van
  • Service impacts related to Coronavirus …Meer
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Meer
Direct naar hoofdinhoud

Gebruiksvoorwaarden voor de website van UPS

GELIEVE DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE AANDACHTIGTE LEZEN VOORDAT U DEZE WEBSITE (DE "WEBSITE") GEBRUIKT. UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE ZIJN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE (DE "GEBRUIKSVOORWAARDEN") ONDERWORPEN. DE WEBSITE WORDT UITSLUITEND TER BESCHIKKING GESTELD VOOR UW GEBRUIK OP VOORWAARDE DAT U MET ONDERSTAANDE GEBRUIKSVOORWAARDEN INSTEMT. ALS U NIET MET ALLE GEBRUIKSVOORWAARDEN INSTEMT, MAG U GEEN TOEGANG ZOEKEN TOT OF GEBRUIK MAKEN VAN DE WEBSITE. DOOR TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE, GEVEN U EN DE ENTITEIT VAN WIE U EEN GEVOLMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER BENT ("U" OF "UW"), TE KENNEN DAT UW OVEREENKOMST DOOR DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN IS GEBONDEN.

1. IN AANMERKING KOMENDE GEBRUIKERS

De Website wordt door UPS verstrekt en is uitsluitend beschikbaar voor rechtspersonen en wettelijk volwassen personen die krachtens de toepasselijke wet (een) wettelijk bindende overeenkomst(en) kunnen aangaan. Als U niet in aanmerking komt, mag U de Website niet gebruiken.

Terug naar boven

2. DRAAGWIJDTE VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op Uw gebruik van de Website en alle via de Website beschikbare applicaties, software en diensten (samen "Diensten"), behalve voor zover dergelijke Diensten aan een afzonderlijke overeenkomst onderworpen zijn. Het is mogelijk dat specifieke voorwaarden of overeenkomsten van toepassing zijn op het gebruik van bepaalde Diensten en andere zaken die via de Website aan U worden verstrekt ("Serviceovereenkomst(en)"). Dergelijke Serviceovereenkomsten begeleiden de toepasselijke Diensten, worden vermeld met de toepasselijke Diensten of zijn via een hyperlink toegankelijk.

Terug naar boven

3. WIJZIGINGEN

UPS mag deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien en bijwerken. Uw voortgezette gebruik van de Website nadat de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd, houdt in dat U deze wijzigingen accepteert. UPS mag, volledig naar eigen goeddunken, alle aspecten van de Website wijzigen, aanvullen, verwijderen of bijwerken zonder enige kennisgeving. UPS mag ook, volledig naar eigen goeddunken, kosten voor via de Website verstrekte producten en diensten op elk willekeurig moment wijzigen of in rekening brengen. UPS mag bovendien op elk willekeurig moment algemene praktijken en beperkingen betreffende andere door UPS verstrekte producten en diensten volledig naar eigen goeddunken implementeren of wijzigen.

Terug naar boven

4. UPS Algemene servicevoorwaarden

De algemene servicevoorwaarden van UPS (de “UPS Algemene servicevoorwaarden”) die van toepassing zijn op het vervoer en de aanverwante diensten die door UPS worden geleverd, regelen Uw gebruik van dergelijk vervoer en aanverwante diensten van UPS die via deze Website zijn verkregen, naast eventuele andere algemene voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op een dergelijke transactie, zoals voorzien in deze Gebruiksvoorwaarden van de Website en de Serviceovereenkomst(en). De UPS Algemene servicevoorwaarden worden hierbij opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden, zodat alle verwijzingen hierin naar de Gebruiksvoorwaarden geacht worden, voor zover van toepassing, de UPS Algemene servicevoorwaarden te omvatten.

Terug naar boven

5. Informatie ingediend via de Website en de Services

Uw indiening van informatie via de Website en de Services wordt beheerst door deze Gebruiksvoorwaarden. U verklaart en garandeert dat alle informatie die U via de Website of de Services verstrekt correct en volledig is en zal blijven en dat U deze informatie zal onderhouden en bijwerken als dat nodig is.

Met betrekking tot elke persoon van wie persoonlijke informatie door U aan UPS via de Website en de Services wordt verstrekt, verklaart U aan UPS dat U de toestemming hebt om dergelijke informatie te verstrekken en dat U alle noodzakelijke kennisgevingen heeft gedaan en alle noodzakelijke toestemmingen hebt verkregen voor de verwerking van dergelijke informatie die onder de door U gebruikte Services is verstaan.

Terug naar boven

6. LICENTIE EN EIGENDOMSRECHT

Alle intellectuele eigendomsrechten ("Intellectuele eigendom") die met de Website en de Inhoud ervan verband houden (de "Inhoud"), zijn het exclusieve eigendom van UPS, haar gelieerde bedrijven of derden. De Inhoud wordt door het auteursrecht en andere wetten in de Verenigde Staten en andere landen beschermd. Elementen van de Website zijn ook beschermd door de wetten op trade dress (het uiterlijk van goederen en diensten), handelsgeheim, oneerlijke concurrentie en andere wetten, en mogen geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of nagebootst. Alle op de Website weergegeven speciale illustraties, pictogrammen en andere items zijn handelsmerken, dienstmerken of trade dress ("Merken") van UPS, haar gelieerde bedrijven of andere entiteiten die aan UPS het recht en de licentie op het gebruik van dergelijke Merken verlenen, en zij mogen niet op enige wijze worden gebruikt of gemanipuleerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UPS. Tenzij uitdrukkelijk anders door deze Gebruiksvoorwaarden is toegestaan, mag U het Intellectuele eigendom van de Website op geen enkele wijze kopiëren, vermenigvuldigen, wijzigen, verhuren, uitlenen, verkopen, uploaden, verzenden of verspreiden of er op geen enkele wijze niet-oorspronkelijke werken op baseren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UPS of de betrokken derde. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, verleent UPS U geen uitdrukkelijke of stilzwijgende rechten op het Intellectuele eigendom van UPS of enige derde.

UPS verleent U een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet in sublicentie te geven, herroepbare licentie voor (a) de toegang tot en het gebruik van uitsluitend de Website, de Inhoud en de Diensten op geen andere dan de door UPS aangeboden wijze en (b) de toegang tot en het gebruik van de binnen de Website aangeboden UPS-computer- en netwerkdiensten (de "UPS-systemen) op geen andere dan de door UPS uitdrukkelijk toegestane wijze. Door aan U toegang te verlenen tot de Website verleent UPS, met uitzondering van deze beperkte licentie, geen belangen in of rechten op de UPS-systemen, via de UPS-systemen beschikbare informatie of gegevens (de "Informatie"), de Inhoud, de Diensten, de Website of enige andere eigendom van UPS. Behalve voor zover door de wet vereist of zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, is het niet toegestaan de Inhoud en/of de Informatie na te bouwen (reverse-engineer), te wijzigen, te vermenigvuldigen, te heruitbrengen, in een taal of computertaal te vertalen, herverzenden in welke vorm of op welke wijze dan ook, opnieuw te verkopen of opnieuw te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UPS. U mag op geen enkele wijze Inhoud creëren, verkopen, te koop aanbieden, wijzigen, vermenigvuldigen, weergeven, tentoonstellen, importeren, verspreiden, herverzenden of anderszins gebruiken tenzij dit uitdrukkelijk door UPS is toegestaan.

Terug naar boven

7. BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Naast andere in deze Gebruiksvoorwaarden vermelde beperkingen stemt U met het volgende in:

(a) U zult de oorsprong van de via de Website verstuurde informatie niet verhullen.
(b) U zult geen valse of misleidende informatie op de Website plaatsen.
(c) U zult geen gebruik maken van of toegang verkrijgen tot via de Website beschikbare diensten, informatie, applicaties of software op een wijze die niet uitdrukkelijk is toegestaan door UPS.
(d) U zult geen informatie op de Website invoeren of uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormvirussen, tijdbommen of andere computerprogrammeerroutines bevat die het doel hebben systemen, de Website of de Informatie te beschadigen, te manipuleren, te onderscheppen of af te nemen, of die de Intellectuele eigendomsrechten van een ander schendt;
(e) Bepaalde stukken van de Website zijn alleen toegankelijk voor klanten van UPS.
(f) U mag geen gebruik maken van of toegang verkrijgen tot de Website, de UPS-systemen of de Diensten op enigerlei wijze die, naar het oordeel van UPS, de werking of de functie van de UPS-systemen, de Diensten of de Website ongunstig beïnvloedt, of die bevoegde partijen hindert bij het verkrijgen van toegang tot de UPS-systemen, de Diensten of de Website.
(g) U mag geen enkel gedeelte of aspect van de Inhoud of de Informatie framen of met behulp van framingtechnieken 'omlijsten' zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UPS.

Terug naar boven

8. TOEGANG TOT VERZENDINGGERELATEERDE SYSTEMEN EN INFORMATIE VIA DE WEBSITE

Uw gebruik van en toegang tot Verzendinggerelateerde systemen en Informatie zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden:

(a) De "Verzendinggerelateerde systemen" omvatten de UPS-systemen die worden gebruikt voor het verschaffen van opsporing (elektronisch traceren, tracking), transittijden (time in transit), afleverplaatsen (drop-off locations), adresvalidering (address validation) en andere functies en informatie die met het verzenden van pakketten via UPS verband houden. De Verzendinggerelateerde systemen en de Informatie die uit dergelijke systemen wordt verkregen ("Verzendinformatie"), mogen uitsluitend door U worden gebruikt in verband met door U, naar U of namens U verzonden pakketten en voor geen enkel ander doel.
(b) De Verzendinggerelateerde systemen en Verzendinformatie zijn het privé-eigendom van UPS. UPS geeft U het recht om de trackingfunctie binnen de Verzendinggerelateerde systemen te gebruiken met het exclusieve doel om verzendingen op te sporen die door of voor U aan UPS zijn aangeboden om te worden afgeleverd en voor geen ander doel. U heeft het recht niet, zonder enige beperking, om Verzendinformatie op een website beschikbaar te maken of op een andere manier te vermenigvuldigen, te verspreiden, te kopiëren, op te slaan, te gebruiken of te verkopen voor commerciële winstgevende doeleinden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van UPS. Dit is een persoonlijke dienst en Uw recht om de Verzendinggerelateerde systemen en Verzendinformatie te gebruiken is niet overdraagbaar. Elke toegang of elk gebruik die/dat niet verenigbaar is met deze voorwaarden is niet toegestaan en ten strengste verboden.
(c) Elk gebruik met betrekking tot de Verzendinggerelateerde systemen van automatische zoekmiddelen of robots, of van tools, routines en scripts die repetitief gegevens verzamelen en extraheren, of van andere mechanismen met vergelijkbare functionaliteit is uitdrukkelijk verboden.

Terug naar boven

9. KOPPELINGEN

(a) Uitgaande koppelingen. De Website mag koppelingen naar Websites en middelen van derden (samen "Gekoppelde sites") bevatten. Deze Gekoppelde sites worden uitsluitend verstrekt voor Uw gemak en UPS onderschrijft de inhoud van dergelijke Gekoppelde sites niet. UPS verstrekt geen verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid, werking of kwaliteit van de inhoud, de software, de diensten of de applicaties op een Gekoppelde site. UPS is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de Gekoppelde sites of de inhoud of activiteiten van dergelijke sites. Als U toegang zoekt tot Gekoppelde sites, doet U dat op eigen risico. Uw gebruik van Gekoppelde sites is bovendien onderworpen aan de toepasselijke beleidsregels en bepalingen en voorwaarden van gebruik, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het privacybeleid van de Gekoppelde site.
(b) Inkomende koppelingen. Koppelingen naar andere pagina's van de Website dan http://www.ups.com via een eenvoudige koppeling in gewone tekst is strikt verboden tenzij een afzonderlijke overeenkomst inzake koppelingen is afgesloten met UPS. Het is niet toegestaan dat websites of andere middelen die een koppeling naar http://www.ups.com of een andere binnen die website beschikbare pagina bevatten, (a) Inhoud vermenigvuldigen, (b) een browser of frame om de Inhoud gebruiken, (c) op enige wijze impliceren dat UPS of een van haar gelieerde bedrijven die website of dat middel of de producten van die website of dat middel onderschrijven, (d) de stand van feiten verkeerd voorstellen, met inbegrip van de relatie met UPS of een van haar gelieerde bedrijven, (e) valse informatie over UPS-producten of -diensten verstrekken en (f) een logo of merk van UPS of een van haar gelieerde bedrijven gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UPS.

Terug naar boven

10. SUGGESTIES

UPS accepteert geen ideeën, concepten of technieken voor nieuwe diensten of producten via de Website ("Suggesties"). Als dergelijke Suggesties worden ontvangen, erkent U dat (a) zij niet geacht worden vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk te zijn, (b) UPS en haar gelieerde bedrijven niet verplicht zijn om dergelijke informatie geheim te houden en (c) UPS het onbeperkte, onherroepbare, wereldwijde, royaltyvrij recht heeft deze suggesties op welke wijze dan ook te gebruiken, kenbaar te maken, te vermenigvuldigen, te publiceren, te tonen, te verspreiden en te benutten.

Terug naar boven

11. BEËINDIGING

U stemt ermee in dat UPS, volledig naar eigen goeddunken, Uw gebruik van de Website, de UPS-systemen, de Informatie, de Diensten en de Inhoud op elk willekeurig moment zonder enige reden of om welke reden dan ook mag beëindigen of opschorten, zelfs als de toegang of het gebruik voor anderen blijft toegestaan. Bij dergelijke opschorting of beëindiging moet U onmiddellijk (a) het gebruik van de Website stopzetten en (b) de kopieën vernietigen die U van enige Inhoud heeft gemaakt. Toegang verkrijgen tot de Website, de UPS-systemen, de Informatie of de Diensten na een dergelijke beëindiging, opschorting of stopzetting is wederrechtelijk binnendringen. U stemt er verder mee in dat UPS ten opzichte van U of een derde niet aansprakelijk zal zijn voor de beëindiging of opschorting van Uw toegang tot de Website, de UPS-systemen, de Informatie en/of de Diensten.

Terug naar boven

12. AFWIJZING VAN GARANTIES

UPS VERSTREKT GEEN VERKLARINGEN OVER DE RESULTATEN DIE UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE UPS-SYSTEMEN, DE DIENSTEN, DE INFORMATIE OF DE INHOUD ZULLEN WORDEN VERKREGEN. HET GEBRUIK ERVAN IS OP UW EIGEN RISICO.

DE WEBSITE, DE UPS-SYSTEMEN, DE INFORMATIE, DE DIENSTEN EN DE INHOUD WORDEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN". IN DE RUIMSTE MATE WAARIN DIT DOOR DE WET IS TOEGESTAAN, WIJZEN UPS, HAAR LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS ALLE UITDRUKKELIJKE, STILZWIJGENDE, IN DE WET VASTGELEGDE OF ANDERE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK VAN DE RECHTEN VAN DERDEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. UPS, HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS VERSTREKKEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES OVER DE NAUWKEURIGHEID, DE VOLLEDIGHEID, DE BEVEILIGING OF DE TIJDIGHEID VAN DE INHOUD, DE INFORMATIE OF DE DIENSTEN DIE OP OF VIA HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE UPS-SYSTEMEN WORDEN VERSTREKT. ONDER GEEN BEDING ZAL DOOR U VIA DE WEBSITE VERKREGEN INFORMATIE EEN GARANTIE INHOUDEN DIE NIET UITDRUKKELIJK DOOR UPS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN IS VERSTREKT.

BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN BEPERKINGEN OP DE IMPLICIETE GARANTIES TOE. HET IS DUS MOGELIJK DAT DE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN IN DEZE PARAGRAAF NIET VOOR U GELDEN. ALS U HANDELT ALS CONSUMENT WORDEN DE IN DE WET VASTGELEGDE RECHTEN DIE U EVENTUEEL HEEFT EN WAARVAN GEEN AFSTAND KAN WORDEN GEDAAN, NIET DOOR DEZE BEPALINGEN AANGETAST. U STEMT ERMEE IN EN ERKENT DAT DE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE DIE IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN VASTGELEGD, BILLIJK EN REDELIJK ZIJN.

Terug naar boven

13. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET EN VOOR ZOVER UPS ANDERSZINS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADEVERGOEDING WORDT BEVONDEN, IS UPS UITSLUITEND AANSPRAKELIJK VOOR VERGOEDING VAN DE FEITELIJK GELEDEN SCHADE. ONDER GEEN BEDING ZAL, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, UPS, HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS OF OP DE WEBSITE VERMELDE DERDEN, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR MORELE SCHADEVERGOEDING, STRAFVERGOEDING, VERGOEDING VAN INCIDENTELE SCHADE, INDIRECTE SCHADE EN GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING OF SCHADE VOORTVLOEIEND UIT VERLIES VAN GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE, DE UPS-SYSTEMEN, DE INFORMATIE, DE DIENSTEN OF DE INHOUD, HETZIJ OP GROND VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, DELICT OF ENIGE ANDERE RECHTSTHEORIE, EN ONGEACHT OF UPS OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADEVERGOEDINGEN IS INGELICHT. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZIJN DE VOOR U VERMELDE RECHTSMIDDELEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EXCLUSIEF EN BEPERKT TOT DE IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN UITDRUKKELIJK VERSTREKTE RECHTSMIDDELEN.

Terug naar boven

14. NALEVING VAN WETTEN, MET INBEGRIP VAN EXPORTCONTROLE

U stemt erin toe de Website uitsluitend te gebruiken in strikte overeenstemming met alle toepasselijke wetten, bepalingen en voorschriften, en op een wijze die, volledig naar eigen oordeel van UPS, de goodwill of reputatie van UPS niet schaadt, en U zult geen acties ondernemen waardoor UPS in overtreding komt met op UPS toepasselijke wetten, bepalingen of voorschriften.

UPS en de Website bevinden zich in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten en bepaalde andere rechtsgebieden oefenen toezicht uit op de export van producten en informatie. U stemt ermee in om alle dergelijke beperkingen in acht te nemen en de Inhoud (met inbegrip van de software of de Diensten) niet te exporteren of herexporteren naar landen of personen waarnaar zulke export verboden is krachtens de toepasselijke wetten en voorschriften op de exportcontrole van de Verenigde Staten of andere toepasselijke rechtsgebieden. Als U toegang verkrijgt tot de Inhoud (met inbegrip van de software of de Diensten) of de Informatie en deze downloadt, verklaart U dat U zich niet in een land bevindt waarnaar zulke export verboden is, of dat U geen persoon of entiteit bent waarnaar zulke export is verboden. U bent als enige aansprakelijk voor de naleving van de wetten van Uw plaatselijke rechtsgebied en andere toepasselijke wetten met betrekking tot het importeren, exporteren of herexporteren van de Inhoud (met inbegrip van de software of de Diensten).

Terug naar boven

15. OP DE TOEKOMST GERICHTE VERKLARINGEN

Met uitzondering van de historische informatie die hierin is vervat, zijn de verklaringen van deze Website op de toekomst gerichte verklaringen in de betekenis van Paragraaf 27A van de Amerikaanse Securities Act van 1933 (wet op het effectenwezen) en Paragraaf 21E van de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 (wet op het beurswezen). Dergelijke op de toekomst gerichte verklaringen impliceren bepaalde risico's en onzekerheden inzake het voornemen, de overtuiging of de huidige verwachtingen van UPS en haar management betreffende de strategische doeleinden, de vooruitzichten en de toekomstige resultaten van het bedrijf. Bepaalde factoren kunnen ertoe leiden dat de resultaten wezenlijk verschillen van diegene die in de op de toekomst gerichte verklaringen zijn vervat. Tot deze factoren behoren onder meer de economische en andere omstandigheden van de markten waarin wij werkzaam zijn, onze concurrentiële omgeving, de regelgevende, economische en andere langetermijneffecten van de gebeurtenissen van 11 september 2001, stakingen, werkonderbrekingen en langzaam-aan-acties, overheidsvoorschriften, prijsverhogingen in de luchtvaart en van motorbrandstof, cyclische en seizoensgebonden schommelingen in onze bedrijfsresultaten, en andere risico's besproken in de deponeringen van het bedrijf bij de Securities and Exchange Commission (Amerikaanse commissie van toezicht op het effecten- en beurswezen), welke discussies in deze Gebruiksvoorwaarden via verwijzing worden opgenomen.

Terug naar boven

16. RECHTSGEBIED EN JURISDICTIE

IN DE RUIMSTE MATE WAARIN DIT DOOR DE WET IS TOEGESTAAN, STEMT U ER HIERBIJ UITDRUKKELIJK MEE IN DAT ELK RECHTSGEDING DAT VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE UPS-SYSTEMEN, DE INFORMATIE, DE DIENSTEN EN DE INHOUD, ZAL PLAATSHEBBEN IN EEN ZITTING VAN EEN STAATSRECHTBANK OF FEDERALE RECHTBANK IN DE COUNTY FULTON, IN DE STAAT GEORGIA, VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, EN U ZIET UITDRUKKELIJK AF VAN ALLE BEZWAREN DIE U NU OF LATER MOCHT HEBBEN TEGEN HET RECHTSGEBIED WAARIN EN DE JURISDICTIE WAARONDER EEN DERGELIJK RECHTSGEDING ZAL WORDEN GEVOERD. U STEMT ERMEE IN DAT ELKE CLAIM OF ELK GESCHIL VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE UPS-SYSTEMEN, DE INFORMATIE, DE DIENSTEN EN/OF DE INHOUD MOET WORDEN INGEDIEND BINNEN ÉÉN (1) JAAR NADAT EEN DERGELIJKE CLAIM OF EEN DERGELIJK GESCHIL ZICH HEEFT VOORGEDAAN.

Terug naar boven

17. TOEPASSELIJKE WET EN TAAL

In de ruimste mate waarin dit door de wet is toegestaan, zullen deze Gebruiksvoorwaarden worden onderworpen aan het interne materiële recht van de staat Georgia, Verenigde Staten van Amerika, met uitzondering van (i) het internationaal privaatrecht van de staat Georgia, (ii) de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), (iii) de United Nations Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods van 1974 en (iv) het protocol ter wijziging van de Convention van 1974, gesloten te Wenen op 11 april 1980. In de ruimste mate waarin dit door de wet is toegestaan, is de toepasselijke taal van deze Gebruiksvoorwaarden het Engels. De vertaling is verstrekt voor Uw gemak en U kunt de Engelstalige versie raadplegen door (a) terug te keren naar de homepage voor het land dat U heeft geselecteerd, (b) de Engelse koppeling boven aan deze pagina te selecteren en (c) vervolgens op de koppeling naar de Web Site Terms of Use onder aan de pagina te klikken.

Terug naar boven

18. ALGEMEEN

U mag deze Gebruiksvoorwaarden niet overdragen of geen van Uw belangen, rechten of verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden overdragen. Als een stipulatie van deze Gebruiksvoorwaarden door een ter zake bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, zal de ongeldigheid van dergelijke stipulatie de geldigheid van de overblijvende stipulaties van deze Gebruiksvoorwaarden niet aantasten en blijven deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht. Als van een van deze Gebruiksvoorwaarden wordt afgezien, betekent dit niet dat van een dergelijke bepaling of voorwaarde of van enige andere bepaling of voorwaarde blijvend wordt afgezien.

Terug naar boven

19. SCHRIFTELIJK DOCUMENT

U kunt deze Gebruiksvoorwaarden in schriftelijke vorm bewaren door ze ten behoeve van Uw administratie af te drukken, en U ziet af van elke andere eis tot het staven van deze Gebruiksvoorwaarden door een schriftelijk document.

Terug naar boven

20. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK BEPAALD IN EEN AFZONDERLIJKE LICENTIE-, SERVICE- OF ANDER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U EN UPS OF IN DE TOEPASSELIJKE SERVICEGIDS (MET TARIEVEN) VAN UPS OF HET GENERAL TARIFF CONTAINING THE CLASSIFICATIONS, RULES AND PRACTICES FOR THE TRANSPORTATION OF PROPERTY (UPS TARIFF) OMVATTEN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN DE VOLLEDIGE OVEREENKOMST TUSSEN U EN UPS MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE UPS-SYSTEMEN EN ALLE ERIN VERVATTE SOFTWARE OF DIENSTEN, INFORMATIE EN INHOUD, EN HEBBEN ZIJ VOORRANG OP ALLE DISCUSSIES, COMMUNICATIE, CONVERSATIES EN OVEREENKOMSTEN MET BETREKKING TOT HET ONDERWERP VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

Terug naar boven

21. VOOR INWONERS VAN QUEBEC

De partijen verklaren te eisen dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle ermee verband houdende documenten, nu of in de toekomst, alleen in de Engelse taal worden opgesteld.

Les parties déclarent par les présentes qu'elles exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l'avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.

Terug naar boven

22. KLANTENSERVICE

Vragen of opmerkingen over de Website kunnen naar de UPS-klantenservice worden gestuurd.

Terug naar boven