Liste over artikler som er forbudt å sende

Forbudte artikler

Vi sender ikke følgende varer:

 • Alkoholholdige drikkevarer
 • Dyrehud (fra ville dyr)
 • Gjenstander med svært høy verdi (f.eks. kunstverk, antikviteter, edelsteiner, gull og sølv)
 • Farlig gods
 • Våpen
 • Pels
 • Elfenben og elfenbensprodukter
 • Levende dyr
 • Kontanter og omsettelige papirer
 • Lett bedervelige varer
 • Personlige eiendeler (unntatt til USA)
 • Planter
 • Pornografisk materiale
 • Frø
 • Tobakk og tobakksprodukter
 • Uledsaget bagasje

Følgende varer og gjenstander kan vanligvis ikke sendes (unntatt ved særskilt kontrakt). Imidlertid er de tillatt mellom landene som er oppført på ups.com/jewelry (underlagt begrensningene som gjelder for alle forsendelser).

 • Løse edelstener og industridiamanter
 • Smykker og klokker (annet enn smykker og ur til penklær) som overstiger 500 dollar eller tilsvarende i lokal valuta per pakke¹

¹ Bijouteri og uedle armbåndsur er smykker og armbåndsur med en utsalgspris på under 150 USD per artikkel, og som ikke inneholder edle metaller og edelstener.

Andre forbudte varer inkluderer varer som transporteres med ATA Carnet og all midlertidig utførsel og innførsel, varer transportert under FCR, FCT og CAD (Cash Against Document), varer med iboende egenskaper som på grunn av sin beskaffenhet kan antas å tilsøle, forringe eller skade personer, varer eller utstyr, varer hvis transport er forbudt ved lov i opprinnelses- transitt- eller mottakerlandet (f.eks. elfenben og elfenbensprodukter), varer som er underlagt forbrukeravgift (f.eks. alkohol) eller som krever spesielt utstyr, spesielle forholdsregler eller tillatelser. Under gjeldende lovgivning kan visse typer varer kun transporteres under spesielle betingelser, og visse typer varer kan ikke transporteres med fly (f.eks. flytende væsker i glassbeholdere).

Det er avsenderens eget ansvar å overholde gjeldende offentlige regler eller lover i hvert land. Forsendelsene kan inspiseres og derved muligens forsinkes av Tollvesenet eller andre myndigheter.

Vi forbeholder oss retten til å avslå eller innstille forsendelse av ethvert kolli som ikke klart viser kontaktinformasjon for avsender og mottaker, samt av varer som i våre øyne ikke er transporterbare eller ikke er tilstrekkelig beskrevet, klassifisert pakket og merket på en måte som gjør dem egnet til transport. Nødvendig dokumentasjon må medfølge varene.

Vi vil ikke transportere noen varer som er forbudt ved lover eller regler av noen føderal, nasjonal eller lokal styresmakt i opprinnelses- eller mottakerlandene eller som kan utgjøre et brudd på noen eksport-, import- eller annen lovgivning eller sette i fare sikkerheten til våre medarbeidere, representanter og underleverandører eller våre/disses transportmidler eller som i våre øyne kan tilsøle, smitte av på eller på annen måte skade andre varer eller annet utstyr eller som er økonomisk eller driftsmessig umulig å transportere.

Forsendelse av forbudte varer på kontraktsbasis med UPS

Enkelte artikler som er oppført som forbudte kan aksepteres av UPS på kontraktsbasis for avsendere som har regelmessig volum og som kan overholde gjeldende bestemmelser.

De artiklene vi på visse vilkår kan sende er:

 • Alkoholholdige drikkevarer
 • Lett bedervelige varer
 • Planter
 • Frø
 • Tobakk og tobakksprodukter

Ikke alle varer kan sendes til alle land.

For mer informasjon ta kontakt med din lokale UPS-representant.

UPS samtykker ikke til å foreta transport av forbudte gjenstander. Dersom UPS får kjennskap at en forsendelse inneholder forbudte gjenstander, vil UPS, uavhengig av eventuelle bestemmelser i disse eller UPS sine Transportvilkår, kreve et administrativt tilleggsgebyr på minst 1355 NOK i tillegg til eventuel andre påløpte kostnader. Betaling av en slik gebyr skal på ingen måte begrense eller utelukke ditt ansvar overfor UPS for brudd på UPS Transportvilkår og skal heller ikke anses som en aksept av ansvar eller fraskrivelse av rettigheter fra UPS sin side knyttet til transport av forbudte gjenstander.

Kontakt UPS