Betingelser for bruk av nettsiden

VENNLIGST LES DISSE NETTSIDEBRUKSBETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DENNE NETTSIDEN ("NETTSIDEN"). DISSE NETTSIDEBRUKSBETINGELSENE ("BRUKSBETINGELSENE") REGULERER DIN TILGANG TIL OG BRUK AV NETTSIDEN. NETTSIDEN ER TILGJENGELIG FOR DIN BRUK BARE PÅ BETINGELSE AV AT DU GODTAR BRUKSBETINGELSENE SOM ER FREMSATT NEDENFOR. HVIS DU IKKE GODTAR ALLE BRUKSBETINGELSENE, KAN DU IKKE GÅ INN PÅ ELLER BRUK NETTSIDEN. VED Å GÅ INN PÅ ELLER BRUKE NETTSIDEN TILKJENNEGIR DU OG DEN ENHETEN DU ER BEMYNDIGET TIL Å REPRESENTERE (HERETTER "DU" ELLER "DIN") AT DERE SAMTYKKER I Å OVERHOLDE AVTALEN OG ER BUNDET AV BRUKSBETINGELSENE.

1. Brukerkvalifikasjon

Nettsiden tilbys av UPS og er bare tilgjengelig for enheter og personer som har nådd myndighetsalder og er kompetente til å inngå juridisk bindende avtale(r) ifølge gjeldende lov. Hvis du ikke er kvalifisert, har du ikke lov til å bruke nettsiden.

Tilbake til toppen

2. Bruksbetingelsenes omfang

Disse bruksbetingelsene regulerer din bruk av nettsiden og alle applikasjoner, programvare og tjenester (samlet omtalt som "tjenester") som er tilgjengelig via nettstedet, unntatt i den utstrekning slike tjenester omfattes av en egen avtale. Bestemte betingelser eller avtaler kan gjelde for bruken av bestemte tjenester og andre elementer som tilbys deg via nettstedet ("tjenesteavtale(r)"). Slike eventuelle tjenesteavtaler ledsager de aktuelle tjenestene eller er oppført i tilknytning til eller via en hyperkobling til dem.

Tilbake til toppen

3. Tilpasninger

UPS kan revidere og oppdatere disse bruksbetingelsene når som helst. Din fortsatte bruk av nettstedet etter eventuelle endringer av disse betingelsene vil bli ansett som samtykke til slike endringer. Aspekter av nettstedet kan endres, suppleres, slettes eller oppdateres uten varsel, etter UPS' eget forgodtbefinnende. UPS kan også endre eller legge gebyrer på produkter og tjenester som til enhver tid tilbys gjennom nettstedet etter eget forgodtbefinnende. UPS kan når som helst etablere eller endre generelle rutiner og begrensninger i forbindelse med andre UPS-produkter og -tjenester etter eget forgodtbefinnende.

Tilbake til toppen

4. Vilkår og betingelser for UPS-tjenester

Vilkår og betingelser for UPS-tjenester (“Vilkår og betingelser for UPS-tjenester”) som gjelder for frakt og relaterte tjenester som leveres av UPS, regulerer din bruk av slik UPS-frakt og relaterte tjenester anskaffet gjennom denne nettsiden, i tillegg til andre vilkår og betingelser som vil kunne gjelde for slike transaksjoner som angitt i denne nettsidens bruksvilkår og serviceavtalen(e). Vilkår og betingelser for UPS-tjenesten er herved innlemmet i disse bruksvilkårene, slik at alle henvisninger heri til bruksvilkårene skal anses å omfatte, i den grad de gjelder, vilkår og betingelser for UPS-tjenesten.

Tilbake til toppen

5. Informasjon sendt inn gjennom nettsiden og tjenestene

Din innsending av informasjon gjennom nettsiden og tjenestene reguleres av disse bruksvilkårene. Du innestår for og garanterer at all informasjon du oppgir gjennom nettsiden eller tjenestene er, og vil forbli, nøyaktige og fullstendige, og at du vil opprettholde og oppdatere slik informasjon etter behov.

Med hensyn til de enkeltpersoner du leverer personopplysninger om til UPS gjennom nettsiden og tjenestene, garanterer du overfor UPS at du har myndighet til å oppgi slik informasjon, og at du har gitt alle nødvendige varsler og innhentet alle nødvendige samtykker til behandling av slik informasjon som vurderes av de tjenestene du bruker.

Tilbake til toppen

6. Lisens og eierskap

Alle immaterielle eiendomsrettigheter ("immateriell eiendom") knyttet til nettsiden og dens innhold ("innhold") eies utelukkende av UPS, dets tilknyttede selskaper eller tredjeparter. Innholdet er beskyttet av copyright og andre lover både i USA og andre land. Elementer av nettsiden er også beskyttet av lover om "trade dress", handelshemmeligheter, urimelig konkurranse og andre lover og kan ikke kopieres eller imiteres verken helt eller delvis. Alle tilpassede grafikkbilder, ikoner og andre elementer som vises på nettsiden, er varemerker, tjenestemerker eller "trade dress" ("merker") som tilhører UPS, dets tilknyttede selskaper eller andre enheter som har gitt UPS rett og lisens til å bruke slike merker, og kan ikke brukes eller gjøres inngrep i på noen måte uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra UPS. Med mindre noe annet er uttrykkelig tillatt ifølge disse bruksvilkårene, kan du ikke kopiere, reprodusere, tilpasse, endre, lease ut, låne, selge og/eller skape utledede arbeider basert på, laste opp, overføre og/eller distribuere den immaterielle eiendommen til nettsiden på noen måte uten skriftlig tillatelse fra UPS på forhånd eller tilsvarende fra en behørig tredjepart. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt i dette dokumentet, gir ikke UPS deg noen eksplisitte eller implisitte rettigheter til den immaterielle eiendommen som tilhører UPS eller en tredjepart.

UPS gir deg herved en begrenset, personlig, ikke-overdragbar, ikke-fremleibar, ukjenkallelig lisens til (a) tilgang og bruk bare av nettsiden, innholdet og tjenestene bare på den måten som er presentert av UPS, og (b) tilgang og bruk av UPS' datamaskin- og nettverkstjenester som tilbys innen nettsiden ("UPS-systemer") på den måte som uttrykkelig er tillatt av UPS. Med unntak av denne begrensede lisensen gir UPS ikke noen rettighet i eller til UPS-systemer, informasjon eller data som er tilgjengelige via UPS-systemer ("informasjonen"), innhold, tjenester, nettside eller annen UPS-eiendom ved å gi deg tilgang til nettsiden. Unntatt i den utstrekning det er påkrevd ifølge loven eller uttrykkelig angitt i dette dokumentet, kan ingen deler av innholdet og/eller informasjonen dekompileres, demonteres (gjennom "reverse-engineering"), modifiseres, endres, reproduseres, republiseres, oversettes til et annet språk eller dataspråk, overføres på nytt i noen form eller med noen metode, gjenselges eller gjendistribueres uten skriftlig samtykke på forhånd fra UPS. Du kan ikke lage, selge, tilby for salg, modifisere, endre, reprodusere, fremvise, fremføre i offentlighet, importere, distribuere, overføre på nytt eller på annen måte bruke innholdet på noe vis, med mindre UPS uttrykkelig har gitt sitt samtykke til det.

Tilbake til toppen

7. Restriksjoner for bruk av nettstedet

I tillegg til andre begrensninger fremsatt i disse betingelsene, godtar du at:

(a) Du ikke skal skjule opprinnelsen til informasjon som overføres gjennom nettstedet.
(b) Du ikke skal plassere falsk eller misvisende informasjon på nettstedet.
(c) Du ikke skal bruke eller gå inn på noen tjeneste, opplysninger, applikasjoner eller programvare som er tilgjengelig via dette nettstedet på en måte som ikke uttrykkelig er tillatt av UPS.
(d) Du ikke skal legge inn eller laste opp til nettstedet noen data som kan inneholde virus, trojanske hester, ormer, time bombs eller andre datamaskin- eller programmeringsrutiner som er ment å skade, forstyrre, avbryte eller overta noe system, nettsted eller informasjon eller som krenker de immaterielle eiendomsrettighetene til andre.
(e) Bestemte områder av nettsiden er begrenset til kunder av UPS.
(f) Du ikke kan bruke eller få tilgang til nettstedet eller UPS-systemer eller -tjenester på noen måte som, etter UPS' bedømmelse, har en negativ innvirkning på ytelsen eller virkemåten til UPS-systemene, tjenestene eller nettstedet, eller som forstyrrer autoriserte parters mulighet for tilgang til UPS-systemene, tjenestene eller nettstedet.
(g) Du ikke kan ramme inn eller benytte innrammingsteknikker for å omslutte noen deler av eller aspekter ved innholdet eller informasjonen, uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra UPS.

Tilbake til toppen

8. Tilgang til forsendelsesrelaterte systemer og informasjon gjennom nettstedet

Din bruk av og tilgang til forsendelsesrelaterte systemer og opplysninger er underlagt følgende vilkår:

(a) "Forsendelsesrelaterte systemer" består av UPS-systemene som brukes til å fremskaffe informasjon om sporing, tid i transitt, UPS-steder, adressevalidering og andre funksjoner og opplysninger knyttet til sending av pakker via UPS. De forsendelsesrelaterte systemene og informasjonen som innhentes fra slike systemer ("forsendelsesinformasjon"), kan bare brukes av deg i forbindelse med pakker sendt av eller til deg eller på dine vegne og ikke til noe annet formål. 
(b) De forsendelsesrelaterte systemene og forsendelsesinformasjonen er UPS' private eiendom. UPS gir deg lov til å bruke sporingssystemene innen de forsendelsesrelaterte systemene kun for å spore forsendelser overlevert til UPS for levering av eller til deg, og ikke til noe annet formål. Du har blant annet ikke lov til å gjøre forsendelsesinformasjonen tilgjengelig på noe nettsted eller på annen måte reprodusere, distribuere, kopiere, lagre, bruke eller selge informasjonen for kommersiell vinning uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra UPS. Dette er en personlig tjeneste, så din rett til å bruke de forsendelsesrelaterte systemene og forsendelsesinformasjonen kan ikke overdras. Enhver tilgang eller bruk som ikke samsvarer med disse betingelsene er uautorisert og strengt forbudt.
(c) Enhver bruk i forbindelse med de forsendelsesrelaterte systemene av automatiserte spørringsenheter, roboter, eller repetitive datainnsamlings- og uttrekkingsverktøy, rutiner, skript eller andre mekanismer med lignende funksjonalitet er uttrykkelig forbudt.

Tilbake til toppen

9. Koblinger

(a) Utgående koblinger. Nettstedet kan inneholde koblinger til tredjeparts nettsteder og ressurser (heretter samlet omtalt som "koblede steder"). Disse koblede stedene tilbys til deg utelukkende av praktiske hensyn og ikke som en anerkjennelse fra UPS' side av innholdet på slike koblede steder. UPS fremsetter ingen påstander eller garantier med hensyn til riktigheten, nøyaktigheten, ytelsen eller kvaliteten til noe innhold, noen programvare, tjenester eller applikasjoner som finnes på et koblet sted. UPS kan ikke holdes ansvarlig for tilgjengeligheten av de koblede stedene eller innholdet eller aktivitetene på slike steder. Hvis du bestemmer seg for å gå til et koblet sted, gjør du det på egen risiko. I tillegg er din bruk av koblede steder underlagt aktuelle retningslinjer, vilkår og betingelser for bruk, medregnet, men ikke begrenset til det koblede stedets retningslinjer for privatvern.
(b) Inngående koblinger. Kobling til enhver side på nettstedet bortsett fra http://www.ups.com gjennom en ren tekstkobling er strengt forbudt i fravær av en separat koblingsavtale med UPS. Ethvert nettsted eller annen enhet som kobles til http://www.ups.com eller en annen side som er tilgjengelig der, har ikke lov til å (a) replikere innhold, (b) bruke en nettleser eller et rammemiljø rundt innholdet, (c) antyde på noen måte at UPS eller et av dets tilknyttede selskaper går god for det eller dets produkter, (d) fordreie noe faktautsagn, medregnet dets relasjon til UPS eller et annet av UPS' tilknyttede selskaper, (e) presentere falsk informasjon om UPS' produkter eller tjenester, og (f) bruke noen logo eller noe merke av UPS eller noen av dets tilknyttede selskaper, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra UPS.

Tilbake til toppen

10. Fremlegginger

UPS tar ikke imot ideer, konsepter eller teknikker for nye tjenester eller produkter gjennom nettstedet ("kommentarer"). Hvis slike kommentarer blir mottatt, godtar du at (a) de ikke vil anses som konfidensielle eller proprietære, (b) UPS og dets tilknyttede selskaper ikke har noen forpliktelse til å holde slik informasjon konfidensiell, og (c) UPS vil ha en ubegrenset, ugjenkallelig, verdensomfattende, royaltyfri rett til å bruke, kommunisere, reprodusere, publisere, vise, distribuere og utnytte slike kommentarer slik selskapet ønsker det. 

Tilbake til toppen

11. Opphør

Du godtar at UPS etter eget forgodtbefinnende kan avslutte eller midlertidig oppheve din bruk av nettstedet, UPS-systemene, informasjon, tjenester og innhold til enhver tid av enhver eller ingen årsak etter eget forgodtbefinnende, selv om tilgang og bruk fortsatt er tillatt for andre. Ved slike avbrudd eller opphør må du umiddelbart (a) slutte å bruke nettstedet, og (b) ødelegge eventuelle kopier du har tatt av alle deler av innholdet. Tilgang til nettstedet, UPS-systemer, informasjon eller tjenester eller et slikt opphør eller avbrudd vil regnes som en krenkelse. Videre godtar du at UPS ikke kan holdes ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noe opphør eller noe avbrudd i din tilgang til nettstedet, UPS-systemene, informasjonen og/eller tjenestene.

Tilbake til toppen

12. Garantifraskrivelse

UPS FREMSETTER INGEN PÅSTANDER OM RESULTATENE SOM INNHENTES GJENNOM BRUK AV NETTSTEDET, UPS-SYSTEMENE, TJENESTENE, INFORMASJONEN ELLER INNHOLDET. BRUKEN AV DET SAMME SKJER PÅ EGEN RISIKO.

NETTSTEDET, UPS-SYSTEMENE, INFORMASJONEN, TJENESTENE OG INNHOLDET TILBYS "SLIK DET ER. UPS, SELSKAPETS KONSESJONSGIVERE OG LEVERANDØRER FREMSETTER INGEN PÅSTANDER ELLER GARANTIER OM NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN, SIKKERHETEN ELLER TIDSGYLDIGHETEN AV INNHOLDET, INFORMASJONEN ELLER TJENESTENE SOM TILBYS PÅ ELLER GJENNOM BRUKEN AV NETTSTEDET ELLER UPS-SYSTEMENE. INGEN INFORMASJON INNHENTET AV DEG FRA NETTSTEDET VIL INNEBÆRE ELLER UTGJØRE EN GARANTI OM IKKE DETTE ER UTTRYKKELIG ANGITT AV UPS I DISSE BRUKSBETINGELSENE.

NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER AV IMPLISITTE GARANTIER, SÅ BEGRENSNINGENE OG UTELUKKELSENE I DENNE DELEN GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. HVIS DU FORHOLDER DEG SOM FORBRUKER, VIL DINE EVENTUELLE LOVFESTEDE OG UKRENKELIGE RETTIGHETER IKKE PÅVIRKES AV DISSE BESTEMMELSENE. DU GODTAR OG ANERKJENNER AT BEGRENSNINGENE OG UTELUKKELSENE AV ANSVAR OG GARANTI SOM FREMSETTES I DISSE BETINGELSENE ER RETTFERDIGE OG RIMELIGE.

Tilbake til toppen

13. Ansvarsbegrensning

I DEN UTSTREKING DET ER TILLATT IFØLGE GJELDENDE LOV OG I DEN UTSTREKNING UPS PÅ ANNEN MÅTE HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIG, KAN UPS BARE HOLDES ANSVARLIG FOR FAKTISKE SKADER. I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT IFØLGE LOVEN, KAN UPS, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, KONSESJONSGIVERE, LEVERANDØRER ELLER ANDRE TREDJEPARTER SOM NEVNES PÅ NETTSTEDET, UNDER INGEN OMSTENDIGHETER HOLDES ANSVARLIG FOR TILFELDIGE, INDIREKTE, OPPREISNINGS- ELLER ANDRE IKKE-ØKONOMISKE SKADER OG/ELLER FØLGESKADER, TAPT FORTJENESTE, OG/ELLER SKADEERSTATNING SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV TAPTE DATA ELLER FORRETNINGSFORSTYRRELSER SOM ET RESULTAT AV BRUK AV OG/ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET, UPS-SYSTEMENE, INFORMASJON, TJENESTER ELLER INNHOLD ENTEN DET ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADEERSTATNING, MISLIGHOLD ELLER ANNET JURIDISK GRUNNLAG, OG ENTEN UPS ER VARSLET OM MULIGHET FOR SLIK SKADEERSTATNING ELLER IKKE. I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET ER DINE RETTSMIDLER ANGITT FOR DEG I DISSE BRUKSBETINGELSENE, EKSKLUSIVE OG BEGRENSET TIL DEM SOM UTTRYKKELIG ER NEVNT I DETTE DOKUMENTET. 

Tilbake til toppen

14. Overholdelse av lover inkludert eksportkontroll

Du godtar å bruke nettstedet i nøye samsvar med alle gjeldende lover, regler og bestemmelser og på en måte som ikke, slik UPS ser det, gir negative virkninger for UPS' goodwill eller omdømme, og du skal ikke foreta deg noe som kan føre til at UPS kommer til å bryte noen lover, regler eller bestemmelser som gjelder for UPS.

UPS og nettstedet er basert i USA. USA og visse andre rettsområder regulerer eksport av produkter og informasjon. Du godtar å overholde alle slike aktuelle begrensninger og ikke eksportere eller re-eksportere innholdet (medregnet programvare eller tjenester) til land eller personer når det er forbudt ifølge USAs eller andre lands gjeldende eksportkontrollover eller bestemmelser. Hvis du går inn på og laster ned innholdet (medregnet programvare eller tjenester) eller informasjon, bekrefter du at du ikke er i et land der slik eksport er forbudt, eller ikke er en person eller enhet som det er forbudt å gjennomføre slik eksport til. Du alene er ansvarlig for å overholde lovene i ditt lokale rettsområde og eventuelle andre gjeldende lover om import, eksport, eller re-eksport av innholdet (medregnet programvare eller tjenester).

Tilbake til toppen

15. Fremoverskuende utsagn

Med unntak av den historiske informasjonen i dette dokumentet utgjør utsagnene på dette nettstedet fremoverskuende utsagn innenfor betydningen i paragraf 27A i verdipapirloven av 1933 og paragraf 21E av verdipapiromsetningsloven av 1934 ifølge føderal lov i USA. Slike fremoverskuende utsagn innebærer visse risikoer og usikkerheter, herunder utsagn om intensjon, anskuelse eller gjeldende forventninger fra UPS og dets ledelse med hensyn til selskapets strategiske retninger, muligheter og fremtidige resultater. Visse faktorer kan føre til at faktiske resultater skiller seg betydelig fra dem som ligger i fremoverskuende utsagn, herunder økonomiske og andre betingelser i markedene der vi opererer, vårt konkurransepregede miljø, langsiktig regulerende, økonomiske og andre effekter som oppstår som følge av hendelsene den 11. september 2001, streiker, arbeidsstanser og -reduksjoner, offentlig regulering, økninger i flybensin- og drivstoffpriser, sykliske og sesongmessige fluktuasjoner i våre driftsresultater, force majeure og andre risikoer som drøftes i selskapets fremleggelser for den amerikanske verdipapir- og børskommisjonen, som dette dokumentet har inkorporert drøftelsene i, gjennom referanser.

Tilbake til toppen

16. Verneting


I FULL UTSTREKNING OG SÅ LANGT LOVEN TILLATER GODTAR DU HERVED UTTRYKKELIG AT EVENTUELLE STRAFFERETTSLIGE FORFØLGELSER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV NETTSTEDET, UPS-SYSTEMENE, INFORMASJON, TJENESTER OG INNHOLD, SKAL FINNE STED I EN DELSTATLIG ELLER FØDERAL RETTSINSTANS MED SETE I FYLKET FULTON, DELSTATEN GEORGIA, AMERIKAS FORENTE STATER, OG DU FRASKRIVER DEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE INNVENDINGER DU MÅTTE HA NÅ ELLER SENERE MED HENSYN TIL STEDET FOR ELLER VERNETING FOR ENHVER SLIK STRAFFERETTSLIG FORFØLGELSE. DU GODTAR AT EVENTUELLE KRAV ELLER SØKSMÅL SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER KNYTTET TIL BRUKEN AV NETTSIDEN, UPS-SYSTEMENE, INFORMASJON, TJENESTER OG/ELLER INNHOLD MÅ FREMSETTES INNEN ETT (1) ÅR FRA DATOEN DA ET SLIKT KRAV ELLER SØKSMÅL OPPSTOD.

Tilbake til toppen

17. Lovvalg og språk

I full utstrekning og så langt loven tillater reguleres disse bruksbetingelsene av interne sivilrettslige lover i delstaten Georgia, Amerikas forente stater, herav unntatt (i) Georgias lovvalgsprinsipper; (ii) FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt varesalg; (iii) 1974-konvensjonen om begrensningsperioden i internasjonalt varesalg og (iv) Wien-protokollen av 11. april 1980 som supplerer 1974-konvensjonen. I full utstrekning og så langt loven tillater det har engelsk språk forrang som kontraktspråk. Eventuelle oversettelser er tilgjengelig kun for å gjøre det lettere for deg, og du kan lese den engelske versjonen ved å (a) returnere til nettstedet for landet du har valgt, (b) velg koblingen English på toppen av siden og (c) deretter ved å klikke på koblingen Betingelser for bruk av nettstedet som finnes nederst på siden.

Tilbake til toppen

18. Generelt

Du kan ikke overdra disse bruksbetingelsene eller noen av dine interesser, rettigheter eller forpliktelser ifølge disse betingelsene. Hvis en bestemmelse i disse bruksbetingelsene kjennes ugyldig av en rettskraftig rettsinstans, skal ugyldigheten av en slik bestemmelse ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene av disse bruksbetingelsene, som fortsatt vil være bindende. Ingen fraskrivelse av noen av disse bruksbetingelsene skal anses som en videre eller fortsatt fraskrivelse av en slik betingelse eller noen andre betingelser.

Tilbake til toppen

19. Skriftlig dokument

Du kan oppbevare disse bruksvilkårene i utskrevet form ved å skrive dem ut til arkivformål, og du fraskriver deg alle andre krav om at disse bruksvilkårene skal dokumenteres ved hjelp av et skriftlig dokument.

Tilbake til toppen

20. Samlet avtale

UNNTATT NÅR DET ER UTTRYKKELIG OMFATTET AV EN EGEN LISENS, TJENESTE ELLER ANNEN SKRIFTLIG AVTALE MELLOM DEG OG UPS ELLER I DEN AKTUELLE UPS TJENESTE- OG TARIFFHÅNDBOKEN, UTGJØR DISSE BRUKSVILKÅRENE EN SAMLET AVTALE MELLOM DEG OG UPS MED HENSYN TIL BRUKEN AV NETTSIDEN, UPS-SYSTEMENE OG ANNEN PROGRAMVARE ELLER TJENESTER, INFORMASJON OG INNHOLD DERTIL, OG OVERSTYRER ALLE DRØFTELSER, KOMMUNIKASJON, SAMTALER OG AVTALER VEDRØRENDE EMNET FOR DETTE. 

Tilbake til toppen

21. For personer bosatt i Quebec

Partene erklærer herved at de har krevd at disse bruksvilkårene og alle dokumenter i den forbindelse, det være seg nåværende eller fremtidige, kun skal utarbeides på engelsk.

Les parties déclarent par les présentes qu’ils exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.

Tilbake til toppen

22. Kundeservice

Spørsmål eller kommentarer om nettstedet kan rettes til UPS' kundeservice.

Tilbake til toppen