voor gegevensexport die in de software is ingebouwd; (ii) extractie uit de software-interface (bijv. screen scraping); of (iii) anderszins, van de UPS-databases en U mag geen gebruik maken van dergelijke gegevens voor vergelijking van verzendkosten en levertijden met de verzendkosten en levertijden van een derde partij die niet deel uitmaakt van de UPS Partijen.

8.                   Garanties.

8.1.              Door de Klant. U verklaart en garandeert (1) dat de hoofdzetel van de Klant niet in een Verboden Regio is gevestigd, (2) dat U de UPS Technologie niet in een Verboden Regio gaat gebruiken en (3) er over U noch de Klant zeggenschap wordt uitgeoefend door enige Persoon die staat op de Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse (VS) Ministerie van Financiën of de Denied Persons List of Denied Entity List van het Amerikaanse (VS) Ministerie van Handel (welke lijsten van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd en die enkel voor handige referentie beschikbaar zijn op http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt , http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx en http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststo check.htm ), of die als rechtspersoon is erkend in, inwonend onderdaan is van of de regering is van een Verboden Regio.

8.2.              Afwijzingen.

a.                   UPS PARTIJEN GARANDEREN DAT GEDURENDE NEGENTIG (90) DAGEN VANAF DE LEVERING VAN SOFTWARE AAN U DERGELIJKE SOFTWARE GROTENDEELS ZAL WERKEN ZOALS BESCHREVEN IN DE BIJ DE SOFTWARE BEHORENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE. DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN UPS VOOR SCHENDING VAN DE VOORNOEMDE GARANTIE IS VERVANGING VAN DERGELIJKE SOFTWARE. BEHALVE ZOALS VERMELD IN DE GARANTIE VAN DE VOORNOEMDE TWEE ZINNEN WORDEN DE UPS MATERIALEN GELEVERD “ZOALS ZE ZIJN” EN IN HUN ACTUELE STAAT EN TOESTAND. GEEN ENKELE GARANTIE, VERKLARING, WAARBORG, VOORWAARDE OF BELOFTE, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN DE WET VASTGELEGD OF ANDERSZINS, BETREFFENDE DE TOESTAND, KWALITEIT, DUURZAAMHEID, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, PRESTATIES, NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN, VERHANDELBAARHEID, RECHT OP ONONDERBROKEN GEBRUIK (QUIET ENJOYMENT) OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK VAN DE UPS MATERIALEN WORDT DOOR UPS VERLEEND OF OP ZICH GENOMEN EN ALLE DERGELIJKE GARANTIES, VERKLARINGEN, VOORWAARDEN EN BELOFTEN WORDEN BIJ DEZEN IN DE RUIMSTE MATE DIE DOOR DE WET IS TOEGESTAAN, UITGESLOTEN, NET ALS ALLE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT HANDELSGEBRUIK OF KOOPMANSGEBRUIK. UPS GARANDEERT NIET DAT DEFECTEN IN DE UPS MATERIALEN WORDEN GECORRIGEERD. ONDER GEEN BEDING HOUDEN DOOR UPS OF EEN VERTEGENWOORDIGER VAN UPS GEGEVEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES EEN GARANTIE IN.

b.                   Bovendien erkent U en stemt U ermee in dat de toegang die UPS of de Providers van Supportservices conform de Algemene Voorwaarden, Artikel 5 van deze Overeenkomst tot Uw computersystemen, bestanden en bijbehorende gegevens hebben, uitsluitend dient om Supportservices ten behoeve van U te verschaffen en dat U als enige verantwoordelijk blijft voor het maken van reservekopieën van Uw computersystemen, applicaties, bestanden en gegevens. ALLE DOOR UPS OF DOOR EEN SUPPORTPROVIDER CONFORM DEZE OVEREENKOMST VERSTREKTE SUPPORTSERVICES OF SUPPORTSOFTWARE WORDEN VERSTREKT “ZOALS ZE ZIJN MET ALLE GEBREKEN” EN UPS VERSTREKT EXPLICIETE NOCH IMPLICIETE GARANTIES INZAKE DERGELIJKE SUPPORTSERVICES OF SUPPORTSOFTWARE. ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE WIJST UPS HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN EN ZONDER ENIGE BEPERKING, ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL DIE BETREKKING HEBBEN OP DE SUPPORTSERVICES OF SUPPORTSOFTWARE DIE KRACHTENS DE OVEREENKOMST WORDEN VERSTREKT, EN ALLE BIJBEHORENDE ADVIEZEN, DIAGNOSES EN RESULTATEN. U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT UPS NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE FOUT, WEGLATING, AFWIJKING, ONVOLKOMENHEID OF NON-CONFORMITEIT IN DE SUPPORTSERVICES.

c.                    DE UPS PARTIJEN GARANDEREN GEEN CONTINUE, ONONDERBROKEN OF BEVEILIGDE TOEGANG TOT DE UPS SYSTEMEN EN DE TOEGANG TOT DERGELIJKE UPS SYSTEMEN KAN WORDEN GESTOORD DOOR TALRIJKE FACTOREN BUITEN DE CONTROLE VAN UPS. DE UPS PARTIJEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE UIT EEN DERGELIJKE STORING VOORTVLOEIT.

d.                   ENKELE RECHTSGEBIEDEN STAAN BEPERKINGEN OP IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE EN HET IS DUS MOGELIJK DAT DE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN IN DEZE PARAGRAAF NIET VOOR U GELDEN. DEZE OVEREENKOMST GEEFT U SPECIFIEKE JURIDISCHE RECHTEN. U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN AFHANKELIJK VAN UW RECHTSGEBIED. U STEMT ERMEE IN EN ERKENT DAT DE IN DEZE OVEREENKOMST VERMELDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE BILLIJK EN REDELIJK ZIJN.

9.                   Beperking van aansprakelijkheid.

a.                   NIETTEGENSTAANDE HET IN DEZE OVEREENKOMST EVENTUEEL VERMELDE TEGENDEEL ZIJN DE UPS PARTIJEN, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET, NIET AANSPRAKELIJK TEGENOVER U OF EEN DERDE VOOR ENIGE INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, ZOGENAAMDE PUNITIVE OF EXEMPLARY DAMAGES (ALS EXTRA STRAF TOEGEWEZEN SCHADEVERGOEDING), MULTIPELE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, BIJZONDERE SCHADE, WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS OF VAN HET GEBRUIK VAN GEGEVENS, GEDERFDE SPAARGELDEN OF KOSTEN VOOR DE AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN VOORTVLOEIEND UIT DEZE OVEREENKOMST, ALS GEVOLG VAN CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), HET GEBRUIK VAN DE UPS MATERIALEN OF ANDERSZINS, OOK AL ZIJN DE UPS PARTIJEN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE INGELICHT. DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING WORDT UITSLUITEND TOEGEPAST IN DE MATE TOEGESTAAN DOOR DE WET IN GEVAL VAN GROVE NALATIGHEID OF OPZETTELIJK WANGEDRAG VAN DE UPS PARTIJEN OF IN GEVAL VAN LICHAMELIJK LETSEL OF OVERLIJDEN. MET UITZONDERING VAN DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VERMELD IN PARAGRAAF 1.7 VAN DE RECHTEN VAN DE EINDGEBRUIKER EN PARAGRAAF 8.2 VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ALLE UPS PARTIJEN VOOR ENIGE SCHADE (DIRECT OF INDIRECT), STRAF OF VERLIES, ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE OF CLAIM, HETZIJ OP GROND VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, ONDER GEEN BEDING HOGER DAN DUIZEND AMERIKAANSE DOLLAR (1000 USD) IN TOTAAL, WAARBIJ U AFZIET VAN ALLE SCHADECLAIMS VOOR EEN HOGER BEDRAG.

b.                   TENEINDE TWIJFEL TE VOORKOMEN EN CONFORM DE TWEEDE ALINEA VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN HOUDT HET MEERDERE KEREN AAN U TONEN VAN DEZE OVEREENKOMST (VERSIE UTA05072014) NIET IN DAT DE TOTALE SAMENGEVOEGDE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE UPS PARTIJEN HOGER WORDT DAN DUIZEND AMERIKAANSE DOLLAR (1000 USD).

c.                    CLAIMS DIE NIET WORDEN INGEDIEND BINNEN ZES (6) MAANDEN NA HET EERSTE VOORVAL DAT AANLEIDING HEEFT GEGEVEN TOT DE CLAIM, WORDEN BESCHOUWD ALSOF ER VAN AFGEZIEN IS.

10.                Gebruik van naam en reclame. Behalve voor zover uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst, U stemt ermee in dat U zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UPS in elk voorkomend geval, de naam van UPS Pertijen of van een partner of werknemer van de UPS Partijen, of handelsnamen, handelsmerken, trade dress (het uiterlijk van goederen en diensten) of simulaties ervan die eigendom zijn van de UPS Partijen, niet te gebruiken in reclame, promoties of op andere wijze.

11.                Kennisgevingen. Behalve zoals specifiek bepaald in deze Overeenkomst moeten alle kennisgevingen, verzoeken of andere mededelingen die krachtens deze Overeenkomst vereist of toegestaan zijn, schriftelijk en als volgt gebeuren:

Indien door U: door persoonlijke afgifte, via UPS Next Day Air® (kennisgeving wordt geacht als zijnde van kracht één werkdag na de verzending), per fax indien er door de verzendende partij een bevestiging van verzending wordt ontvangen (kennisgeving wordt geacht als zijnde van kracht op de datum waarop de bevestiging wordt ontvangen), of per aangetekende post met ontvangstbevestiging en gefrankeerd (kennisgeving wordt geacht als zijnde van kracht op de tiende werkdag na het op de post doen) naar UPS, 55 Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, Verenigde Staten, Att: UPS Legal Department, facsimile: (404) 828-6912;

Indien door UPS: via elke voor U beschikbare methode alsmede e-mail (kennisgeving wordt geacht als zijnde van kracht op de datum dat het e-mailbericht is gestuurd) naar het adres, het e-mailadres of het faxnummer, al naar gelang van toepassing, (1) dat is verstrekt in Uw registratiegegevens voor de UPS Technologie of (2) dat bij het UPS Klantennummer behoort dat U met de UPS Technologie gebruikt, of (3) als noch bovenstaande (1) noch (2) van toepassing is, dan naar het adres, e-mailadres of faxnummer, zover van toepassing, dat U anderszins aan UPS versterkt heeft.

Elke partij mag haar adres, e-mailadres of faxnummer voor kennisgevingen wijzigen door de andere partij dertig (30) dagen vooraf schriftelijk op de hoogte te stellen.

12.                Diversen.

12.1.           Onafhankelijke partijen. De partijen zijn onafhankelijke partijen en niets in deze Overeenkomst zal worden uitgelegd alsof er tussen de partijen een dienst- of agentuurverband, partnership en/of joint venture tot stand wordt gebracht. Aan geen van de partijen wordt enig recht of enige bevoegdheid verleend om, expliciet of impliciet, enige verplichting of verantwoordelijkheid op zich te nemen of tot stand te brengen namens de andere partij, of om op welke wijze dan ook een dergelijke andere partij te binden.

12.2.           Verklaring van afstand. Onder geen beding is de afstand van een bepaling van deze Overeenkomst of van bestaande rechten of verplichtingen krachtens deze Overeenkomst, ongeacht van welke partij, van kracht behalve conform een schriftelijke verklaring die is ondertekend door de partij of partijen die afstand doen van de naleving, en een dergelijke verklaring van afstand is uitsluitend geldig voor het specifieke geval en voor het in dergelijke schriftelijke verklaring vermelde specifieke doel.

12.3.           Deelbaarheid van bepalingen. Als een bepaling van deze Overeenkomst onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden ingevolge een rechterlijke uitspraak, blijft de resterende Overeenkomst wettig en afdwingbaar conform de voorwaarden ervan.

12.4.           Overdracht. Deze Overeenkomst, met inbegrip van alle rechten, licenties of verplichtingen krachtens deze Overeenkomst, mag niet door U aan enige andere Persoon of entiteit worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UPS. UPS mag deze Overeenkomst of rechten krachtens deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk cederen, delegeren of overdragen aan een willekeurig lid van de UPS Partijen, zonder dat hiervoor Uw goedkeuring of toestemming is vereist. Met dit doel omvat “Overdracht”, maar is de term niet beperkt tot, een fusie of verkoop van alle of voornamelijk alle middelen van de overdragende partij of een gehele of gedeeltelijke overdracht van deze Overeenkomst, van rechtswege of anderszins, of een verkoop of andere overdracht van dertig percent (30%) of meer van de aandelen en belangen met stemrecht van de overdragende partij of van de erover uitgeoefende zeggenschap. In geval van een toegestane Overdracht van deze Overeenkomst is deze Overeenkomst bindend voor en komt zij ten goede aan elk van de partijen en hun respectieve wettelijke opvolgers en erkende cessionarissen.

12.5.           Belastingen. De krachtens deze Overeenkomst te betalen kosten omvatten geen belasting en kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle toepasselijke voorheffingen en BTW of andere belastingen of kosten) die door bevoegde belastingdiensten in rekening worden gebracht met betrekking tot de aan UPS te betalen kosten krachtens deze Overeenkomst. U bent als enige verantwoordelijk voor de berekening en de betaling van alle belastingen aan de ter zake bevoegde belastingdienst en u brengt een dergelijke betaling van belasting niet in mindering op het te betalen bedrag.

12.6.           Toepasselijke wet, rechtsbevoegdheid en taal. In de ruimste mate waarin dit door de wet is toegestaan, wordt deze Overeenkomst en elke claim, rechtszaak of controverse die voortkomt uit of met betrekking tot deze Overeenkomst (door contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins) onderworpen aan en uitgelegd conform de wetten van de staat New York  Verenigde Staten van Amerika, met uitzondering van (1) het internationaal privaatrecht van de staat Georgia, (2) de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), (3) de United Nations Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods van 1974 en (4) het Protocol tot wijziging van de Conventie van 1974, gesloten te Wenen op 11 april 1980. De partijen verklaren te eisen dat deze Overeenkomst en alle ermee verband houdende documenten, nu of in de toekomst, alleen in de Engelse taal worden opgesteld. Les parties déclarent qu’elles exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement. In de ruimste mate waarin dit door de wet is toegestaan en verenigbaar is met het geldig sluiten van een bindende overeenkomst, is de toepasselijke taal van deze Overeenkomst het Engels; elke door U ontvangen vertaling is uitsluitend voor Uw gemak verstrekt. In de ruimste mate waarin dit door de wet is toegestaan, moeten alle correspondentie en communicatie tussen U en UPS met betrekking tot deze Overeenkomst in de Engelse taal geschieden. In het geval dat U deze Overeenkomst bent aangegaan door middel ban weergave op het Internet van een vertaalde versie van deze Overeenkomst in een andere taal dan het Amerikaans Engels, kunt u de versie in het Amerikaans Engels van deze Overeenkomst bekijken op <https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html>. DE EXCLUSIEVE RECHTSBEVOEGDHEID VOOR ELKE CLAIM, RECHTSZAAK OF CONTROVERSE VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST (VOOR CONTRACTBREUK OF ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) IS EEN FEDERALE RECHTBANK OF STAATSRECHTBANK IN ATLANTA, GEORGIA, VERENIGDE STATEN EN DE PARTIJEN STEMMEN IN MET DEZE RECHTSBEVOEGDHEID EN ZIEN ONHERROEPELIJK AF VAN EEN VERDEDIGING OP GROND VAN GEBREK AAN RECHTSBEVOEGDHEID UIT HOOFDE VAN DE PERSOON, ONGEPAST RECHTSGEBIED OF ONBEVOEGD FORUM. Niettegenstaande het voorgaande, indien en voor zover later afzonderlijke of aanvullende gerechtelijke stappen in een andere Amerikaanse (VS) rechtbank of rechtbank buiten de Verenigde Staten nodig zijn om een uitspraak van de rechtbank in Atlanta, Georgia (VS) af te dwingen of anders nodig zijn om tot compleet herstel en een volledige oplossing van alle geschilpunten te komen, kunnen de Partijen later afzonderlijke of aanvullende gerechtelijke stappen ondernemen in een dergelijke Amerikaanse (VS) rechtbank of rechtbank buiten de Verenigde Staten en stemmen de Partijen hierbij in met de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid van een dergelijke rechtbank en zien zij hierbij af van een verdediging op grond van gebrek aan rechtsbevoegdheid uit hoofde van de persoon, ongepast rechtsgebied of onbevoegd forum. Niettegenstaande het hierin eventueel vermelde tegendeel zal UPS recht hebben op tussentijds herstel of voorlopige rechtsmiddelen voor elke ter zake bevoegde rechtbank. U stemt ermee in dat het geoorloofd is computerbestanden en elektronische bewijsstukken in een dergelijk geschil te gebruiken.

12.7.           Overmacht. Geen van beide partijen van de Overeenkomst is aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst of voor eventuele schade of andere aansprakelijkheid, als een dergelijke niet-nakoming toe te schrijven is aan een oorzaak die redelijkerwijs buiten haar controle valt, met inbegrip van en zonder enige beperking, overmacht, werkstakingen of arbeidsgeschillen, industriële onrust noodwetgeving, gerechtelijk of overheidsoptreden, noodregelingen, sabotage, rellen, vandalisme, elektronische storingen, belangrijke storingen van computerhardware of –software, vertragingen in de levering van apparatuur, handelingen van derden of terreurdaden.

12.8.           Verhaal. Alle hierin vermelde rechtsmiddelen zijn niet-exclusief.

12.9.           Naleving van wetten. Met betrekking tot het nakomen van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst moet elke partij alle toepasselijke wetten, gerechtelijke uitspraken en voorschriften strikt naleven en mag geen acties ondernemen waardoor de andere partij in overtreding komt met op haar toepasselijke wetten, gerechtelijke uitspraken of voorschriften. U erkent met name dat het UPS materiaal die hierbij wordt geleverd een encryptiefunctionaliteit kan bevatten. U erkent en stemt ermee in dat door de UPS Materialen in een land buiten de Verenigde Staten te downloaden, te importeren of te gebruiken, U, niet UPS, volledige verantwoordelijkheid op U neemt voor de naleving van alle wetten en voorschriften van zulk land, met inbegrip van en zonder enige beperking, alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de import, het gebruik, de distributie, de ontwikkeling of de overdracht van coderingssoftware of -technologie en alle registratie- of vergunningsvereisten die ermee verband houden.

12.10.       Gegevensgebruik. Teneinde de ophaal- en bezorgdiensten te kunnen uitvoeren en verband houdende met Uw gebruik van de UPS Technologie, kan de UPS Bezorgdienst in Uw rechtsgebied, wiens naam en adres onder “Contact UPS” gevonden kunnen worden op de UPS Website voor uw rechtsgebied (“UPS Bezorgdienst”), persoonlijke informatie verzamelen, verwerken en gebruiken. UPS Market Driver, Inc., 55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia, USA 30328 en de andere UPS Partijen ontvangen persoonlijke informatie en gebruiken die voor de Doeleinden zoals hieronder gedefinieerd.

De UPS Partijen verwerken persoonlijke informatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De persoonlijke informatie wordt gebruikt voor de doeleinden (de “Doeleinden”) hierin uiteengezet en is onderworpen aan de UPS Privacyverklaring, gepubliceerd op UPS’s website op < https://www.ups.com/content/nl/nl/privacy.html > (hierbij opgenomen door verwijzing in deze Overeenkomst). De persoonlijke informatie kan aan bepaalde ontvangers (“Ontvangers”) veropenbaard worden, zoals beschreven in de UPS Privacyverklaring. U erkent dat U de UPS Privacyverklaring gelezen en volledig begrepen hebt.

U verklaart en garandeert aan UPS dat wanneer U of Uw werknemers, vertegenwoordigers of contractanten (“Verzenderpartijen”) de UPS Bezorgdienst van persoonlijke informatie voorziet: (1) De Verzenderpartijen het recht en de bevoegdheid hebben om het te doen; (2) U of een andere Verzenderpartij elk individu, geïdentificeerd door de persoonlijke informatie (met inbegrip van alle geadresseerden op het pakket, op de hoogte gesteld hebt dat UPS de persoonlijke informatie zal verwerken voor de Doeleinden zoals hierboven uiteengezet, en dat de persoonlijke informatie naar andere landen dan het land van herkomst waar informatie door de UPS Partijen werd verzameld, kan worden overgedragen (welke landen mogelijkerwijze niet dezelfde mate van gegevensbeschermende wetgeving hebben dan het land waar U oorspronkelijk deze informatie verstrekte); en (3) U toestemming hebt verkregen van elk individu voor de verwerking zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden Paragraaf 12.10.

12.11.       Niet-exclusiviteit. Niets in deze Overeenkomst kan worden uitgelegd alsof UPS op enigerlei wijze verhinderd of beperkt wordt soortgelijke akkoorden met een andere Persoon aan te gaan of rechtstreeks zaken te doen of contracten af te sluiten met klanten die de partijen gemeenschappelijk hebben.

12.12.       Volledige Overeenkomst; Wijziging. Deze Overeenkomst is de volledige afspraak en overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst en vervangt alle (1) voorgaande of gelijktijdige verklaringen, afspraken en overeenkomsten over het onderwerp, en (2) alle voorgaande versies van de Overeenkomst betreffende UPS Technologie tussen UPS en U, welke alle in deze Overeenkomst zijn opgegaan. Een dergelijke fusie zal niet effectief zijn met betrekking tot de Software. De UPS Technologie-overeenkomst die actueel is op het moment dat U een bepaalde versie van de Software ontvangt, zal te allen tijde van toepassing zijn op Uw gebruik van dergelijke Software. Een Bedrijfstechnologieovereenkomst (CTA) tussen UPS en de Klant, al dan niet aangegaan vóór of na de datum van deze Overeenkomst, heeft voorrang op deze Overeenkomst. Een Overeenkomst betreffende UPS Technologie tussen UPS en U in een versie die recenter is dan versie UTA04072012 heeft voorrang op deze Overeenkomst. Door deze Overeenkomst voorrang te laten hebben op een voorgaande overeenkomst worden de rechten van UPS tegen U, voortvloeiend uit een aan de datum van deze Overeenkomst voorafgaande inbreuk of schending van een dergelijke voorgaande overeenkomst, niet ingeperkt. Deze Overeenkomst mag niet worden aangepast of gewijzigd behalve door middel van een schriftelijke verklaring die is ondertekend door gemachtigde vertegenwoordigers van de partijen van deze Overeenkomst; op voorwaarde echter dat UPS de Rechten van de Eindgebruiker krachtens Paragraaf 3.1 van de Rechten van de Eindgebruiker en de UPS Materialen en UPS Technologie mag wijzigen krachtens Paragraaf 4.2 van deze Algemene Voorwaarden. Een schriftelijke verklaring met elektronische handtekeningen voldoet niet om de Overeenkomst aan te passen of te wijzigen.

12.13.       Verklaring van afstand: EU-kennisgevingen. Als U zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt, doet U afstand, in de ruimste mate waarin dit door de wet is toegestaan, van alle berichten ter kennisgeving, erkenning en bevestiging met betrekking tot zakelijke transacties via elektronische weg die mogelijk zijn vereist conform Artikelen 10(1), 10(2), 11(1) en 11(2) van EU Richtlijn 2000/31/EG zoals deze in Uw rechtsgebied wordt toegepast met betrekking tot Uw gebruik van de UPS Technologie.

12.14.       KENNISGEVING: Toestemming tot het verwerken van Persoonlijke informatie. Tenzij U een andere voorkeur aangeeft op grond van de methoden die in de UPS Privacyverklaring gespecificeerd worden (welke voorkeuren op elk moment door U gewijzigd kunnen worden), stemt U hierbij in met de verwerking van persoonlijke informatie voor de in Paragraaf 12.10 van de Algemene Voorwaarden vermelde Doeleinden. U stemt er eveneens mee in dat wanneer U de geadresseerde of ontvanger van een pakket bent, U op de hoogte bent gebracht over en U akkoord gaat met het verwerken en het gebruik van persoonlijke informatie zoals beschreven in Paragraaf 12.10 van de Algemene Voorwaarden.

12.15.       Landspecifieke Voorwaarden. Indien u een inwoner bent van of indien uw statutaire zetel gevestigd is in een van de onderstaande landen, zijn de voorwaarden van Bijlage B op u van toepassing. In het geval van een conflict tussen of dubbelzinnigheid van bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en bepalingen in Bijlage B, geldt de bepaling in Bijlage B indien Bijlage B op u van toepassing is.

a.                   Landen van het Midden-Oosten: Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië, VAE, Jordanië, Tunesië, Algerije, Djibouti, Soedan, Syrië, Somalië, Irak, Palestina, Libanon, Libië, Marokko, Mauritanië en Jemen.BIJLAGE A

DEFINITIES – ALGEMENE VOORWAARDEN

Gelieerde Ondernemingen zijn derden die, hetzij direct of indirect, zeggenschap over een Persoon uitoefenen of waarover een Persoon, hetzij direct of indirect, zeggenschap uitoefent of waarover samen met een Persoon, hetzij direct of indirect, zeggenschap wordt uitgeoefend.

Overeenkomst is gedefinieerd in de tweede alinea van deze Algemene Voorwaarden.

Alternatief Gefactureerde Verzendingen zijn namens U door een andere Persoon aan de UPS Partijen aangeboden verzendingen, welke verzendingen op Uw UPS Klantennummer in rekening worden gebracht.

Overdracht is gedefinieerd in Paragraaf 12.4 van de Algemene Voorwaarden.

Vertrouwelijke Informatie verwijst naar alle informatie of materialen, anders dan Handelsgeheimen, die voor UPS waarde hebben en niet algemeen aan derden bekend zijn of die UPS van een derde (met inbegrip van en zonder enige beperking, de UPS Partijen) verkrijgt en door UPS als eigendomsrechtelijk worden beschouwd, ongeacht of deze al dan niet eigendom van UPS zijn. Vertrouwelijke Informatie omvat Informatie. Vertrouwelijke Informatie zal geen informatie omvatten waarvan U kunt aantonen dat: (1) deze aan U bekend is wanneer U ze van UPS ontvangt en ze niet onderworpen is aan een andere overeenkomst betreffende niet-openbaarmaking tussen de partijen, (2) deze voor het publiek algemeen beschikbaar is of wordt, zonder dat U daar schuld aan hebt, (3) deze door U wettelijk en onafhankelijk zonder gebruik van Vertrouwelijke Informatie is ontwikkeld of (4) deze door U wettelijk van een derde is verkregen zonder enige verplichting tot geheimhouding.

Klant is gedefinieerd in de derde alinea van de Algemene Voorwaarden.

Rechten van de Eindgebruiker betekent het document beschikbaar op
<
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/technology_agreement.html > en beschreven in de tweede paragraaf van deze Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden is dit document.

Ingaande Verzendingen zijn verzendingen die aan de UPS Partijen worden aangeboden om aan U te worden afgeleverd.

Informatie is van de UPS Systemen afkomstige informatie die betrekking heeft op door de UPS Partijen verleende services, of die wordt gemaakt in verband met Uw verzendactiviteiten bij de UPS Partijen, met inbegrip van en zonder enige beperking, Aangeboden Verzendingen.

Uitgaande Verzendingen zijn verzendingen die door U aan de UPS Partijen worden aangeboden.

Toegestane Regio’s betekent voor een willekeurige UPS Technologie de landen die met een dergelijke UPS Technologie zijn geassocieerd in Bijlage C van deze Rechten van de Eindgebruiker.

Persoon is een individu, naamloze vennootschap, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, partnership, joint venture, associatie, vennootschap op aandelen, trust, organisatie zonder rechtspersoonlijkheid of andere wettelijke entiteit.

Doeleinden zijn gedefinieerd in Paragraaf 12.10 van de Algemene Voorwaarden.

Ontvangers zijn gedefinieerd in Paragraaf 12.10 van de Algemene Voorwaarden.

Verboden Regio’s zijn de landen die onderworpen zijn aan een programma van uitvoerige economische sancties dat door het Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) van het Ministerie van Financiën van de Verenigde Staten wordt beheerd of aan een ander algemeen verbod op het gebruik, het exporteren of het herexporteren van de UPS Technologie onder Amerikaanse (VS) sancties van de wetten op de exportcontrole. De aan embargo’s of sancties van het OFAC onderworpen landen kunnen op elk willekeurig moment worden gewijzigd. Als handige referentie wordt U voorzien van de volgende links die informatie geven met betrekking tot dergelijke landen: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx en http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm .

Serviceprovider is gedefinieerd in de derde alinea van de Algemene Voorwaarden.

Werknemer van Serviceprovider is gedefinieerd in de derde alinea van de Algemene Voorwaarden.

Verzenderpartijen zijn gedefinieerd in Paragraaf 12.10 van de Algemene Voorwaarden.

Software zijn UPS Technologie-items die (i) software zijn en die krachtens deze Overeenkomst door UPS aan U zijn verstrekt (met uitzondering van voorbeeld softwarecode) en alle bijbehorende Technische Documentatie, en (ii) alle Updates ervan, voor zover zij krachtens deze Overeenkomst door UPS aan U zijn verstrekt.

Supportservices zijn gedefinieerd in Paragraaf 5.1 van de Algemene Voorwaarden.

Supportsoftware is gedefinieerd in Paragraaf 5.1 van de Algemene Voorwaarden.

Providers van Supportservices zijn gedefinieerd in Paragraaf 5.1 van de Algemene Voorwaarden.

Technische Documentatie is het geheel van alle documentatie en/of voorbeeld softwarecode met betrekking tot de UPS Technologie of het UPS Merken die door UPS aan U zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.

Aangeboden Verzending is een verzending (i) die door of voor U aan de UPS Partijen voor aflevering wordt aangeboden, of (ii) die door een derde aan de UPS Partijen voor aflevering aan U wordt aangeboden, welke verzending een Uitgaande Verzending, Alternatief Gefactureerde Verzending of Ingaande Verzending kan zijn.

Duur is gedefinieerd in Paragraaf 6.2 van de Algemene Voorwaarden.

Handelsgeheim is alle informatie van UPS of alle door UPS van een derde (met inbegrip van en zonder enige beperking, de UPS Partijen) verkregen informatie die niet algemeen bekend is aan of beschikbaar is voor het publiek en die (1) economische waarde – effectief of potentieel – haalt uit het feit niet algemeen bekend te zijn aan en niet via correcte middelen vlot achterhaalbaar te zijn door andere personen die economische waarde kunnen halen uit de openbaarmaking of het gebruik ervan, en die (2) het voorwerp is van naar omstandigheden redelijke inspanningen om de geheimhouding te waarborgen.

Update(s) slaat/slaan op onderhoud, correctie van fouten, wijzigingen, updates, verbeteringen of revisies van de UPS Materialen.

UPS is UPS Market Driver, Inc.

UPS Klantennummer is een verzendaccount die door een lid van de UPS Partijen aan U is toegewezen, met inbegrip van en zonder enige beperking, de aan gebruikers van UPS.com Shipping toegewezen accounts bekend als “tijdelijke accounts” en UPS Vrachtverzendingsaccounts.

UPS Databases zijn databases met eigendomsrechtelijke informatie die betrekking heeft op de verzendservices van de UPS Partijen, en met gebruik van of voor gebruik met de Software worden verstrekt.

UPS Pakketvervoerder is gedefinieerd in Paragraaf 12.10 van de Algemene Voorwaarden.

UPS Merk slaat op het woordmerk “UPS”, zoals getoond in verschillende registraties voor handelsmerken met inbegrip van maar niet beperkt tot het Amerikaanse Handelsmerkregistratienummer 966,724 en het merk “UPS & Gestileerde Schild” zoals hieronder weergegeven en zoals getoond in verschillende registraties voor handelsmerken, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Amerikaanse Handelsmerkregistratienummers: 2,867,999, 2,965,392, 2,973,108, 2,978,624, 3,160,056 en de Europese Handelmerkregistratienummers: 3,107,026, 3,107,281, en 3,106,978.

UPS

UPS Materialen zijn het geheel van de UPS Technologie, de UPS Databases, de Technische Documentatie, de Informatie, de Software, de UPS Merken en de UPS Systemen.

UPS Partijen zijn UPS en haar op dat moment bestaande Gelieerde Ondernemingen en hun respectieve aandeelhouders, bestuursleden, commissarissen, werknemers, vertegenwoordigers, partners, externe leveranciers en externe licentiegevers.

UPS Privacyverklaring slaat op de privacyverklaring die beschikbaar is op https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/privacy.html .

UPS Systemen zijn de computer- en netwerksystemen van UPS waartoe de UPS Technologie toegang verkrijgt.

UPS Technologie verwijst naar de producten die in Bijlage B van de Rechten van de Eindgebruiker zijn geïdentificeerd.

U is gedefinieerd in de derde alinea van deze Overeenkomst.

Scroll naar de onderzijde van deze Bepalingen en voorwaarden om het onderstaande selectievakje in te schakelen.

Voorbeelden bekijken

Ander UPS-sites:
United Problem Solvers