van
 • Service impacts related to Coronavirus …Meer
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Meer
Direct naar hoofdinhoud

Lijst van verboden artikelen voor verzending

Verboden artikelen

De volgende artikelen worden door ons niet vervoerd:

 • Alcoholische dranken
 • Dierenhuiden (niet van huisdieren)
 • Artikelen van ongewoon hoge waarde (bijv. kunstwerken, antiek, edelstenen, goud en zilver
 • Gevaarlijke goederen en stoffen
 • Vuurwapens
 • Bont
 • Ivoor en ivoorproducten
 • Levende dieren
 • Geld en waardepapieren
 • Bederfelijke waar
 • Persoonlijke artikelen (behalve naar de Verenigde Staten)
 • Planten
 • Pornografisch materiaal
 • Zaden
 • Tabak en tabaksproducten
 • Niet-begeleide bagage


Eveneens verboden zijn: goederen verzonden onder ATA carnet en alle tijdelijke in- en uitvoer; goederen verstuurd onder FCR, FCT en CAD (Cash Against Document); zendingen die vanwege hun aard letsel kunnen toebrengen aan personen, of handelswaar of apparatuur kunnen bevuilen of beschadigen; goederen waarvan het vervoer wettelijk is verboden in het land van herkomst, transit of bestemming (bijv. ivoor en ivoren producten); goederen waarop accijnzen betaald moeten worden (bijv. sterke dranken) of die speciale faciliteiten, veiligheidsvoorzieningen of vergunningen vereisen. Volgens de wet mogen bepaalde goederen alleen worden vervoerd onder voorgeschreven voorwaarden en is het verboden om sommige goederen via de lucht te transporteren (bijv. vloeistoffen in glazen verpakkingen).

Het is de verantwoordelijkheid van de verzender om te voldoen aan de huidige overheidswetgeving of aan de wetten die in de diverse landen van kracht zijn. Zendingen kunnen worden geïnspecteerd door de douane of door vertegenwoordigers van andere overheidsinstellingen waardoor oponthoud kan ontstaan.

Wij behouden ons het recht voor om het vervoer van elk pakket waarop geen contactinformatie staat vermeld over verzender en ontvanger te weigeren of op te schorten. Dit geldt ook voor goederen die, naar onze mening, niet op praktische wijze kunnen worden verzonden of die niet op adequate wijze zijn beschreven, geclassificeerd of verpakt en gelabeld voor verzending en die niet vergezeld gaan van de vereiste documentatie.

Wij vervoeren geen goederen die verboden zijn volgens de wetten of reglementeringen van enige federale, landelijke of plaatselijke overheid in de landen van herkomst of bestemming.  Hetzelfde geldt voor goederen die inbreuk kunnen doen op de geldende wetten, waaronder eveneens de export- en importwetten, of die de veiligheid van onze werknemers, agenten en onderaannemers of het vervoermiddel in gevaar kunnen brengen of die, naar onze mening, andere goederen of apparatuur kunnen bevuilen, besmetten of anderszins beschadigen. Wij vervoeren ook geen goederen die vanuit economisch of operationeel oogpunt niet op praktische wijze kunnen worden vervoerd.

Verzenden van verboden artikelen op contractbasis met UPS.

Bepaalde artikelen uit de lijst met verboden goederen, worden door UPS alsnog geaccepteerd, maar alleen op contractbasis voor verzenders met regelmatige volumes die aan de geldende voorschriften kunnen voldoen.

De artikelen die we onder bepaalde voorwaarden kunnen vervoeren zijn:

 • Alcoholische dranken
 • Bederfelijke goederen
 • Planten
 • Zaden
 • Tabak en tabaksproducten


Niet alle goederen mogen naar alle landen worden verzonden.

Contacteer uw lokale UPS-kantoor voor meer informatie.

UPS gaat niet akkoord met het vervoer van verboden artikelen. Onverminderd enige andere bepaling in deze voorwaarden of de UPS Vervoersvoorwaarden, indien UPS verneemt dat een pakket enig verboden artikel bevat, dient u aan UPS een bijkomende administratiekost van minimaal 130 EUR betalen en dit bovenop enige andere toepasselijke kosten. De betaling van dergelijke vergoeding beperkt of sluit op geen enkele wijze uw aansprakelijkheid jegens UPS die voortvloeit uit de schending van de UPS Vervoersvoorwaarden uit noch betekent dit dat UPS enige aansprakelijkheid aanvaardt, of verzaakt aan enige rechten, met betrekking tot dergelijke verboden artikelen.

Contact opnemen met UPS