no
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Vairāk
Pāriet uz galveno saturu

Vietnes izmantošanas nosacījumi

PIRMS ŠĪS MĀJAS LAPAS (''MĀJAS LAPA'') LIETOŠANAS, LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET TĀS LIETOŠANAS NOTEIKUMUS. ŠIE MĀJAS LAPAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI (''LIETOŠANAS NOTEIKUMI'') NOSAKA JŪSU PIEKĻUVI MĀJAS LAPAI UN TĀS LIETOŠANU. MĀJAS LAPA IR PIEEJAMA JŪSU LIETOŠANAI TIKAI AR NOSACĪJUMU, KA PIEKRĪTAT ZEMĀK MINĒTAJIEM LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM. JA NEPIEKRĪTAT VISIEM LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM, NEAPMEKLĒJIET UN NELIETOJIET ŠO MĀJAS LAPU. APMEKLĒJOT VAI LIETOJOT MĀJAS LAPU, JŪS UN JŪSU PĀRSTĀVĒTĀ ORGANIZĀCIJA (''JŪS'' VAI ''JŪSU'') IZSAKĀT SAVU PIEKRIŠANU PAKĻAUTIES LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM.

1. Izmantošanas tiesības

Mājas lapa pieder UPS, un to drīkst lietot tikai organizācijas un personas, kuras ir sasniegušas pilngadību un var noslēgt juridiski saistošu(s) līgumu(s) atbilstoši spēkā esošajiem likumiem. Ja neatbilstat iepriekš minētajām prasībām, Jūs nedrīkstat lietot Mājas lapu.

Atpakaļ uz sākumu

2. Lietošanas noteikumu priekšmets

Šie lietošanas noteikumi regulē Mājas lapas un tajā pieejamo lietojumprogrammu, programmatūras un pakalpojumu (kopā "Pakalpojumi") lietošanu, izņemot gadījumus, kad šie Pakalpojumi attiecas uz atsevišķu līgumu. Uz atsevišķu Pakalpojumu un citu Mājas lapā piedāvāto risinājumu lietošanu var attiekties īpaši noteikumi vai līgumi ("Pakalpojumu līgums(-i)"). Jebkādi šādi Pakalpojumu līgumi tiek pievienoti attiecīgajiem Pakalpojumiem vai tiek norādīti, izmantojot konkrētajam Pakalpojumam atbilstošu hipersaiti.

Atpakaļ uz sākumu

3. Grozījumi

UPS var jebkurā laikā pārskatīt un atjaunot šos Lietošanas noteikumus. Turpinot Mājas lapas lietošanu pēc Lietošanas noteikumos veiktajām izmaiņām nozīmēs, ka piekrītat šīm izmaiņām. Jebkāda Mājas lapas daļa var tikt bez brīdinājuma mainīta, papildināta, dzēsta vai atjaunināta pēc UPS ieskatiem. UPS var arī jebkurā laikā mainīt vai piemērot maksu Mājas lapā pieejamajiem produktiem un pakalpojumiem pēc saviem ieskatiem. UPS var jebkurā laikā ieviest vai mainīt vispārējās metodes un ierobežojumus, kas attiecas uz citiem UPS produktiem un pakalpojumiem, pēc saviem ieskatiem.

Atpakaļ uz sākumu

4. UPS apkalpošanas noteikumi un nosacījumi

UPS apkalpošanas noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā – “UPS apkalpošanas noteikumi un nosacījumi”), kas piemērojami UPS transportēšanas un ar to saistītajiem pakalpojumiem, regulē to, kā jūs izmantojat attiecīgos UPS transportēšanas un saistītos pakalpojumus ar šīs Tīmekļa vietnes starpniecību papildus visiem citiem noteikumiem un nosacījumiem, kuri var būt piemērojami attiecīgajai transportēšanai šajos Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos un Apkalpošanas līgumā(-os) noteiktajā kārtībā. Tādējādi UPS apkalpošanas noteikumi un nosacījumi veido šo Lietošanas noteikumu daļu tā, ka tiek uzskatīts, ka visas šajā dokumentā sniegtās atsauces uz Lietošanas noteikumiem ietver UPS apkalpošanas noteikumus un nosacījumus pēc piemērojamības.

Atpakaļ uz sākumu

5. Informācija, kas iesniegta, izmantojot Tīmekļa vietni un Pakalpojumus

Šie lietošanas Noteikumi regulē jūsu informācijas iesniegšanu, izmantojot Tīmekļa vietni un Pakalpojumus.  Jūs apliecināt un garantējat, ka visa informācija, kuru jūs iesniedzat, izmantojot Tīmekļa vietni un Pakalpojumus, ir un būs precīza un pilnīga un ka jūs apņematies uzturēt un atjaunināt šo informāciju pēc nepieciešamības.

Attiecībā uz visām personām, kuru personas datus jūs iesniedzat, izmantojot Tīmekļa vietni un Pakalpojumus, jūs apliecināt UPS, ka jūs esat attiecīgi pilnvarots(-a) iesniegt šādu informāciju un ka esat sniedzis(-gusi) visus nepieciešamos paziņojumus un saņēmis(-usi) visas nepieciešamās piekrišanas šādu datu apstrādei, kas paredzēti Pakalpojumu izmantošanai.

Atpakaļ uz sākumu

6. Licence un īpašumtiesības

Ikviena un visas intelektuālā īpašuma tiesības ("Intelektuālais īpašums") saistībā ar Mājas lapu un tās saturu (''Saturs'') ir tikai un vienīgi UPS, tā filiāļu vai trešo pušu īpašums. Šo Saturu aizsargā autortiesības un citi likumi gan Amerikas Savienotajās Valstīs, gan citās valstīs. Mājas lapas elementus aizsargā arī likumi par tirdzniecības nosaukumiem, komercnoslēpumu, negodīgu konkurenci un citi likumi, un tos nevar ne pilnībā, ne daļēji kopēt vai atdarināt. Visi īpašie grafiskie attēli, ikonas un citi elementi, kas redzami Mājas lapā, ir preču zīmes, pakalpojuma zīmes vai tirdzniecības forma (''Zīmes''), kas pieder UPS, tā filiālēm vai citiem uzņēmumiem, kas piešķīruši UPS tiesības un licenci izmantot šādas zīmes, un tās nekādā veidā nedrīkst izmantot vai mainīt bez skaidras, rakstiskas UPS atļaujas. Jūs nekādā veidā nedrīkstat kopēt, pavairot, pārveidot, iznomāt, aizdot, pārdot, veidot atvasinājumus, augšupielādēt, pārsūtīt vai izplatīt Mājas lapas Intelektuālo īpašumu bez UPS vai attiecīgās trešās puses iepriekšējas rakstiskas atļaujas, ja vien tas nav nepārprotami atļauts šajos Lietošanas noteikumos. UPS Jums nepiešķir nekādas tiešas vai netiešas UPS vai jebkādu trešo pušu Intelektuālā īpašuma tiesības, ja vien tas nav šeit skaidri norādīts.

UPS Jums piešķir ierobežotu, personīgu, citām personām nenododamu, bez apakšlicences piešķiršanas tiesībām, anulējamu licenci, lai Jūs varētu (a) piekļūt un lietot Mājas lapu, Saturu un Pakalpojumus tikai tādā veidā, kā to paredz UPS, un (b) piekļūt Mājas lapā piedāvātajiem UPS datoru un tīkla pakalpojumiem (''UPS sistēmas'') un tos lietot tikai tādā veidā, kā to nepārprotami atļauj UPS. Ļaujot Jums piekļūt mājas lapai, UPS nenodod tiesības uz UPS sistēmām, šajās UPS sistēmās pieejamo informāciju vai datiem (''Informācija''), Saturu, Pakalpojumiem, Mājas lapu vai kādu citu UPS īpašumu, izņemot gadījumus, kas attiecas uz šo ierobežoto licenci. Bez iepriekšējas rakstiskas UPS atļaujas ir aizliegts veikt Satura un/vai Informācijas reverso inženieriju, kā arī to mainīt, pavairot, atkārtoti publicēt, tulkot citās valodās vai datorvalodā, jebkādā veidā vai ar jebkādiem paņēmieniem atkārtoti pārsūtīt, tālākpārdot vai atkārtoti izplatīt, izņemot likumā paredzētajā apmērā vai šajā dokumentā paredzētajos gadījumos. Jūs nekādā veidā nedrīkstat izveidot, pārdot, piedāvāt pārdošanai, pārveidot, pavairot, attēlot, publiski demonstrēt, importēt, izplatīt, pārsūtīt vai kā citādi izmantot Saturu, ja vien UPS nav nepārprotami atļāvis to darīt.

Atpakaļ uz sākumu

7. Mājas lapas lietošanas ierobežojumi

Papildus citiem šajos Lietošanas noteikumos izklāstītajiem ierobežojumiem Jūs piekrītat:

(a) neslēpt caur Mājas lapu nosūtītās informācijas izcelsmi;
(b) neievietot Mājas lapā nepareizu vai maldinošu informāciju;
(c) neizmantot un nepiekļūt ar Mājas lapas starpniecību pieejamajiem pakalpojumiem, informācijai, lietojumprogrammām vai programmatūrai tādā veidā, ko UPS nav skaidri atļāvis;
(d) nedz ievadīt, nedz augšupielādēt Mājas lapā informāciju, kas satur vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, laika bumbas vai citas datorprogrammēšanas rutīnprogrammas, kas paredzētas sistēmas bojājumu vai traucējumu radīšanai, Mājas lapas vai Informācijas apturēšanai vai atsavināšanai vai kas pārkāpj citu Intelektuālā īpašuma tiesības (norādīts tālāk).
(e) ka UPS klientiem ir liegta piekļuve noteiktām Mājas lapas daļām;
(f) nelietot un nepiekļūt Mājas lapai vai UPS sistēmām, vai pakalpojumiem tādā veidā, kas, pēc UPS ieskatiem, nelabvēlīgi ietekmē UPS sistēmu, Pakalpojumu vai Mājas lapas funkciju darbību vai traucē pilnvarotajām pusēm piekļūt UPS sistēmām, Pakalpojumiem vai Mājas lapai;
(g) nekadrēt un neizmantot kadrēšanas metodes, lai ietvertu jebkādu Satura vai Informācijas daļu vai aspektu bez skaidras, rakstiskas UPS atļaujas.

Atpakaļ uz sākumu

8. Piekļuve Sūtījumu sistēmām un Informācijai caur Mājas lapu

Piekļuve Sūtījumu sistēmām un Informācijai, kā arī to lietošana ir saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

(a) "Sūtījumu sistēmas" veido UPS sistēmas, kas tiek lietotas izsekošanas, tranzīta laika, UPS atrašanās vietu, adrešu validācijas un citu funkciju, kā arī caur UPS nosūtīto paku saistītās informācijas nodrošināšanai. Sūtījumu sistēmas un no šīm sistēmām saņemto Informāciju (''Nosūtīšanas informācija'') Jūs drīkstat izmantot tikai saistībā ar Jūsu vai Jūsu vārdā veiktiem paku sūtījumiem un nekādiem citiem mērķiem.
(b) Sūtījumu sistēmas un Nosūtīšanas informācija ir UPS privātīpašums. UPS ļauj Jums izmantot Sūtījumu sistēmu izsekošanas funkcionalitāti nevienam citam mērķim kā tikai, lai izsekotu sūtījumus, ko esat iesniedzis/-usi UPS vai kas ir iesniegti UPS, lai Jums tos piegādātu. Jūs nedrīkstat publicēt Nosūtīšanas informāciju nevienā mājas lapā, ne arī kā citādi pavairot, izplatīt, kopēt, uzglabāt, lietot vai pārdot šo informāciju peļņas gūšanas nolūkos bez skaidras, rakstiskas UPS atļaujas. Šis ir individuāls pakalpojums, tādēļ Jūsu tiesības izmantot Sūtījumu sistēmas un Nosūtīšanas informāciju nav nododamas citām personām. Jebkāda šiem noteikumiem neatbilstoša piekļuve vai lietošana ir neatļauta un stingri aizliegta.
(c) Īpaši aizliegta ir jebkāda veida ar Sūtījumu sistēmām saistīta lietošana, kur tiek izmantotas automatizētas izmeklēšanas ierīces, roboti vai atkārtotas datu ievākšanas un ieguves rīki, rutīnprogrammas, skripti vai citi līdzīgas funkcionalitātes mehānismi.

Atpakaļ uz sākumu

9. Saites

(a) Izejošās saites. Mājas lapā var būt iekļautas saites uz trešo pušu Mājas lapām un resursiem (kopā ''Saistītās vietnes''). Šīs Saistītās vietnes ir pieejamas tikai Jūsu ērtībai, tās nav uzskatāmas par UPS atbalstu šādu Saistīto vietņu saturam. UPS neuzņemas atbildību un nesniedz garantijas par jebkādā Saistītajā vietnē ietvertā satura, programmatūras, pakalpojuma vai lietojumprogrammas pareizību, precizitāti, veiktspēju vai kvalitāti. UPS neuzņemas atbildību par Saistīto vietņu pieejamību vai šo saišu saturu vai darbībām. Ja nolemjat apmeklēt Saistītās vietnes, Jūs to darāt uz savu atbildību. Turklāt Saistīto vietņu lietošana ir saskaņā ar jebkādām spēkā esošajām politikām un lietošanas noteikumiem, tajā skaitā, bet ne tikai, ar Saistīto vietņu privātuma politiku.
(b) Ienākošās saites. Ir stingri aizliegts izmantot vienkārša teksta saites uz jebkuru Mājas lapas daļu, kas neatrodas http://www.ups.com, ja nav noslēgts atsevišķs saišu līgums ar UPS. Jebkurai mājas lapai vai citai ierīcei, kas piedāvā saiti uz http://www.ups.com vai kādu šajā vietnē pieejamo lapu, ir aizliegts (a) kopēt Saturu, (b) iekļaut Saturu pārlūkprogrammas vai robežu vidē, (c) jebkādā veidā norādīt, ka UPS vai kāda no UPS filiālēm atbalsta to vai tās produktus, (d) sagrozīt jebkādus faktus, ieskaitot tās saistības ar UPS vai kādu no UPS filiālēm, (e) sniegt nepareizu informāciju par UPS produktiem vai pakalpojumiem un (f) izmantot jebkādu UPS vai tā filiāļu logo vai zīmi bez skaidras, rakstiskas UPS atļaujas.

Atpakaļ uz sākumu

10. Iesniegumi

UPS nepieņem caur Mājas lapu iesūtītas idejas, koncepcijas vai metodes par jauniem pakalpojumiem vai produktiem ("Komentāri"). Ja tiek saņemti šādi Komentāri, Jūs atzīstat, ka (a) tie netiks uzskatīti par konfidenciāliem vai Jūsu īpašumu, (b) UPS un tā filiālēm nav pienākums saglabāt šo informāciju kā konfidenciālu un (c) UPS būs neierobežotas, negrozāmas, pasaules mēroga, bezatlīdzības tiesības jebkādā veidā pēc savas izvēles izmantot, paziņot, pavairot, publicēt, attēlot, izplatīt un ekspluatēt šādus Komentārus.

Atpakaļ uz sākumu

11. Izbeigšana

Jūs piekrītat, ka UPS pēc saviem ieskatiem var jebkurā laikā un ar vai bez jebkāda iemesla izbeigt vai apturēt Jūsu tiesības lietot Mājas lapu, UPS sistēmas, Informāciju, Pakalpojumus un Saturu pat, ja šī piekļuve un lietošana netiek liegta citiem lietotājiem. Šādas piekļuves pārtraukšanas vai izbeigšanas gadījumā Jums nekavējoties (a) jāpārtrauc Mājas lapas lietošana un (b) jāiznīcina jebkādas izgatavotās Satura kopijas. Piekļuve Mājas lapai, UPS sistēmām, Informācijai vai Pakalpojumiem pēc šādas piekļuves izbeigšanas, apturēšanas vai pārtraukšanas tiek uzskatīta par pārkāpumu. Turklāt Jūs piekrītat, ka UPS neuzņemas atbildību Jūsu vai kādas trešās puses priekšā, izbeidzot vai apturot Jūsu piekļuvi Mājas lapai, UPS sistēmām, Informācijai un/vai Pakalpojumiem.

Atpakaļ uz sākumu

12. Garantiju atruna

UPS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR SEKĀM, KAS VAR RASTIES NO MĀJAS LAPAS, UPS SISTĒMU, PAKALPOJUMU, INFORMĀCIJAS VAI SATURA LIETOŠANAS. ATBILDĪBU PAR IEPRIEKŠMINĒTO UZŅEMATIES JŪS.

MĀJAS LAPA, UPS SISTĒMAS, INFORMĀCIJA, PAKALPOJUMI UN SATURS TIEK PIEDĀVĀTS BEZ GARANTIJAS. UPS, TĀ LICENCES DEVĒJI UN PIEGĀDĀTĀJI LIKUMĀ PIEĻAUJAMĀ APJOMĀ ATSAKĀS NO VISĀM GARANTIJĀM, GAN TIEŠĀM, GAN NETIEŠĀM, AR LIKUMU VAI KĀ CITĀDI NOTEIKTĀM, IESKAITOT, BET NE TIKAI, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, TREŠO PUŠU TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. UPS UN TĀ FILIĀLES, LICENCES DEVĒJI UN PIEGĀDĀTĀJI NEUZŅEMAS ATBILDĪBU UN NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS PAR MĀJAS LAPĀ VAI UPS SISTĒMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ IEGŪTĀ SATURA, INFORMĀCIJAS VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, PILNĪBU, DROŠĪBU VAI SAVLAICĪGUMU. MĀJAS LAPĀ IEGŪTĀ INFORMĀCIJA NESNIEDZ NEKĀDU GARANTIJU, JA UPS NAV TO SKAIDRI NOTEICIS ŠAJOS LIETOŠANAS NOTEIKUMOS.

DAŽĀS JURISDIKCIJĀS NETIEK PIEĻAUTI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ NETIEŠI NOTEIKTO GARANTIJU, LĪDZ AR TO ŠAJĀ SADAĻĀ MINĒTIE IEROBEŽOJUMI UN IZŅĒMUMI VAR UZ JUMS NEATTIEKTIES. ŠIE NOTEIKUMI NEIETEKMĒ JŪSU LIKUMĀ NOTEIKTĀS TIESĪBAS (JA TĀDAS PASTĀV), KURAS NEVAR TIKT ATCELTAS, JA JŪS VEICAT DARBĪBU KĀ PATĒRĒTĀJS. JŪS PIEKRĪTAT UN APLIECINĀT, KA ŠAJOS LIETOŠANAS NOTEIKUMOS IETVERTIE ATBILDĪBAS UN GARANTIJAS IEROBEŽOJUMI UN IZŅĒMUMI IR TAISNĪGI UN SAPRĀTĪGI.

Atpakaļ uz sākumu

13. Atbildības ierobežojums

UPS UZŅEMAS ATBILDĪBU TIKAI PAR FAKTISKIEM ZAUDĒJUMIEM, CIKTĀL TO PIEĻAUJ SPĒKĀ ESOŠIE LIKUMI UN CIKTĀL UPS IR CITĀ VEIDĀ UZSKATĀMS PAR ATBILDĪGU ATTIECĪBĀ UZ JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM. UPS, TĀ FILIĀLES, LICENCES DEVĒJI, PIEGĀDĀTĀJI VAI MĀJAS LAPĀ MINĒTĀS TREŠĀS PUSES NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGAS PAR JEBKĀDIEM NEJAUŠIEM, NETIEŠIEM, TIPVEIDA, SODA UN IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, ZAUDĒTU PEĻŅU VAI ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES DATU NOZAUDĒŠANAS GADĪJUMĀ VAI, PĀRTRAUCOT BIZNESU SAISTĪBĀ AR MĀJAS LAPAS, UPS SISTĒMU, INFORMĀCIJAS, PAKALPOJUMU VAI SATURA LIETOŠANU VAI NESPĒJU TO LIETOT, PAMATOJOTIES UZ GARANTIJU, LĪGUMU, LIKUMĀ NOTEIKTO ATLĪDZINĀMO KAITĒJUMU, DELIKTU VAI KĀDU CITU LIKUMĪGU PIEŅĒMUMU UN NESKATOTIES UZ TO, VAI UPS IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU LIKUMĀ NOTEIKTAJĀ APMĒRĀ. ŠAJOS LIETOŠANAS NOTEIKUMOS IZKLĀSTĪTĀ AR LIKUMU NOTEIKTĀ KOMPENSĀCIJA IR EKSKLUZĪVA UN APROBEŽOJAS TIKAI AR TO, KAS IR ŠEIT SKAIDRI NOTEIKTA.

Atpakaļ uz sākumu

14. Atbilstība likumam, ieskaitot eksporta kontroli

Jūs piekrītat lietot Mājas lapu, stingri ievērojot visus piemērojamos likumus, nolēmumus un noteikumus un tādā veidā, kas, pēc UPS ieskatiem, neietekmē negatīvi UPS prestižu vai reputāciju, kā arī apņematies neveikt nekādas darbības, kuru rezultātā UPS varētu tikt uzskatīts par jebkādu UPS piemērojamo likumu, lēmumu vai noteikumu pārkāpēju.

UPS un Mājas lapa atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs. Amerikas Savienotās Valstis un noteiktas citas jurisdikcijas uzrauga produktu un informācijas eksportu. Jūs piekrītat ievērot visus šādus piemērojamos ierobežojumus un neveikt Satura (ieskaitot jebkādu programmatūras vai Pakalpojumu) eksportu vai atkārtotu eksportu uz valstīm vai personām, uz kurām attiecas Amerikas Savienoto Valstu vai citu piemērojamo eksporta kontroles likumu vai noteikumu aizliegums. Ja Jūs piekļūstat vai lejupielādējat Saturu (ieskaitot jebkādu programmatūru vai Pakalpojumus) vai Informāciju, Jūs apliecināt, ka neatrodaties valstī, kur pastāv šāds eksporta aizliegums, vai neesat fiziska vai juridiska persona, uz kuru attiecas šāds eksporta aizliegums. Jūs pilnībā uzņematies atbildību par atbilstību Jūsu vietējās jurisdikcijas likumiem un citiem piemērojamajiem likumiem attiecībā uz Satura (ieskaitot jebkādu programmatūras vai Pakalpojumu) importēšanu, eksportēšanu vai atkārtotu eksportēšanu.

Atpakaļ uz sākumu

15. Tālredzīgas nostādnes

Šajā Mājas lapā iekļautie paziņojumi veido tālredzīgas nostādnes 1933. gada Vērtspapīru akta 27.A panta un 1934. gada Vērtspapīru biržu akta 21.E panta izpratnē, izņemot šeit iekļauto vēsturisko informāciju. Šādas tālredzīgas nostādnes ietver zināmu risku un neskaidrības, tajā skaitā nostādnes attiecībā uz UPS un tā vadības nolūkiem, pārliecību vai pašreizējām prognozēm par uzņēmuma stratēģiskajiem virzieniem, perspektīvām un turpmākiem rezultātiem. Noteiktu faktoru dēļ faktiskie rezultāti var būtiski atšķirties no tālredzīgajās nostādnēs sniegtajiem pieņēmumiem, tostarp attiecībā uz ekonomiskajiem un cita veida apstākļiem tirgos, kuros darbojamies, mūsu konkurences vidi, ilgtermiņa normatīvo, 2001. gada 11. septembra notikumu ekonomisko un cita veida ietekmi, streikus, darba apstāšanos un tempa pazemināšanos, valsts izdotus noteikumus, gaisa un sauszemes transportlīdzekļu degvielas cenu kāpumu, cikliskas un sezonāla rakstura svārstības mūsu darbības rezultātos, kā arī citus riskus, kas norādīti uzņēmuma iesniegumā ASV Vērstpapīru un biržu komisijai, kas pievienots šim dokumentam atsauces veidā.

Atpakaļ uz sākumu

16. Jurisdikcija

AR ŠO LIKUMĀ NOTEIKTAJĀ APMĒRĀ JŪS PIEKRĪTAT, KA JEBKĀDS TIESAS PROCESS, KAS TIKS IEROSINĀTS SAISTĪBĀ AR MĀJAS LAPAS, UPS SISTĒMU, INFORMĀCIJAS, PAKALPOJUMU UN SATURA LIETOŠANU, TIKS IZSKATĪTS VALSTS VAI FEDERĀLAJĀ TIESĀ, KAS ATRODAS FULTONAS APGABALĀ, AMERIKAS SAVIENOTO VALSTU DŽORDŽIJAS ŠTATĀ, UN JŪS NEPĀRPROTAMI ATSAKĀTIES NO JEBKĀDIEM IEBILDUMIEM, KAS JUMS IR TAGAD VAI VAR RASTIES TURPMĀK ATTIECĪBĀ UZ TIESAS ATRAŠANĀS VIETU VAI ŠĀDA TIESAS PROCESA JURISDIKCIJU. JŪS PIEKRĪTAT, KA IKVIENA PRASĪBA VAI IEMESLS PRASĪBAS CELŠANAI, KAS IZRIET VAI IR SAISTĪTS AR MĀJAS LAPAS, UPS SISTĒMU, INFORMĀCIJAS, PAKALPOJUMU UN/VAI SATURA LIETOŠANU, IR JĀIESNIEDZ VIENA (1) GADA LAIKĀ PĒC ŠĀDAS PRASĪBAS VAI IEMESLA PRASĪBAS CELŠANAI RAŠANĀS.

Atpakaļ uz sākumu

17. Valdošais likums un valoda

Visplašākajā ar likumu pieļautajā apmērā šiem Lietošanas noteikumiem ir piemērojami iekšējie substantīvie ASV Džordžijas štata likumi, izņemot (i) Džordžijas štata likumu konfliktu principus; (ii) Apvienoto Nāciju Organizācijas konvenciju par starptautisko preču tirdzniecības līgumiem; (iii) 1974. gada konvenciju par prasību noilgumu starptautiskajā preču tirdzniecībā; un (iv) 1980. gada 11. aprīļa Vīnes protokolu, kas groza 1974. gada konvenciju. Šo Lietošanas noteikumu vadošā valoda ir angļu valoda likumā noteiktajā apmērā. Visi tulkojumi ir piedāvāti Jūsu ērtībai, un Jūs varat apskatīt angļu valodas versiju, (a) atgriežoties savas izvēlētās valsts mājas lapā, (b) izvēloties lapas augšpusē angļu valodas saiti un (c) spiežot uz Mājas lapas apakšpusē esošās Lietošanas noteikumu saites.

Atpakaļ uz sākumu

18. Vispārīga informācija

Jūs nedrīkstat nodot citām personām šos Lietošanas noteikumus vai jebkādas šajos Lietošanas noteikumos minētās intereses, tiesības vai pienākumus. Ja kāda kompetentās jurisdikcijas tiesa atzīst kādu no šo Lietošanas noteikumu daļām par spēkā neesošu, šīs daļas spēkā neesamība neietekmē pārējo Lietošanas noteikumu daļu spēkā esamību, tās paliek spēkā un darbojas. Atbrīvošana no kādas šo Lietošanas noteikumu daļas ievērošanas nav uzskatāma par turpmāku vai beztermiņa atbrīvošanu no šādas vai kādas citas lietošanas noteikumu daļas.

Atpakaļ uz sākumu

19. Rakstisks dokuments

Jūs varat uzglabāt šos Lietošanas noteikumus rakstiskā formā, izdrukājot tos savai uzskaitei, un Jūs neizvirzāt nekādas prasības, lai šos lietošanas noteikumus Jums nodrošinātu rakstiskas dokumentācijas veidā.

Atpakaļ uz sākumu

20. Pilnīga vienošanās

ŠIE LIETOŠANAS NOTEIKUMI VEIDO PILNĪGU VIENOŠANOS STARP JUMS UN UPS PAR MĀJAS LAPAS, UPS SISTĒMU UN JEBKĀDAS PROGRAMMATŪRAS VAI PAKALPOJUMA, INFORMĀCIJAS UN SATURA LIETOŠANU, UN TIE AIZSTĀJ VISAS DISKUSIJAS, SAZIŅU, SARUNAS UN VIENOŠANOS ATTIECĪBĀ UZ ŠEIT MINĒTAJIEM JAUTĀJUMIEM, JA VIEN ATSEVIŠĶĀ LICENCĒ, PAKALPOJUMĀ VAI KĀDĀ CITĀ RAKSTISKĀ LĪGUMĀ STARP JUMS UN UPS VAI ATTIECĪGAJĀ UPS IZCENOJUMU UN PAKALPOJUMU CEĻVEDĪ VAI UPS TARIFOS NAV NORĀDĪTS CITĀDI.

Atpakaļ uz sākumu

21. Kvebekas iedzīvotājiem

Ar šo puses paziņo, ka ir pieprasījušas, lai šie Lietošanas noteikumi un visi esošie un turpmākie ar tiem saistītie dokumenti tiktu sastādīti tikai angļu valodā.

Les parties déclarent par les présentes qu'ils exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l'avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.

Atpakaļ uz sākumu

22. Klientu apkalpošanas centrs

Jautājumi un komentāri par Mājas lapu var tikt iesniegti UPS klientu apkalpošanas centrā.

Atpakaļ uz sākumu